Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ЦЕНИ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 107 ОТ 2000 Г.)

В сила от 09.08.1991 г.
Приета с ПМС № 151 от 30.07.1991 г.

Обн. ДВ. бр.65 от 9 Август 1991г., попр. ДВ. бр.84 от 11 Октомври 1991г., изм. ДВ. бр.107 от 28 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 12 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) По тази наредба се определят базисните цени на трайните насаждения при:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) отчуждаване на недвижимите имоти, собственост на физически и юридически лица по Закона за собствеността, Закона за териториално и селищно устройство, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост;
2. продажба, замяна, прехвърляне, делби и други сделки с недвижими имоти;
3. сделки по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. предоставяне за временно ползване на обработваеми земи и отдаването им под аренда;
5. нанесени вреди и щети на трайни насаждения;
6. други случаи, предвидени в нормативни актове.

Чл. 2. Трайните насаждения - овощни култури, лозя, плодоволечебни растения, южни култури, черници, хмел, розови градини, лавандула, многогодишни треви, декоративна растителност, маточни насаждения и др., се оценяват отделно от земята.


Чл. 3. С оценката се осигурява възстановяване на разходите за създаване и отглеждане на трайните насаждения и обезщетяване за нереализираните доходи от тях.


Чл. 4. (1) Оценката се извършва за един брой дърво (храст, растение) или за един декар насаждения в съответната година от периода на тяхното съществуване.
(2) Периодът на съществуване на трайните насаждения се разделя на:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) младенчески период, който включва годините на създаване и отглеждане до встъпване в плододаване;
2. период на експлоатация, който включва годините на плододаване.

Глава втора.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Трайните насаждения се оценяват, както следва:
1. овощни култури и овощни маточни насаждения - съгласно приложение № 1;
2. плодоволечебни растения, хмел, черници и маточни насаждения от тези видове - съгласно приложение № 2;
3. южни култури и маточни насаждения - съгласно приложение № 3;
4. лозя, асми и лозови маточници - съгласно приложение № 4;
5. розови, лавандулови и шипкови насаждения - съгласно приложение № 5;
6. декоративна (украсна) растителност - съгласно приложение № 6;
7. многогодишни треви и тревни насаждения - съгласно приложение № 7.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) В приложенията по чл. 5 съдържанието на колоните е както следва:
1. колона 1 - пореден номер на овощния вид;
2. колона 2 - овощен вид, тип или формировка на насаждението или дървото (храста, растението). Взема се предвид сортоподложковата комбинация и системата, по която е формиран или ще се формира обектът;
3. колона 3 - оценка за един декар или за един брой дърво (храст, растение);
4. колона 4 - разходи за създаване на един декар или един брой дърво(храст, растение) от съответния вид;
5. колона 5 - продължителност на младенческия период в години - от засаждането до встъпването в експлоатация на съответния вид;
Пример № 1. Ако черешовото дърво е засадено през есента на 1999 г. или през пролетта на 2000 г., то ще встъпи в плододаване след 5 години (5 пълни вегетационни периода), или 2005 г. ще бъде първата му година на плододаване.
6. колона 6 - средногодишен разход за отглеждане на един декар или на един брой дърво (храст, растение);
7. колона 7 - разходи по създаване и отглеждане на един декар или на един брой дърво (храст, растение) в края на периода на отглеждане(младенческия период);
8. колона 8 - продължителност на периода на експлоатация на съответния вид в години;
9. колона 9 - размер на средногодишната амортизация за един декар или за един брой дърво (храст, растение) за всяка година от периода на експлоатация;
10. колона 10 - нормативен средногодишен размер на чистия доход от един декар или един брой дърво (храст, растение) от съответния овощен вид.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) В приложение № 6 съдържанието на колоните е, както следва:
1. колона 1 - изброява групите растителни видове;
2. колона 2 - наименование на растителните видове
3. колона 3 - показатели за височина на растителните видове до върха им в метри;
4. колона 4 - цената в левове за един брой дърво, храст, растение и др. в добро състояние.
5. колона 5 - цената в левове за един брой дърво, храст, растение и др. в отлично състояние.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) В приложение № 7 съдържанието на колоните е, както следва:
1. колона 2 - вид на многогодишните треви;
2. колона 3 - разходи за създаване на един декар непосредствено след засаждането на съответния вид треви;
3. колона 4 - продължителност на периода на експлоатация в години;
4. колона 5 - размер на средногодишните амортизационни отчисления;
5. колона 6 - нормативен средногодишен размер на чистия доход от един декар.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Когато насаждението или дървото (храстът, растението) се оценява в периода до встъпването му в експлоатация, оценката включва разходите по създаването и отглеждането му до съответната година включително. За целта към разходите за създаване (колона 4) се прибавят и разходите за отглеждане (колона 6), умножени по броя на годините, през които са влагани.
Пример № 2. Оценката на едно черешово дърво на 4-годишна възраст се образува, като към разходите за създаване - 14,07 лв., се прибавят разходите за отглеждане, умножени по броя на годините - 3,04 лв. x 4 години = 12,16 лв. Оценката на дървото е 26,23 лв.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Когато насаждението или дървото (храстът, растението) се оценява в периода на плододаване (експлоатация), към разходите за създаване и отглеждане (колона 7), намалени с амортизационните отчисления за миналите години на плододаване, се прибавя нормативният размер на средногодишния чист доход, умножен по броя на следващите години, през които насаждението (дървото, храстът) няма да се експлоатира. За годината, в която се прави оценката на трайното насаждение или дървото (храстът, растението), ако не е прибрана продукцията за същата година, не се изчислява средногодишен чист доход, а към оценката се прибавя стойността на планираната продукция, намалена с всички предвидени (планирани), но ненаправени разходи и получени ползи.
Пример № 3. Оценката на черешово дърво на 20-годишна възраст (чл. 10, ал. 1) се образува така: към разходите за създаване и отглеждане, намалени с амортизационните отчисления (29,25 лв.) до съответната година 1,46 лв. x 14 години - 20,44 лв., се прибавя средногодишният чист доход, умножен по броя на следващите години, през които дървото няма да се експлоатира - 15,94 лв. x 5 години (79,70 лв.), и се прибавя плануваната за текущата година продукция в стойностно изражение, намалена с предвидените, но ненаправени разходи и получени ползи - планирана продукция в стойностно изражение, примерно 20,00 лв. минус ненаправени разходи 6,00 лв. минус прибрана вече продукция в стойностно изражение 10,00 лв. (4,00 лв.). Оценката на дървото е 92,51 лв.
(2) Когато в годината на оценката на трайното насаждение или дървото(храста, растението) реколтата е била прибрана, за същата година не се изчислява средногодишен доход.
(3) При оценка на трайни насаждения в личното или помощното стопанство, в дворове, вилни места и в други подобни случаи размерът на продукцията и ненаправените разходи се определят от органа по оценяването.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Когато се оценяват ягоди, малини и др. и броят на храстите и растенията на декар е по-малък от изискващите се по установената технология за засаждане и формиране на насаждението, оценката на насаждението се намалява със съответния процент на прореждане. На силно проредени розови градини и лавандулови насаждения - над 70 на сто, оценка не се извършва, а ако са подмладявани, оценката се намалява: при розовите градини след първото подмладяване - с 10 на сто, а след второто - с 20 на сто; при лавандулови насаждения при първо подмладяване - с 15 на сто.
Пример № 4. Оценката на един декар ягодово насаждение без мулч на 3-годишна възраст е 1513,34 лв. Насаждението обаче е силно проредено - растенията са около 50 на сто. Първоначалната оценка се намалява със същия процент, или тя става 756,67 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Когато оценяваното насаждение не е в добро физиологично, агротехническо и здравно състояние (закържавялост, заплевеляване, масово нападение от болести, неприятели и др.), първоначалната оценка се намалява с още до 20 на сто, включително в екологично увредени райони. Същото намаление се прави, когато се оценява отделна бройка дърво, храст, растение.
Пример № 5. Оценката на черешово дърво на 20-годишна възраст по пример 3 е 92,51 лв. Дървото е силно закържавяло и нападнато от болести и общото му състояние не е добро (чл. 11, ал. 2). Първоначалната оценка се намалява с 20 на сто, или оценката става 92,51 лв. минус 18,50 лв. - 74,01 лв.
(3) Силно закържавели насаждения, дървета, храсти, растения и др. независимо от възрастта им, както и такива, които са завършили плододаващия период, се оценяват само като материал за отопление, строителство, мебели и др. по съответните действащи изкупни пазарни цени към момента на извършване на оценката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Когато е увредена частично жизнеспособността или плододаването на насаждението, съответно на дървото (храста, растението), след извършване на оценката по установения ред, обезщетението се изчислява в зависимост от процента на увреждането.


Чл. 12. (1) Когато насаждението е уплътнено с друг овощен вид, насаждението уплътнител и дърветата, храстите, цветята, живите плетове и др. от различните групи декоративна растителност се оценяват поотделно и чрез сумирането им се получава общата оценка.
(2) Джанковите дървета се оценяват като сливовите, а дърветата от облагороден дрян - като облагороден лешник.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Нормалната гъстота на едно насаждение се определя съгласно приложение № 8.


Чл. 13. (1) Единични дървета от всички видове - овощни и декоративни, станали "гиганти" или представляващи рядкост, се оценяват от 50 до 100 на сто по-високо от предвидената оценка по таблицата.
(2) За дървета "гиганти" се считат тези, които са с развитие най-малко 50 на сто по-силно от нормалното за вида във възрастовия период.
(3) Дървета, представляващи рядкост по смисъла на тази наредба, са тези, които са ценни като ботанически вид или които са редки екземпляри от вид, който не е характерен за страната.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Освен оценката, която се прави по таблиците, дърветата от всички видове се оценяват и като дървесен материал по предназначение - за отопление, строителство, мебели и др. Изчислява се кубатурата на стъблата, която се остойностява по съответните изкупни пазарни цени. Сумите се прибавят към оценката на насажденията или дървото, направени по таблиците.
Пример № 6. Оценката на черешовото дърво на 20-годишна възраст по пример № 5 е 74,01 лв. Към тази стойност се прибавя и стойността на стъблото като дървесен материал (чл. 14), изчислена по съответните изкупни пазарни цени по предназначение - в случая (примерно) 3,00 лв. Или общата оценка на черешовото дърво на 20-годишна възраст става 77,01 лв.


Чл. 15. Подпорните конструкции (скелета) се оценяват отделно от насаждението или дървото (храста, растението) съобразно стойността им, като се приспадат амортизациите до съответната година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г.) Наредбата се издава на основание чл. 10, ал. 2 и ал. 5, чл. 15, ал. 3, чл. 24, ал. 6 и параграф 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.


§ 2. Наредбата се прилага и за всички висящи производства с недвижими имоти към влизането и в сила.


§ 3. Отменя се Наредбата за цените на трайните насаждения (ДВ, бр. 68 от 1980 г.).


§ 4. В случаите на предоставяне на земи за ползване от физически и юридически лица по реда на чл. 13, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата лицата заплащат наем или обезщетения, изчислени по реда на тази наредба, и съответните вноски за земята за периода на ползване.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на на земеделието, храните и горите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 5, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)

Овощни култури и овощни маточни насаждения


Овощен вид, Оценка Създаване и отглеждане до встъпване В плододаване
по тип, формировка на 1 брой в плододаване  
ред   (храст) разходи продъл- средно- всичко продъл- средно- средно-
    или 1 дка за създа- жителност годишни разходи жителност годишни годишен
      ване на периода разходи за създа- на периода аморти- чист
      (в лв.) до встъп- за пе- ване и от- на плодо- зационни доход
        ване в пло- риода глеждане даване отчис- (в лв.)
        додаване (в лв.) (в лв.) (г.) ления  
        (г.)       (в лв.)  
1. Ябълки                
  а) високостеблени                
  (с обща височина на                
  дървото над 3,5 м) 1 брой 35,23 8 15,06 155,71 30 5,19 16,03
  б) средностеблени (с                
  обща височина на дър-                
  вото от 2,5 до 3,5 м) 1 брой 11,74 5 8,03 51,89 25 2,08 7,28
  в) нискостеблени (с                
  обща височина на                
  дървото до 2,5 м) 1 брой 5,64 4 4,82 24,92 16 1,56 3,28
2. Круши                
  а) високостеблени                
  (с обща височина на                
  дървото над 3,5 м) 1 брой 8,86 5 5,66 37,16 25 1,49 8,37
  б) средностеблени                
  (с обща височина на                
  дървото от 2,5 до 3,5 м) 1 брой 6,02 4 4,95 25,82 20 1,29 5,28
  в) нискостеблени                
  (с обща височина на                
  дървото до 2,5 м) 1 брой 4,43 4 3,54 18,59 16 1,16 3,23
3. Дюли 1 брой 7,66 3 3,12 16,98 15 1,13 4,34
4. Мушмули 1 брой 7,66 3 3,12 16,98 15 1,13 4,34
5. Сливи 1 брой 11,44 5 7,99 39,94 15 2,66 4,66
6. Праскови 1 брой 14,10 3 3,18 23,64 8 2,95 7,09
7. Кайсии 1 брой 9,00 4 2,23 17,92 15 1,20 5,68
8. Череши 1 брой 14,07 5 3,04 29,25 20 1,46 15,94
9. Вишни 1 брой 8,02 4 2,65 18,62 20 0,93 11,82
10. Орехи 1 брой 26,28 10 2,39 50,18 40 1,25 8,05
11. Бадеми 1 брой 2,50 4 3,02 20,99 20 10,30 3,39
12. Лешници                
  Храстовиден 1 брой 5,97 6 1,85 17,07 10 1,70 2,76
  Облагороден 1 брой 7,00 6 2,04 19,24 10 1,92 2,76
13. Ягоди 1 дка 1660,00 1 360,00 2020,00 3 673,33 840,00
14. Малини 1 дка 502,32 2 149,10 900,52 6 108,57 805,00
15. Касис 1 дка 517,00 3 120,00 877,00 7 91,00 241,00
16. Вегетативни                
  маточници 1 дка 1318,73 1 254,24 1572,97 15 104,86 2010
17. Касисов маточник 1 дка 724,15 1 177,21 901,36 7 128,76 1348
18. Маточна овощна                
  градина 1 брой 18,56 2 1,38 21,32 8 2,66 10,60


Приложение № 2 към чл. 5, т. 2

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)

Плодоволечебни растения, хмел, черница, маточни насаждения от тези видове


Овощен вид, Оценка Създаване и отглеждане до встъпване В плододаване
по тип, формировка на 1 брой в плододаване  
ред   (храст) разходи продъл- средно- всичко продъл- средно- средно-
    или 1 дка за създа- жителност годишни разходи жителност годишни годишен
      ване на периода разходи за създа- на периода аморти- чист
      (в лв.) до встъп- за пе- ване и от- на плодо- зационни доход
        ване в пло- риода глеждане даване отчис- (в лв.)
        додаване (в лв.) (в лв.) (г.) ления  
        (г.)       (в лв.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Хмел                
  а) ниска конструкция 1 дка 1975 3 507 2482 18 138 180
  б) висока конструкция 1 дка 1975 3 566 2541 18 141 225
2. Черница                
  Високостеблено                
  сортово 1 брой 5,70 4 2,54 15,86 45 0,35 1,37
  несортово 1 брой 5,48 4 2,54 15,64 45 0,34 -
  Средностеблено                
  сортово 1 брой 3,15 3 0,98 6,09 30 0,44 0,30
  несортово 1 брой 2,62 3 0,73 4,08 30 0,20 -
  Нискостеблено                
  сортово 1 брой 2,83 2 0,73 4,29 20 0,21 0,30
  несортово 1 брой 2,62 2 0,73 4,08 20 0,20 -
3. Маточни насаждения 1 брой 3,15 3 0,98 6,09 20 0,30 2,70


Приложение № 3 към чл. 5, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)

Южни култури и маточни насаждения


Овощен вид, Оценка Създаване и отглеждане до встъпване В период на плододаване
по тип, формировка за 1 брой в плододаване  
ред   (храст) разходи продъл- средно- всичко продъл- средно- средно-
    или 1 дка по създа- жителност годишни разходи жителност годишни годишен
      ване на периода разходи за създа- на периода аморти- чист
      (в лв.) до встъп- за пе- ване и от- на плодо- зационни доход
        ване в пло- риода глеждане даване отчис- (в лв.)
        додаване (в лв.) (в лв.) (г.) ления  
        (г.)       (в лв.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Райска ябълка 1 брой 13,06 5 2,78 26,97 20 1,35 15,51
2. Дафинов лист 1 брой 5,57 3 1,06 8,76 20 0,43 1,62
3. Смокиня 1 брой 9,78 5 2,73 23,44 20 1,17 4,31
4. Фисташка 1 брой 3,78 10 3,86 41,34 50 0,83 11,80
5. Нар 1 брой 5,52 6 1,78 14,43 15 0,96 6,09
6. Бадем 1 брой 8,50 4 3,02 20,99 20 10,30 3,45
  Маточни насаждения                
1. Райска ябълка 1 брой 13,41 4 7,81 36,53 20 1,83 11,83
2. Дафинов лист 1 брой 2,31 8 1,54 14,64 10 1,46 1,03
3. Смокиня 1 брой 5,56 4 5,78 22,90 15 1,53 4,72
4. Фисташка 1 брой 14,00 5 7,87 45,48 50 1,51 15,64
5. Нар 1 брой 8,55 4 6,02 20,72 15 1,38 7,52


Приложение № 4 към чл. 5, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)

Лозя, асми и лозови маточници


Овощен вид, Оценка Създаване и отглеждане до встъпване В период на плододаване
по тип, формировка на 1 брой в плододаване  
ред   (храст) разходи продъл- средно- всичко продъл- средно- средно-
    или по създа- жителност годишни разходи жителност годишни годишен
    1 дка ване на периода разходи за създа- на периода аморти- чист
      (в лв.) до встъп- за пе- ване и от- на плодо- зационни доход
        ване в пло- риода глеждане даване отчис- (в лв.)
        додаване (в лв.) (в лв.) (г.) ления  
        (г.)       (в лв.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Лозя-винени                
  а) приземни                
  1,80 x 1,20 м 1 дка 2444 3 193,00 3023 30 100,77 130,68
  2,20 x 1,20 м 1 дка 2045 3 178,30 2580 30 86,01 202,49
  б) полувисоки                
  2,20 x 1,20 м стъбло 80 см 1 дка 2127 4 250,00 3126 25 125,03 173,87
  в) високостеблени                
  2,50 x 1,30 м стъбло 120 см 1 дка 1991 4 179,00 2707 25 108,29 202,51
  3,00 x 1,30 м стъбло 120 см 1 дка 1769 4 160,30 2410 25 96,40 246,41
  3,00 x 1,40 м стъбло 140 см 1 дка 1645 4 136,80 2192 25 87,67 253,07
2. Лозя-десертни                
  а) приземни                
  1,80 x 1,40 м 1 дка 2213 3 191,00 2786 30 92,85 355,00
  2,20 x 1,40 м 1 дка 1855 3 179,00 2392 30 79,72 402,50
  б) полувисоки                
  2,20 x 1,40 м стъбло 80 см 1 дка 2161 4 181,00 2885 25 115,39 379,00
3. Лозови асми                
  а) винени 1 брой 46,00 4 2,30 55,0 25 2,21 31,20
  б) десертни 1 брой 52,00 4 2,40 61,0 22 2,20 44,50
4. Лозов маточник 1 дка 1758 3 155,00 2224 35 63,54 475,21


Приложение № 5 към чл. 5, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)

Розови, лавандулови и шипкови насаждения


Вид, тип, Оценка Създаване и отглеждане до встъпване В период на плододаване
по формировка за 1 брой в плододаване  
ред   (храст) разходи продъл- средно- всичко продъл- средно- средно-
    или по създа- жителност годишни разходи жителност годишни годишен
    1 дка ване на периода разходи за създа- на периода аморти- чист
      (в лв.) до встъп- за пе- ване и от- на плодо- зационни доход
        ване в пло- риода глеждане даване отчис- (в лв.)
        додаване (в лв.) (в лв.) (г.) ления  
        (г.)       (в лв.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Розови градини                
  - създадени с вкоренен                
  посадъчен материал 1 дка 818,0 2 412 1236 10 185,0 135,0
2. Лавандулови насаждения                
  а) семенно размножаване 1 дка 350,0 3 174,0 697,0 15 105,0 34,0
  б) вегетативно                
  размножение 1 дка 493,0 3 209,0 837,0 10 126,0 55
3. Шипкови насаждения 1 дка 295,0 3 167,0 669,0 10 100,0 140,0


Приложение № 6 към чл. 5, т. 6

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)


Декоративна растителност
 
Група Наименование Показатели за Цена (в лв.)
  на растителните видове височина на  
    растителните видове в добро в отлично
    до върха (в метри) състояние състояние
1 2 3 4 5
I. Иглолистни дървета      
I.1. Бързо растящи      
I.1.1. Широко отглеждани: лъжекипарис, дугласка, 0,75-2,5 10,00 15,00
  кипарис обикновен и др. 2,5-4,5 16,00 23,00
    4,5-7,5 25,00 40,00
    над 7,5 41,00 55,00
  Рядко отглеждани: морски бор, секвоя, блатен 0,75-2,5 12,00 17,00
  кипарис, гинкго, метасеквоя и др. 2,5-4,5 18,00 26,00
    4,5-7,5 27,00 45,00
    над 7,5 46,00 65,00
I.2. Умерено растящи      
I.2.1. Широко отглеждани: борове бял и черен, бяла 0,9-2,5 13,00 18,00
  ела, смърчове обикновен и сребрист, атласки 2,5-4,5 19,00 27,00
  кедър, туя гигантска 4,5-7,5 27,20 46,00
    над 7,5 47,00 70,00
I.2.2. Рядко отглеждани: борове пондероза, конторта, 0,9-2,5 17,00 21,00
  алепски, ела конколор, бяла мура и др. 2,5-4,5 24,00 36,50
    4,5-7,5 38,60 57,90
    над 7,5 59,00 80,00
I.3. Бавно растящи      
I.3.1. Широко отглеждани: туи (без гигантска), дървовидна 0,9-2,5 18,00 22,00
  хвойна, лъжекипарис, пизефера, тис и др. 2,5-4,5 26,60 40,00
    4,5-7,0 46,60 70,00
    над 7,0 71,00 88,00
I.3.2. Рядко отглеждани: ели цефалоника, пинсапо и др., 0,9-2,5 21,00 28,60
  либоцедрус, цуга, туйопсис и др. 2,5-4,5 34,00 51,00
    4,5-7,0 55,00 76,30
    над 7,0 77,00 83,00
II. Широколистни дървета      
II.1. Много бързо растящи      
II.1.1. Широко отглеждани: акация, айлант, върби, тополи 1,5-3,0 2,00 3,00
    3,0-6,0 3,50 5,00
    над 6,0 5,40 10,00
II.1.2. Рядко отглеждани: пауловния, евкалипт и др. 1,5-3,0 3,50 5,60
    3,0-6,0 7,70 11,00
    над 6,0 14,00 18,00
II.2. Бързо растящи      
II.2.1. Широко отглеждани: бреза, черна елша, червен дъб, 1,5-3,0 6,00 8,00
  див кестен, каталпа, американски ясен, чинари, 3,0-6,0 9,00 14,00
  гледичия и др. над 6,0 15,00 22,00
II.2.2. Рядко отглеждани: ацери диазикарпум, нугндо, 1,4-3,0 7,00 12,00
  лириодендрон, софора, орехи черен, сив и др. 3,0-6,0 14,00 22,00
    над 6,0 32,00 40,00
II.3. Умерено растящи      
II.3.1. Широко отглеждани: бук, дъбове зимен, летен, цер, 1,5-3,0 8,50 9,50
  липи, клен, шестил, явор, ясени, сорбуси (офика, 3,0-6,0 16,00 24,00
  скоруша, торминалис), мекиш, мъждрян и др. над 6,0 32,00 46,00
II.3.2. Рядко отглеждани: албиция, ликвидамбър, маклура, 1,5-3,0 10,00 16,00
  корков дъб, кестен рубикунда и др. 3,0-6,0 18,00 28,00
    над 6,0 34,00 50,00
III. Храсти      
III.1. Вечно зелени възраст    
    до 5 г. 2,70 3,40
    над 5 г. 4,50 6,20
III.2. Листопадни      
    до 5 г. 2,00 2,60
    над 5 г. 4,00 5,20
III.3. Увивни      
    до 5 г. 2,00 2,60
    над 5 г. 3,30 4,50
III.4. Рози      
    до 5 г. 1,90 2,80
    над 5 г. 2,50 3,20
III.2. Живи плетове, л. м широчина    
III.2.1. От иглолистни до 1 м 10,00 13,00
    над 1 м 15,00 25,00
III.2.2. От листопадни до 1 м 5,50 8,00
    над 1 м 9,00 14,00
IV. Многогодишни цветя диаметър на туфата    
IV.1. С неразрастваща се туфа      
IV.1.1. Аконитум, анемоне коронария, гипсофила,      
  делфиниум (ралица), камбанка, мак, рудбекия до 15 см   1,50
  двуцветна, ружа, хелиопсис, хойхера и др. над 15 см   3,00
IV.1.2. Божур, юка до 15 см   3,00
    над 15 см   4,00
IV.2. Коренищни с разрастваща се туфа: анемоне японика      
  (есенен нарцис), астри многогодишни, ахелиа (равнец),      
  гайлардия, димитровчета, еригерон, ириси (перуника),      
  кореопсис (жълтички), примури (иглики), рудбекия      
  лациниата (Луд Тодор), талрикрум, топ-карамфил, до 30 см   2,00
  тритома, хризантеми и др. над 30 см   4,00
IV.3. Със стелещи се стъбла: арабис, аубриеция, винка,      
  гипсофила репенс, карамфили бордюрен и покрита площ    
  делтовиден, момина сълза, седуми, церастиум и др. 0,25 кв.м   3,00
V. Луковични цветя* луковица 1 брой    
V.1. В покой юни-септември: зюмбюл, кокиче, лале, дребни   0,24
  нарцис, фритилария и др. едри   0,48
V.2. В покой юли-август: лилиум кандидум дребни   0,40
  (ароматен бял крем) едри   1,20
V.3. В покой през зимата: лилиуми регале (царски крем), дребни   0,40
  тигринум и круцеум едри   1,00
VI. Тревни площи, паркови декар 50,00 68,00
 
* Оценката на цветята задължително се извършва през вегетационния период (изключва се периодът на покой).


Приложение № 7 към чл. 5, т. 7

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)


Многогодишни треви и тревни насаждения
 
Видове култури Разходи за Продължителност Средногодишни Средногодишни Средногодишен
по   създаване и на отглеждане разходи за амортизационни чист доход
ред   отглеждане (г.) създаване и отчисления (лв./дка)
    (лв./дка)   отглеждане (лв./дка)  
        (лв./дка)    
Многогодишни бобови култури
1. Люцерна за фураж          
  а) неполивни условия 115,74 4 79,05 19,76 24,15
  б) поливни условия 160,59 4 145,00 36,25 44,00
2. Люцерна за семена          
  а) моделна технология 163,43 4 147,00 37,50 44,00
  б) обикновена технология 173,50 4 144,65 36,16 43,42
3. Звездан          
  а) за семена 96,13 4 68,32 17,08 20,51
  б) за фураж 103,42 4 66,92 16,73 19,86
4. Еспарзета          
  а) за семена 123,23 4 73,35 18,34 22,02
  б) за фураж 120,78 4 70,18 17,54 20,83
Многогодишни житни култури за семепроизводство
1. Ежова главица 96,78 4 75,35 18,85 22,63
2. Безосилеста овсига 96,78 4 75,35 18,85 22,64
3. Тръстиковидна власатка 96,78 4 75,35 18,85 22,55


Приложение № 8 към чл. 12, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 107 от 2000 г.)


Нормална гъстота на видовете растения в 1 декар
 
Вид насаждения Брой в 1 декар
1. Ягоди  
а) без мулч 6500-7000
б) с мулч 7500-8000
2. Малини 700-1000
3. Касис 500-550
4. Лозя винени  
а) приземни 378-463
б) полувисоки 378-417
в) високостеблени 238-333
5. Лозя десертни  
а) приземни 324-397
б) полувисоки до 324


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти