Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ОТ АВАРИИ ПРИ ТЪРГОВСКОТО МОРЕПЛАВАНЕ

Издадена от министъра на транспорта и министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.67 от 29 Август 1975г.


Чл. 1.Установяването на общата авария, разходите и пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, товара и навлото се извършва от диспашори при диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата - София, по искане на заинтересуваните страни.

Чл. 2. Искането за започване на производство по установяване на обща авария и разпределение щетите по нея, адресирано до диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата, се подава от корабопритежателя или друга заинтересувана страна. Към искането се прилагат документите, свързани с общата авария, доказващи нейното наличие и по възможност - размера на извършените разходи и пожертвувания.


Чл. 3. Разглеждането на всеки отделен случай се извършва от диспашор, включен в листата на диспашорите при диспашорското бюро, посочен от заинтересуваната страна в искането за започване на производството по общата авария или определен от ръководителя на диспашорското бюро, ако не е посочен от страната.


Чл. 4. (1) Диспашорът има право да указва на заинтересуваните страни да представят допълнителни данни и доказателства към тези, посочени в първоначалното искане.
(2) Заинтересуваните страни и по свой начин могат да представят допълнителни доказателства и да допълват или изменят своите искания.
(3) Прекратяване на производството се допуска само със съгласие на всички заинтересувани страни.


Чл. 5. (1) След приключване на разследването диспашорът издава постановление, с което мотивирано се произнася има ли обща авария или не.
(2) Постановлението може да бъде оспорено по исков ред пред арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в 30-дневен срок от обявяване на съобщението в "Държавен вестник" за неговото изготвяне. Предявяването на иска спира производството на диспаша.
(3) Публикацията в Държавен вестник, че диспашорът признава обща авария, се счита и за уведомление, че той пристъпва към съставяне на диспаша.
(4) Диспашорът уведомява заинтересуваните страни за направената в Държавен вестник публикация и им изпраща препис от постановлението.


Чл. 6. (1) След влизане в сила на постановлението за обявяване на обща авария, съответно след постановяване на решението на арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата за обявяване на обща авария, диспашорът продължава производството за установяване на щетите по общата авария и разпределението им.
(2) Съставянето на диспаша се извършва без забава.
(3) Диспашорът е длъжен да се стреми към доброволно уреждане споровете, възникнали в процеса на съставяне на диспаша между участниците в общата авария.
(4) Диспашорът може да поиска от заинтересуваните страни допълнителни документи, които са му необходими в определен срок от съобщението, който не може да бъде по-малък от 30 дни.


Чл. 7. На страните, на които се припада разпределението на щетите по общата авария, тежи задължението да доказват, че заявените щети или разходи следва да бъдат признати като обща авария.


Чл. 8. (1) Когато в хода на съставянето на диспаша възникнат въпроси, чието решаване е свързано с притежаването на специални знания, диспашорът по искане на заинтересуваната страна или по своя инициатива може да назначава експертиза и определя задачата й.
(2) Диспашорът преценява експертното заключение заедно с останалите доказателства и може изцяло или частично да го приеме или отхвърли. Мотивите си диспашорът вписва в диспаша.


Чл. 9. Всички материали, на основание на които се съставя диспашът, следва да бъдат държани на разположение на диспашора. По искане на заинтересуваните лица диспашорът е длъжен да издава заверени от него преписи или копия от тези материали.


Чл. 10. (1) Диспашът се съставя на български език, подписва се от диспашора и се подпечатва от печата на Българската търговско-промишлена палата. При поискване от заинтересуваната страна се изготвя превод на чужд език.
(2) В случай когато във връзка с общата авария от един или от няколко товародатели са били депозирани суми за обезпечаване на плащанията, които ще се разчитат с тях съгласно диспаша по общата авария, диспашорът е длъжен да укаже в диспаша кому какви суми трябва да бъдат изплатени от депозита.
(3) Диспашорът обявява в Държавен вестник за окончателното съставяне на диспаша и изпраща по един препис от него на страните. При голям брой страни по изключение може да се изпратят заверени преписи-извлечения от диспаша, като се посочва, че с пълния текст на диспаша те могат да се запознаят по екземпляра, който се пази в диспашорското бюро.


Чл. 11. (1) Заинтересуваните лица могат по исков ред да оспорят диспаша в течение на едномесечен срок от обявяването в "Държавен вестник" за окончателното съставяне на диспаша, когато общата авария е станала в местно "каботажно плаване", и в шестмесечен срок, когато това е станало в задгранично плаване.
(2) Компетентен да разгледа спора е арбитражният съд при Българската търговско-промишлена палата.


Чл. 12. Изпълнителните листове по влезлите в сила диспаши се издават на заинтересуваните страни от Софийския градски съд по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.


Чл. 13. Таксите, събрани за съставяне на диспаша, се включват в сметката на общата авария и се разпределят между всички заинтересувани лица пропорционално на деловото им участие в общата авария.


Чл. 14. Щетите, които не са признати за обща авария, са частна авария и се понасят от този, който ги е претърпял, или от този, който е отговорен за тяхното причиняване.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 310 от Кодекса за търговското мореплаване. Отменя се Правилникът за установяване на щетите от авариите и тяхното разпределение от 1956 г. относно морския транспорт (ДВ, бр. 37 от 1956 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти