Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 24 ЮЛИ 1991 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ВПИСВАНИЯТА

Издадена от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.62 от 2 Август 1991г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 1997г., изм. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2007г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Регистърът за юридическите лица с нестопанска цел и другите юридически лица, които не са търговци, се води от окръжния съд по седалището на юридическото лице. Регистърът за политическите партии и движения се води от Софийския градски съд.

Чл. 2. (1) Съдът води отделен регистър за:
1. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) жилищностроителните кооперации;
5. юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации);
6. политическите партии и движения;
7. (нова - ДВ, бр. 27 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
9. (нова - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(2) Регистърът за политическите партии и движения се води от Софийския градски съд (СГС).


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Регистърът по чл. 2, т. 4 се води по образец (приложение № 1) и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;
3. наименование и седалище (град, село, община, област);
4. състав на управителния съвет и на контролния съвет, име, ЕГН, адрес и местожителство на председателя, секретаря и членовете, представителство, прекратяване на представителството;
5. прекратяване;
6. забележки по вписани обстоятелства;
7. документи, представени в съдебния регистър.
(2) Молбата за регистрация на ЖСК се подава от управителния съвет и към нея се прилагат заверени преписи от протокола от учредителното събрание и приетия устав, от които е видно, че са подписани от всички учредители, свидетелства за съдимост на членовете на управителния и контролния съвет и декларации по чл. 31, ал. 2 от Закона за жилищностроителните кооперации.
(3) При промяна в устава се представят заверени преписи от протокола на общото събрание и актуалния устав. При промяна в състава на управителния и контролния съвет се представя заверен препис от протокола на общото събрание, свидетелство за съдимост и декларация по чл. 31, ал. 2 от Закона за жилищностроителните кооперации за новоизбрания член.


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г.) Регистърът по чл. 2, ал. 1, т. 5 се води по образец (приложение № 1а) и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;
3. вид на юридическото лице с нестопанска цел, наименование, седалище и адрес;
4. цели и средствата за тяхното постигане;
5. срок на учредяване, вид на дейността съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и предмет на дейността;
6. общ размер на първоначалните имуществени вноски, ако такива са предвидени - относно сдруженията или предоставеното имущество - относно фондациите; ред за определяне размера и начин на внасяне на имуществените вноски;
7. относно сдруженията - правилата за възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
8. органи на управление, техните правомощия и техния мандат;
9. име и длъжност на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел, и правила относно начина на представляване;
10. образуване и прекратяване на клонове - наименование, седалище и адрес на юридическото лице с нестопанска цел, седалище и адрес на клона;
11. име и длъжност на управителя на клона, както и предвидените в учредителния акт ограничения на правомощията и представителната му власт, а относно клон на чуждестранно юридическо лице - и целите на чуждестранното юридическо лице, тези от целите, които ще се осъществяват чрез клона, както и определянето на клона за извършване на общественополезна дейност;
12. преобразуване на юридическото лице с нестопанска цел;
13. прекратяване и ликвидация на юридическото лице с нестопанска цел, имената, съответно наименованието, както и адреса на ликвидаторите; начин на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите;
14. заличаване на юридическото лице с нестопанска цел;
15. забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 10. Регистърът по чл. 2, ал. 1, т. 6 се води по образец (приложение № 2) и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;
3. наименование, седалище, устав на партията, имената на членовете на ръководния орган и настъпилите в тях промени;
4. забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) Регистърът по чл. 2, ал. 1, т. 8 се води по образец (приложение № 3) и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;
3. наименование, седалище и адрес на управление на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
4. наименование, седалище и адрес на управление за пенсионноосигурителното дружество, учредило фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
5. органи на управление, трите имена, ЕГН и адрес на лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество;
6. преобразуване (вливане, сливане);
7. прекратяване, име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на синдика;
8. забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2000 г.) Регистърът по чл. 2, ал. 1, т. 9 се води по образец (приложение № 4) и съдържа следните графи:
1. номер и партида на вписването;
2. номер и дата на делото, номер и дата на решението, с което е постановено вписването;
3. вид, наименование, седалище и адрес на управление на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
4. наименование, седалище и адрес на управление на пенсионноосигурителното дружество, учредило фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
5. органи на управление, трите имена, ЕГН и адрес на лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителното дружество;
6. преобразуване (вливане, сливане);
7. прекратяване, име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес на синдика;
8. забележки по вписани обстоятелства.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 12. Вписването в регистрите се извършва по решение на съда най-късно до приключване на първия работен ден след неговото постановяване.


Чл. 13. (1) Вписването в регистъра се извършва от определено от председателя на съда длъжностно лице, което има следните задължения:
1. извършва вписванията в регистъра въз основа на решение на съда;
2. изготвя и изпраща в деня на вписването след внасяне на таксата обявление и писмо до "Държавен вестник" за обнародване на вписването, когато това е предвидено със закон, указ или акт на Министерския съвет;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) следи служебно за обнародване на вписванията в "Държавен вестник" и отбелязва в същия ден в графа 14 броя на вестника, датата и годината на обнародването;
4. дава справки и издава документи за вписваните обстоятелства и изпраща преписи от решенията в предвидените от закона случаи;
5. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) води входящия регистър, описната книга, регистрите за вписванията, книгата за закритите заседания и азбучния указател, комплектува и съхранява делата на регистрираните юридически лица.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 след всяко вписване поставя датата на вписването и се подписва.


Чл. 14. Регистрите се водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват видът на регистъра, номерът на тома, а след неговото прошнуроване на последната страница се записва общият брой на страниците и се прави заверка от ръководителя на фирменото отделение.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За всяко юридическо лице в регистъра се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се написва наименованието му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато определените страници се изпълнят, в същия или в друг том се отделят необходимият брой нови страници, на които вписванията продължават под първоначалния номер на партидата. В графа 14 на последната изписана страница се написва "продължение" и се отбелязват номерът на тома и на отделените нови страници за същото юридическо лице, а при номера на първия нов лист се написва "продължение от том № ..., страница № ...".


Чл. 16. (1) При първоначално вписване в графа 1 се дава пореден номер на заделената партида по регистъра. Всяко следващо вписване се отбелязва с дроб с числител - номера на партидата в регистъра, и знаменател - поредния номер на извършеното вписване.
(2) Вписванията, включително поправката и допълването на вече вписани обстоятелства, се извършват последователно и се отделят едно от друго с хоризонтална линия, която пресича всичките графи.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) При заличаване на вписано обстоятелство въз основа на влязло в сила решение в графа 14 се отбелязва заличаването на вписването и се посочват номерът на делото и номерът и датата на решението. Новите обстоятелства се вписват, като се спазват изискванията на чл. 16.


Чл. 18. (1) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на решение на съда. В графа 14 на поправеното вписване се отбелязват поправката на вписването и нейният пореден номер по партидата.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При преместване управлението на юридическо лице или на негов клон в друг съдебен район длъжностното лице по чл. 13 при съда, където е първоначалната регистрация, незабавно след вписване на промяната на седалището изпраща служебно фирменото дело на юридическото лице, съответно на клона по новото седалище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Съдът по новото седалище открива нови партиди и отбелязва в графа 11 предишното седалище на юридическото лице, регистъра, номера на тома, страницата и поредния номер на вписването при първоначалната регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Съдът по новото седалище след откриване на новите партиди съобщава служебно на съда по първоначалната регистрация номера на тома, на партидата, страницата и поредния номер на вписването на юридическото лице или на неговия клон.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При разделяне или сливане на юридически лица, които подлежат на вписване, в графа 9 на партидата на прекратените юридически лица се отбелязват решението за прекратяване, регистърът, номерът на тома, страницата и поредният номер, под който са вписани новообразуваните юридически лица. В графа 11 на новообразуваните юридически лица се отбелязват решението за прекратяване, номерът на тома, страницата и поредният номер, под който са вписани прекратените юридически лица.
(2) При вливане на едно юридическо лице в друго в графа 9 на партидата на прекратеното юридическо лице се отбелязват данните, посочени в предходната алинея. За юридическото лице, което поема тази дейност, в същата графа на партидата на преустановилото дейността си юридическо лице се отбелязват данните за прекратяването. При отделяне същите данни се отбелязват в графа 11 на партидата на новообразуваното юридическо лице и в графа 9 на юридическото лице, от което то е обособено.


Чл. 25. При разделяне и сливане, при вливане и отделяне на политически партии всички отбелязвания се отразяват в графа 4 на регистъра.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато юридическо лице, което е преобразувано или прекратено в резултат на разделяне, сливане, вливане или отделяне и новообразуваните от него юридически лица имат седалище в различни съдебни райони, длъжностното лице по чл. 13 съобщава на съда по седалището на преобразуваното или прекратеното юридическо лице данните по чл. 24 за новообразуваните юридически лица, за да бъдат отбелязани от съда в графа 9 на регистъра.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По искането за вписване в регистъра на юридическо лице се образува фирмено дело. Делото носи поредния номер на описната книга.
(2) След извършване на вписването на корицата на делото се отбелязват номерът на делото, видът на регистъра, номерът на тома, на страницата и поредният номер на партидата.
(3) Молбите и документите по следващите вписвания се прилагат към фирменото дело.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За вписаните юридически лица се води азбучен указател, в който срещу тяхната фирма се отбелязват седалището, видът на регистъра, поредният номер на тома, страницата и поредният номер на партидата.
(2) Същите данни без седалището се отбелязват в описната книга срещу номера на делото.


Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 6 от 2001 г.) Регистрите, делата и азбучният указател се съхраняват от длъжностното лице, което извършва вписването, и не могат да се изнасят извън съда.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В предвидените от закона случаи при поискване на фирменото дело за послужване от страна на други съдилища и ведомства съдът по регистрацията изпраща отделна папка със заверени преписи от всички приложени към фирменото дело документи.


Чл. 30. (1) Регистрите и фирмените дела са общодостъпни. Те могат да бъдат преглеждани в установените за тази цел часове в присъствието на съответното длъжностно лице. Всеки може да получи справка или документ за вписани в регистъра обстоятелства.
(2) Документ по ал. 1 може да се издаде за вписванията в регистрите, които са в сила. За заличените вписвания по чл. 17 в документа се посочва, че силата им е отпаднала, както и времето, през което същите са били в сила. Относно поправените вписвания по чл. 18, ал. 2 в документа се отбелязва каква е била грешката и кога е поправена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г.) Издадените документи по ал. 2 се проверяват и подписват от длъжностното лице по чл. 13 и от председателя на съда или определен от председателя на съда съдия и се подпечатват с печат на съда.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2001 г.) Издаденият препис от документ се проверява за съответствие с представения по фирменото дело документ, подписва се от длъжностното лице по чл. 13 и от определен от председателя на съда съдия и се подпечатва с печат на съда."


Чл. 31. Председателят на окръжния съд или определен от него съдия извършва веднъж в годината ревизия на цялостната дейност на фирменото отделение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Доколкото в тази наредба няма особени правила за работата по вписването, прилагат се съответно разпоредбите на Правилника за организацията на работата на районните, окръжните и военните съдилища (обн., ДВ, бр. 89 от 1977 г.; изм., бр. 62 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1984 г., бр. 56 от 1985 г., бр. 82 от 1987 г. и бр. 42 от 1989 г.).


§ 2. (1) Вписванията в регистрите могат да се отразяват и в автоматизирана информационна система.
(2) Всяко подлежащо на вписване обстоятелство се вписва в съответната партида и графа към нея и се номерира с две цифри, които означават номера на графата и поредността на извършеното в нея вписване.
(3) Разпечатките за вписваните обстоятелства се номерират по реда на тяхното получаване и се подписват от длъжностното лице по чл. 13. Те се съхраняват в отделни папки за всяка партида на съответния регистър.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) В регистрите по чл. 2, ал. 1 с номера 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Наредба № 9 на Министерството на правосъдието от 1989 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията (ДВ, бр. 42 от 1989 г.) вписването се преустановява и в тридневен срок от влизане в сила на тази наредба регистрите се приключват. На последната двойна страница на всеки от регистрите се вписва "регистърът е приключен", извършва се заверка и ръководителят на отделението се подписва.
(2) Настъпилите промени на вече вписани обстоятелства се вписват в приключените регистри, както следва:
1. обстоятелства, подлежащи на вписване в графи 1, 2, 3, 4 и 5 - в съответните досегашни графи на приключените регистри в графи 1-5;
2. обстоятелства, подлежащи на вписване в графи 6 и 7 - в досегашната графа 6;
3. обстоятелства, подлежащи на вписване в графи 8 и 9 - в досегашната графа 7;
4. обстоятелства, подлежащи на вписване в графа 10 - в досегашната графа 8;
5. обстоятелства, подлежащи на вписване в графа 11 - в досегашната графа 9.
(3) Регистрите за държавните и общинските фирми и фирмите на обществените организации, за кооперативните организации и за юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) по чл. 2, ал. 1, т. 1, 7 и 9 от Наредба № 9 на Министерството на правосъдието от 1989 г. продължават да се водят и при действието на тази наредба, като в тях се извършват следните промени:
1. наименованието на регистъра за "държавните и общинските фирми и фирмите на обществените организации" се заменя с "регистър за държавните и общинските предприятия и дружествата на обществените организации", като същият става по чл. 2, ал. 1 от тази наредба номер 2;
2. номерата на регистрите за "кооперативните организации" и за "юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации)" 7 и 9 по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 9 на Министерството на правосъдието стават съответно номера 4 и 5 по чл. 2, ал. 1 от тази наредба.


§ 4. Извършените вписвания след 1 юли 1991 г. в приключените регистри по чл. 2, ал. 1, т 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Наредба № 9 на Министерството на правосъдието от 1989 г. следва да бъдат презаписани в новите регистри по чл. 2, ал. 1 от тази наредба по т. 3 и 4. Направените вписвания в приключените регистри се заличават, като в графа 9 "забележки по вписани обстоятелства" се отбелязват новият пореден номер на регистъра, номерът на тома, страницата и поредният номер на презаписването на вписаните обстоятелства в новите регистри.


§ 5. Постъпилите искания за вписване, които не са разгледани от съда до 30 юни 1991 г., се оставят без движение до спазване на изискванията на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Търговския закон (ДВ, бр. 48 от 1991 г.).


§ 6. Когато решението на съда, с което се е произнесъл по искането за вписване на подлежащи на вписване обстоятелства, бъде отменено по реда на обжалване или по реда на чл. 225 и 231 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), отмяната се отбелязва в графа 9 на приключените регистри. Вписването се извършва в графа 11 в регистрите по тази наредба.


§ 7. Промените в обстоятелствата по § 3, ал. 1, т. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Търговския закон се извършва по искане на гражданите, съответно от оправомощените за това лица, от колективните и дружествените фирми на гражданите.


§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 501 ГПК и отменя Наредба № 9 на Министерството на правосъдието от 1989 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията (ДВ, бр. 42 от 1989 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 83. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за търговския регистър.


Приложение № 1 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)


Номер Номер Вид на Срок и Капитал
и пар- и дата на дружес- предмет (уставен
тида делото, твото, на фонд)
на номер фирма, дейност  
впис- и дата на седалище    
ването решението, и адрес    
  с което е на управ-    
  постано- ление    
  вено впис- (град, село,    
  ването община,    
    област)    
1 2 3 4 5
Вид и Име, единен Органи на Образуване, Преобра-
стойност граждански управление, промени зуване на
на непа- номер (ЕГН), техния ман- и прекра- търговски
ричната адрес, место- дат, начин тяване на дружества
вноска жителство, на вземане клонове - и други
  фирма и седа- на решения, седалища юридичес-
  лище на съд- представи- и предмет ки лица;
  ружниците, телство, име, на дей- прехвър-
  изключване ЕГН, адрес ност на ляне на
  и освобож- и местожи- клона, предприя-
  даване на телство на данни за тия
  съдружници управителя лицето,  
    (ите) и на което уп-  
    представи- равлява  
    теля, прек- клона  
    ратяване на (трите  
    представи- имена, ЕГН,  
    телството адрес)  
      и за обема  
      на предста-  
      вителната  
      му власт  
6 7 8 9 10
Други Прекратя- Несъстоятел- Забележ- Докумен-
условия ване на ност - съдебни ки по ти, пред-
във връзка търговски решения, вписани ставени в
с учредява- дружества името и адреса обстоя- търговския
нето, съ- и други на назначения телства регистър
ществува- юридически синдик или    
нето и лица и лик- временен    
прекратя- видация, синдик, осво-    
ването на име, ЕГН, бождаване на    
дружест- адрес и синдика или    
вото местожи- временния    
  телство синдик,    
  на ликвида- имената и    
  торите, адресите на    
  преустановя- членовете    
  ване на дей- на надзорния    
  ността на орган и огра-    
  едноличен ниченията при    
  търговец вземане на    
    решения по    
    чл. 700а, ал. 8 ТЗ    
11 12 13 14 15


Приложение № 1а към чл. 9

(Ново - ДВ, бр. 6 от 2001 г.)


Номер Номер Вид на Цели Срок на Общ размер Относно Органите
и пар- и дата на юриди- и сред- учредя- на първо- сдруженията- на управ-
тида делото, ческото ствата за ване, вид началните правилата ление,
на номер лице тяхното на дей- имуществени за възниква- право-
впис- и дата на с несто- пости- ността вноски, ако нето и мощията
ването реше- панска гане съгласно такива са прекратява- и ман-
  нието, цел, наи-   чл. 2 от предвидени- нето на дата
  с което менова-   Закона относно членството, им
  е поста- ние, седа-   за юриди- сдруженията, и както и  
  новено лище   ческите предоставе- реда за уреж-  
  впис- и адрес   лица с нес- ното иму- дане на иму-  
  ването     топанска щество- ществените  
        цел и относно фон- отношения  
        предмет дациите; ред при прекра-  
        на дей- за определяне тяване на  
        ността на размера и членството  
          и адрес    
          начина на    
          внасяне на    
          имуществе-    
          ните вноски    
1 2 3 4 5 6 7 8
Имената Образу- Управител на Преобра- Прекратя- Залича- Забе-
на длъж- ване и клона, както и зуване ване и лик- ване на лежки
ностите прекратя- предвидените в на юри- видация на юриди- по впи-
на лицата, ване на учредителния дичес- юридическото ческото сани
представ- клонове ­ акт ограничения кото лице с несто- лице обстоя-
ляващи наимено- на правомощията лице панска цел, с не- телства
юридичес- вание, и представител- с несто- имената, стопан-  
кото лице седалище ната му власт, а панска съответно ска цел  
с нестопан- и адрес относно клон на цел наименова-    
ска цел, и на юриди- чуждестранно   нието, както    
правилата ческото юридическо лице-   и адреса на    
относно лице с целите на чуждес-   ликвидато-    
начина на нестопан- транното юриди-   рите; начин    
представ- ска цел, ческо лице, тези   на разпре-    
ляване седалище от целите, които   деление на    
  и адрес ще се осъществя-   останалото    
  на клона ват чрез клона,   имущество    
    както и опреде-   след удовлет-    
    лянето на клона   воряването    
    за извършване   на креди-    
    на обществено-   торите    
    полезна дейност        
9 10 11 12 13 14 15


Приложение № 2 към чл. 10


Регистър за постъпилите партии и движения
 
Номер и Номер и дата Наименование, седалище, Забележки
партида на на делото, устав на партията, по вписани
вписването номер и дата имена на членовете на обстоятел-
  на решени- ръководния орган и на- ства
  ето, с което стъпили в тях промени  
  е постано-    
  вено    
1 2 3 4
       


Приложение № 3 към чл. 10б

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2000 г.)


Регистър за фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 
Номер и Номер и дата Наименова- Наименова- Органи на управ- Преобра- Прекратяване, Забележки
партида на на делото, ние, седали- ние, седали- ление на фонда, зуване име, ЕГН, по вписани
вписването номер и дата ще и адрес ще и адрес трите имена (сливане, постоянен обстоя-
на фонда на решението, на управле- на управле- и адрес на вливане) и настоящ телства
  с което е пос- ние на ние на пен- лицата, които   адрес на  
  тановено фонда сионнооси- управляват и   синдика  
  вписването   гурителното представляват      
  на фонда   дружество, пенсионнооси-      
      учредило гурителното      
      фонда дружество      
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               


Приложение № 4 към чл. 10в

(Ново - ДВ, бр. 88 от 2000 г.)


Регистър за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване
 
Номер и Номер и дата Вид, наиме- Наименова- Органи на управ- Преобра- Прекратяване, Забележки
партида на на делото, нование, ние, седали- ление на фонда, зуване име, ЕГН, по вписани
вписването номер и дата седалище ще и адрес трите имена (сливане, постоянен обстоя-
на фонда на решението, и адрес на на управле- и адрес на вливане) и настоящ телства
  с което е пос- управление ние на пен- лицата, които   адрес на  
  тановено на фонда сионнооси- управляват и   синдика  
  вписването   гурителното представляват      
  на фонда   дружество, пенсионнооси-      
      учредило гурителното      
      фонда дружество      
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти