Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО

Приета с ПМС № 152 от 02.08.1991 г.

Обн. ДВ. бр.67 от 16 Август 1991г.


Чл. 1. Тази наредба урежда реда за подготовката и сключването на договори за възлагане на управлението (наричани по-нататък "договори") на еднолични търговски дружества с държавно имущество.

Чл. 2. (1) С договора управителят (мениджърът) се задължава да постигне определени стопански, екологични и социални резултати, поръчани от доверителя (принципала), срещу определено възнаграждение и срещу задължението на другата страна да му предостави правото за управление на определено еднолично търговско дружество за срок не повече от 3 години.
(2) Условията и редът за прекратяване на сключените договори, както и отговорностите на страните при нарушение на договорните клаузи се уреждат в съответните договори.
(3) Договорите се сключват:
1. за управлението на едноличните дружества с ограничена отговорност- от съответния министър или ръководител на ведомство, от името на Министерския съвет;
2. за управлението на едноличните акционерни дружества - от съвета на директорите (при едностепенната система за управление), съответно от управителния съвет, с одобрението на надзорния съвет (при двустепенната система за управление), след одобрението от съответния министър или ръководител на ведомство.


Чл. 3. Подготовката на договора включва:
1. анализиране на състоянието на предприятието (икономическо, технологическо, управленско) и определяне на основните управленски проблеми;
2. изясняване и определяне на основните стратегически цели и очакваните резултати от управлението на предприятието;
3. определяне на основните изисквания към управителя по договора;
4. съставяне на проектодоговора.


Чл. 4. (1) (1) Дейностите по чл. 3 се извършват служебно от съответното министерство или ведомство в срок от 15 дни от обявяване началото на процедурата по чл. 5.
(2) Подборът на управителя се извършва от:
1. отраслови (ведомствени) комисии в състав от 5 до 7 души, когато държавното предприятие е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност;
2. назначения съвет на директорите (при едностепенната система за управление) или управителния съвет (при двустепенната система за управление), когато държавното предприятие е еднолично акционерно дружество.
(3) Председателят и членовете на комисиите по т. 1 на ал. 2 се определят със заповед на съответния министър или ръководител на ведомството. В състава на комисиите се включват специалисти по съответните отрасли и подотрасли, включително и юристи, които не са кандидати за сключване на договор.
(4) В заседанията на органите по т. 1 и 2 на ал. 2 участват като наблюдатели или дават своето писмено становище представител на предприятието (главен счетоводител или друг специалист) и по един представител на синдикатите в съответното предприятие. Тези представители не могат да бъдат кандидати за сключване на договор.


Чл. 5. (1) Доверителят или упълномощено от него лице обявяват в "Държавен вестник" и в други средства за масово осведомяване началото на процедурата за сключване на договора и основните изисквания към кандидатите.
(2) Подаването на документите се извършва в рамките на 5 работни дни. Срокът започва да тече от 16-ия ден след обнародването на обявата в"Държавен вестник".
(3) На лицата, подали молба за участие в процедурата за сключване на договор за управление, съответното министерство или ведомство предоставя информация, представляваща анализ за състоянието на предприятието, последния годишен баланс, конкретните изисквания към кандидата и основните клаузи на проектодоговора.


Чл. 6. (1) Доверителят може и директно да се обръща към предварително избрани от него юридически лица в страната и в чужбина, като техният брой не може да бъде по-малък от двама. В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 4.
(2) При формулиране на условията и изискванията към допуснатите кандидати - юридически лица, доверителят може да постави конкретни изисквания и към лицето, което ще изпълнява функциите на управител.


Чл. 7. (1) При съгласие на чуждестранното юридическо или физическо лице в договора може да се предвиди българско физическо лице - дубльор на чуждестранния управител. Дубльорът не изземва функциите на чуждестранния управител.
(2) Дубльорът се определя при спазването на посочената процедура за подбор на управител със съгласието и при участието на определения чуждестранен управител.


Чл. 8. В случаите, когато кандидатът е физическо лице (българско или чуждестранно), той трябва да представи следните документи: документ за завършено подходящо висше образование; медицинско свидетелство; свидетелство за съдимост и справка, в която се описват в хронологична последователност заеманите от него длъжности.


Чл. 9. (1) В случаите, когато кандидатите за сключване на договора за управление са юридически лица, те представят документи, както следва:
1. от българските юридически лица: учредителни документи (документи за регистрация) и банкови референции; последния годишен баланс; списък на фирмите, с които имат или са имали сключен договор за управление; по възможност референции от фирми;
2. от чуждестранните юридически лица: официален препис-извлечение от съответната национална регистрация, издаден от компетентен орган според националния закон и заверен от посолството на Република България в съответната страна; референции от банки; списък на фирмите, с които имат или са имали сключени договори за управление; референции от такива фирми. Документите се прилагат заедно с легализирания им превод на български език.
(2) Документите, посочени в т. 1 и 2 на ал. 1, трябва да бъдат издадени не по-рано от 45 дни преди датата на представянето им на доверителя.


Чл. 10. (1) Органите по ал. 2 на чл. 4 извършват предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.
(2) Предварителният подбор се извършва в срок от 3 работни дни от датата, на която изтича срокът за представяне на документите.


Чл. 11. (1) До преговори за сключване на договор се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор, като техният брой не може да бъде по-малък от двама.
(2) В случаите, когато броят на кандидатите е по-малък от двама, доверителят обявява повторно откриването на процедура по сключване на договора по реда на чл. 5, ал. 1 в тридневен срок от изтичането на срока по чл. 10, ал. 2. В този случай се допуска и само един кандидат.
(3) В срок от 20 дни от датата на извършване на предварителния подбор кандидатите представят своите проекти и предложения за решаване на проблемите и становището си по проектодоговора. През този период те имат право в определени от органите по чл. 4, ал. 2 дни или часове на деня (но не по-малко от 2 дни по 8 часа на ден) да се запознават и проучват на място обекта, за управлението на който кандидатстват, както и да искат допълнителна информация.


Чл. 12. (1) След изтичане на 20-дневния срок по ал. 3 на чл. 11 органите по чл. 4, ал. 2 обсъждат представените проекти и предложения и преговарят по условията на договора с всеки кандидат поотделно.
(2) След завършване на преговорите с всички явили се кандидати органите по чл. 4, ал. 2 изготвят предложение за решение за възлагане на управлението. Решението се взема с явно гласуване при мнозинство 2/3 от общия брой на съответните органи.
(3) Действията по ал. 1 и 2 се извършват не по-късно от 10 дни след представяне на проектите и предложенията на кандидатите.
(4) Органите по чл. 4, ал. 2 обявяват мотивираното си предложение за решение за възлагане на управлението в двудневен срок от датата на приключване на преговорите. Предложението за решение се съобщава писмено на всички кандидати, участващи в преговорите.


Чл. 13. (1) При нарушаване на процедурата по чл. 5 - 12 заинтересуваните лица подават аргументирани възражения в тридневен срок до съответния министър или ръководител на друго ведомство.
(2) Министърът или ръководителят на ведомството се произнася по възраженията в петдневен срок след изтичането на срока по ал. 1
(3) При констатирани нарушения на процедурата съответния министър или ръководител на ведомство предписва повторното й провеждане. Виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, освен ако деянието им не съставлява престъпление.


Чл. 14. Договорите се сключват по реда на чл. 2, ал. 3 в двудневен срок след изтичане на срока за подаване на възраженията, ако такива не са подадени, или след изтичане на срока за разглеждане на споровете в случаите, когато процедурата не се повтаря.


Чл. 15. Договорът влиза в сила след вписване името на управителя в търговския регистър и заличаване името на временния ръководител или действащия управител.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти