Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОТЧИТАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕВОЗВАНЕ НА ЯДРЕН МАТЕРИАЛ И ПРИЛАГАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2001 Г.)

Издадена от Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели и Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.66 от 26 Август 1988г., изм. ДВ. бр.83 от 30 Септември 1993г., изм. ДВ. бр.33 от 4 Април 2001г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) С тази наредба се урежда редът за отчитане, съхраняване и превозване на ядрения материал при неговото използване в дейностите, свързани с ядреногоривния цикъл (ЯГЦ), както и редът за представяне на налична информация за научноизследователски и опитно-конструкторски дейности, при които не се използва ядрен материал, но са свързани с ЯГЦ.
(2) Наредбата е съобразена с изискванията по отчитане, съхраняване, превозване на ядрен материал, произтичащи от международните задължения на Република България по Договора за неразпространение на ядреното оръжие и Допълнителния протокол към Споразумението между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДВ, бр. 92 от 2000 г.)(споразумение).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Контролът по регистриране на вида, количеството, местонахождението, движението на ядрения материал и на дейностите, при които не се използва ядрен материал, но са свързани с ЯГЦ, има за цел:
1. да осигури ядрената безопасност на съоръженията, радиационната защита на персонала и населението и опазването на околната среда;
2. да предотврати използването на ядрения материал не по предназначение;
3. своевременно откриване на неправомерно отклоняване на ядрен материал;
4. подобряване ефективността и ефикасността на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО).


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) Лицата, които извършват дейности, предмет на Споразумението с МААЕ и Допълнителния протокол след съгласуване с Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) разработват и прилагат вътрешни правила и инструкции за регистриране и контрол на вида, количеството, местонахождението и движението на ядрения материал и неговото превозване в съответствие с изискванията на тази наредба, Наредбата за осигуряване безопасността на атомните централи при проектиране, изграждане и експлоатация (ДВ, бр. 27 от 1988 г.) и Наредбата за работа с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 60 от 1974 г.), Наредбата за транспорт на радиоактивни вещества (ДВ, бр. 53 от 1976 г.), Наредбата за безопасност при съхраняване на отработено ядрено гориво (ДВ, бр. 20 от 2001 г.) и Наредба № 8 за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал (ДВ, бр. 83 от 1993 г).
(2) Ръководителите на лицата по ал. 1 носят отговорност за използването, съхраняването и превозването на ядрения материал. Копие от заповедта за назначаване на отговорните длъжностни лица се представя в КИАЕМЦ.

Раздел II.
ОТЧИТАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Организациите, които временно или постоянно използват или съхраняват специален ядрен материал, са длъжни:
1. да осигуряват необходимия за отчетната дейност квалифициран персонал;
2. да създават, поддържат и актуализират документи за преместване на ядрени материали между отделните точки в зона на материален баланс (ЗМБ) и между различните ЗМБ, както следва:
а) главни отчетни книги (за уран и плутоний) - за регистриране движението на ядрения материал към зона на материален баланс и от нея (за всяка зона на материален баланс отделна книга);
б) книга за свежо ядрено гориво (за всяко хранилище на свежо гориво поотделно);
в) книга за активната зона на реактора - за регистриране на ядрения материал в активната зона на всеки реактор;
г) книги (за уран и плутоний) за отработено ядрено гориво - за регистриране движението на ядреното гориво в басейните за отлежаване на касетите (БОК) и хранилища за отработено ядрено гориво (ХОГ);
д) инвентарна книга на горивните касети (по номер, тип и обогатяване) за движението и действителното разположение на всяка горивна касета поотделно;
е) отчетна карта на горивна касета, съдържаща информация за нейната история: дата на производство, дата на получаване, съдържание на уран и делящи се изотопи, движение в различни ключови точки на измерване и ЗМБ, координати на работа в реактора, отработени ефективни денонощия, дълбочина на изгаряне, дата на излизане от ЗМБ;
ж) книга за регистриране на извозеното от държавата отработено ядрено гориво;
3. да съставят следните отчети:
а) за инвентарна промяна на ядрения материал в ЗМБ (ICR, съгласно Споразумението между България и МААЕ);
б) за наличния ядрен материал в ЗМБ (PIL, съгласно Споразумението между България и МААЕ);
в) за баланса на ядрен материал в края на даден отчетен период в ЗМБ (MBR съгласно Споразумението между България и МААЕ);
г) отчетите по букви "а", "б" и "в" се представят в КИАЕМЦ на магнитен носител и/или по кодиран електронен път (e-mail) в срок до 30 дни от инвентарната промяна или извършване на физическа инвентаризация;
4. да използват компютърна информационна система за контрол на движението на ядрения материал, промяна на изотопния състав и отчетността в съответствие с препоръките на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ); компютърната система трябва да бъде осигурена срещу неоторизиран достъп чрез физическа и програмна защита и организационни мерки; основните изисквания към компютърната система за отчет и контрол на ядрения материал са дадени в приложение към наредбата;
5. да съставят отчетите и да поддържат отчетните книги съгласно графичните форми, определени в споразумението;
6. да съхраняват книгите и отчетите по т. 2 и 3 не по-малко от 10 години след закриване на зоната на материален баланс и снемане на гаранциите от съответната ЗМБ.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Лицата, които извършват дейности, предмет на Споразумението с МААЕ и Допълнителния протокол:
1. осигуряват неговото съхраняване в съответствие с проектните решения на ядрените съоръжения, вътрешните експлоатационни правила и инструкции за използването и съхраняването на специален ядрен материал;
2. уведомяват незабавно КИАЕМЦ при:
а) повреждане или снемане по технологични причини на пломба на МААЕ;
б) възникване на обстоятелства, които може да доведат до компрометиране на средствата за наблюдение на МААЕ;
в) възникване на условия, които могат да доведат до повреждане или отклоняване на специален ядрен материал; в тези случаи се уведомява и Министерството на вътрешните работи;
г) възникване на обстоятелства за непланово преместване на специален ядрен материал в пределите на площадката на ядреното съоръжение;
3. уведомяват най-малко 15 дни предварително КИАЕМЦ за:
а) всяка доставка на специален ядрен материал, като се указва количеството на специалния ядрен материал, очаквани дати на получаване и разопаковане на специалния ядрен материал, ЗМБ, в която ще се съхранява;
б) предстоящи планови промени в наличните количества на специалния ядрен материал в зона на материален баланс;
в) предстоящи операции, при които се налага снемане на пломби на МААЕ и/или КИАЕМЦ;
г) доставка на специален ядрен материал на други организации в държавата с представяне на данни за количеството и вида на материала, датата и мястото на опаковане и разопаковане на пратката, наименованието и адреса на получателя и датата, на която пратката ще бъде изпратена и получена;
д) спиране на ядреното съоръжение за презареждане с посочване на плановата дата за инспекция;
4. уведомяват най-малко 6 месеца предварително КИАЕМЦ за същността на проектни решения за реконструкции на ядреното съоръжение, отнасящи се до използване и съхранение на ядрено гориво и/или прилагането на гаранциите;
5. извършват ежегодно пълна физическа инвентаризация на специалния ядрен материал.


Чл. 7. (1) Организациите, вносители или износители на ядрен материал в количества, надвишаващи 1 ефективен килограм, или които за срок от 3 месеца внасят или изнасят няколко отделни пратки, всяка от които е под 1 ефективен килограм, но сумарно надвишават това количество, уведомяват КИАЕМЦ не по-късно от 30 дни преди получаването или изпращането на ядрения материал от ядреното съоръжение. При сумарна пратка срокът тече от датата на получаването или изпращането на последното количество ядрен материал, което оформя ефективния килограм.
(2) Уведомлението за внос или износ на ядрен материал трябва да съдържа данните по чл. 6, т. 3, буква "г".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) В случаите на износ на ядрен материал от Република България за страна, в която той не е обект на контрол на МААЕ, в договора се предвижда задължение за компетентния орган на страната-вносител своевременно да извести нашата страна за получаването му.

Раздел II.
А Предоставяне на информация по допълнителния протокол (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.)


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) Лицата, които извършват дейности, предмет на Споразумението с МААЕ и Допълнителния протокол, предоставят ежегодно информация на КИАЕМЦ, съдържаща:
1. общо описание на всяка сграда на площадката и нейното използване; описанието трябва да включва и карта на площадката;
2. описание на дейностите, ако има такива, определени в приложение I към Допълнителния протокол;
3. информация, описваща разположението, експлоатационното състояние и годишната производителност на мините за добиване на уран и торий и обогатителните фабрики в страната; представяне на данни за годишната производителност на всяка отделна мина и обогатителна фабрика;
4. информация за изходен ядрен материал, независимо от неговото количество, който не е достигнал състав и чистота, които го правят годен за производство на ядрено гориво или за обогатяване по изотопи;
5. количества, химичен състав, местоположение, използване или предполагаемо използване на всеки ядрен материал, подлежащ на износ/внос от/в България за конкретни неядрени цели;
6. общи планове за последващ десетгодишен период, свързан с развитието на ЯГЦ (вкл. планирани научноизследователски и опитно-конструкторски дейности, свързани с ЯГЦ);
7. информация за ядрен материал, когато същият се използва за неядрена дейност, ако такъв ядрен материал е възобновим.
(2) Информацията по ал. 1 се представя до 31 март всяка година в КИАЕМЦ за периода, обхващащ предишната календарна година. Ако няма промени в предишната изпратена информация, организацията потвърждава за това.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) Лицата по чл. 7а представят информация относно разположението или по-нататъшното обработване и съхраняване на средноактивни или високоактивни отпадъци, съдържащи плутоний, високообогатен уран или уран-233, за които гаранциите са били прекратени в съответствие с чл. 11 на Споразумението по гаранциите. "По-нататъшно преработване" не включва препакетирането на отпадъците или по-нататъшното им обработване, невключващо отделяне на елементи за съхранение или погребване.
(2) Информацията по ал.1 се представя в КИАЕМЦ 9 месеца преди извършване на по-нататъшно обработване. До 31 март всяка година се представя информация, ако има промени в местоположението от предишната календарна година.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) Лицата по чл. 7а предоставят информация за специфично оборудване и неядрени материали, описани в приложение II към Допълнителния протокол за всеки износ на такова оборудване и материали: идентификация; количество; място, в което се предвижда използването в получаващата държава, и очакваната дата на износа.
(2) Информацията по ал. 1 се представя в КИАЕМЦ до 30 дни след осъществения износ.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) (1) Въз основа на получената информация по чл. 7а, , КИАЕМЦ поддържа база данни, обработва и предава получената информация на Международната агенция по атомна енергия в определен формат на магнитен носител или по кодиран електронен път.
(2) Комитетът за използване на атомната енергия за мирни цели представя информация на Международната агенция по атомна енергия за количествата, химичния състав и местоположението на всеки ядрен материал, подлежащ на износ/внос от/в България за конкретни неядрени цели, ако количествата ядрен материал превишават:
а) десет тона уран или осъществен износ/внос на уран от/в България от/за една и съща държава, всеки от тях по-малък от 10 тона, но превишаващ 10 тона за годината;
б) двадесет тона торий или осъществен износ/внос на торий от/в България от/за една и съща държава, всеки от тях по-малък от 20 тона, но превишаващ 20 тона за годината;
в) не се представя информация за ядрен материал, предназначен за неядрено използване, когато този ядрен материал е в неядрена крайна форма на употреба.
(3) Сроковете за предаване на информацията по чл. 7а, , от КИАЕМЦ на Международната агенция по атомна енергия са указани в Допълнителния протокол.

Раздел III.
ПРЕВОЗВАНЕ


Чл. 8. (1) Организацията, която използува или съхранява ядрен материал, организира неговото превозване.
(2) Изискванията към транспортните средства, превозващи ядрен материал, и към опаковъчните комплекти са определени в Наредбата за транспорт на радиоактивни вещества.


Чл. 9. (1) Превозването на ядрен материал се извършва по начин при нормални и аварийни условия по време на превоза му да се предотвратят образуването на критична маса и нарушаването херметичността на обвивките (при превоз на ядрено гориво).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) При превозване на отработено ядрено гориво се вземат под внимание:
1. проникването на вода в опаковъчния комплект или загубата на топлоносител от комплекта;
2. намаляването на ефективността на монтираните в опаковъчния комплект поглъщатели или забавители на неутрони;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) възможностите за прегрупиране на съдържащото се отработено ядрено гориво в системи, криещи опасност от възникване на критична маса както в опаковъчния комплект, така и извън него;
4. намаляването на разстоянието между опаковъчните комплекти или между съдържимото в тях;
5. възможностите за увеличение на реактивността поради изменение на температурата на съдържимото в опаковъчния комплект;
6. други причини, които може да доведат до нарушаване обвивките на топлоотделящите елементи или до възникване на критична маса.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Преди зареждането на опаковъчния комплект с касети с топлоотделящи елементи организацията, която съхранява отработено ядрено гориво:
1. запознава персонала с вътрешните правила и инструкциите, определящи задълженията му по време на превоза, и провежда изпити на лицата, участвуващи за пръв път в зареждането и превоза, и периодично на 2 години на всички лица, като допуска да превозват горивото издържалите изпита;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) проверява готовността на всички повдигателни съоръжения, с които ще се товарят опаковъчните комплекти със съдържащото се в тях отработено ядрено гориво (наричани по-нататък "опаковки"):
3. проверява готовността на транспортните средства, с които ще се извърши превозът;
4. проверява херметичността на всички касети с топлоотделящи елементи, подлежащи на превоз;
5. проверява разпределението на поглъщателите на неутрони, ако са включени в опаковъчния комплект;
6. съставя програма за зареждането на опаковъчния комплект с топлоотделящи елементи;
7. провежда топлинни изчисления за всяка опаковка.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) След зареждането на опаковъчния комплект с касети с топлоотделящи елементи организацията, която съхранява отработено ядрено гориво:
1. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) прави измервания на параметрите на опаковката до достигане състояние на равновесие, включително по време на превозване;
2. проверява и изпитва опаковката съгласно приложената към нея инструкция за експлоатация;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) оформя необходимата документация в съответствие с вътрешните технически условия за превоз на отработено ядрено гориво;
4. проверява ефективността на неутронната защита на опаковките, предвиждащи наличност на поглъщатели на неутрони.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) При натоварването и превозването на опаковките на транспортното средство организацията, която съхранява отработено ядрено гориво, трябва да изпълни следните условия:
1. опаковките да бъдат надеждно закрепени, за да се избегне тяхното преместване или обръщане при завои, спиране или люлеене;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) индексът за безопасност по критичност (ИБК) за всеки товар трябва да се определя като сума от ИБК за всички опаковки, съдържащи се в този товар; транспортният индекс за всяка опаковка или транспортен пакет не трябва да превишава 10, а индексът за безопасност по критичност за всяка опаковка или транспортен пакет не трябва да превишава 50 (изключение правят товари, които се транспортират в условия на изключително използване);
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) максималното ниво на излъчване във всяка точка на външната повърхност на опаковката или транспортния пакет не трябва да превишава 2 mSv/h;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) максималното ниво на излъчване във всяка точка на външната повърхност на опаковката в условия на изключително използване не трябва да превишава 10 mSv/h.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) При авария по време на превозването, свързана с повреждане на опаковката, той може да продължи след ликвидирането на аварията. За аварията незабавно се уведомяват КИАЕМЦ и МВР.

Раздел IV.
ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА (ОТМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 1993 Г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 1993 г.)


Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 1993 г.)


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 1993 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 1993 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 1993 г.)

Раздел V.
КОНТРОЛ


Чл. 19. (1) Държавният контрол по отчитането, съхраняването и превозването на ядрения материал се упражнява от КИАЕМЦ чрез Инспекцията за безопасно използуване на атомната енергия (ИБИАЕ) и във взаимодействие със специализираните и другите контролни органи.
(2) МВР упражнява специализиран контрол по охраната на ядрения материал в местата на неговото използуване и съхраняване и по време на превозването му.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Международната агенция по атомна енергия провежда международни инспекции по контрола на ядрения материал и вземане на проби от околната среда чрез свои инспектори, които ползват правата, определени от Споразумението между България и МААЕ и Допълнителния протокол към него. Лицата по чл. 4 осигуряват достъп на инспекторите на МААЕ до всяко местоположение на площадката на действащи и изведени от експлоатация съоръжения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Инспекторите на МААЕ, одобрени по установения ред от компетентните органи на Република България, се допускат в обектите за инспекция, придружени от инспектор на ИБИАЕ:
(3) Взаимоотношенията между инспекторите на МААЕ и обектите при инспекции се осъществяват чрез инспектор на ИБИАЕ:

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Вземане на проби от околната среда" е вземане на проби от околната среда (въздух, вода, растителност, почва, петна) в определено от МААЕ местоположение и в непосредствена близост до него с цел правене на изводи за отсъствие на недеклариран ядрен материал или ядрени дейности в това местоположение.
2. "Високообогатен уран" е уран, съдържащ 20 % или повече от изотопа уран-235.
3. "Гаранции" е система за проверка на мирното използване на атомната енергия, създадена в рамките на международната политика за неразпространение на ядреното оръжие. Прилагането на тази система за проверка се осъществява от МААЕ в съответствие с нейния устав и Договора за неразпространение на ядреното оръжие.
4. "Допълнителен протокол" е допълнителният протокол към Споразумението между Народна република България и Международната агенция по атомна енергия за прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Допълнителният протокол е ратифициран със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 20 септември 2000 г. - ДВ, бр. 80 от 2000 г., и е влязъл в сила от 10 октомври 2000 г.
5. "Ефективен килограм" е специална единица, използвана при прилагането на гаранциите по отношение на ядрения материал, която отчита неговото стратегическо значение. Количеството ядрен материал в ефективни килограми се определя:
а) за плутоний - с неговата маса в килограми;
б) за уран с обогатяване 0,01 (1 %) и повече - с неговата маса в килограми, умножени по квадрата на неговото обогатяване;
в) за уран с обогатяване по-малко от 0,01 (1 %) и по-голямо от 0,005 (0,5 %) - с неговата маса в килограми, умножени по 0,0001;
г) за обеднен уран с обогатяване 0,005 (0,5 %) и по-малко и за торий - с техните маси в килограми, умножени по 0,00005.
6. "Зона на материален баланс" е зона, в която се съхранява или предвижда разполагане на ядрен материал и служи за определяне количеството ядрен материал при движението му към зоната и от нея и определяне наличния ядрен материал в зоната за целите на гаранциите на МААЕ.
7. "Изведено от експлоатация съоръжение" е всяко съоръжение, инсталация или местоположение, чиито конструкции и оборудване са демонтирани и/или оставащото оборудване е направено негодно за експлоатация, така че то не се използва за съхранение и не може да се използва в бъдеще за манипулиране, преработване или използване на ядрен материал.
8. "Изключително използване" е използване само от един товароизпращач на превозно средство или голям транспортен контейнер, по отношение на които всички начални, междинни и окончателни товарни и разтоварни операции се извършват в съответствие с указанията на товароизпращача или товарополучателя.
9. "Изходен материал" е уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата; уран, обеднен с изотоп 235; торий; всяко от горепосочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат; материал, съдържащ едно или няколко от гореизброените вещества с концентрация, определена от нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност. Терминът "изходен материал" не трябва да се тълкува за прилагане към руда или рудни остатъци.
10. "Индекс за безопасност по критичност" е число, установено за опаковката, транспортния пакет или товарния контейнер, съдържащи делящи се материали, което се използва за контрол на общото количество опаковки, транспортни пакети или товарни контейнери.
11. "Местоположение" е всяка инсталация или всяко местоположение, което не е съоръжение и където обикновено се използва ядрен материал в количества, равни или по-малки от един ефективен килограм.
12. "Научноизследователски и опитно-конструкторски дейности, свързани с ядрения горивен цикъл" означава такива дейности, които конкретно се отнасят към който и да е аспект от разработването на който и да е процес или система от следващите:
а) конверсия на ядрен материал;
б) обогатяване на ядрен материал;
в) производство на ядрено гориво;
г) реактори;
д) критични сборки;
е) преработка на ядрено гориво;
ж) преработване (без препакетиране или обработване, без разделяне на елементите за съхраняване или погребване) на средно- или високоактивни отпадъци, съдържащи плутоний, високообогатен уран или уран-233, но не включва дейности, отнасящи се към теоретични и фундаментални научни изследвания или към научноизследователски и опитно-конструкторски дейности по промишлено приложение на радиоизотопи, медицинско, хидроложко и селскостопанско приложение, изучаване въздействията върху здравето и околната среда и усъвършенстване на техническото обслужване.
13. "Обогатяване" е отношението на общата маса от изотопите на уран-235 и уран-233 към общата маса на урана (обикновено се изразява в проценти).
14. "Опаковка" е опаковъчен комплект с неговото радиоактивно съдържание в готов за транспортиране вид.
15. "Опаковъчен комплект" е съвкупност от съоръжения, възли и детайли, осигуряващи недопускане на изтичане на радиоактивно съдържание при съхранение и транспорт. Комплектът може да съдържа един или няколко обема, поглъщащи вещества, дистанциращи конструкции, средства за защита от излъчвания, топлинна изолация, системи за охлаждане и др.
16. "Площадка" е тази територия, границите на която са определени в съответната проектна документация за съоръжение, включително спряно от експлоатация съоръжение, а също и всяко местоположение извън съоръжението, където обикновено се използва ядрен материал, включително спрени от експлоатация местоположения извън съоръженията, където обикновено е бил използван ядрен материал (горещи камери или съоръжения за извършване на дейности, отнасящи се до конверсия, обогатяване, производство или преработване на ядрено гориво).
17. "Специален ядрен материал" са плутоний-239; уран-233; уран, обогатен с изотопи 235 или 233; всеки материал, съдържащ едно или няколко от гореизброените вещества.
18. "Спряно от експлоатация съоръжение или спряно от експлоатация местоположение" е всяко съоръжение, инсталация или местоположение, експлоатацията на което е била прекратена и от което е бил отстранен ядреният материал, но което не е изведено от експлоатация.
19. "Съоръжение" е реактор, критична сборка, завод за конверсия, завод за производство, завод за преработване, завод за разделяне на изотопи или отделно хранилище или всяко местоположение, където обикновено се използва ядрен материал в количества, превишаващи един ефективен килограм.
20. "Транспортен индекс" е число, установено за опаковката, транспортния пакет или товарния контейнер, което се използва за осигуряване на контрол на радиоактивното облъчване.
21. "Ядрен материал" е всеки изходен или специален ядрен материал.
22. "Ядреногоривен цикъл" са всички операции, свързани с производството на ядрена енергия или система от ядрени обекти, свързани помежду си чрез движение на ядрен материал. Такава система може да се състои от уранови рудници, заводи за обработване на руда, заводи за конверсия, заводи за обогатяване и производство на ядрено гориво, реактори, хранилища за съхранение на отработено гориво, заводи за преработване на ядрено гориво и свързаните с него хранилища, а също така всяка дейност за изследване или разработване.
23. "ICR-Inventory Change Report" представлява отчет за изменение на инвентарното количество на ядрения материал.
24. "MBR-Material Balance Report" представлява баланс на ядрения материал, основаващ се на фактически наличното количество в зоната на материален баланс.
25. "PIL-Physical Inventory Listing" представлява списък на фактически наличното количество ядрен материал, идентификация на материала, вид и обогатяване.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на председателя на КИАЕМЦ. Председателят на КИАЕМЦ издава инструкции с указания за прилагането на наредбата.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 13, т. 3 от Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели и във връзка с чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели (ДВ, бр. 66 от 1986 г.).


Приложение към чл. 5, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.)

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ЗА ОТЧЕТ И КОНТРОЛ НА ЯДРЕНИЯ МАТЕРИАЛ

Компютърната система за отчет и контрол на ядрения материал (наричана по-нататък "система") е предназначена да следи в национален мащаб количеството, местонахождението и движението на ядрения материал и да съставя отчети и справки за контролираните обекти, държавните органи и МААЕ.
Най-малката единица ядрен материал, която отчита системата, е горивна касета.
Системата отчита всички зони на материален баланс и наличните в тях ключови точки за измерване по тип, брой и характеристики на горивото, необходими за неговото проследяване.
Системата трябва да има следните възможности:
1. да създава и поддържа карта за историята на касетата за целия й престой (по време) под българска юрисдикция. Картата се създава при получаване на касетата и се архивира за срок 5 години след излизане на касетата от българска юрисдикция. От момента на създаването до момента на архивирането картата трябва да бъде на разположение за справка при поискване;
2. да създава оперативни отчетни документи за всяко изменение в количеството и местоположението на ядрения материал;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.) да създава отчети за МААЕ от типа ICR, MBR и PIL във фиксиран и етикиран формат, записани върху магнитен носител, определен по вид от МААЕ;
4. да създава при поискване картограми за разположението на ядреното гориво във всяка ключова точка за измерване на зоните за материален баланс;
5. да поддържа книгите по чл. 5, т. 2 от тази наредба;
6. да позволява визуално проследяване на оперативните и отчетните документи (трасировка) по зададени атрибути;
7. да поддържа формален контрол за грешки на входящата информация, недопускащ влизането на противоречиви данни;
8. да поддържа контрол, недопускащ неоторизиран достъп до нея. Достъпът до системата се разпределя на нива в съответствие на комплекс от права и задължения на отговорните оператори;
9. да поддържа цялата си информация за период най-малко 10 години чрез подходящи за използувания компютър операции (резервиране и архивиране);
10. да разпечатва оперативни и отчетни документи, които се считат за официални, ако са означени като безгрешни от системата за формален контрол и са подписани от съответния оператор;
11. да създава съответните документи, записани върху технически носител, за всяко изменение на местоположението или количеството на ядрения материал. Техническият носител се изпраща с придружително писмо в КИАЕМЦ, където записаната документация се проверява за достоверност.
Системата трябва да се разполага в помещение с ограничен достъп на утвърдени от компетентните органи лица.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти