Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ

В сила от 14.05.1984 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.21 от 13 Март 1984г., изм. ДВ. бр.85 от 8 Октомври 1996г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Наредбата определя правилата за обслужване на безекипажните кораби по р. Дунав по време на плаване, на стоянка, при маневриране и обработка в акваторията на пристанищата и други товарно-разтоварни пунктове, както и техническите изисквания към стоянките за тях.
(2) Безекипажният кораб е несамоходен плавателен съд, предназначен за превоз на товари, като секция, лихтер и др., който конструктивно не е пригоден да има екипаж, няма рулево устройство, вписан е като такъв в съответно пристанище и това му положение е отразено в корабните документи - корабното удостоверение или позволителното за плаване.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) За обслужване на безекипажните кораби в пристанищата или товарно-разтоварните пунктове се назначават подменни екипажи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Подменни екипажи могат да назначават местни юридически лица с предмет на дейност обслужване на безекипажни кораби с подменни екипажи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Корабовладелците осигуряват обслужването на безекипажните си кораби въз основа на договор.


Чл. 3. (1) Отговорност за безопасността на безекипажните кораби, за тяхното техническо състояние, механизмите, инвентара, документите (корабни и товарни) и за самия товар носят съответно:
1. по време на плаване - капитанът на моторния кораб, приел тези кораби;
2. по време на престой и обработка в пристанищата и товарно-разтоварните пунктове - отговорният старшина на подменния екипаж, приел безекипажните кораби.
(2) Отговорността по ал. 1 започва от момента на подписването на акта от предаващата и приемащата страна.

Раздел II.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ


Чл. 4. (1) Предаването и приемането на безекипажните кораби между капитана на моторния кораб и отговорния старшина на подменния екипаж или между капитаните на два моторни кораба се извършва с акт за предаване и приемане на безекипажен кораб (приложението).
(2) На предаване и приемане освен безекипажния кораб и товара му подлежат:
1. (изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) корабните документи освен тези, които са заменени с допълнителни надписи на борда;
2. товарните документи;
3. папката с актове за предаване и приемане.


Чл. 5. (1) Актът за предаване и приемане на всеки безекипажен кораб в българско пристанище или български товарно-разтоварен пункт се оформя на български език: за моторните кораби - от името на капитана, а за подменния екипаж - от името на отговорния старшина на смяната.
(2) Актът по ал. 1 се съставя в 4 екземпляра, съответно: 1 - за моторния кораб, 2 - за подменния екипаж и 1 - за папката с актовете за предаване и приемане. Подменният екипаж предава единия екземпляр от акта на Държавната инспекция по корабоплаване в съответното пристанище.
(3) Капитанът на моторния кораб и отговорният старшина на подменния екипаж съхраняват актовете по ал. 1 в течение на 6 месеца от датата на съставянето им.


Чл. 6. (1) Предаването и приемането по чл. 4 се предхожда от съвместен оглед относно: състоянието на корпуса, изправността на котвеното, вързалното и другите устройства и системи, състоянието на палубните гърловини, правилното натоварване, наличието на вода и теч в корпуса, както и наличието и изправността на инвентара, надписите, заменящи корабните документи и пломбите, ако има поставени такива. Констатациите от огледа се отразяват в акта по чл. 4, ал. 1.
(2) Предаването и приемането на безекипажните кораби в пристанищата или товарно-разтоварните пунктове се извършват на определените за тези кораби стоянки по реда на пристигането им.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Безекипажните кораби, които не са приети по реда, определен в чл. 4 и 5 и чл. 6, ал. 1 и 2, не могат да се оставят на стоянка, да се маневрират и обработват в пристанищата и товарно-разтоварните пунктове. До приемането им безекипажните кораби остават в състава на моторния кораб.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Капитаните на българските моторни кораби и подменните екипажи, приели безекипажни кораби, информират корабовладелеца им при необходимост от снабдяване и ремонт на тези кораби.
(5) Подменните екипажи в пристанищата са длъжни да предават само технически, навигационно и експлоатационно годни безекипажни кораби по отношение на корпуса, устройствата, механизмите и системите.

Раздел III.
ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ ПО ВРЕМЕ НА ПЛАВАНЕ


Чл. 7. Капитанът и екипажът на моторен кораб, към който са включени безекипажни кораби, освен задълженията за безаварийно плаване на кораба изпълняват денонощно и функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби по отношение на обслужването и поддържането на същите, необходимостта от които възниква по време на плаването, а именно:
1. сформират, разформират и обвързват съставите както по време на плаването, така и в пристанищата и товарно-разтоварните пунктове, ако тези работи не се изпълняват от подменен екипаж;
2. обслужват намиращите се на безекипажните кораби механизми,, устройства и оборудване;
3. обезпечават работата на сигналните средства;
4. извършват работите, свързани с осигуряване безопасността на плаването, техниката по безопасността на труда и пожарната безопасност;
5. извършват редовно измерване на водата в трюмовете и отсеците и изпомпването й;
6. изпълняват мероприятия против замръзване на системите и механизмите им;
7. почистват, смазват и доливат масло в котвеното и вързалното устройство;
8. почистват палубите от сняг и лед;
9. подменят въжета, заплитат и маркират гашите им;
10. проверяват и осигуряват водоплътността на палубните гърловини.

Раздел IV.
ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ В ПРИСТАНИЩАТА И ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИТЕ ПУНКТОВЕ


Чл. 8. (1) Подменният екипаж в пристанище или товарно-разтоварен пункт изпълнява денонощно функциите на липсващия екипаж на безекипажните кораби, като ги обслужва и отговаря за тях по време на престоя им от момента на приемането до предаването им с акта по чл. 4, ал. 1.
(2) Подменният екипаж извършва всички необходими работи, свързани с маневрирането, техническото обслужване и обработката на безекипажните кораби.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Подменният екипаж се комплектува от лица, които имат правоспособност водач на малък кораб по р. Дунав съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 83 от 1988 г.; изм., бр. 32 от 1990 г., бр. 57 от 1992 г. и бр. 81 от 1993 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Дейността на подменния екипаж се ръководи от отговорен старшина. Броят на лицата в подменния екипаж, обслужващ дадено пристанище или част от него, се определя от Държавната инспекция по корабоплаване в зависимост от броя на обслужваните безекипажни кораби, характера на работата и другите условия в пристанището.
(3) Моряците участвуват заедно със старшините в маневрените работи и техническото обслужване на безекипажните кораби. Обработката на всеки отделен кораб, а по изключение и до два, разположени в съседство, се ръководи от старшина на шлеп от подменния екипаж.
(4) Подменният екипаж работи на смени. Всяка смяна се ръководи от отговорен старшина на смяната.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Работодателите, назначили подменни екипажи в съответните пристанища, осигуряват моторни кораби за извършване на необходимите маневрени работи и за обслужване на безекипажните кораби. Капитанът и екипажът на такъв кораб се включват в състава на подменния екипаж, но не се вписват в списъка му. Те са подчинени на отговорния старшина на смяната и изпълняват неговите нареждания относно маневрите и обслужването на безекипажните кораби.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Старшината на подменния екипаж изготвя и заверява списък на екипажа - приложение № 6 и корабен дневник - приложение № 15 към Наредбата за корабните документи (ДВ, бр. 5 от 1982 г.).
(2) В списъка на подменния екипаж се вписват поотделно смените според графика за работата им.
(3) Корабният дневник по ал. 1 се води за времето на всяка смяна от съответния отговорен старшина на смяната и се подписва от него. В корабния дневник се отразяват:
1. съставът на екипажа - поотделно за всяка смяна;
2. наличните безекипажни кораби - по местонахождение;
3. приетите и предадените кораби през смяната и промените на местонахождението им;
4. извършените маневри и името на маневрения кораб;
5. товарно-разтоварните операции и имената на назначените за контролирането им старшини от подменния екипаж;
6. извършените проверки на корабите, намиращи се на котвени стоянки;
7. извършената работа по техническото поддържане на безекипажните кораби;
8. измерването на водата в трюмовете на безекипажните кораби и изпомпването й;
9. включването и изключването на нощната сигнализация на корабите, намиращи се на стоянка;
10. аварийни случаи, станали с безекипажните кораби, намиращи се в акваторията на пристанището или товарно-разтоварния пункт.
(4) В края на смяната предаващият отговорен старшина на смяна описва наличните в акваторията на пристанището приети безекипажни кораби, като посочва тяхното местонахождение (стоянка, корабно място) и състояние (липси, повреди, неизправности). Този опис се подписва от него и от приемащия смяната отговорен старшина.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) В списъка на екипажа и в корабния дневник по чл. 11, ал. 1 и в моряшките книжки на членовете на подменния екипаж вместо име на кораба се вписват: "подменен екипаж, корабовладелец и пристанище".


Чл. 13. Подменният екипаж извършва всички необходими работи, свързани с обслужването на безекипажните кораби в акваторията на пристанищата и товарно-разтоварните пунктове, а именно:
1. осигурява надзора и безопасността на корабите на стоянките при спазване правилата за плаване и задължителните разпореждания на пристанището, като извършва проверка през 6 часа с помощта на моторен кораб;
2. осигурява правилното натоварване и разтоварване на корабите;
3. извършва с помощта на моторен кораб всякакво маневриране, разформиране и сформиране на състави, преместване и обвързване;
4. обслужва устройствата, механизмите, системите и сигналните им средства;
5. следи и се грижи за техническото състояние, оборудването и запазването на инвентара и товара им;
6. извършва редовно измерване и изпомпване на водата от трюмовете и отсеците им;
7. извършва работите, свързани с осигуряване техниката по безопасността на труда, пожарната безопасност и мероприятията против замръзване на системите и механизмите им;
8. почиства палубите им от сняг и лед;
9. почиства палубите им от попаднал насипен товар преди преместването на кораба от кейовото място;
10. почиства, смазва и долива масло в механизмите, в котвеното и във вързалното им устройство;
11. подменя въжета, заплита и маркира гашите им;
12. проверява и осигурява водоплътността на палубните им гърловини.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Корабовладелците на българските безекипажни кораби са длъжни:
1. да следят и вземат мерки за доброто техническо състояние на безекипажните им кораби, тяхното оборудване, механизмите, системите и инвентара им съгласно корабните документи;
2. да отстраняват своевременно всички повреди и неизправности на корабите, свързани с навигационното им състояние преди заминаването в рейс. Ако повредите са в подводната част на корпуса и за тяхното отстраняване е необходимо прилагане на съдоподемни средства, допуска се временно отстраняване на повредите с налични аварийни материали, с последващо трайно отстраняване в кораборемонтна база под наблюдение на компетентна техническа инспекция;
3. (изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) да обезпечават безекипажните кораби със съответните корабни документи, или надписи на борда им.

Раздел V.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОЯНКИТЕ ЗА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩАТА И ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИТЕ ПУНКТОВЕ


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Котвените стоянки за безекипажните кораби в акваторията на пристанищата и товарно-разтоварните пунктове трябва да бъдат съобразени с местните корабоплавателни условия за всяко пристанище, да отговарят на всички правила, отнасящи се до корабоплаването, и особено на Правилника за плаване в българския участък на р. Дунав. Специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти на дунавските държави за прилагането на Основните положения за плаване по Дунава и Задължителните разпореждания на Държавната инспекция по корабоплаване за съответното пристанище).


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Държавната инспекция по корабоплаване със задължителните разпореждания определя в съответното пристанище специална котвена стоянка или няколко отделни стоянки за безекипажни кораби, изхождайки от предназначението им.
(2) Стоянките по ал. 1 трябва да бъдат означени със съответните знаци, да бъдат удобни за приемане, предаване и маневриране на безекипажни кораби, за сформиране и разформиране на безекипажни състави и дъното им да има добра държаща способност. По възможност в тези котвени стоянки не трябва да се допуска оставянето на екипажни несамоходни кораби.
(3) Всички безекипажни кораби се оставят на котва и се обвързват един към друг в редове.


Чл. 17. Специалните котвени стоянки могат да бъдат оборудвани със закотвени несамоходни кораби за обвързване на безекипажни кораби към тях.


Чл. 18. Собствениците на кейовите места, предназначени за товарене и разтоварване на безекипажни кораби, са длъжни да ги оборудват с вързални устройства, обезпечаващи сигурно обвързване при всякакво ниво на водата, с трапове или сходни, сваи, осветление и противопожарни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата не се прилага за военни кораби.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1996 г.) Наредбата се издава на основание чл. 91, ал. 2 от Указа за търговското корабоплаване на Народна република България (обн., ДВ, бр. 79 от 1953 г.; изм., бр. 56 от 1970 г.) и съответства на Препоръките за обслужване на безекипажните кораби и Препоръките за техническите изисквания, предявявани към стоянките за тласканите съдове в пристанищата, на рейдовете и на кейовете, приети с постановление на 31-та сесия на Дунавската комисия от 19 март 1973 г.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на началника на Държавната инспекция по корабоплаване.


§ 4. Наредбата влиза в сила 2 месеца след обнародването й в Държавен вестник.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1984 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА БЕЗЕКИПАЖНИТЕ КОРАБИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 1996 Г.)

§ 1. Навсякъде в текста думата "корабопритежател" се заменя с "корабовладелец".


Приложение към чл. 4, ал. 1


Акт за предаване и приемане на безекипажен кораб
 
...................................................................................................................................................................................................................................................
(име или № на кораба, корабовладелеца)
Предал: ..................................................................................................................................................................................................................................
(моторен кораб, подменен екипаж в пристанище)
Приел: ...............................................................................................................................................................................................................................................
(моторен кораб, подменен екипаж в пристанище)
Място: ......................................................................................................................................................................................................
(пристанище, котвена стоянка, км)

При предаването и приемането е установено следното:

1.
Корабни документи - брой и валидност ...........................................................................................................................................................
 
.............................................................................................................................................................................................
2.
Товарни документи - брой.........................................................................................................................................................................
3. Папка с актове за предаване и приемане:
  налице-липса.
4.
Вид на товара ......................... количество в тонове.................................................................................................................................................
5.
Пломби - брой и състояние: .....................................................................................................................................................................................
6. Газене на носа в см: л. б...., д.б....,
  газене на кърмата в см:
 
л. б....., д. б..................................................................................................................................................................................................
7.
Корпус - състояние: ...............................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................................................................................
8.
Котвено устройство - състояние: ...........................................................................................................................................................................
9.
Вързално устройство - състояние: ........................................................................................................................................................................
10. Наличие на вода в см:
 
а) дренажни цистерни: л.б....., д.б.........................................................................................................................................................................
 
б) междудънно пространство: л.б......, д.б......................................................................................................................................................................
 
в) форпик:...., ахтерпик......................................................................................................................................................................................
 
г) товарно помещение: .............................................................................................................................................................................
11.
Палубни гърловини - брой и състояние: ...........................................................................................................................................................................
 
......................................................................................................................................................................................................................................................
 
Забележка: ...............................................................................................................................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Дата.........19....г.
Час ......................................................................................................
Предал: ............................................................................................................
........................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно (подпис
име) и печат)
Приел:..............................................................................................................
........................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно (подпис
име) и печат)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти