Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 1992 Г. ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ КАЛОНАХОДИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 1999 Г.)

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 1992г., изм. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 1999г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.) С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на експлоатационните запаси на лечебните калонаходища.

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 3. (1) Лечебните калонаходища са отложения от лагунно-лиманна, изворна и езерна утаечна кал, бентонитови глини и торф, които оказват лечебно действие върху човека.
(2) Експлоатационните запаси на лечебните калонаходища представляват количеството естествени залежи, които отговарят на определени показатели за лечебно използване.

Раздел II.
КЛАСИФИКАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ (ОТМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 1999 Г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)

Раздел III.
ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЗАПАСИТЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ. ГРУПИРАНЕ НА НАХОДИЩАТА ПО СЛОЖНОСТ И ИЗУЧЕНОСТ (ОТМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 1999 Г.)


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)

Раздел IV.
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ЗАПАСИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ КАЛОНАХОДИЩА


Чл. 14. (1) Експлоатационните запаси на лечебните калонаходища по степен на изученост се делят на три основни категории:
1. категория A - запасите от лечебна кал са детайлно изучени, отговарящи на етап на детайлни проучвания;
2. категория B - запасите от лечебна кал са със средна степен на изученост, отговарящи на етап на предварителни проучвания;
3. категория C - запасите от лечебна кал са с най-ниска степен на изученост, отговарящи на етап на търсещи проучвания.
(2) Експлоатационните запаси от категория A са по-малко или равни на тези от категория B, а тези от категория B са в същото съотношение към запасите от категория C.
(3) Разрешава се добив на лечебна кал само от запасите от категория A.


Чл. 15. Проучванията за оценка на експлоатационните запаси на лечебните калонаходища съдържат данни за:
1. геоложки, географски, климатични и други условия за формиране на лечебното калонаходище;
2. комплексна оценка на природната среда и основни фактори и условия за протичане на калообразувателните процеси;
3. проучвания за структурата, състава, свойствата и типа на лечебната кал по данните от подробни физико-химични, микробиологични, минераложки и други изследвания;
4. качествена оценка на лечебната кал;
5. оценка на запасите от лечебна кал.

Раздел V.
РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ЗАПАСИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ КАЛОНАХОДИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 1999 Г.)


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.) (1) Геологопроучвателната организация внася в Министерството на здравеопазването доклад за резултатите от извършените проучвания на лечебната кал не по-късно от 6 месеца след приключване на проучвателните работи с предложение за утвърждаване на експлоатационните запаси.
(2) Докладите за проучвателните работи на лечебната кал се разглеждат от комисия по запасите на лечебната кал, определена със заповед на министъра на здравеопазването, в едномесечен срок от внасянето им в Министерството на здравеопазването. Комисията има право да връща за преработване докладите, които не отговарят на изискванията на тази наредба, да иска провеждането на допълнителни работи, представянето на първична документация, на допълнителни сведения и материали и да извършва проверки на място.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.) (1) Комисията по запасите на лечебната кал прави предложение пред министъра на здравеопазването за утвърждаване на експлоатационните запаси на лечебните калонаходища.
(2) Експлоатационните запаси на лечебната кал се утвърждават със заповед на министъра на здравеопазването съгласно чл. 49, ал. 1 от Закона за народното здраве.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за народното здраве.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат при проучванията на лечебните калонаходища и нарушителите отговарят по реда на Закона за народното здраве. Контролът се възлага на инспекцията по курортните ресурси и курортите при МЗ.


§ 3. В Наредба № 14 на Министерството на народното здраве и социалните грижи от 1987 г. за курортите (ДВ, бр. 79 от 1987 г.) се правят следните изменения:
1. В заглавието на раздел III се заличават думите "запаси на минералните води и лечебната кал".
2. Отменят се чл. 10 и 11.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 5 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 23.02.1999 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 18 ОТ 26.02.1999 Г.)

§ 6. (Попр. - ДВ, бр. 18 от 1999 г.) В Наредба № 2 от 1992 г. за експлоатационните запаси на минералните води и лечебните калонаходища, се правят следните изменения:
1. В заглавието на наредбата се заличават думите "минералните води и".
2. В заглавието на раздел V се заличават думите "минералните води и".


Приложение към чл. 4, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти