Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ЗА НОРМИРАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ НА АВТОМОБИЛИТЕ И МОТОЦИКЛЕТИТЕ

В сила от 01.01.1990 г.
Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.93 от 1 Декември 1989г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда нормирането на разхода на горива и смазочни материали на всички автомобили и мотоциклети с изключение на тези на Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи, техните подразделения, на фирмите на гражданите и личните автомобили.

Чл. 2. Видовете горива, моторните и трансмисионните масла, които трябва да се употребяват при експлоатация на автомобилите, са посочени в приложение № 1.


Чл. 3. (1) Норменият разход на гориво и смазочни материали по смисъла на тази наредба е пределна величина, определяща се от изминатия пробег и експлоатационните условия на работа на автомобилите и мотоциклетите.
(2) Норменият разход на гориво на 100 км пробег се образува от основна норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на работа.


Чл. 4. (1) Основната норма за разход на гориво трябва да съответствува на една от тези, посочени в приложение № 2, за автомобилите, респективно в приложение № 3, за мотоциклетите, моторолерите и мотопедите.
(2) За всички видове автомобили и мотоциклети, непосочени в приложения № 2 и 3, включително за новодоставените, основните разходни норми се утвърждават от Министерството на транспорта. До утвърждаването им се ползуват временни норми, установени с направени измервания и съставен протокол от комисия, определена от ръководителя на учреждението, фирмата, другите организации и поделения. Те важат за срок до 6 месеца.
(3) Научноизследователският технологичен институт по автомобилен транспорт и другите сродни на него организации със създадените за тази цел лаборатории извършват измервания за определяне на основни разходни норми при направено искане и подписан договор с притежателя на автомобила или мотоциклета.


Чл. 5. Допълнителните корекции за разхода на гориво и смазочни материали за специфични експлоатационни условия на работа се утвърждават от ръководителя по чл. 4, ал. 2 в определените граници, посочени в раздел IV.


Чл. 6. Норменият разход на гориво за специалното оборудване на автомобила, който е пределен, се утвърждава от Министерството на транспорта въз основа на предложение и протокол за извършено измерване на разхода на гориво от притежателя на автомобила.


Чл. 7. Норменият разход на смазочни материали се образува от нормено количество (вместимост на картера), необходимо за смяна при определена периодичност по чл. 14, и от полагащия се допълнителен разход за доливане по време на експлоатация съгласно чл. 15.

Раздел II.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА ГОРИВА


Чл. 8. (1) Норменият разход на гориво за леки автомобили, товарни автомобили и автобуси се определя, като основната норма за разход на съответната марка и модел автомобил (автобус) от приложение № 2 се увеличи или намали с корекцията по раздел IV.
(2) За всеки тон собствено тегло на ремаркетата, полуремаркетата или колесарите плюс половината от товароподемността им се дава добавка на 100 км пробег: за бензинови автомобили - 1,8 л и за дизелови - 1,2 л към нормения разход, определен по ал. 1. Това не се отнася за специализираните и специалните автомобили.
(3) За товарни автомобили или ремаркета със саморазтоварващи се каросерии норменият разход за всеки курс с товар се увеличава с 0,2 л за автомобили или ремаркета с товароносимост до 12 т, с 0,3 л - за автомобили с товароносимост до 25 т (с 0,5 л при хода на цилиндрите на подемното устройство, по-голям от 2 м, и товароподемност до 25 т) и с 0,7 л - за автомобили с товароносимост над 25 т.


Чл. 9. (1) Норменият разход на гориво за придвижване на специални автомобили и за преустроени със специализирани каросерии се определя, като съответният нормен разход за базовия автомобил, определен съгласно чл. 8, ал. 1, се увеличи или намали за всеки тон превишаване или намаляване на масата (собственото тегло) на специалния (специализирания) автомобил спрямо базовия:
1. за специални автомобили (автокран, автолебедка, автостълба, автомачта, автолаборатория, автоработилница, автосонда и др.): за бензинови - с 1,5 л и за дизелови с 1,0 л за 100 км пробег;
2. за специализирани автомобили (за зареждане на търговски обекти, за превоз на петролни продукти, вода, животни, поща и др.): за бензинови - с 1,8 л и за дизелови - с 1,2 л на 100 км пробег.
(2) Алинея 1 не се прилага за посочените като специални или специализирани автомобили в приложение № 2.


Чл. 10. (1) За автомобили при учебно кормуване норменият разход на гориво за един учебен час (40 минути практическо кормуване) на полигон се приравнява на разхода за 20 км пробег за съответната марка и модел автомобил.
(2) Норменият разход за движение при учебно кормуване не на полигон се определя по метода, посочен за всички автомобили.


Чл. 11. Нормите за разход на гориво за разработване на автомобилни двигатели на място (на стенд) след извършен основен ремонт са: за бензинови двигатели - 0,25 л на 1 киловат за час и за дизелови - 0,20 л на 1 киловат за час. Тези норми се считат за максимално допустими при спазване на утвърдената технология.


Чл. 12. За пробно пътуване на автомобилите се определя следният нормен разход:
1. за автомобили с двигатели, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 20 км пробег;
2. за автомобили, излезли от основен ремонт - гориво, полагащо се за 50 км пробег.


Чл. 13. Ръководителят може да определя маршрутни норми за разход на гориво, които да не превишават определения нормен разход с тази наредба.

Раздел III.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ


Чл. 14. (1) Норменото количество за разход на смазочни материали при експлоатацията на автомобилите се определя съобразно сроковете за смяната им при определен изминат пробег. Сроковете за смяна на моторни масла са:
1. за леки автомобили - 9000 км, а при експлоатация с масло "Диона супер" - 12 000 км;
2. за товарни автомобили "ИФА", "Берлие", "Волво", "Мерцедес Бенц", "Рено" и "Фиат" - 9000 км (когато работят на дълги превозни разстояния и по магистрали - 10 000 - 12 000 км);
3. за автобуси "Икарус" - 6000 км;
4. за непосочените в т. 1, 2 и 3 товарни автомобили и автобуси - 8000 км;
5. за нови или излезли от основен ремонт автомобили смяна на маслата се извършва и на първите 2000 км.
(2) Сроковете за смяна на трансмисионните масла са:
1. за масла тип "Толина" (ТМ-2) - 35 000 км;
2. за масла тип "Улита" (ТМ-5) и "Ролана" (ТМ-4) - 50 000 км.
(3) Разходът на консистентни смазки е до 0,5 кг на 1000 км пробег.


Чл. 15. Разходът на моторни масла за дозареждане (доливане) се определя на база полагащ се нормен разход на гориво, както следва:
1. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с бензинови двигатели - до 0,9% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
2. за товарни автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси с дизелови двигатели - до 1,0% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
3. за леки автомобили - до 0,7% спрямо полагащия се нормен разход на гориво;
4. за учебни автомобили - до 1,2% спрямо полагащия се нормен разход на гориво.


Чл. 16. За автомобили с двутактови двигатели и мотоциклети, моторолери и мотопеди разходът на моторното масло към горивото трябва да съответствува на препоръчаното от производителя.


Чл. 17. Определянето на срокове за смяна на маслата може да става и по лабораторен път. Тези срокове не трябва да са по-малки от определените в този раздел.

Раздел IV.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА


Чл. 18. Основните норми за разход на гориво по приложения № 2 и 3 може да се коригират (увеличават или намаляват) за:
1. характерни пътни условия извън населеното място съгласно приложение № 4;
2. интензивност на движението - движение в чертите на населените места без транзитно преминаване (когато не се извършват товарно-разтоварни работи):
а) до 50 000 жители - увеличение до 3%;
б) от 50 000 до 100 000 жители - увеличение до 5%;
в) от 100 000 до 500 000 жители - увеличение до 15%;
г) за град София - увеличение до 25%;
3. допълнителни условия, утежняващи движението в населените места:
а) движение на автобуси по маршрути само на градския транспорт - увеличение до 10%;
б) движение на автомобили с чести спирания (зареждане на търговски обекти, събиране на пощата от пощенски кутии, извършване на инкасирания, обслужване на сервизи и др.) - увеличение до 10%;
в) движение на автомобили за разнасяне на храна по домове и детски заведения, за обслужване на медицински персонал при домашни посещения - увеличение до 20%;
г) движение на автомобили, предназначени за учебно кормуване за леки автомобили - увеличение до 30% и за товарни автомобили - увеличение до 10%. Това не се отнася за случаите по чл. 10, ал. 1 (кормуване на полигон);
4. степен на натоварването:
а) товарни автомобили с товароносимост над 1,5 т (вкл. и тези с повишена проходимост) и автовлекачи, когато изминават над 65 на сто от пробега си с претеглен товар, с маса над 85 на сто от пълната товароносимост на автомобила - увеличение до 20%;
б) при системно претоварване на автобуси в градски условия - увеличение до 20%;
5. за нови и амортизирани автомобили:
а) нови автомобили, пуснати в първоначална експлоатация, и за автомобили, излезли от основен ремонт, както и за автомобили, на които се монтират двигатели, излезли от основен ремонт, през първите 2000 км - увеличение до 5%;
б) автомобили след втори основен ремонт - увеличение до 10%;
6. зимен период - увеличение до 5%;
7. други специфични условия на движение:
а) автомобили (без леките), работещи постоянно на къси превозни разстояния на обекти (до 2 км) - увеличение до 10%;
б) автомобили, използувани постоянно за технологичен транспорт на територията на предприятието и вътре в цехове, складове и др. - увеличение до 20%;
в) автомобили, работещи постоянно по пътища и райони в планински местности, по-високи от 1500 м над морското равнище - увеличение до 20%;
г) автомобили, превозващи особено тежки или извънгабаритни товари, и за съпровождащи ги леки или лекотоварни автомобили, погребални автомобили и др., движещи се изключително на първа и втора предавка - увеличение до 20%;
д) автомобили на Спешна републиканска консултация при движение извън населено място за оказване на медицинска помощ - увеличение до 15%;
е) автомобили, превозващи радиоактивни материали и апаратура, заредена с източници на йонизиращи лъчения - увеличение до 10%.


Чл. 19. (1) При необходимост от ползуване едновременно на няколко коригиращи фактора (посочени в чл. 18) процентът на изменението се определя като сума или разлика на корекциите, определени за съответните условия на експлоатация.
(2) При превози по пътища или пътни участъци с различни корекции (приложение № 4) се прилага средно определената за цялото превозно разстояние.


Чл. 20. Сроковете за смяна на маслата по чл. 14 за автомобили-самосвали, специални и специализирани автомобили, учебни автомобили, автомобили, теглещи ремаркета, и автомобили, извършващи технологичен транспорт, може да се намаляват до 15%.


Чл. 21. В случай на движение на автомобили или мотоциклети при особени експлоатационни условия, непредвидени в тази наредба, Министерството на транспорта одобрява допълнително увеличение или намаление на основната разходна норма за гориво или смазочни материали въз основа на предложение и отчетни данни от притежателя на автомобила.

Раздел V.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА


Чл. 22. (1) Точният размер на допълнителните корекции на основната норма за разход на гориво съгласно чл. 18 и на нормата за разход на смазочни материали съгласно чл. 20 се утвърждава със заповед на ръководителя по чл. 4, ал. 2 на основание проведени наблюдения за установяване действителния разход на гориво и смазочни материали.
(2) Времето, през което ще се ползуват допълнителна корекция за зимен период и отоплителният агрегат на автомобила, се определя със заповед на ръководителя в зависимост от денонощната температура.
(3) Измененията по смисъла на ал. 1 и 2 периодично се преразглеждат и се привеждат в съответствие с новите технологии, организацията на експлоатационната дейност и климатичните условия. Ръководителят носи отговорност за правилното им определяне и осъвременяване.


Чл. 23. Ръководителят по чл. 4, ал. 2 упражнява постоянен и цялостен контрол по спазване на предписаните нормени разходи за горива и смазочни материали в наредбата. Той взема необходимите мерки за предотвратяване на нарушенията и търсене на дисциплинарна отговорност от нарушителите.


Чл. 24. Министерството на транспорта дава допълнителни разяснения и указания за определяне на нормения разход на гориво и смазочни материали и контролира правилното прилагане на наредбата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание § 3 от Закона за движението по пътищата във връзка с чл. 2 от Постановление № 39 на Министерския съвет от 1989 г. за икономично използуване на течните горива (ДВ, бр. 65 от 1989 г.).


§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 1990 г. и отменя Наредба № 4 на Министерството на транспорта за нормиране разхода на течни горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите (ДВ, бр. 62 от 1982 г.).


Приложение № 1 към чл. 2


Горива, моторни и трансмисионни масла, употребявани при автомобилите
    Моторно масло
Основни марки автомобили Вид гориво зима лято
1 2 3 4
I. Леки автомобили, товарни автомобили с това-      
роподемност до 1500 кг и автобуси до 12 места      
       
БМВ, Волво, Мазда, Мерцедес, Пежо, Татра,      
Фиат, А-96 М6W8Д2/Е1 М10Д2/Е1
Булгаррено, ВАЗ, Волга М24, ГАЗ 13, Дачия,      
Застава, Латвия РАФ 2203, Мицубиши, Моск-      
вич 412, Нисан, Опел рекорд, Полонез, Татра,      
Фиат, Фолксваген, Форд, Шкода 1203 А-93 М6W8Д2/Е1 М10Д2/Е1
АРОМ 451, Волга М 21, ГАЗ 69, ЖУК, Латвия      
РАФ 977, Москвич 2140Д, Москвич ИЖ 2715,      
Ниса, УАЗ, Шкода 1200 А-86 М6W8С2/Д1 М10С2/Д1
Тойота А-86 М6W8Д2/Е1 М10Д2/Е1
Баркас А-86   ЛТ-2Т
Мерцедес Бенц, Рено, Тойота, Фиат, Фолксваген, диз. гориво М6W8Д2/Е1 М10Д2/Е1
Трабант двутакто-    
  ва смес   ЛТ-2Т
       
II. Товарни автомобили с товароподемност      
над 1500 кг и автобуси над 12 места      
       
Гарант, ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЛАЗ, КАЗ, ЛиАЗ,      
ПАЗ, Робур ЛО, Стар, Урал А-86 М6W8С2/Д1 М10С2/Д1
Йелч, Прага, Стар, Чепел диз. гориво М6W8С2/Д1 М10С2/Д1
Авиа, Барейрос, Берлие, Бучеджи, ДАФ, ЗИЛ      
130Г с диз. двиг., 4VД 14.5/12-1SRW, ЗИЛ      
130В1 с диз. двиг. 4V 14.5/12-1SRW, Изуцу,      
Икарус, ИФА, Казекс, Криз, МАЗ, Мигирус -      
Дойц, МАН, Мерцедес Бенц, Мултикар, ОМ -      
Изоли, Перлини, Преслав 1100, Робур, Роман,      
Савием, Сегра, Скания, ТАМ, Татра, Унимог,      
Урал, ФАП, Фиат, Ханомаг, Хеншел, Чавдар,      
Чавдар-Сетра, Шкода с двиг. МШ634 (без      
турбонадув), Шкода с двиг. 706, ЯАЗ диз. гориво М6W8Д2/Е1 М10Д2/Е1
БелАЗ 540А диз. гориво М6W8С2/Д1 М10С2/Д1
БелАЗ 548А диз. гориво М6W8Е2 М10Е2
Берлие 280, Волво, ГАЗ 53 с двиг. ДП 3900,      
ЗИЛ 555 с двиг. ДП5800А, ЗИЛ 130 с двиг.      
ДП 5800, ЗИЛ 130B1 с двиг. ДП 5800, Скания,      
Щаер диз. гориво М6W8Е М10Е2
Шкода 100 с двиг. МШ637, 638 /с турбонадув/ диз. гориво М10Е1 М10Е2
Каелбле, Фаун диз. гориво М10Д2/Е1 М10Д2/Е1
       
III. Мотоциклети, моторолери и мотопеди ЛТ-2Т
Забележки:
1. За леки автомобили може да се употребява и всесезонното масло Диона супер /МSW16Е2/.
2. За всички други непосочени автомобили може да се ползуват масла от нива:
а/ през летния период:
с бензинови двигатели - М10С2/Д1; с дизелови двигатели - М10Д2/Е1;
б/ през зимния период:
с бензинови двигатели - М6W8С2/Д1;
с дизелови двигатели - М10Д2/Е1.
За специалното оборудване на автомобилите марката на използуваното масло се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода-производител.
4. За непосочените автомобили марката на използуваното гориво се определя като най-близка или еднаква с предписаната от завода-производител.

Трансмисионни масла:
 
за главна предавка ТМ-5 /Улита 90 ЕР/ или ТМ-4 /Ролана/;
за преводна кутия ТМ-2 /Толина/, ТМ-4 /Ролана/, ТМ-5
  /Улита 90 ЕР/;
за предавателна кутия "Икарус" съответно моторно масло от приложение № 1;
за предавателна кутия "БелАЗ" масло за хидродинамични предавки МХП-40А.


Приложение № 2 към чл. 4, чл. 8, ал. 1, чл. 18


Основни норми за разход на горива
на автомобилите
 
  Литра на
по Марка и модел на автомобила 100км
ред   пробег
1 2 3
  I. Леки автомобили  
     
1. АРО 10,4 10,8
2. АРО М 461, М 461 С 18,5
3. БМВ 2500 А 15,0
4. ВАЗ 2101 9,0;8,5(с
    карбу-
    ратор
    озон)
5. ВАЗ 2102 9,2;8,8(с
    карбу-
    ратор
    озон)
6. ВАЗ 2103 9,5
7. ВАЗ 2104 8,5
    (с карб.
    озон)
8. ВАЗ 2105 8,5
    (с карб.
    озон)
9. ВАЗ 2106 9,7
10. ВАЗ 2107 8,5
    (с карб.
    озон)
11. ВАЗ 2108 7,5
    (с карб.
    озон)
12. ВАЗ 21011 9,2;8,8
    (с карб.
    озон)
13. ВАЗ 21013 8,5
    (с карб.
    озон)
14. ВАЗ 21061 9,5;8,5
    (с карб.
    озон)
15. ВАЗ 21063(купе на ВАЗ  
  2106 и двиг. на ВАЗ  
  21011) 9,5
16. ВАЗ 2101 - с пропан-бутан 11,0
17. ВАЗ 2102 - с пропан-бутан 11,5
18. ВАЗ 2103 " 12,5
19. ВАЗ 2104 " 11,0
20. ВАЗ 2105 11,0
21. ВАЗ 2106 12,8
22. ВАЗ 2107 11,0
23. ВАЗ 21011 11,5
24. ВАЗ 2121 Нива 12,3
25. Вартбург 1.3 7,5
26. Волво 142, 144, 145 12,5
27. Волво 244, 245, 245 Дл 13,0
28. ГАЗ М 21 - Волга 13,0
29. ГАЗ М 21 - Волга - комби 13,5
30. ГАЗ М 24 - Волга 12,7
31. ГАЗ М 2412 - Волга - комби 13,2
32. ГАЗ 69; 69 А; 69 В; 69 М 16,5
33. ГАЗ 69 с двигател ГАЗ 21 А  
  (Волга) 16,0
34. ГАЗ 2410 Волга 12,7
35. ГАЗ 3102 Волга 13,5
36. ГАЗ 13 Чайка 20,0
37. ГАЗ 324 - с пропан-бутан 14,5
38. ЗАЗ 1102 6,6
39. Застава 850 АК; АР 9,0
40. ИЖ 2125 10,5
41. Кадилак 48-6267 Х 25,0
42. Мазда 929 НВ 10,5
43. Мерцедес Бенц 190 Д; 220 Д 10,5
44. Мерцедес Бенц-200 14,5
45. Мерцедес Бенц-220; 220С 14,5
46. Мерцедес Бенц-220 - СЕ 15,0
47. Мерцедес Бенц-250, 250 С 15,5
48. Мерцедес Бенц-280 14,5
49. Мерцедес Бенц-280 17,0
50. Москвич 408, 408 И, 2138 9,5
51. Москвич 426, 430, 2136 -  
  комби 10,5
52. Москвич 412, 2140 10,5
53. Москвич 410 И, 411, 2137 -  
  комби 11,0
54. Москвич 2140 Д (с дефорсиран  
  двигател) 10,5
55. Москвич 21412 8,0
56. Опел рекорд 2.0 - комби 10,0
57. Пежо 404, 504 11,5
58. Пежо 604SL 13,8
59. Полонез 1500, Фиат 125 П 10,0
60. Полонез 2000 11,0
61. Рено 18 ТД - комби 6,5
62. Рено 5 GTC 7,5
63. Рено 9 GTD 6,6
64. Рено 9 GTC 7,4
65. Татра 613-2 14,5
66. Татра 603 14,0
67. Трабант 601S - комби 9,0
68. Тойота "Ленд Крузър"  
  FJ40/V/ 18,5
69. Тойота Терцел 4 WD 8,0
70. УАЗ 469; 469 Б 17,5
71. Фолксваген голф 6,0
72. Фолксваген Пасат GL - с бен-  
  зинов двигател 8,0
73. Фолксваген Пасат GL - комби 8,0
74. Форд Кортина 1.6 10,0
     
  II. Товарни автомобили с това-  
  роподемност до 1500 кг  
     
1. АРО 242 Д 10,0
2. Баркас Б 1000; КМ, КА,  
  КО, НР 13,0
3. Баркас Б 1000 FR , /LK/, УК 13,5
4. Вагониер J 100/1414 21,0
5. ЖУК А06 с двиг. ГАЗ 24 Д 15,0
6. ЖУК А11; А03; А06; А13  
  с пропан-бутан 18,0
7. ЖУК А 03, А 06, А11,  
  А 13 15,0
8. Застава 850 АК, АР 8,8
9. Застава 1600 17,0
10. Застава 850 AF 8,3
11. ИЖ 2715 12,5
12. МАН 470 Ф 13,0
13. Мерцедес Бенц 306 10,4
14. Мерцедес Бенц 407D -  
  фургон 14,2
15. Мерцедес Бенц 408 Л 18,0
16. Мицубиши L032PVNL6 -  
  фургон 12,7
17. Москвич 434, 432, 433,  
  2733 10,5
18. Москвич 434, 2734 11,0
19. Ниса М 59, 501, 521 С,  
  522 Т 15,0
20. Нисан Патрол - сервизен 9,6
21. Рено Мастер Груау Р 35D -  
  фургон 12,8
22. Рено Мастер Груау Р 35D 13,8
23. Рено 4 пикап 8,0
24. Рено естафета - 800 11,0
25. Рено Трафик Т 1300 -  
  ТВ 42 11,8
26. Тойота "Ленд Крузър"  
  FJ55LV KC - комби 19,5
27. Тойота "Ленд Крузър"  
  FJ60LV KC 20,5
28. Тойота Хайъс 9,5
29. Тойота 4 Х 4 с дизелов  
  двигател 12,2
30. Тойота НJ60LGKW - сер-  
  визен 10,0
31. УАЗ 451, 451 Д; 451 М;  
  451 ДМ 16,0
32. УАЗ 450 Д; 452; 452 Д 17,0
33. УАЗ 452 Д с двигател  
  ГАЗ 24 Д 16,0
34. УАЗ 452 А с двигател  
  ГАЗ 24 16,0
35. УАЗ 452 с двигател ЗМЗ  
  4022 16,0
36. УАЗ 451; 451Д; 451М;  
  451ДМ; 450Д; 452;  
  452 Д - с пропан-  
  бутан 20,4
37. Фиат Дукато 10 9,5
38. Фиат 125 Р - пикап 11,5
39. Фиат 238 BL "Р" 10,0
40. Фолксваген 23 12,5
41. Фолксваген LT35 - комби 15,5
42. Фолксваген LT45 Д 13,2
43. Форд транзит 15,0
44. Форд транзит с двигат.  
  ВАЗ 2103 14,5
45. Шкода 1202; 1203 11,5
     
  III. Автобуси  
     
1. Баркас Б 901/2 13,0
2. Баркас Б 1000 13,0
3. Барейрос 23,0
4. Бедфорд Блиц GF 220 13,5
5. ГАЗ 53 "Родина" 36,0
6. Дачия ТВ 12 20,0
7. ЖУК А 07 В 15,0
8. ЗИЛ 155 41,0
9. ЗИЛ 164 39,0
10. Икарус 311 23,0
11. Икарус 256, 54 30,0
12. Икарус 620 26,5
13. Икарус 250, 59 30,7
14. Икарус 55 30,5
15. Икарус 180 34,5
16. Икарус 250 28,5
17. Икарус 255 28,0
18. Икарус 260 32,0
19. Икарус 266 31,0
20. Икарус 280 35,0
21. Икарус 280 преустроен  
  (без ремарке) 33,0
22. Лейланд 30 9,8
23. Лиаз /ЗИЛ 158 В/ 40,0
24. Лиаз 677 46,0
25. Лиаз 695 Е 41,0
26. Мерцедес 309 Д Иран-  
  кодро 15,2
27. Мерцедес 207 Д 12,0
28. Мерцедес 307 Д 13,0
29. Мерцедес Бенц ОВ  
  319-Б 20,0
30. Мерцедес Бенц ЛР 312/48 24,0
31. Мерцедес Бенц ОМ 321/48 21,0
32. Мерцедес 0309D - 08/41 14,8
33. Мицубиши L 032PVNL6 12,7
34. Мицубиши L 300GLX 10,5
35. Ниса 59 Ф, М 501, М 521,  
  522 М 15,0
36. Нисан Ванет А 15 (6 + 1  
  пътникоместа) 9,5
37. Нисан Ванет А 15(11 + 1  
  пътникоместа) 10,0
38. Нисан Урван Р 12,6
39. Ом Тигър Р 27,5
40. Пежо J5 10,5
41. Паз 651, 652, 652 Т 28,0
42. Паз 672 33,5
43. Пегас 5075 31,5
44. РАФ 977 ДМ Латвия 15,0
45. РАФ 2203 Латвия 15,0
46. Рено Еспас с 200 TSE 9,5
47. Рено Трафик (8 + 1 път.  
  места) с бенз. двиг. 11,5
48. Рено Т 350 Мастер 12,0
49. Рено Трафик 355С 9,6
50. Робур 2500, 3000 22,0
51. Сетра 140 Е 25,0
52. Скания 116 33,0
53. ТАМ 4500 25,0
54. ТАМ ПВ 561 31,0
55. ТАМ 170 А 11 25,0
56. Тойота (12 + 1) - с дизе-  
  лов двигател 9,2
57. Тойота модел F 11,0
58. Тойота Хайъс 12,5
59. Тойота Коустър 13,5
60. Тойота ланд крос 15,8
61. УАЗ 451 16,0
62. УАЗ 452 А, 452 В,  
  452 Г 17,0
63. ФАП 5 СВГ И, 5 СВГИ/В 28,0
64. Фолксваген 253 и 255 14,5
65. Фолксваген 22 13,0
66. Фолксваген Каравел С -  
  с дизелов двигател 8,5
67. Фолксваген 22 - с двига-  
  тел ВАЗ 2103 11,7
68. Фолксваген 21 - с двига-  
  тел ВАЗ 2106 11,7
69. Фолксваген Каравел GL -  
  с диз. двигател 9,5
70. Фолксваген Каравел GL -  
  с бенз. двигател 11,5
71. Фолксваген Каравел GL -  
  с диз. двигател 10,0
72. Фолксваген 22 с двигател  
  ВАЗ 2103 11,7
73. Фолксваген AG 9,0
74. Чавдар 5 С 16,0
75. Чавдар 11 ГЗ; Г5 31,0
76. Чавдар 11 МЗ 30,0
77. Чавдар В 1320 31,0
78. Чавдар 11 М 4 с дв. М. 634 32,0
79. Чавдар 1320 31,0
80. Чавдар 11 М 4 с дв. РАБА-  
  МАН 31,0
81. Чавдар 9 М дв. Савием  
  975-05 26,0
82. Чавдар LC51 17,5
83. Чавдар В 14 М 24 42,0
84. Чавдар В 14 М 20 36,5
85. Шевролет Викинг 36,0
86. Шевролет Спор ВАН 19,0
87. Шкода 706 РТО 30,0
88. Шкода Турист МL 28,0
89. Шкода 1200 и 1201 11,5
  IV. Товарни автомобили с  
  товароподемност над 1500 кг  
1. АВИА 20 Н 13,8
2. АВИА 30 Н 15,0
3. АВИА А 20 Н 13,8
4. АВИА А 21 Н 13,8
5. АВИА А 30 Н 16,2
6. АВИА А 31 Н 16,2
7. Альоки Кам АЗ - подвиж-  
  на телевиз. станция 43,5
8. БУЧЕДЖИ 113 12 Карпати 36,0
9. ГАЗ 51; 51А; 51Н; 51Р;  
  51Т; 51У; 51В; 51С 23,4
10. ГАЗ 52 25,8
11. ГАЗ 53; 53А 28,8
12. ГАЗ 53Д "Мадара" 401 с  
  дв. "Перкинс" 4.236  
  /Д 3900/ 19,2
13. ГАЗ 53 с принудително  
  пълнене с двигател ДП  
  3900 17,4
14. ЗИЛ 164; 164А; 164АР;  
  164P; 164АД 30,0
15. ЗИЛ 130; 130 А1 34,2
16. ЗИЛ 130Г, оборудван с дизе-  
  лов двигател 4 VD 14,5/12 -  
  1SRW 22,8
17. ЗИЛ 130Г 35,4
18. ЗИЛ 130 с принудително  
  пълнене с двигател ДП  
  5800 21,6
19. ЗИЛ 130 В1 с принудително  
  пълнене с двигател  
  ДП 5800 20,4
20. ЗИЛ 133 ГЯ 32,4
21. ЗИС 150 33,6
22. ИЗОЛИ ОМ 25 12,0
23. ИЗОЛИ ОМ 40 12,6
24. ИЗОЛИ ОМ 50 13,2
25. ИЗОЛИ ОМ 65 15,0
26. ИЗУЦУ ТР 81 - 9,5 т. 28,2
27. ИЗУЦУ ТР 81 - 14,5 т. 33,6
28. ИФА С 4000-1 18,6
29. ИФА ХОРХ НЗА 19,2
30. ИФА В 50 Л 21,0
31. ЙЕЛЧ 315М 32,4
32. ЙЕЛЧ 316 33,6
33. КАМАЗ 5312 32,4
34. Ланчия Е Гама 516 34,2
35. Лиаз Мадара 110.051;  
  110.053; 110.054;  
  100.021 28,8
36. Лиаз Мадара 100.47 32,4
37. МАГИРУС 200 Д 26 34,8
38. МАГИРУС ДОЙЦ 232 Д 39,6
39. МАЗ 200, 200 Г, 200 Д 25,2
40. МАЗ 500, 500А, 5335 28,8
41. МАЗ 516; 53352 32,4
42. МАЗ 54322 33,6
43. МАН 4500 С БВ 30,6
44. Мерцедес 207Д 14,4
45. Мерцедес Бенц 2219 /6 Х 2/  
  цистерна, газовоз 29,4
46. Мерцедес Бенц 911 22,8
47. Мерцедес Бенц 312 31,2
48. Мерцедес Бенц ЛП 344 28,2
49. Мерцедес Бенц ОМ 326 40,8
50. Мерцедес Бенц 408 Л 15,0
51. Мерцедес 319Д - изометри-  
  чен фургон 12,6
52. Мерцедес Бенц 508 12,6
53. Мерцедес Бенц 1517 31,8
54. Мерцедес Бенц 608 Д 14,4
55. Мерцедес ЛП 1113 Б 21,6
56. Мерцедес Бенц Швинг 48,0
57. Мерцедес ЛП 808 - хла-  
  дилен фургон 20,4
58. Мерцедес Бенц Вибау 48,0
59. Мерцедес Унимог 406 -  
  автометачка 18,5
60. Мерцедес Бенц 1619 -  
  лаборатория 34,5
61. Мерцедес Бома 1422 -  
  каналочистител 28,5
62. Мерцедес Унимог 424 V,  
  1250L - специализиран 25,0
63. Мерцедес Бенц 1414 К -  
  автометачка 25,0
64. Мицубиши FM215J 25,2
65. Мултикар 24 М; М 2501 14,4
66. Пежо J5 - магазин 14,5
67. Прага CST 24,0
68. Преслав 1100 16,8
69. Робур - ЛО 200; ЛО 2500;  
  ЛО 3000 24,0
70. Робур ЛД 3000; ЛД 3001 15,4
71. Робур ЛД 3001 - лабо-  
  ратория 17,6
72. Робур ЛД 3001 - сер-  
  визен фургон 16,3
73. Стар 20; 21; 25 30,0
74. Стар 27 27,0
75. Стар 28 25,2
76. Стар 29 42,0
77. Татра 815 бетоносмесител 37,0
78. Унимог В 84 18,6
79. Урал 43203 - дизел генера-  
  тор агрегат 47,0
80. Фаун KF 101.53/68 - авто-  
  кран 99,0
81. Фиат 300 РС 39,6
82. ХАНОМАГ ХЕНШЕЛ 18,6
83. ЧЕПЕЛ Д 420 20,4
84. ЧЕПЕЛ Д 450 24,0
85. ЧЕПЕЛ Д 700 31,2
86. Шевролет Шеви ВАН 20 -  
  лаборатория 19,0
87. Шкода 100.05 28,8
88. Шкода РТ 27,6
89. Шкода Мадара МТ-4;  
  МТ-5 27,6
90. Шкода Кароса - противопо-  
  жарен 41,0
     
  V. Товарни автомобили с по-  
  вишена проходимост  
     
1. ГАЗ 63; 63А; 63У; 63Ю;  
  63Э 25,8
2. ГАЗ 66; 66А; 66Э; 66АЭ 30,6
3. ЗИЛ 151; ЗИЛ 157; 157Г;  
  157К; 157 КГ 43,2
4. ЗИЛ 131 46,8
5. ЗИЛ 133 Г 1 41,4
6. ИФА W50/А/РV 23,4
7. Камаз 5320 30,0
8. Краз 241; 241Б 58,8
9. Краз 257; 25751 43,8
10. Краз 219; Краз 219 Б 50,4
11. МАЗ 501 40,8
12. МАЗ 509 - лесовоз 38,4
13. МАЗ 502 38,4
14. Прага ВЗС 25,2
15. Преслав 1100/4 Х 4/ 16,8
16. Стар 66 42,0
17. Татра 111 Р 39,6
18. Татра 138 37,2
19. Урал 375; 375 Д; 325 Т 75,6
20. Урал 377 52,8
21. ЯАЗ 210; 210А 50,4
22. ЯАЗ 214 58,8
     
  VI. Автовлекачи /само за  
  влекача/  
     
1. Берлие ТР 250 26,5
2. Берлие ТР 280 /4 Х 2/ 24,5
3. Берлие ТР 320 /4 Х 2/ 26,5
4. Берлие ТР 320 /6 Х 4/ 26,5
5. Берлие ТВН 280 30,0
6. Волво Ф 12 Интерколер 25,5
7. Волво Ф 88 /4 Х 2/ 28,0
8. Волво Ф 88 /6 Х 2/ 28,5
9. Волво Ф 89 /4 Х 2/ 23,5
10. Волво Ф 89 /6 Х 2/ 24,0
11. Волво Ф 89 /6 Х 4/ 25,0
12. ГАЗ 51 П 19,5
13. ГАЗ 63 П 24,0
14. ДАФ Т 2600 ДР 360 21,0
15. ДАФ Т 1600 ДД 300 18,0
16. ДАФ Т 1900 ДД 490 25,5
17. ЗИЛ ММЗ 164АН 24,5
18. ЗИЛ 157 КВ 35,0
19. ЗИЛ 130 В1 29,0
20. ЗИЛ 131 В 38,0
21. ЗИЛ 130 В1 с дизелов  
  двигател 4VD14.5/12-1SRW 19,0
22. ИФА В 50 Л 17,5
23. ЙЕЛЧ 317 21,0
24. ЙЕЛЧ 317 Д 22,0
25. КАЕЛБЛЕ KDV24Z43OW  
  /с пълна маса 26 т/ 59,9
26. КАМАЗ 5410 25,0
27. КАМАЗ 54112 26,0
28. Краз 221 41,5
29. Краз 221 Б 41,5
30. Краз 255 В 41,5
31. Краз 258 36,5
32. Магирус Ивеко 260-32 31,5
33. МАЗ 200 В, 200 М 23,0
34. МАЗ 501 В 34,0
35. МАЗ 504 Б; 504 А 24,0
36. МАЗ 504 Б; 504 В 30,5
37. МАН 10212 25,0
38. МАН 32, 320 ДФТ 31,0
39. Мерцедес Бенц 1632 /4 Х 2/ 24,5
40. Мерцедес Бенц 1920 24,0
41. Мерцедес Бенц 2223 /6 Х 4/ 25,5
42. Мерцедес Бенц 1920 /4 Х 2/ 24,0
43. Мерцедес Бенц 1625 S/32 24,5
44. Мерцедес Бенц 1623 /4 Х 2/ 24,5
45. Мерцедес Бенц 2232 /6 Х 4/ 26,5
46. Мерцедес Бенц 1936 /4 Х 2/ 25,0
47. Мерцедес Бенц 1636 /4 Х 2/ 21,0
48. Мерцедес Бенц 2026 24,5
49. Мерцедес Бенц LPS2032 25,0
50. Савием /4 Х 2/ 26,0
51. Савием /6 Х 4/ 27,0
52. Скания 110 /4 Х 2/ 28,0
53. Скания Рабис 30,0
54. Скания 112 Н 23,0
55. Скания 142 Е 31,0
56. Скания 111 29,0
57. Татра 138 НТ 30,0
58. Татра 141 38,0
59. Татра 813 44,0
60. Урал 375 С 55,0
61. Урал 377 С 40,0
62. ФАУН НZ36.40/46W  
  /с пълна маса 45 т/ 80,0
63. Фиат 684 Т 28,0
64. Шкода 706 РТТН 19,5
65. Шкода Мадара МТТН 4; МТТН 5 21,0
66. Шкода 100.А7 21,0
67. Шкода АЗ 100.42 21,0
68. Щаер 1491 320 30,0
     
  VII. Самосвали  
     
1. Авиа 30 KSi 15,6
2. Белаз 540 А 64,4
3. ГАЗ 93; 93 А; 93 В 27,6
4. ГАЗ САЗ 2500 28,8
5. ГАЗ 53 Б 30,0
6. ГАЗ САЗ 3502 30,0
7. ГАЗ 53 Д "Марица" 406 19,8
8. ЗИЛ ММЗ 555 34,8
9. МАЗ 503; 503А; 5549 32,4
10. МАЗ 525 174,0
11. ЗИЛ ММЗ 585; 585В; 585К 34,8
12. ЗИЛ ММЗ 555 с дизелов  
  двигател - 400/12 - TW 24,0
13. ЗИЛ 555 с двигател ДП  
  5800А с принудително пълнене 22,2
14. ЗИЛ 450506 /495716/ 37,2
15. ИФА С 400 1К 21,0
16. ИФА В 50LK 22,2
17. ЙЕЛЧ 317 W 32,4
18. КАМАЗ 5511 36,0
19. Краз 256 Б 46,8
20. Магирус 320 М 33 39,6
21. Мадара Лиаз MTSP 24 34,2
22. МУЛТИКАР 2510; 2512; 2513 14,4
23. Перлини Т 20 90,0
24. Роман 19, 215 ДФК 43,2
25. ТАМ 4500 22,2
26. Татра 111; С1; 111С2 34,8
27. Татра 138 С1; 138 С3 33,0
28. Татра 148 К ДВ 39,6
29. Татра 815 S 3262086 Х 6.2 39,6
30. Фиат Ивеко 330 РАС 26 51,0
31. Чепел Д 420 В 27,0
32. Шкода 706 РТС 28,8
33. Шкода Мадара МС 24 30,0


Приложение № 3 към чл. 4, чл. 18


Основни норми за разход на горива за мотоцик-
лети, моторолери или мотопеди
 
Марка и модел на   Литра на 100 км.
по мотоциклета, моторолера куб. пробег
ред или мотопеда см без кош с кош
1 2 3 4 5
1. Балкан-мотопед 50 1,8 -
2. Верховина-      
  мотопед 50 1,8 -
3. Ява-мотопед 50 1,8 -
4. Симсон-мотопед 50 1,8 -
5. Балкан-мотопед 75 2,2 -
6. МЗ 125 2,5 -
7. Киев-всички      
  модели,К 55 125 2,5 -
8. Вятка-мг      
  моторолер 150 - 8,0
9. МЗ 175 3,0 -
10. Ковровец-Восход 175 3,0 -
11. Тула-моторолер 200 - 8,5
12. Балкан 250 4,0 5,0
13. Ява 250 3,5 4,5
14. ИЖ-Планета 350 5,0 6,0
15. ИЖ-Юпитер-      
  Ю2К 350 5,5 6,5
16. ИЖ-Юпитер-      
  Ю3К 350 6,0 7,0
17. ИФА-БК 350 5,0 6,0
18. Ирибит 500 6,5 7,5
19. М-72, 61 и 63 750 8,0 9,0


Приложение № 4 към чл. 18, т. 1, чл. 19, ал. 2


Допълнителни корекции за характерни пътни условия
 
Пътни условия Асфалтови, цименто- Трошенокаменни и Без настилки
  бетонови и паважни баластрени (земни пътища)
  настилки настилки  
1 2 3 4
Пътища в равнинен намаление до 10 % (са- увеличение до 10 % увеличение до 20 %
терен мо за леки автомобили (само за леки автомо- (само за леки автомо-
  до 20 %) били - без корекция) били - до 10 %)
       
Пътища с хълмист увеличение до 10 % увеличение до 20 % увеличение до 30 %
терен (само за леки автомо- (само за леки автомо- (само за леки автомо-
  били-без корекция) били - до 10 %) били - до 20 %)
       
Пътища с планински увеличение до 20 % увеличение до 30 % увеличение до 40 %
терен (само за леки автомо- (само за леки автомо- (само за леки автомо-
  били- до 10 %) били- до 20 %) били- до 30 %)
       
       
Забележки: 1. Равнинен терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува над 50 % от цялата дължина на пътя.
2. Хълмист терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува от 25 до 50 % от цялата дължина на пътя.
3. Планински терен - когато най-високата скоростна предавка на автомобила може да се ползува до 25 % от цялата дължина на пътя.
4. Тежки условия на движение - при работа на автомобилите на строителни обекти, геологопроучвателни райони, кариери, разкривки, мини, открити рудници, блокове на селското стопанство, терени без пътища и горски обекти.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти