Logo Сряда, 14 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 18 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЛЕКЛОТО ЗА ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

В сила от 30.08.1979 г.
Издадена от министъра на народното здраве, министъра на леката промишленост и министъра на вътрешната търговия и услугите

Обн. ДВ. бр.64 от 14 Август 1979г.

Раздел I.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВИДОВЕТЕ ОБЛЕКЛА


Чл. 1. Облеклата за деца до 14-годишна възраст са следните:
1. облекло за деца до 1 година с размери от 50/36 до 74/48 (БДС 12677-75, 7819-76, 11270-73) - пелени, фланелки и камизолки със и без ръкави, ризки, гащи-пликчета и кюлоти, ританки, чорапи и чорапогащи, терлици, гащиризони и горни пликчета, елечета, блузки, жилетки, рокли, престилки, панталони, костюмчета, клинчета, шалчета, шапки, ръкавички, пелеринки, хавлии, лигавчета, спални торби (с качулка, със и без ръкави), торби с презрамки, портбебе за колички, спални чаршафи, калъфи за възглавници, торби за одеялце, торби за юрганче;
2. облекло за деца от 1 до 3 години с размери от 80/44 до 92/56 (БДС 12677-75, 7819-76, 11270-73), обхващащо:
а) бельо - фланелки, камизолки, гащи, пликчета, чорапи, чорапогащи и др.;
б) спално облекло - пижами, нощници, чаршафи, хавлии, калъфи за одеялце и юрганче, калъфи за възглавници и др.;
в) горно облекло - гащиризони, шорти, рокли, поли, престилки, жакети, панталони, костюмчета, клинчета, блузки, пуловери, жилетки, шапки, шалчета, ръкавици, анцузи и др.;
г) връхно облекло - шлифери, палта, пелерини, гащиризони, космонавти, шушляци, якета и др.;
3. облекло за деца от 3 до 7 години с размери от 86/56 до 110/64 (БДС 10943-73, 10944-73, 12700-75, 12701-75, 10647-74 и др.) и за деца от 7 до 14 години с размери от 116/56 до 158/92 за момичета и от 116/56 до 164/92 за момчета (БДС 10943-73, 10944-73, 12700-75, 10647-74), обхващащо:
а) бельо - фланелки, корсажи, комбинезони, гащи, слипове, чорапи, чорапогащи и др.;
б) спално облекло - нощници, пижами и др.;
в) горно облекло - рокли, джемпъри, поли, блузи, жакети, престилки, панталони, жилетки, туники, пеньоари, пуловери, гащиризони, ризи, костюми, клинове и др.;
г) връхно облекло - шлифери, палта, костюми, шуби, полушуби, якета, пелерини, анораци, гащиризони, шушляци и др.

Раздел II.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕКСТИЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛЕКЛОТО

Чл. 2. Тъканите и материалите, от които се изработва детско облекло, трябва:
1. да са леки, меки и да не предизвикват механично претриване на кожата;
2. да са в подходящи светли тонове, а бельото, предназначено за деца до 1 година (пелени, камизолки, фланелки, гащи, пликчета, чорапи, чорапогащи), да не се оцветява;
3. да не отделят в поддрешното пространство неприятен мирис и химични вещества, вредни за детския организъм;
4. да не стимулират растежа на патогенната микрофлора.


Чл. 3. Текстилните материали, предназначени за всички видове облекла за деца до 1 година, бельото, спалното бельо и горното облекло за деца от 1 до 3 години не се подлагат на висококачествена обработка за облагородяване (апретура за увеличено съпротивление срещу смачкване, водо- и маслоотблъскваща апретура, противозамърсяваща апретура, молцоустойчива апретура, апретура за намалена горимост).


Чл. 4. За оцветяване на текстилните материали, предназначени за облекло за деца до 1 година, не се използуват диазобагрила, амино-антрахинонови багрила на основата на хром, стронций и кадмий и други, вредни за здравето багрила, а за облеклото на деца над 1 година да се ползуват устойчиво свързани багрила.


Чл. 5. Физичните свойства на текстилните материали, имащи хигиенно значение (специфична площна и обменна маса, порьозност, въздухопропускливост, коефициент на охлаждане, хигроскопичност, капилярност, паропроницаемост, водопоглъщаемост, електростатично съпротивление), предназначени за различните видове облекла, трябва да съответствуват на физиологичните особености на детския организъм и да не се променят съществено в процеса на носене - пране, почистване, гладене.


Чл. 6. Електростатичният заряд на тъканите за детско облекло не трябва да превишава 300 волта/см, което да се изследва по утвърдена методика на Министерството на народното здраве и Министерството на леката промишленост.


Чл. 7. Видовете влакна, от които трябва да бъдат изработени текстилните материали за детско облекло, са посочени в приложението.


Чл. 8. Текстилните материали, предназначени за горно облекло, съдържащи синтетични влакна (приложението), се изработват предимно във вид на трикотаж.


Чл. 9. За облекло за деца до 3 години не се допуска използуването на влакнести текстилни материали, които са скубливи. Скубливостта се определя по стандартизирана методика.

Раздел III.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОТОВОТО ОБЛЕКЛО


Чл. 10. Готовото облекло трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да се изработва в стандартни ръстове и размери (съгласно приетите БДС за различните видове облекла);
2. теглото на горните и връхните облекла да се разпределя така, че по-голямата му част да пада върху раменете;
3. съединителните шевове да не образуват дебели притискащи ръбове;
4. пелените да се поръбват, без да се подгъват;
5. притварянето на облеклото към тялото да се осъществява чрез закопчаване с копчета или завързване с връзки. Не се допуска закопчаване с копчета или цип на гърба за горното и връхното облекло за деца до 1 година;
6. копчетата за облекло, предназначено за деца до 1 година, и за спално облекло за деца до 14-години да бъдат плоски;
7. да не съдържа гарнитури, криещи опасност за нараняване на децата(метални гарнитури с остри ръбове, игли, капсули), а за деца до 3 години - и копчета с декоративна цел;
8. допуска се ластично пристягане само в областта на линията на талията, а ръкавите и крачолите могат да бъдат пристегнати с двоен ластичен трикотаж (за бельото) или с втъкан ластик (за горното облекло от 1 до 7 години);
9. да се осигурят за всички видове детско облекло необходимите резерви за шев и подгъв;
10. почистването на вратната извивка на облеклата за деца до 1 година се допуска, с фестон, петльов гребен, кроше или с бие, но не и на оверлог-машина;
11. отворите на роклите, блузките, ризките и камизолките да позволяват лесно и бързо обличане и събличане, без да създават възможност за оголване на детето;
12. да позволява свобода на движенията за пълзене, клякане, навеждане, изправяне и ходене;
13. бельото за деца до 3 години да се продава пакетирано за всеки брой или комплект;
14. пелените за еднократна употреба да бъдат стерилни и пакетирани в плътна опаковка.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Хигиенните изисквания, посочени в наредбата, са задължителни при изработването на проекти за стандартизационни документи на облекла за деца до 14 години.


§ 2. Всички видове облекла за деца до 3 години, съдържащи синтетични влакна, подлежат на хигиенна оценка съгласно БДС 14163-77 "Материали текстилни, платове и облекла. Методика за изследване на хигиенните свойства" (ДВ, бр. 10 от 1978 г.).


§ 3. При всички случаи, непосочени в изискванията, да се иска специално разрешение на Министерството на народното здраве.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 20 от Закона за народното здраве (ДВ, бр. 88 от 1973 г; изм., бр. 63 от 1976 г.), влиза в сила 15 дни след обнародването й в Държавен вестник и отменя Наредба № 49 за хигиенните изисквания за облеклото за деца до 14-годишна възраст (ДВ, бр. 3 от 1979 г.).


Приложение към чл. 7 и 8


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДА НА ВЛАКНАТА, ИЗПОЛЗУВАЩИ СЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕТСКО ОБЛЕКЛО ОТ 0 ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
 
Вид на облеклото Влакна, разрешени Влакна, забранени
    за употреба за употреба
1. Всички видове облекла, Естествени влакна Не се разрешава
  постелъчно бельо, спално (памук, вълна, коприна, използуването на
  бельо чорапени изделия лен), изкуствени влакна синтетични влакна
  за деца от 0 до 1- (вискозни, полинозни, (полиамидни, полиестерни,
  годишна възраст ацетатни, медно-амонячни) полиакрилнитрилни и др.)
      Не се допуска високо-
      качествена обработка
      за облагородяване на
      всички видове облекла
      Ацетатните влакна се
      допускат само в съче-
      тание на естествени и
      други изкуствени влак-
      на, като тяхното учас-
      тие не надвишава 50 на
      сто от сместа
2. Бельо и спално облекло Естествени влакна Не се разрешава
  за деца от 1 до 14 (памук, вълна, коприна, ползуването на син-
  години лен), изкуствени тетични влакна (по-
    влакна (вискозни, лиамидни, полиестерни,
    полинозни, ацетатни, полиакрилнитрилни и др.
    медно-амонячни) Не се допуска високо-
      качествена обработка
      за облагородяване на
      всички видове облекла
      Ацетатните влакна се
      допускат само в съче-
      тание на естествени и
      други изкуствени влакна,
      като тяхното участие не
      надвишава 50 на сто от
      сместа
3. Чорапени изделия за Естествени влакна Не се разрешава изпол-
  деца от 1 до 3 години (памук, вълна, коприна, зуването на синтетични
    лен), изкуствени влакна (полиамидни,
    влакна (вискозни, полиестерни, полиакрил-
    полинозни, ацетатни, нитрилни и др.)
    медно-амонячни)  
      Допуска се подсилва-
      нето със синтетични
      влакна на пети и
      пръсти
4. Горен трикотаж за де- Естествени влакна Полиестерните и по-
  ца от 1 до 3 години (памук, вълна, коприна, лиакрилнитрилните
    лен), изкуствени влак- влакна се допускат
    на (вискозни, полиноз- в съчетание с естест-
    ни, ацетатни, медно- вени и изкуствени влак
    амонячни), синтетични на до 50 на сто от
    влакна (полиестерни, сместа.
    полиакрилнитрилни) Не се допуска високо-
      качествена обработка
      за облагородяване
5. Горно облекло от па- Естествени влакна Не се допуска изпол-
  мучен и копринен тип (памук, вълна, коприна, зуването на поли-
  платове за деца от 1 лен), изкуствени амидни и полиакрил-
  до 3 години влакна (вискозни, нитрилни влакна.
    полинозни, ацетатни, Полиестерните влакна
    медно-амонячни), син- се разреват до 67 на
    тетични влакна (поли- сто от сместа. Аце-
    естерни влакна) татните влакна се
      допускат само в съ-
      четание с естествени
      и други изкуствени
      влакна.
      Не се допуска високо-
      качествена обработка за
      облагородяване
6. Горно облекло от въл- Естествени влакна Допуска се изпол-
  нен тип платове за (памук, вълна, копри- зуването на поли-
  деца от 1 до 3 години на, лен), изкуствени амидни влакна до 10
    влакна (вискозни, по- на сто. Полиестерни-
    линозни, ацетатни, те и полиакрилни-
    медно-амонячни), син- трилните влакна се
    тетични влакна (поли- разрешават до 55 на
    естерни, полиакрил- сто от сместа. Аце-
    нитрилни) татните влакна се
      допускат само в съче-
      тание с естествени влак-
      на. Не се допуска висо-
      кокачествена обработка
      за облагородяване
7. Връхно облекло за деца Естествени влакна (па- Полиестерните влакна
  от 1 до 3 години мук, вълна, коприна, се разрешават до 67
    лен), изкуствени влак- на сто от сместа.
    на (вискозни, полио- Полиакрилнитрилните
    нозни, ацетатни, мед- влакна се разрешават
    но-амонячни) до 55 на сто от
    синтетични влакна сместа. Полиамидните
    полиестерни, полиакрил- влакна се разрешават
    нитрилни и полиамидни) само за ветрозащит-
      ните облекла (космо-
      навти, шушляци, шли-
      фери, якета). Те се
      изработват по специ-
      ална кройка - свобо-
      ден ръкав (без пристя-
      гане в китката), кра-
      чол и околовратна из-
      вивка с дупки в под-
      мишницата. За връхно
      облекло за деца до 3
      години не се допуска
      използувнето на скуб-
      ливи материали, вклю-
      чително и за подплата


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти