Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ПОДГОТОВКА НА НАБОРНИЦИ И ЗАПАСНИ СПЕЦИАЛИСТИ

Приета с ПМС № 168 от 28.08.1992 г.

Обн. ДВ. бр.74 от 11 Септември 1992г., изм. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 1994г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на подготовката на наборници и запасни специалисти за нуждите на Въоръжените сили на Република България.

Чл. 2. (1) Подготовката на наборници и запасни специалисти се извършва в специализирани школи и клубове към Министерството на отбраната.
(2) Специализираните школи и клубове се създават и закриват със заповед на министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия.
(3) Разходите по обучението на наборниците в специализираните школи и клубове са за сметка на Министерството на отбраната.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 1994 г.)


Чл. 3. При подбора на наборниците с предимство се ползват завършилите или изучаващите специалности, сродни на преподаваните в съответната школа или клуб.

Раздел II.
Подготовка на наборници шофьори


Чл. 4. Подготовката на наборници шофьори се извършва в специализирани наборни автомобилни школи.


Чл. 5. (1) Наборниците, които желаят да бъдат включени в наборните автомобилни школи, заявяват това пред наборната комисия и представят документ за завършено основно образование и медицинско свидетелство за годността им за правоуправление на моторно превозно средство категория С.
(2) Включването в школата се извършва по решение на началника на военното окръжие съобразно с предварително определените за окръжието бройки.


Чл. 6. При прекъсване на обучението по вина на наборника той възстановява направените разходи за обучението му, за което при постъпването в школата подписва декларация по образец.


Чл. 7. Програмите за подготовка на наборниците шофьори се утвърждават от министъра на отбраната, като предварително се съгласуват с министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката.


Чл. 8. (1) След завършване на курса на обучение наборниците полагат изпит пред органите на КАТ.
(2) Началникът на наборната автомобилна школа изпраща в съответното военно окръжие списък с имената и номерата на свидетелствата за правоуправление на издържалите изпита.


Чл. 9. Наборниците, успешно завършили наборната автомобилна школа, могат да служат редовната си военна служба във Въоръжените сили като шофьори.


Чл. 10. Наборните автомобилни школи при наличие на свободен капацитет могат да се използват за подготовка и преподготовка на граждани за водачи на моторни превозни средства при условия и по ред, определени от министъра на отбраната съгласувано с министъра на транспорта и министъра на вътрешните работи.

Раздел III.
Подготовка на други наборници специалисти


Чл. 11. Подготовката на други наборници специалисти се извършва в клубове.


Чл. 12. (1) Включването на наборниците във формите за подготовка на наборници специалисти се извършва по желание на младежите от началниците на клубовете със съдействието на военноотчетните бюра и военните окръжия.
(2) Военните окръжия организират медицински прегледи на наборниците за определяне годността на младежите за обучение по съответната специалност съгласно списък на заболяванията и физическите недостатъци, утвърден от министъра на отбраната съгласувано с министъра на здравеопазването.


Чл. 13. Програмите за подготовка на наборниците се утвърждават от министъра на отбраната по предложение на началника на Генералния щаб на Българската армия.


Чл. 14. (1) Завършилите курса на обучение наборници полагат изпити в съответствие с програмите за подготовка.
(2) Съставът на изпитните комисии се определя от командващите видовете войски.
(3) След провеждане на изпитите комисията съставя протокол за резултатите и в срок от пет дни изпраща екземпляр от протокола в съответното военно окръжие.


Чл. 15. (1) На наборниците специалисти, успешно положили изпита, се издава документ, удостоверяващ завършването на курса и полагането на изпита.
(2) Наборниците специалисти, успешно положили изпита, се ползват с предимство при кандидатстване във висши военни училища по същата специалност при равни други условия.


Чл. 16. Наборниците специалисти по предходния член се завеждат на поименен отчет във военните окръжия и могат да служат редовна военна служба във Въоръжените сили на Република България по придобитата специалност.


Чл. 17. Обучението на запасни специалисти в клубовете за подготовка на наборници специалисти се извършва по решение на началника на Генералния щаб на Българската армия въз основа на предварително заявено искане от съответните военни окръжия.


Чл. 18. Клубовете за подготовка на наборници специалисти при наличие на свободен капацитет могат да развиват дейност за обучение и спортуване на граждани при условия и по ред, утвърдени от министъра на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката и председателя на Комитета по въпросите на младежта и спорта.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 72 на Министерския съвет от 1992 г. за закриване на Организацията за съдействие на отбраната (ДВ, бр. 40 от 1992 г.).


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти