Logo Четвъртък, 22 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ОЦЕНКА НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕТО И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО

Приета с ПМС № 179 от 13.09.1991 г.

Обн. ДВ. бр.78 от 20 Септември 1991г., доп. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 1996г.


Чл. 1. При образуването и преобразуването на държавни и общински предприятия в еднолични търговски дружества с държавно имущество се извършва оценка на материалните и нематериалните дълготрайни активи и материалните запаси на предприятието.

Чл. 2. (1) Преди извършването на оценката се установява фактическата наличност на активите в натурално и стойностно изражение чрез инвентаризация, извършена по реда на Закона за счетоводството.
(2) Резултатите от извършената инвентаризация се осчетоводяват преди оценката. Инвентаризационните описи служат за извършване на оценката.


Чл. 3. (1) Оценката се извършва най-малко от трима експерти или от експертна фирма по договор с предприятието. В оценката участва най-малко един експерт-счетоводител.
(2) Експертите изготвят протокол, в който се вписва определената от тях оценка на активите.
(3) Разходите по оценката са за сметка на предприятието и се отчитат като разходи за учредяване и разширяване.


Чл. 4. Активите се оценяват по продажната им цена съгласно чл. 18, ал. 4 от Закона за счетоводството към датата на оценката, като се вземат предвид фактическото им състояние, степента на годност и възможностите за тяхното използване.


Чл. 5. Незавършеното производство се оценява, като се преизчислят фактически извършените разходи по цени към датата на оценката, според степента и възможността за неговото използване.


Чл. 6. Продажната цена на земите, сградите и трайните насаждения не може да бъде по-ниска от базисните цени, определени с Наредбата за базисните пазарни цени на недвижимите имоти и Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения, приети с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (ДВ, бр. 65 от 1991 г.).


Чл. 7. (1) Стойността на незавършените материални дълготрайни активи се определя поотделно за строително-монтажните работи и за доставените машини и съоръжения.
(2) При оценката на строително-монтажните работи се отчитат тяхното фактическо състояние и продажните цени.
(3) Доставените машини и съоръжения се оценяват по реда на чл. 4.


Чл. 8. Новата стойност на активите след извършената оценка се отразява в капитала.


Чл. 9. Резултатите от извършената преоценка не се отразяват във финансовия резултат.


Чл. 10. (1) Едноличното търговско дружество съставя своя амортизационен план въз основа на новата оценка на дълготрайните материални активи.
(2) Начислената до момента на оценката амортизация се заличава.


Чл. 11. (1) Ръководителят на съответното предприятие приема извършената от експертите съгласно договора работа, като утвърждава изготвения от тях протокол.
(2) Ръководителят на предприятието може да възрази срещу предложената от експертите оценка пред органа, упражняващ правата на едноличния собственик.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 12 от 1996 г.) (1) Когато правото на собственост върху земята не е внесено в капитала и земята не е оценявана при условията и по реда на тази наредба, оценката й при внасянето на правото на собственост върху нея в капитала на търговските дружества, включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, се извършва по базисни цени, определени с Наредбата за базисните цени на недвижимите имоти.
(2) В случаите по ал. 1 оценката може да се извърши от длъжностни лица от дружествата, без да се спазват изискванията на чл. 3.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 12 от 1996 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество и чл. 29 от Закона за счетоводството.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 12 от 1996 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на финансите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти