Logo Петък, 30 Октомври


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 21 МАЙ 1993 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г., изм. ДВ. бр.60 от 2 Юли 1999г.


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 6. (1) Разрешения за изработване, преработване и поправка на златни и сребърни изделия се издават след представяне на следните документи:
1. заявление от едноличния търговец или юридическото лице, желаещо да получи лиценз, с вписване на лицата, които ще упражняват дейността;
2. копие от решение за съдебна регистрация и шифър по ЕКПУ;
3. свидетелство за съдимост на физическите лица, подлежащи на вписване в лиценза;
4. документ за правоспособност за изработване на изделия от благородни метали за физическите лица (копие от диплом за завършено съответно учебно заведение, удостоверение за разряд в тази област, майсторско свидетелство, документ от СБХ, документ от общината за упражнявана професия, документ от браншов съюз);
5. документ за внесена държавна такса.
(2) Първоначалната заверка на разрешението се извършва от Министерството на финансите при издаването му, а последващите годишни заверки - от териториалните данъчни управления, в чийто район имат местожителство, респ. седалище, физическото или юридическото лице.
(3) При констатирани нарушения на установения режим за работа, съхранение, отчитане и сделки с благородни метали и за контрол върху изделията от тях съответните органи правят предложения до Министерството на финансите за отнемане на разрешенията.


Чл. 7. За извършване на регистрация на дейностите по изработването, преработването, поправката и търговията с изделия от благородни метали се представят следните документи:
1. заявление за регистрация. В заявлението се посочват наименованието на едноличния търговец или юридическото лице, седалище и адрес, данъчен номер и място на осъществяване на дейността;
2. копие от решението за съдебна регистрация и шифър по ЕКПУ;
3. копие от лицензионния сертификат, издаден от Министерството на финансите;
4. документ за внесена държавна такса.


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Заплащането на таксите по тарифата се извършва чрез заплащане в брой в данъчните служби (бюра), ПТТ станции или чрез превод по банков път.
(2) Когато заплащането на таксите се извършва в брой в данъчната служба (бюро) се попълват приходни квитанции в три екземпляра. На лицето вносител се предоставят два екземпляра и единият от тях се прилага към заявлението за извършване на услугата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Когато заплащането е чрез ПТТ станциите или по банков път, сумите се внасят в приход на републиканския бюджет по сметка на данъчната служба в съответното населено място


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.)


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г.) Таксите, внесени от лица, на които е отказано издаване на разрешение, вписване или регистрация, подлежат на връщане.
(2) Не подлежат на връщане таксите, внесени по чл. 1, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от тарифата.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Лицата, извършващи изработване, преработване и поправка на златни изделия, въз основа на разрешения, издадени до 31.XII.1992 г., са длъжни в срок до 30 юни 1993 г. да подадат в Министерството на финансите заявления за издаване на лицензи.


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 55 от 18 март 1993 г. (ДВ, бр. 24 от 1993 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти