Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЕДИННИТЕ ПРАВИЛНИЦИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

Издадена от Комитета по труда и социалното дело и Централния съвет на Българските професионални съюзи

Обн. ДВ. бр.43 от 5 Юни 1987г., изм. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г.


Член единствен. Продължава се прилагането и след 1 януари 1987 г. на единните правилници по безопасността на труда, както следва:

1. Правилник № Д-01-001 от 1968 г. по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин, утвърден от Инспекцията за надзор по безопасността на труда при Министерския съвет (ИНБТ при МС);
2. Правилник № Д-01-006 от 1968 г. по безопасността на труда при боядисване на машиностроителни изделия, утвърден от ИНБТ при МС;
3. Правилник № Д-01-007 от 1969 г. по безопасността на труда при термична обработка на металите, утвърден от ИНБТ при МС;
4. Правилник № Д-08-001 от 1969 г. за устройство и безопасна експлоатация на пътническите висящи едновъжени линии и стационарни ски-влекове, утвърден от Министерството на труда и социалните грижи (МТСГ);
5. Правилник № Д-06-002 от 1970 г. за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения, утвърден от МТСГ;
6. Правилник № Д-06-001 от 1970 г. по безопасността на труда при работа на въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи, утвърден от МТСГ;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 1989 г.) Правилник № Д-01-008 от 1986 г. по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, утвърден от Комитета по труда и социалното дело;
8. Правилник № Д-05-001 от 1971 г. по безопасността на труда при товарно-разтоварните работи, утвърден от МТСГ;
9. Правилник № Д-01-008 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, утвърден от ИНБТ при МС;
10. Правилник № Д-01-009 от 1971 г. по безопасността на труда при взривните работи, утвърден от МТСГ;
11. Правилник № Д-01-010 от 1971 г. по безопасността на труда при стоманодобивното производство, утвърден от МТСГ;
12. Правилник № Д-01-0011 от 1972 г. по безопасността на труда при ковашко-щамповъчното производство, утвърден от МТСГ;
13. Правилник № Д-01-012 от 1975 г. по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите, утвърден от МТСГ;
14. Правилник № Д-05-003 от 1975 г. по безопасността на труда при обслужването и ремонта на моторните превозни средства, утвърден от МТСГ;
15. Правилник № Д-01-015 от 1975 г. по безопасността на труда при производството на негасена хидратна вар, утвърден от МТСГ;
16. Правилник № Д-01-014 от 1976 г. по безопасността на труда при въздушни компресори и инсталации, утвърден от МТСГ;
17. Правилник № Д-08-002 от 1978 г. по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите, утвърден от Централния съвет на Българските професионални съюзи (ЦС на БПС);
18. Правилник № Д-09-001 от 1971 г. по безопасността на труда при експлоатацията на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, утвърден от МТСГ;
19. Правилник № Д-01-013 от 1980 г. по безопасността на труда в дървообработващата и мебелната промишленост, утвърден от ЦС на БПС;
20. Правилник № Д-01-016 от 1981 г. по безопасността на труда при производството, транспортирането, съхраняването и употребата на кислород, утвърден от ЦС на БПС;
21. Правилник № Д-02-001 от 1982 г. по безопасността на труда при строително-монтажни работи, утвърден от ЦС на БПС.
22. Правилник № Д-02-002 от 1984 г. по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ, утвърден от ЦС на БПС.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти