Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 20 ЯНУАРИ 1994 Г. ЗА ГЕОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ

Издадена от министъра на териториалното развитие и строителството

Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 1994г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията, управлението, финансирането, инвестирането, експлоатацията и поддържането на инженерно-техническите мероприятия по осъществяване на геозащитната дейност.

Чл. 2. Геозащитна дейност по смисъла на тази наредба е комплексът от дейности и мероприятия по проучване, проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на съоръжения за защитата на застрашени и засегнати територии от оврази, свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси.


Чл. 3. Геозащитната дейност е елемент на териториалното и селищното устройство, вкл. благоустройството на териториите и акваториите, и компонент от опазването на околната среда.


Чл. 4. Геозащитни са отводнително-укрепителните и брегозащитните съоръжения, като дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи сондажи, подпорни стени, земни и скални контрафорси, пилотни и анкерни системи, дамби, брегозащитни вълноломи, тирета, буни, изкуствени плажове, нанософормиращи се насипи, биологично активни нанософормиращи се полета, агролесомероприятия и др.

Раздел II.
Организация, управление и финансиране на геозащитната дейност


Чл. 5. Министерството на териториалното развитие и строителството съгласувано със съответните заинтересувани министерства, ведомства и областни администрации провежда държавната политика в областта на геозащитната дейност.


Чл. 6. (1) Министерството на териториалното развитие и строителството:
1. координира и контролира геозащитната дейност;
2. регистрира и организира изследването на процесите, като определя режима за ползване на териториите и акваториите;
3. осигурява изработването и утвърждава регионални схеми, териториалноустройствени планове и проекти за геозащита на застрашените и засегнатите територии и акватории в страната, които са с надобщинско значение и се отличават с особена сложност;
4. внася за становище схемите и плановете по т. 3 в Междуведомствения съвет по регионално развитие и местно самоуправление.
(2) Общините в съответствие с функциите си по териториалното и селищното устройство и опазването на околната среда съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 77 от 1991 г.) осигуряват изработването на проектите и изпълнението на геозащитните мероприятия на териториите си.
(3) Собствениците и ползвателите на недвижими имоти (парцели, земеделски и горски земи, комплексни обекти, комуникационни системи, сгради, съоръжения и други строежи) изработват проектите и реализират мероприятията за геозащита на териториите на имотите си.
(4) Министерството на териториалното развитие и строителството предоставя при поискване наличните резултати от проучването и изследването на физико-геоложките, геодинамичните и други процеси на възложителите на проекти за геозащита.


Чл. 7. (1) Финансирането на геозащитната дейност се осъществява от:
1. Министерството на териториалното развитие и строителството - за територии и акватории със сложни и неблагоприятни физико-геоложки и техногенни процеси, които засягат територията на повече от една община или за които е необходимо да се извършват комплексни изследвания и изграждане на многофункционални защитни съоръжения и мероприятия;
2. общините-за застрашените и засегнатите територии и акватории с местно значение;
3. собствениците и ползвателите на недвижими имоти - за изгражданите в техните имоти и за техни нужди геозащитни съоръжения и мероприятия.
(2) При проектиране и изграждане на геозащитни строежи и мероприятия по ал. 1, т. 3, които засягат повече от един имот, дяловото участие във финансирането им се определя с нотариално заверен договор между собствениците. Когато не се постигне съгласие между тях, дяловото участие във финансирането се определя от техническата служба на общината.
(3) Необходимите средства за техническа експлоатация и поддържане на изградените геозащитни съоръжения се осигуряват от собствениците на недвижимите имоти.
(4) Министерството на финансите по предложение на Министерството на териториалното развитие и строителството и общините утвърждава поименните списъци на геозащитните строежи, финансирани със средства от държавния бюджет.

Раздел III.
Проучване, проектиране и строителство


Чл. 8. Проектите за геозащитата на застрашените и засегнатите територии и акватории на територията на страната се изработват в съответствие с действащите подробни териториалноустройствени планове и застроителни решения.


Чл. 9. С разрешението за проектиране (скица и други условия) и разрешението за строеж в застрашени и засегнати територии и акватории общините задължават конкретните инвеститори да проектират и изпълнят съответните геозащитни съоръжения и мероприятия по чл. 7, ал. 1, т. 3.


Чл. 10. За нуждите на проектирането на геозащитни строежи освен необходимите проучвания по общия ред се проектират и изграждат реперни мрежи за наблюдение, анализ и прогноза за динамиката и общата устойчивост на терените.


Чл. 11. За проектирането на сложни брегозащитни строежи се извършват натурни и моделни изследвания на хидро- и литодинамичните процеси.


Чл. 12. (1) В проектите за геозащита се разработва и част "Техническа експлоатация и поддържане на геозащитните съоръжения".
(2) В частта по ал. 1 се предвиждат необходимите режимни наблюдения на териториите и акваториите, на адаптацията на съоръженията към природните и техногенните условия и извършването на периодични и заключителни анализи и заключения.


Чл. 13. (1) Проектите за геозащита се съгласуват по общия ред от съответните министерства и ведомства и се подлагат на оценка на въздействието върху околната среда.
(2) Проектите за брегозащита на Черноморското и Дунавското крайбрежие се съгласуват с Министерството на отбраната и Министерството на транспорта.


Чл. 14. Приемането и одобряването на проектите, издаването на разрешения за строеж, приемането и разрешаване ползването на строежите се осъществяват по общия ред на Закона за териториално и селищно устройство.


Чл. 15. При аварийни ситуации общините по изключение издават разрешение за строеж на геозащитни съоръжения по частични работни проекти съгласувано с органите на управление "Гражданска защита".

Раздел IV.
Експлоатация и поддържане на геозащитните съоръжения


Чл. 16. Изградените с бюджетни средства геозащитни съоръжения и мероприятия на основание § 7, т. 7 и § 6, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за изменението на чл. 6, т. 7 от Закона за собствеността преминават в собственост на общините, които осигуряват тяхната експлоатация и поддържане.


Чл. 17. Експлоатацията и поддържането на геозащитните съоръжения и мероприятия се осъществяват съгласно чл. 12.


Чл. 18. Във връзка с експлоатацията и поддържането на геозащитните строежи на общините се предоставят от ведомствата, фирмите и организациите наличните оценки и анализи на резултатите от системните наблюдения, протоколи от комисии, експертизи, становища и друга информация за деформациите на терените, аварии, следщормово активизиране на процесите и за други негативни прояви или изменения, вкл. и в резултат на техногенна намеса. Общините заплащат разходите само по размножаването на предоставената информация.


Чл. 19. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти с изградени в тях геозащитни съоръжения и мероприятия са задължени:
1. да спазват изискванията за техническата експлоатация на геозащитните съоръжения и мероприятия съгласно чл. 12;
2. да поддържат в изправност и да не изменят функциите на изградените и изграждащите се в техните имоти геозащитни съоръжения и мероприятия;
3. да осигуряват достъп на специализираните служби и упълномощени лица за извършване на наблюдения и ремонтно-възстановителни работи на геозащитните съоръжения и мероприятия.


Чл. 20. За изградените геозащитни строежи техническите служби на общините съхраняват безсрочно следната документация:
1. одобрения проект, разрешението за строеж, екзекутивните чертежи и разрешението за ползването на строежа;
2. материалите по чл. 18.


Чл. 21. Вследствие на аварийни ситуации на повредените или разрушените геозащитни съоръжения и мероприятия се извършва ремонт и възстановяване от:
1. общинските администрации-на изградените от тях и предадените им за експлоатация и поддържане геозащитни съоръжения и мероприятия;
2. собствениците на недвижимите имоти-на изградените и поддържани от тях геозащитни съоръжения и мероприятия.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 201, ал. 1 от Закона за териториално и селищно устройство.


§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на териториалното развитие и строителството.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти