Logo Четвъртък, 4 Март


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЕКИПАЖИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДОГОВОРИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Приета с ПМС № 213 от 01.10.1991 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 12 Ноември 1991г.


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда изплащането на трудово възнаграждение на български граждани, членове на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Членовете на екипажите, които осъществяват съвместна риболовна дейност с чуждестранни физически и юридически лица, сключват срочно допълнително споразумение към индивидуалните трудови договори.
(3) Членовете на екипажите, които осъществяват съвместна риболовна дейност, формират трудовото си възнаграждение във валута на базата на стойността на произведената рибна продукция.

Чл. 2. Трудовото възнаграждение се състои от две части:
1. постоянна - диференцирана по групи за времето на преход и ремонт в чужди пристанища и риболов;
2. променлива - в проценти от стойността на произведената рибна продукция по установените с партньора цени за съответния период.


Чл. 3. Трудовото възнаграждение на екипажите за времето от изходна до входна гранична проверка се заплаща в групи и размери, както следва:
1. по време на преход и ремонт в чужди пристанища съгласно приложение№ 1;
2. постоянен размер на трудовото възнаграждение по време на риболов съгласно приложение № 2;
3. променливата част от трудовото възнаграждение се разпределя с коефициенти (пайове) по длъжности съгласно приложение № 3.


Чл. 4. (1) Променливата част на трудовото възнаграждение по време на риболов е процент от стойността на произведената рибна продукция, предадена на транспортно-хладилен кораб или бряг.
(2) Конкретният размер на процента по ал. 1 се определя от българската страна по договора в зависимост от района на риболов, асортиментната структура и цените на международния пазар.
(3) Разпределението на заработената сума във валута между членовете на екипажа се извършва с коефициенти (пайове) на базата на постоянната част от заплащането по време на риболов за моряк - технологична команда к = 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Времето за риболов включва цялото календарно време извън преходи, ремонти и престои в пристанища.

Заключителни разпоредби


§ 2. На екипажите, работещи по смисъла на тази наредба, не се изплащат дневни задгранични пари по смисъла на Постановление № 40 на Министерския съвет от 1987 г. за приемане на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (обн., ДВ, бр. 54 от 1987 г.; изм., бр. 34 от 1990 г. и бр. 70 от 1991 г.).


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1


Група Длъжностни наименования Валута за
    едно
    денонощие
    в щатски долари
I капитан 28
II главен механик 26.5
III старши помощник-капитан, втори  
  механик, ел. механик 22,5
III-А радиотелеграфист 20
IV втори помощник-капитан, тралмай-  
  стор, хладилен механик, технолог,  
  първи механик оборудване, лекар 18
V трети механик, корабен електроник,  
  палубен боцман, машинен боцман,  
  помощник-технолог, моторист, корабен  
  машинист, хладилен техник, домакин,  
  готвач, огняр, трети помощник-  
  капитан, четвърти помощник-капитан,  
  четвърти механик, втори ел. механик,  
  ел. техник, помощник-тралмайстор 15
VI кърмчия, стругар, моряк трална, хлебар 13
VII моряк технологична, камериер 10,5


Приложение № 2 към чл. 3, т. 2


Група Длъжностни наименования Валута за
    едно
    денонощие
    в щатски долари
I капитан 25,5
II главен механик 22
III старши помощник-капитан 16
IV втори механик 15
V втори помощник-капитан, ел. механик,  
  трети помощник-капитан 14
VI хладилен механик, трети механик, 13
VII технолог, първи механик  
  оборудване 11,5
VIII радист, корабен електроник, трал-  
  майстор, лекар, четвърти помощник-  
  капитан, четвърти механик, втори  
  ел. механик 10,5
мишинен и палубен боцман, помощник-  
  технолог, домакин, помощник-тралмай-  
  стор 8
Х кърмчия, корабен машинист, готвач,  
  моторист, ел. техник 7
ХI стругар 6,5
ХII моряк трална, моряк технологична,  
  хлебар, камериер 6


Приложение № 3 към чл. 3, т. 3


Длъжностни наименования Коефициенти
капитан 4,400
старши помощник-капитан 2,800
втори помощник-капитан 2,400
трети помощник-капитан 2,200
четвърти помощник-капитан 1,800
палубен боцман 1,400
корабен кърмчия 1,200
радиотелеграфист 1,800
корабен електроник 1,800
главен механик 3,800
втори механик 2,600
трети механик 2,200
четвърти механик 1,800
машинен боцман 1,400
корабен моторист 1,200
електромеханик 2,400
втори електромеханик 1,800
електротехник 1,200
хладилен механик 2,200
техник на хладилна  
инсталация 1,200
стругар 1,120
първи механик оборудване 2,000
корабен машинист 1,200
тралмайстор 1,800
помощник-тралмайстор 1,400
моряк трална команда 1,000
технолог 2,000


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти