Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

В сила от 01.01.1991 г.
Издадена от Комитета по качеството и министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването, превозването, използването и контрола (наричани по-нататък "дейности") на опасни химични вещества (ОХВ).

Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба опасни за възникване на аварии са химичните вещества, включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си реактивоспособност и токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората, материалните ценности и околната среда.
(2) Количествените граници (количествата), над които химичните вещества и химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии, са посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Опасността за възникване на аварии от съединяването или смесването на различни химични вещества се оценява съгласно приложение № 3, раздел Б, т. 2.
(4) Класифицирането на химичните вещества според степента на тяхната реактивоспособност (пожаро- и взривоопасност, корозионна активност и др.) и токсичност става съгласно съответните нормативни актове и стандартизационни документи.


Чл. 3. Химичните вещества, съединения или смеси от местно производство и от внос подлежат на обявяване в териториалните органи на държавна власт и на регистрация по ред, определен от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда (МОС), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България (ГО на НРБ).


Чл. 4. (1) За новорегистрираните ОХВ и количествените им граници се изготвя списък от Министерството на здравеопазването съгласувано с МОС, МВР и ГО на НРБ.
(2) Списъкът по ал. 1 допълва приложения № 1 и 2 на тази наредба и всяка година се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел II.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Чл. 5. (1) За предотвратяване на аварии при дейности с ОХВ юридическите и физическите лица са длъжни:
1. да извършват всяка година оценка за опасността от аварии и последствията от тях съгласно приложения № 3 и 4 и да предприемат необходимите организационни и технически мерки за защита;
2. периодично съгласно съответните нормативни актове и технически изисквания да проверяват годността на технологичните линии, складовете и средствата за транспортиране, както и нормалното действие на наличните защитни, контролно-измервателни и сигнални устройства;
3. да разработват планове за действие при аварии и мерки за тяхното ликвидиране;
4. да организират обучението на персонала за самозащита и за бързо ликвидиране на последствията при аварии;
5. да осигуряват необходимите индивидуални и колективни средства за защита, тяхното съхраняване, периодична профилактика и организация за раздаването им при нужда;
6. да разполагат с необходимите средства и съоръжения за обезвреждане на ОХВ в случай на аварии.
(2) Задълженията по ал. 1 се определят съвместно с териториалните органи на държавната власт и ГО на НРБ, като оценките за опасността се изпращат за утвърждаване по ред, определен от Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии (ППК по СБ и КПА).


Чл. 6. Дейностите с ОХВ се извършват, ако са спазени изискванията на чл. 5, както и на съответните стандартизационни, технологични и други специфични за тези дейности документи.


Чл. 7. При внос на ОХВ вносителят изисква документация за тяхната реактивоспособност, токсичност и екологична опасност, както и за начините за тяхното обезвреждане, унищожаване и мерки за индивидуална и колективна защита.


Чл. 8. (1) Юридическите и физическите лица извършват обработката и превозването на ОХВ съгласно съответните международни и вътрешни нормативни актове.
(2) При превозване на ОХВ товародателят, съгласувано с органите на ГО на НРБ, МВР, МОС, и превозвача оценяват опасността от авария съгласно приложение № 4.


Чл. 9. Транспортирането на ОХВ в границите на предприятието с технологичен транспорт и тръбопроводи се извършва съгласно съответните стандартизационни документи и вътрешни инструкции.


Чл. 10. (1) Местата за дейности с ОХВ и транспортните средства, пренасящи ОХВ, се означават със символите за опасност съгласно съответните стандартизационни документи.
(2) При международни превози се спазват изискванията на съответната страна и на сключените международни договори.


Чл. 11. (1) Опасните химични вещества се съхраняват в складове и хранилища, отговарящи на съответните проекти и технически изисквания, както и в съответствие с приложение № 3.
(2) Максималните количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна вместимост (съд) не трябва да превишават нормите, посочени в приложение № 5.

Раздел III.
КОНТРОЛ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Чл. 12. (1) Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии или упълномощените от нея органи осъществяват контрол по изпълнението на тази наредба.
(2) Органите по ал. 1 могат да извършват проверки по всяко време, а техните предписания в рамките на компетенциите им са задължителни за изпълнение от ръководителите на съответните юридически лица и от физическите лица, извършващи дейности с ОХВ.
(3) Териториалните органи на държавна власт осъществяват контрол по състоянието на обектите и при неспазване на изискванията на тази наредба уведомяват ППК по СБ и КПА.


Чл. 13. Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии и упълномощените от нея органи могат да спират дейността с ОХВ на обекти, когато:
1. не са налице условия за спазване изискванията на тази наредба;
2. се извършват нарушения на тази наредба.


Чл. 14. Контролът над дейностите с ОХВ във войсковите поделения и в системата на МВР се осъществява по ред, установен от съответния министър.


Чл. 15. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, задължително правят застраховка "Гражданска отговорност".

Раздел IV.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 16. (1) Нарушенията на изискванията на тази наредба, както и неспазването на предписанията на ППК по СБ и КПА и упълномощените от нея органи се установяват от тези органи, като на виновните лице се съставя акт съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления се издават от ръководителите на органите, посочени в ал. 1, или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) При нарушения, имащи характер на престъпление, незабавно се уведомяват териториалните органи на МВР и прокуратурата.

Раздел V.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Министерството на здравеопазването:
1. до края на месец юни 1991 г. да определи реда за регистрация на ОХВ съгласно чл. 3 на тази наредба;
2. до края на 1992 г. да извърши регистрация на ОХВ, които не са регистрирани.


§ 2. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, до края на месец юни 1991 г. да актуализират нормативната си база в съответствие с изискванията на тази наредба.


§ 3. Тази наредба е съгласувана с Министерството на народното здраве и социалните грижи, Министерството на индустрията и технологиите, Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България, Министерството на околната среда, Комитета по труда и социалното осигуряване и Министерството на вътрешните работи.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 12 от ПМС № 31 от 1989 г. за повишаване готовността на страната за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (необнародвано) и е в сила от 1 януари 1991 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2


Количествени граници, над които основните химични
вещества са опасни за възникване на аварии
 
№ по Наименование № на ООН (1) Количествена
ред на веществото   граница, kg
1 2 3 4
1. Ацеталдехид 1089 10000
2. Ацетон 1090 10000
3. Ацетонцианхидрин 1541 100
4. Ацетонитрил 1648 1000
5. Ацетилхлорид 1717 1000
6. Ацетилен (чист) 1001 10000
7. Ацетилпероксид 2084 1000
8. Акролеин 1092 100
9. Акриламид 2074 1000
10. Акрилнитрил 1093 100
11. Акрилова киселина 2218 1000
12. Азотен окис 1660 10000
13. Азотен двуокис 1067 1000
14. 4-аминодифенил 100  
15. Амитон   100
16. Амоняк 1005 1000
17. Амониев нитрат 1942 10000
18. Анабазин   100
19. Арсеноводород (арсин) 2188 100
20. Азбест (във форма, която    
  може да се вдиша)   100
21. Атрацин   1000
22. Аураминов хидрохлорид   100
23. Азинфос-етил* 1995 1000
24. Азинфос-метил*   100
25. Алдикарб*   100
26. Алдрин*   100
27. Алилалкохол   1000
28. Алиламин 2334 1000
29. Алуминиев хлорид (нехидратиран) 1726 10000
30. Азотна киселина над 10%   1000
31. Алахлор   1000
32. Беномил   100
33. Бензалдехид-цианхидрин   100
34. Бензидин-дихидрохлорид   100
35. Бензидин-сулфат   100
36. Бензидин 1885 100
37. Бензол 1114 100
38. Бензотрихлорид 2226 10000
39. Бензоилхлорид 1736 1000
40. Берилий (на прах) 1567 100
41. Бис (хлорметил) - етер 2249 100
42. Бис (2-хлоретил) - сулфид   100
43. Бром 1744 1000
44. Бромадиолон   100
45. Бромциан 1889 100
46. Бромметан 1062 100
47. 1,3-бутадиен 1010 100
48. Бутан 1011 10000
49. N-бутанол 1120 10000
50. 1-бутен 1012 10000
51. 2-бутенал   1000
52. Бета-пропиолактон   100
53. Винилхлорид 1086 100
54. Варфарин 2476 1000
55. Водород   10000
56. Въглероден окис 1016 1000
57. Гликолнитрил   1000
58. Диметиламин 1032 10000
59. 3,3'-диметилбензидин (о-толидин)   100
60. N, N-диметилкарбомоил-хлорид   100
61. Диметилов етер 1033 10000
62. 1, 1-диметилхидразин   100
63. 1, 2-диметилхидразин   100
64. N, N-диметилнитрозамин 1163 100
65. Диметилсулфат   100
66. 4, 6-динитро-окрезол 1598 100
67. Динитротолуол   100
68. 2, 4-дихлорфенол   100
69. Дихлорфениларасин 1556 100
70. 1, 2-дихлорпропан   10000
71. 1, 3-дихлорпропен   10000
72. 2, 3-дихлорпропен   1000
73. Дихлорвос   100
74. Дикофол   100
75. Дикротофос   1000
76. Дициан (оксалов динитрил) 1026 100
77. Диелдрин*   100
78. Диетиламин   10000
79. 0, 0-диетил - S - (изопропил-    
  тиометил) - дитиофосфат   100
80. 0, 0-диетил-0-(4-метилкумаринил-7) -    
  тиофосфат   1000
81. Диетилсулфат 1594 1000
82. Димефокс*   100
83. Диметоат 2783 1000
84. 3, 3' - диметоксибензидин    
  (0-дианизидин)   100
85. 1, 4-диоксан 1165 10000
86. Дифацинон*   100
87. Двусерен двухлорид   1000
88. Дисулфотон*   100
89. Р, Р'ДДТ*   100
90. Дикватдибромид   1000
91. Делтаметрин   100
92. Деметон-S*   100
93. Деметон-S-метил-сулфон*   1000
94. Диалифос*   1000
95. Диазинон   100
96. Диазометан   100
97. Диборан 1911 1000
98. 1, 2-дибром-3-хлорпропан   100
99. 1, 2-дибром-етан 1605 100
100. Дихлорацетилен   1000
101. Дихлорбензидиндихидрохлорид   100
102. 1, 4-дихлор-2-бутен   1000
103. 2, 2-дихлордиетилов етер   1000
104. 1, 1-дихлоретан 2362 1000
105. 1, 2-дихлоретан 1184 100
106. Диносеб*   100
107. Динотерб*   100
108. Диоксакарб   1000
109. Етилов акрилат 1917 10000
110. Ендосулфан   100
111. Ендрин*   100
112. Епихлорхидрин (1-хлор-2,    
  3-епоксипропан 2023 100
113. ЕПН (0-етил-0-(4-нитро-фенил)-    
  фенилтиофосфонат*   1000
114. Етан 1035 10000
115. Етанол 1170 10000
116. Етилен 1962 10000
117. Етилхлорид 1037 10000
118. Етион* 1995 1000
119. Етопрофос*   1000
120. Етилбромацетат   100
121. Етилкарбамат   100
122. Етиленимин (азиридин) 1185 100
123. Етиленов окис 1040 100
124. Живак 2809 1000
125. Живачен окис (II) 1641 1000
126. Изобензан   100
127. Изобутен (2-метил-пропен) 1055 10000
128. Изодрин*   1000
129. Изофенфос   1000
130. Изолан (1-изопропил-3-метил-1H-    
  пиразолил-5) - N, N-диметилкарбамат*   100
131. Изопрен (2-метил-1, 3-бутадиен) 1218 10000
132. Изопропанол (2-пропанол) 1219 10000
133. Йодооцетна киселина   1000
134. Йодметан (метилйодид)   100
135. Калий   1000
136. Калиев цианид 1680 100
137. Калиев тетрацианомеркурат (II) 100  
138. Кадмиев хлорид   100
139. Кадмиев нитрат   100
140. Кадмиев стеарат (във вдишвана форма)   1000
141. Кадмиев сулфат   100
142. Калциев карбид 1402 10000
143. Калциев хромат   10000
144. Каптан*   100
145. Карбендазим*   1000
146. Карбофуран   100
147. Карбофенотион* 1995 1000
148. Кислород течен 1073 10000
149. Кислороден дифлуорид 2190 100
150. Коумафос   1000
151. Кримидин*   100
152. Куматетралил   1000
153. Линдан, гама-1, 2, 3, 4, 5,    
  6-хексахлор-циклохексан)   100
154. Литиево-алуминиев хидрид   1000
155. Малатион   100
156. Магнезий 1869 5000
157. Метилов акрилат 1919 1000
158. Мравчена киселина над 70% 1779 10000
159. Метилов естер на мравчената    
  киселина 1243 10000
160. Мединотерб*   1000
161. Мединотербацетат*   1000
162. Метан 1971 10000
163. Метанол 1230 10000
164. Метилмеркаптан   10000
165. Метидатион   100
166. Метомил   100
167. 4, 4' - метиленбис (2-хлор-анилин)   100
168. Метиленхлорид 1593 10000
169. Метилетилкетон 1193 10000
170. Метилизоцианат   100
171. Метилизотиоцианат*   1000
172. Метилживачен хлорид   100
173. Мевинфос*   100
174. Монокротофос   1000
175. Монофлуорацетамид   100
176. Натрий 1428 1000
177. Натриев амид   1000
178. Натриев азид   1000
179. Натриево-борен хидрид   10000
180. Натриев цианид   100
181. Натриев флуорацетат 2629 100
182. Натриева основа 1823 1000
183. Натриев пентахлорфенолат   100
184. Натриев селенит   100
185. Неопентан (диметилпропан) 2044 10000
186. Никелов тетракарбонил   100
187. 4-нитробифенил   100
188. Нитрометан 1261 10000
189. 2-нитропропан   100
190. 2-нафтиламин 1650 100
191. 1-нафтил-карбамид   100
192. Оловен тетраетил 1649 100
193. Оловен тетраметил 1649 100
194. Олеум 1831 100
195. Ометоат*   1000
196. Осмиев тетраокис 2471 100
197. Оксамил   1000
198. Оксидисулфотон*   100
199. Оцетна киселина 2789 10000
200. Оцетен бутилестер    
  (п-бутилацетат) 1123 10000
201. Оцетен етилов естер 1173 10000
202. Оцетен метилов естер 1231 10000
203. Параоксон*   100
204. Паракват* 2781 100
205. Паратион 1668 100
206. Паратион-метил* 1668 100
207. Пентаборан 1380 100
208. Пентахлоретан 1669 100
209. Пентахлорфенол 2020 100
210. n-пентан 1265 10000
211. 1-пентантиол (амилмеркаптан) 1111 10000
212. Перметрин   100
213. Промурит*   100
214. Пропан 1978 10000
215. 1-пропанол 1274 10000
216. Пропен (пропилен) 1077 10000
217. 1, 3-пропансултон   100
218. Пропиленимин 1921 100
219. Пропиленов окис (1, 2-епокси-пропан) 1280 100
220. Протоат*   1000
221. Пиразоксон*   100
222. Пиридин 1282 10000
223. Ротенон*   100
224. Стронциев хромат   10000
225. Сулфотел   100
226. Сулфурилхлорид 1834 100
227. S - (2-етилсулфинилетил) -    
  0, 0-диметилдитиосулфат   1000
228. Солна киселина над 10% 1789 1000
229. Сяра 1350 100000
230. Серен двухлорид   1000
231. Серовъглерод 1131 100
232. Серен двуокис 1079 10000
233. Серен триокис 1829 1000
234. Серен пентафлуорид   100
235. Сярна киселина над 10%   1000
236. Сероводород 1053 100
237. Селенов хексафлуорид 2194 100
238. Селеноводород 2202 100
239. Сребърен нитрат 1493 1000
240. Силициев тетрахлорид 1818 1000
241. Стибин (антимоноводород)   100
242. Телурхексафлуорид 2195 100
243. Тетраетилпирофосфат   100
244. Тербуфос   100
245. Тербутрин   1000
246. Терфенил хлориран   100
247. 1, 1, 2, 2-тетрахлоретан   100
248. Тетрахлоретилен (пер) 1897 100
249. Тетрахлорметан 1846 100
250. Тетрахидрофуран 2056 10000
251. Талий   100
252. Тионазин*   1000
253. Тиофенол   1000
254. Тирпат   100
255. Тионилхлорид   100
256. Титанов тетрахлорид 1838 1000
257. 0-толуидин   100
258. Триамид на хексеметил-    
  фосфорната киселина   100
259. Толуол 1294 1000
260. 2, 4-толуилендиамин 1709 100
261. Толилфлуанид   1000
262. Триамифос*   1000
263. Триазофос   1000
264. 1, 2, 4-трихлорбензол   1000
265. 1, 1, 1-трихлоретан 2831 1000
266. Трихлоретилен 1710 1000
267. Трихлорметилсулфенилхлорид   100
268. Трихлорнитрометан 1580 100
269. Трихлоронат*   1000
270. 2, 4, 5-трихлорфенол   1000
271. Триетиламин 1296 10000
272. Триетиленмеламин   100
273. Фенамифос*   1000
274. Фенбутатинов окис   1000
275. Фенсулфотион*   100
276. Фентион*   1000
277. Фенвалерат   100
278. Флуенетил (2-флуор-етил-    
  4-бифенилацетат)   100
279. Флуор   100
280. Флуороводород 1052 100
281. Фонофос (етил-0-етил-S-фенил-    
  дитиофосфат)*   100
282. Формалдехид (газ) 1198 10000
283. Форметанат   1000
284. Фенилживачен ацетат 1674 10000
285. Фосфороводород 2199 100
286. Форат 1995 100
287. Фосацетим*   1000
288. Фосген 1076 100
289. Фосфамидон*   1000
290. Фосфолан*   100
291. Фосфор бял (жълт)   100
292. Фосфорпентахлорид   100
293. Фосфоротрихлорид 1809 100
294. Хептан 1206 10000
295. Хексахлорбензол   100
296. Хексан 1208 10000
297. Хидразин   100
298. Хлор 1017 100
299. Хлорбензол 1134 1000
300. Хлорциан 1589 100
301. 2-хлоретанол   1000
302. Хлорфенвинфос*   1000
303. Хлормефос   1000
304. Хлорметил-метилов етер   100
305. Хлороформ 1888 100
306. Хлорфацинон   10000
307. Хлорсулфонова киселина   1000
308. Хлортиофос*   100
309. Хлорметан (метилхлорид) 1063 10000
310. Хлороводород   1000
311. Хромов триокис (анхидрид на    
  хромовата киселина)   100
312. Целулозов нитрат   1000
313. Цетил-пиридинов хлорид   1000
314. Циантоат*   100
315. Циановодород   100
316. Циклохексан 1145 1000
317. Циклохексимид*   100
318. Циклопропан 1027 100000
319. Цихексатин (трициклохексилкалаена    
  основа)*   100
320. Шрадан*   1000
       
(1) Номер според списък на ООН за опасните стоки.
Забележка. Отбелязаните с "*" химични вещества са забранени за употреба в Народна република България.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

Количествени граници, над които химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии


№ по Описание на химичния отпадък Количествена
ред   граница, kg
1 2 3
     
  Неорганични отпадъци с разтворени метали  
     
1. Несъдържащи хром киселини и отпадни води,  
  електролити (вани, бани), утайка 1000
2. Киселини, несъдържащи метали и съдържащи  
  само желязо 1000
3. Киселини от анодиране на сплави от леки метали 1000
4. Киселини, съдържащи магнезий 1000
5. Киселини с цветни метали без хром IV 1000
6. Акумулаторни киселини 1000
7. Кисели ецващи и байцващи бани, съдържащи мед 1000
8. Алкални, несъдържащи хром и цианиди отпадни води,  
  бани и утайки 1000
9. Алкални анодиращи електролити 1000
10. Алкални разтвори с нежелезни метали, несъдържащи  
  цианиди 1000
11. Амонячни медни електролити 1000
12. Отпадни води, електролити и утайки, съдържащи  
  кадмиев цианид 100
13. Отпадни води, електролити и утайки, съдържащи кадмий,  
  но несъдържащи цианиди 100
14. Кисели, съдържащи хром, отпадни води, електролити и  
  утайки 1000
15. Очистващи вани за проявяващи автомати, съдържащи  
  дихромат 1000
16. Киселини, съдържащи хром VI 1000
17. Свободни от киселини отпадни води, вани и утайки,  
  съдържащи хром 1000
18. Металохидроксидна утайки с хром VI 1000
19. Хромосъдържащи дъбилни утайки 1000
20. Цианидосъдържащи отпадни води, вани и утайки 100
21. Цианидосъдържащи металхидроксидни утайки 100
22. Други отпадни води, електролити и утайки с  
  разтворени метали 1000
23. Съдържащи живак отпадни води, електролити и утайки 1000
24. Съдържащи арсен отпадни води, електролити и утайки 1000
25. Съдържащи селен отпадни води, електролити и утайки 1000
26. Проявяващи разтвори (фото-, респ. репродукционни  
  проявители, избелващи стопиращи и сенсибилизиращи  
  разтвори) 1000
27. Проявяващи разтвори от производството на офсетни  
  печатни форми 1000
28. Фиксажни разтвори с неотстранено сребро 1000
29. Смесени фотографски отпадни води 1000
     
  Разтворители и отпадъци, съдържащи разтворители  
     
30. Халогенирани разтворители (съдържание на хлор над 2%) 1000
31. Хлоросъдържащи леснозапалими смеси от разтворители,  
  включително и силно замърсени 1000
32. Хлоросъдържащи нелеснозапалими смеси от разтворители,  
  включително и силно замърсени 1000
33. Хлор-флуор-въглеводороди (например фреон) 1000
34. Слабо халогенирани разтворители (съдържание на хлор  
  не повече от 2%) 1000
35. Нехалогенирани или слабо халогенирани разтворители  
  (съдържание на хлор не повече от 1%) 10000
36. Свободни от хлор смеси на разтворители, включително  
  силно замърсени 10000
37. Несъдържащи олово утайки от бензинови цистерни 10000
38. Съдържащи олово утайки от бензинови цистерни 10000
39. Водни отпадъци, замърсени с халогенирани разтворители 10000
40. Водни отпадъци, замърсени с нехалогенирани разтворители 10000
41. Неводни, халогенирани дестилационни остатъци от  
  приготвянето на разтворители 1000
42. Неводни, нехалогенирани дестилационни остатъци от  
  приготвянето на разтворители 10000
     
  Течни маслени отпадъци  
     
43. Маслени емулсии от минерални масла 10000
44. Маслени емулсии от стружкоотнемащи обработки 10000
45. Маслени емулсии, съдържащи нитрити 10000
46. Маслени разтвори 10000
47. Отработени масла, несмесваеми с вода 1000
48. Масла за рязане 10000
49. Хлорирани масла за рязане и обработка 1000
50. Масла за закаляване, отвръщане и др. 10000
51. Хидравлични масла 10000
52. Хлорирани изолационни масла 1000
53. Нехлорирани изолационни масла 10000
54. Моторни и трансмисионни масла, съдържащи по-малко  
  от 50 части на милион полихлорирани бифенили (ПХБ) 10000
55. Мажещи масла за пречистване или регенерация,  
  съдържащи най-много 10 части на милион ПХБ,  
  0,5% хлор и 1,0% вода 10000
56. Отпадъци от маслоуловители и бензиноотделители,  
  утайки от почистване на цистерни и маслени утайки 10000
57. Смеси от минерални масла 10000
58. Други мажещи масла 10000
59. Маслосъдържаща вода от почистване на детайли  
  (заготовки) 10000
60. Алкални обезмасляващи бани 10000
61. Смеси от вода с въглеводороди 10000
62. Масла, съдържащи полихлорирани терфенили (ПХТ) или  
  повече от 50 части на милион ПХБ 100
63. Изолационни масла, съдържащи ПХТ и ПХБ (над 50 части  
  на милион ПХБ) 100
     
  Отпадъци от боядисване, лакиране, лепене, китване и печатане  
64. Отпадъци от боядисване, лакиране и лепене с водна фаза  
  (емулсии) 10000
65. Отпадъчни луги 10000
66. Отпадъци от боядисване, лакиране и лепене с органична  
  фаза (с разтворител) 10000
67. Твърди отпадъци от боядисване, лакиране и лепене 10000
68. Бои на прах 10000
69. Втвърдени бои и пасти 10000
70. Отпадъци от печатарски бои или оцветители с  
  органична фаза (с разтворител) 10000
71. Отпадъци от печатарски бои или оцветители без  
  органична фаза (без разтворител) 10000
     
  Отпадъци и утайки от производството, подготовката  
  и преработката на материали (метали, стъкло и др.)  
     
72. Заводски утайки с въглеводороди 10000
73. Утайки, съдържащи хром, кобалт, мед, молибден, никел,  
  други тежки метали или берилий 10000
74. Заводски утайки без въглеводороди 10000
75. Масла, мазнини, мажещи материали или филмообразуващи  
  вещества от неограничен произход 10000
76. Сапуни, мазнини, смазки или филмообразуващи вещества от  
  растителен или животински произход 100000
77. Отпадъци от хранителни масла, мазнини, от пречистване  
  на мазнини 100000
     
  Твърди неогранични отпадъци от механични  
  или термични обработки и преработки  
     
78. Стружки и частици, съдържащи магнезий 1000
79. Неметални отпадъци от рязане 10000
80. Изолационни отпадъци от преработени остатъци от кабели 10000
81. Соли за закаляване и други твърди, съдържащи цианиди  
  отпадъци от цеховете за закаляване 100
82. Сол за закаляване, съдържаща цианиди 100
83. Утайка от закалителни цехове, съдържащи цианиди 100
84. Соли за закаляване и други твърди несъдържащи цианиди,  
  отпадъци от закалителни цехове 1000
85. Соли за термична обработка, съдържащи нитрати,  
  но без цианиди 1000
86. Отпадъци от закалителни цехове, съдържащи нитрити,  
  но без цианиди 1000
87. Нитритни бани 1000
88. Отпадъци от брюниране (химично оксидиране) 1000
89. Отпадъци със свободни или освобождаващи се  
  азбестови влакна 1000
     
  Отпадъци от синтез или други методи на органичната химия  
90. Течни дестилационни остатъци от синтеза на  
  органични продукти 1000
91. Твърди дестилационни остатъци 1000
92. Остатъци от овъгляване, катрани, битуми 10000
93. Суров катран от газови заводи 10000
94. Дефектни пълнежи, отпадъци и странични продукти от  
  органичен синтез 1000
     
  Течни и утаечни неогранични отпадъци от химични обработки  
     
95. Замърсени варови утайки 100000
96. Замърсени остатъци от калциев сулфат (например  
  фосфорен гипс, гипс от десулфатиране с димни газове) 100000
97. Други утайки от неутрализации 10000
98. Други солни разтвори 10000
     
  Твърди неорганични отпадъци от химични обработки  
     
99. Твърди металоокисни остатъци 10000
100. Твърди остатъци от метални соли без алкални соли 10000
101. Твърди неорганични остатъци от соли, съдържащи цианиди 100
102. Твърди неорганични остатъци от соли, несъдържащи цианиди 10000
103. Употребени катализатори от химични процеси 10000
104. Серни остатъци 10000
     
  Отпадъци от пречистване на отпадъчни води и от подготовка на води  
     
105. Обезводнени утайки от метални хидроокиси 10000
106. Утайки от метални хидроокиси, неразвалящи се,  
  несъдържащи цианиди 10000
107. Необезводнени утайки от метални хидроокиси 10000
108. Утайки от метални хидроокиси, неустойчиви, несъдържащи  
  цианид и хром VI 10000
109. Остатъци от декантиране, филтрация и центрофугиране 10000
110. Натоварени, употребени йонообменни смоли 10000
111. Елуати и утайки от йонообменна регенерация 10000
112. Серен катран 10000
113. Кисел катран 10000
114. Утайка от газоочистване 10000
115. Утайки от обезвъглеродяване 10000
     
  Замърсени материали и уреди  
     
116. Материали и уреди, замърсени с ПХБ или ПХТ 1000
117. Уреди (апарати), съдържащи ПХБ 1000
118. Замърсена с ПХБ почва 1000
119. Утайки, съдържащи ПХБ 1000
     
  Отпадъци от производството, бракувани  
  стоки, както и употребени предмети  
     
120. Отпадъци от взривни вещества и отпадъци с експлозивни  
  свойства 100
121. Пестицидни отпадъци 1000
122. Средства за растителна защита, включително хербициди и  
  регулатори на растежа 1000
123. Остатъци от средства за защита на дървесината в случай,  
  че съдържат крезол или пентахлорфенол 1000
124. Утайки с органични средства за защита на дървесината,  
  т.е. с крезоли или пентахлорфенол 1000
125. Утайки с неорганични средства за защита на дървесината 1000
126. Отпадъци (например химикали от лаборатории), които  
  вследствие на техните свойства не могат да се  
  класират на друго място 1000
127. Остатъци от химикали с означение на съставките 1000
128. Остатъци от химикали с непознато съдържание 1000
129. Стари медикаменти 1000


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1

Основни изисквания за оценка на опасността на обекти, в които се извършват дейности с ОХВ


Обхват Анализ от първа степен (1) Анализ от втора степен
1 2 3
А. Основни данни    
1. Обект а) описание на обекта и него- а) описание на обекта и не-
  вата стопанска дейност говата стопанска дейност
  б) общ план с означение на б) общ план с означение на
  постройките постройките
2. Вещества съг- списък на наличните в списък на наличните в
  ласно прило- обекта ОХВ съгласно
  жение № 1 приложение № 1, които над-
  вишават количествените гра- надвишават количествени-
  ници, вкл. следните данни: те граници, вкл. следни-
    те данни:
  максимално налично коли- максимално налично коли-
  чество чество
  количествена граница (съг- количествена граница
  ласно приложение № 1) (съгласно приложение
    № 1)
  агрегатно състояние агрегатно състояние
  отровност (ЛД50, ПДК) отровност (ЛД50, ПДК)
  пожароопасност и експлозив- пожароопасност и експло-
  ност зивност
  екотоксичност екотоксичност
  способност за разграждане способност за разгражда-
    не опасни съпровождащи
    продукти в случай на по-
    вреда
3. Оборудване а) методи и процеси а) методи и процеси, както
    и анализ на процесите
  б) складово стопанство б) складово стопанство
  в) вътрешнозаводски транспорт в) производствен процес и
    потоци вещества
  г) излизащ извън района на г) вътрешнозаводски транс-
  обекта транспорт на опасни порт
  товари  
  д) строителна структура, д) излизащ извън района на
  канализация обекта транспорт на
    опасни товари
  е) съществуващи разрешения е) снабдяване и отвозване
    (вкл. на специалните
    отпадъци)
  ж) досегашни по-съществени, ж) строителна структура,
  специфични за оборудването вкл. свойства на матери-
  аварии алите, от които са нап-
    равени важните от гледна
    точка на техническата
    безопасност части
    з) съществуващи разрешения
    и) досегашни по-съществени,
    специфични за оборудва-
    нето аварии
4. Мерки за а) норми, които трябва да се а) норми, които трябва да
  сигурност вземат предвид да се вземат предвид
  б) мерки за намаляване на б) мерки за намаляване на
  опасността опасността
  в) мерки за избягване на в) мерки за избягване на
  авариите авариите
  г) мерки за ограничаване на г) мерки за ограничаване на
  въздействията от аварии, въздействията от аварии,
  особено: особено:
  изучаване на авариите изучаване на авариите
  определяне на отговорни ли- определяне на отговорни
  ца за предотвратяване на лица за предотвратяване
  опасността на опасността
  координация с обществените указания за поведението
  инстанции на персонала при аварии
    планове и средства за
    включване в действие
    концепция за предупреж-
    даване (сигнализиране),
    алармиране и информиране
    медицинска помощ
    възможности за терапия
    възможности за обеззара-
    зяване и дегазация
5. Разположение общи данни за местността с общи данни за местността
  и околност план на разположението, с
  особено: то, особено:
  структура на селището структура на селището и
  инфраструктура на построй- брой на изложените на
  ките опасност хора
  повърхностни води инфраструктура на пост-
    ройките
  защитени зони за подпочве- характеристика на
  ните води възможности за отвеждане
  възможни природни стихии на водата от подпочвени-
    те пластове
    надземни и подземни води
    въздушни течения
    възможни природни стихии
Б. Анализи    
1. Методични описание описание
подходи    
2. Преценка на преценка на съществените преценка на съществените
опасността опасности опасности
3. Анализи на а) схематично изследване на а) системни изследвания на
сценарии възможните причини за ава- възможните причини за
  рии аварии
  б) описание на по-важните б) анализ на по-важните
  сценарии на аварии сценарии на аварии, вкл.
    подробен анализ на кри-
    тичните части на оборуд-
    ването, методите и про-
    цесите при вземане пред-
    вид на взаимодействието
    на различните части
  в) преценка на ефективността в) анализ на ефективността
  на мерките за сигурност на мерките за сигурност
  г) преценка на вероятността на г) разглеждане на вероят-
  сценариите за аварии ността въз основа на
    статистически методи и
    детайлизирани анализи
4. Анализ на характеризиране на вида на детайлен анализ за вида
въздействие- въздействието, неговата на въздействието, него-
то (2) интензивност и обхват при вия интензитет и обхват
  вероятните сценарии за ава- при най-вероятните сце-
  рии посредством обикновени нарии за аварии посред
  съображения за разпростра- ством специфични модели
  нението, вкл. трансгранич- на разпространението,
  ното, ако се очаква вкл. трансграничното,
    ако се очаква такова
5. Анализ на преценка на възможните ув- детайлни изследвания за
  уврежданията реждания и околната среда
    върху населението и
    околната среда
В. Последствия    
1. Преценка на а) преценка на опасността при а) преценка на опасността
опасността вземане под внимание на при вземане под внимание
  наличните мерки за сигур- на наличните мерки за
  ност сигурност
  б) излагане на евентуалните б) излагане на евентуалните
  планирани мерки на базата планирани мерки на база-
  на спецификата на оборуд- та на спецификата на
  ването оборудването
  в) преценка на опасността при в) преценка на опасността
  вземане под внимание на при вземане под внимание
  наличните и планирани мерки на наличните и планирани
  за сигурност мерки за сигурност
Г. Обобщаване на а) характеризиране на обекта и а) характеризиране на обек-
проучването на най-важните опасности та и на най-важните
за опасността   опасности
и предоставя- б) описание на мерките за б) описание на мерките за
не на общест- сигурност сигурност
веността в) описание на по-важните в) описание на по-важните
  сценарии на аварии и на сценарии на аварии и на
  възможните въздействия вър- възможните въздействия
  ху населението и околната върху населението и
  среда околната среда
  г) преценка на опасността  

(1) Анализът се извършва в степен съобразно спецификата на обекта и сеопределя от упълномощените органи на ППК по СБ и КПА. Анализът от втора степен е с по-високи изисквания.
(2) Анализът се извършва по методика, утвърдена от Щаба на Гражданскаотбрана на Народна република България.


Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 2

Основни изисквания при оценка на опасността за транспортни трасета, по които системно се превозват ОХВ


Обхват Анализ
1 2
А. Основни данни  
1. Транспортно трасе а) описание на транспортното трасе с план на
  месторазположението
  б) статистика на произшествията с опасни товари
2. Транспортни постъпления а) общи транспортни условия
и транспортна структура б) условия относно вида и количеството
  (годишно) на транспортираните по трасето
  опасни товари съгласно приложения № 1 и 2
  на базата на превозните единици
3. Мерки за сигурност а) норми, които трябва да се вземат предвид
  б) мерки за намаляване на опасността
  в) мерки за ограничаване на последствията от
  авариите
4. Околна среда особености на околната среда и в частност:
  структура на селището
  инфраструктура
  повърхностни води
  защитни зони за подпочвените води
  възможни природни стихии
Б. Анализи  
1. Методични подходи описание
2. Анализи на сценариите  
за аварии а) схематично изследване на възможните причини
  за аварии
  б) означаване на по-съществените сценарии на
  аварии
  в) оценяване на действеността на мерките за
  сигурност
  г) оценяване на вероятността на сценариите за
  аварии
3. Анализ на въздействието  
и експозицията (времето  
за излагане на опасното  
въздействие) (1) а) оценяване на опасността при вземане под
  внимание наличните мерки за сигурност
  б) представяне на всички планирани мероприятия
  на базата на спецификата на оборудването
  в) оценяване на опасността при вземане под
  внимание на наличните и планираните мерки за
  сигурност
В. Последствия  
1. Оценка на опасността а) оценка на опасността при вземане предвид на
  наличните мерки за сигурност
  б) излагане на евентуалните планирани мерки на
  базата на спецификата на оборудването
  в) преценка на опасността при вземане под
  внимание и наличните, и планираните мерки за
  сигурност
Г. Заключение за оценката а) кратко описание на значимите опасности
на опасността, предоста- б) описание на мерките за сигурност
вено на обществеността в) описание на значимите сценарии на
  аварии и на възможните въздействия
  върху населението и околната среда
  г) определяне на опасността
   

(1) Оценката на опасността се извършва по методика, утвърдена от Щаба на Гражданска отбрана на Народна република България.


Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2

Максимални количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна вместимост (съд)


№ по Наименование на веществото Максимално количество, т
ред    
1. Възпламеняващи се газове 200
2. Възпламеняващи се течности 50000
3. Акрилонитрил 200
4. Амоняк (обезводнен) 500
5. Хлор 25
6. Серен двуокис 250
7. Серен триокис 75
8. Амониев нитрат 5000
9. Натриев хлорат 250
10. Кислород течен 2000


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти