Logo Неделя, 18 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО И КОНТРОЛА НА ГЕОДЕЗИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ФОТОГРАМЕТРИЧНАТА АПАРАТУРА

Издадена от Комитета по архитектура и благоустройство

Обн. ДВ. бр.102 от 29 Декември 1978г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба урежда реда и условията за извършване на задължителен технически контрол, профилактичен преглед и ремонт на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура (от местно производство и вносни) за установяване годността им за използуване и за поддържането им в изправност в съответствие с изискванията по техническата характеристика, дадена от производителя.

Чл. 2. (1) Цялостната дейност по поддържането и ремонта на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се организира, ръководи и контролира от Научно-производствено предприятие за геодезични прибори (НППГП) - София, при Комитета по архитектура и благоустройство.
(2) Профилактични прегледи и ремонти на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се извършват само от сервизната база при Научно-производственото предприятие за геодезични прибори.

Раздел II.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И РЕМОНТИТЕ


Чл. 3. Техническата профилактична проверка на геодезичните инструменти се извършва през три години, а на фотограметричната апаратура през две години по график, уточнен предварително с предприятието-клиент.


Чл. 4. За състоянието на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се създава картотека и се въвежда абонаментно поддържане от съответно подготвени и висококвалифицирани специалисти на НППГП.


Чл. 5. Профилактичните прегледи се правят по места, когато геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура са повече от 20 броя, а при по-малък брой - в сервизната база на НППГП - София.


Чл. 6. Геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се ремонтират по предварителна заявка на предприятията-клиенти.


Чл. 7. Геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се предават за ремонт и се приемат след ремонта от компетентни технически лица, за което се съставят протоколи.


Чл. 8. Рекламациите за извършените профилактичен преглед и ремонт на геодезичните инструменти и фотограметричната апаратура се правят в гаранционния срок, който се определя в зависимост от вида на инструмента или апаратурата и се отбелязва в гаранционната карта.


Чл. 9. Сервизните услуги за профилактичен преглед и ремонт на инструментите и апаратурата се заплащат по ценоразпис.


Чл. 10. Заявките за внос на геодезични инструменти и фотограметрична апаратура се съгласуват с Комитета по архитектура и благоустройство.


Чл. 11. Министерствата (без МНО и МВР), другите ведомства, предприятията, организациите и народните съвети, които притежават геодезични инструменти и фотограметрична апаратура, са длъжни при поискване от НППГП да представят списък за тях.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 201 от Закона за териториално и селищно устройство.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти