Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 165 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Приета с ПМС № 165 от 30.12.1975 г.

Обн. ДВ. бр.4 от 13 Януари 1976г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба определя реда, по който български граждански въздухоплавателни организации могат да отдават под наем въздухоплавателни средства в страната или в чужбина със или без екипаж.

Чл. 2. Българска гражданска въздухоплавателна организация (БГВО) по смисъла на тази наредба е всяка организация, която упражнява гражданска въздухоплавателна дейност със свои или с наети въздухоплавателни средства.


Чл. 3. (1) С договор за наем на въздухоплавателни средства наемодателят се задължава да предостави на наемателя въздухоплавателно средство за временно ползуване, а наемателят да му заплати определена цена.
(2) Договорът за отдаване под наем на въздухоплавателни средства със или без екипаж се сключва в писмена форма.


Чл. 4. Български граждански въздухоплавателни организации не могат да отдават под наем въздухоплавателни средства със или без екипаж, когато с това се пречи на изпълнението на производствените планове, освен по решение на Министерския съвет.


Чл. 5. (1) Когато отдадените под наем въздухоплавателни средства със или без екипаж извършват дейност на територията на Народна република България, правоотношенията между наемодателя и наемателя се уреждат според българското законодателство. То се прилага и когато двете страни са български организации, независимо къде се използуват отдадените под наем въздухоплавателни средства. В останалите случаи се прилага законодателството, уговорено в договора.
(2) Споровете между страните, когато едната от тях е чуждестранно юридическо или физическо лице, се решават от орган, определен в договора.


Чл. 6. Правоотношенията между екипажите на отдадените под наем въздухоплавателни средства и наемодателя или други български учреждения и организации се уреждат по българското трудово законодателство.

Глава втора.
РЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


Чл. 7. Българска гражданска въздухоплавателна организация извън системата на Министерството на транспорта може да отдава под наем въздухоплавателни средства на държавни учреждения и стопански организации в страната съобразно разпоредбите на Правилника за организацията на стопанската дейност (ДВ, бр. 100 от 1975 г.).


Чл. 8. Ведомства, стопански, обществени и кооперативни организации, които не са въздухоплавателни организации от системата на Министерството на транспорта, могат да наемат въздухоплавателни средства, ако имат разрешение от Министерския съвет да притежават или използуват такива средства за свои нужди.


Чл. 9. Наемател, който наеме от въздухоплавателна организация извън системата на Министерството на транспорта въздухоплавателно средство с екипаж, заплаща освен наемната цена още и средствата, необходими за издръжката на екипажа, за трудово възнаграждение, командировъчни пари, допълнителни възнаграждения и други разходи. Начинът на заплащане се определя в договора.


Чл. 10. При отдаване под наем на въздухоплавателно средство, ако наемодателят не е сключил застраховки за стойността на въздухоплавателното средство, за отговорността от вреди при превоза на пътници, багаж и товари и за отговорността за вреди, причинени на трети лица извън въздухоплавателното средство, които имат действие и по време на наемния договор, наемателят е длъжен да сключи необходимите застраховки, за което представя доказателства.


Чл. 11. В договора задължително се уговаря, че наетото въздухоплавателно средство ще се обслужва съобразно техническите нормативи и изисквания, установени в Народна република България.


Чл. 12. Свидетелствата за летателна правоспособност на чуждестранните екипажи, които ще участвуват в експлоатацията на наетото въздухоплавателно средство, трябва да бъдат признати за валидни от Държавната въздухоплавателна инспекция, съобразно действуващите нормативни актове.


Чл. 13. (1) Наетите въздухоплавателни средства се предават с протокол в местата, определени в договора, а когато такива не са определени - в летищата, където се намират.
(2) Поддържането и ремонтът на отдадените под наем въздухоплавателни средства са за сметка на наемателя, освен ако не е уговорено друго.


Чл. 14. (1) Наетото въздухоплавателно средство може да се използува само за целта, за която е предназначено, вписана в свидетелството за регистрация, и съобразно договора за наем.
(2) Наемателят няма право без съгласието на наемодателя да извършва изменения в конструкцията на наетото въздухоплавателно средство.
(3) Наемателят не може да отдава под наем наетото въздухоплавателно средство без съгласието на наемодателя.


Чл. 15. Наемателят на въздухоплавателното средство е длъжен да съобщи незабавно на наемодателя за повреди, посегателства, произшествия и други обстоятелства, които застрашават целостта, годността или собствеността на въздухоплавателното средство.


Чл. 16. При нужда от оказване на техническа помощ на въздухоплавателното средство, отдадено под наем, наемателят е длъжен да уведоми наемодателя, за да предприеме необходимите мерки, като разноските по тази техническа помощ се заплащат от наемателя, ако в договора за наем не е уговорено друго.


Чл. 17. При произшествие на наето въздухоплавателно средство над територията на трета страна, наемодателят уведомява наемателя, че може да включи при поискване негови представители като наблюдатели при разследването. Когато произшествието е станало на територията на една от договарящите се страни, другата страна участвува в разследването с наблюдатели.


Чл. 18. При констатиране на съществени нарушения на договора за наем на въздухоплавателно средство наемодателят изисква от наемателя отстраняването им, а при неотстраняване - прекратява договора.


Чл. 19. Наемателят връща въздухоплавателното средство след прекратяване действието на наемния договор. Той дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползуването на въздухоплавателното средство, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря.

Глава трета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА


Чл. 20. (1) Условията на договора за отдаване под наем на въздухоплавателни средства със или без екипаж, които се отнасят до безопасността на полетите, се съгласуват с Държавната въздухоплавателна инспекция.
(2) Наемодателят е длъжен да депозира в Държавната въздухоплавателна инспекция един екземпляр от сключения договор.
(3) За прекратяването на договора наемодателят уведомява Държавната въздухоплавателна инспекция.


Чл. 21. (1) Държавната въздухоплавателна инспекция води на отделен отчет отдадените под наем въздухоплавателни средства.
(2) Държавната въздухоплавателна инспекция извършва контрол по безопасността на полетите на отдадените под наем въздухоплавателни средства.


Чл. 22. Указанията на Държавната въздухоплавателна инспекция за отстраняване на нарушения във връзка със сигурността на полетите на отдадените под наем въздухоплавателни средства са задължителни както за наемателя, така и за наемодателя. Указанията до чуждестранния наемател се предават чрез наемодателя.


Чл. 23. (1) При отдаване под наем на въздухоплавателни средства без екипаж може да се уговаря предоставяне на някои права по технически контрол на съответните компетентни органи в страната на наемателя, като периодически и извънредни прегледи за опазване конструкцията на въздухоплавателното средство, за използуването му по предназначение и др.
(2) Уговорката по алинея първа има сила само при наличие на писмено съгласие на Държавната въздухоплавателна инспекция и на съответния официален орган в държавата на наемателя.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава въз основа на чл. 10 от Закона за гражданското въздухоплаване (ДВ, бр. 94 от 1972 г.).


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на транспорта.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти