Logo Понеделник, 10 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1947 Г.

Обн. ДВ. бр.146 от 27 Юни 1947г.


Чл. 1. Амнистират се следните престъпни деяния, извършени от военни, приравнени и милитаризирани лица, през времето от 9 септември 1944 г. до 20 януари 1946 г. включително.
А. По Военно-наказателния закон - книга II
Глава трета - Престъпленията против подчинеността, с изключение на тези по чл. 124.
Глава четвърта - Престъпленията против чинопочитанието, с изключение на тези по чл. 131.
Глава пета - Отклонение от служба, с изключение на тези по чл. 138.
Глава шеста - Престъпления, извършени от и против дежурни, караулни и други длъжностни лица, с изключение на тези по чл. 146, 147 и 148.
Глава седма - Превишение, бездействие и злоупотребление с власт, с изключение на тези по чл. 154, ал. 2, 155, ал. 2, 165, ал. 2 и 3, и 166, ал. 2.
Глава осма - Престъпление против реда и доброто поведение.
Глава девета - Повреда, присвояване и злоупотребление с държавен или частен имот, с изключение на тези по чл. 178 и 179.
Глава десета - Престъпления против частната собственост, телесна неприкосновеност и личната чест между военни по чл. 185 и 186.
Глава единадесета - Разни престъпления с изключение на тези по чл. 190, 191, 192,196 и 196а.
Чл. 2. Амнистират се всички престъпни деяния, извършени до 20 януари 1946 г., включително по Закона за военните сили - част VI: чл. 230, 231, 232, ал. 1 и 3, 233, ал. 1 и 3, 234, 238, 239, 240. 241, 242, ал. 1 и 2, 243, 244, 245 и 252.

Чл. 3. Амнистират се престъпните деяния по чл. 242, ал. 3 от Закона за военните сили, извършени до 9 септември 1944 г.

Чл. 4. Конфискуваните предмети, както и изплатените суми по присъдените до влизане на този закон в сила глоби, граждански обезщетения, парични удовлетворения или съдебни и деловодни разноски не се връщат.

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти