Logo Вторник, 26 Март
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА

Приета с ПМС № 289 от 30.11.1994 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.38 от 25 Април 1995г., изм. ДВ. бр.73 от 26 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 18 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2015г., изм. ДВ. бр.66 от 10 Август 2018г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпечатване на ценни книжа от български и чуждестранни физически и юридически лица и контролът по тяхното отпечатване.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) "Ценни книжа" по смисъла на наредбата са всички образци на документи, формуляри и бланки, които:
1. служат за събиране на държавни приходи, или
2. (изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) са под формата на билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт; на талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, или
3. са свързани с упражняване на държавния суверенитет, или
4. удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган.
(2) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност за ценните книжа по ал. 1, т. 2 не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Отпечатването на ценни книжа се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници, чиято дейност по отпечатването на ценни книжа е организирана в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, могат да се отпечатват по реда, предвиден за ценни книжа, по желание на издателя им, изразено в писмен вид.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установените стандарти или утвърдените образци, а когато няма такива - по проект на техния издател.

Раздел II.
Режим за отпечатване на ценни книжа, издавани от държавен орган (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Когато държавен орган издава ценни книжа, които са свързани с упражняването на неговите компетенции, отпечатването им се извършва с писмо до една от печатниците по чл. 3, ал. 1 с копие до Министерството на финансите.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Държавата чрез Министерството на финансите издава и отпечатва: облигации по държавни заеми; държавни съкровищни бонове; сертификати за собственост на държавни ценни книжа; държавни таксови марки, бандероли за тютюневи изделия и алкохолни напитки, талони за участие в числова лотарийна игра "Бинго", билети за превоз на пътници и други ценни книжа. Върху ценните книжа, издавани от Министерството на финансите, с изключение на държавните таксови марки, се изписва "Министерство на финансите".

Раздел III.
Одобрение на заявки за отпечатване на ценни книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)


Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Лице, което иска да отпечатва билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартната игра от Държавната комисия по хазарта, подава до министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на решението за издаване на лиценза и на удостоверението за издаден лиценз за организиране на хазартната игра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Държавната комисия по хазарта изпраща по служебен път копие от решенията за издаване на лиценз или за извършване на промени в него, и удостоверенията за издаден лиценз за организиране на хазартни игри, както и подробна информация относно утвърдените образци на ценни книжа.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Лице, което иска да отпечатва билети, карти и абонаментни карти за превоз на пътници, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Лице, което иска да отпечатва билети, карти и абонаментни карти за вътрешни превози на пътници по автобусни линии, прилага към заявката по ал. 1 копие от договор с възложителя на превоза, а в случаите по чл. 29 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2003 г., бр. 45 от 2006 г. и бр. 44 от 2011 г.), когато не е сключен договор - документ, издаден от съответната община, удостоверяващ, че лицето е превозвач.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща на Министерството на финансите по служебен път писмено или по електронен път при използване на квалифициран електронен подпис копие от издадените лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да отпечатва талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилагат копия на документите, с които се определят зоните за платено и безплатно паркиране и се предоставя управлението на тези места.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) Лице, което иска да отпечатва образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, подава до министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на книжата, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.
(2) Към заявката по ал. 1 се прилага копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) При необходимост министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица могат да поискат писмено от лицата - издатели на ценни книжа, допълнителна информация относно обстоятелства, които се отнасят до изпълнението на закона и на тази наредба и имат отношение към отпечатването на заявените ценни книжа.


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица разглеждат и одобряват заявката за отпечатване на ценни книжа в 14-дневен срок от датата на постъпването и и определят срок на действие на одобрението съобразно срока на действие на сключените договори или на лицензиите, разрешенията или удостоверенията за извършване на съответния вид дейност. Когато дейността не подлежи на специален регулаторен режим, одобрението важи до промяна в статута или наименованието на заявителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Когато заявката не съдържа необходимите сведения или когато е необходима допълнителна информация по чл. 12, заявителят се уведомява писмено. В тези случаи срокът по ал. 1 започва да тече от датата на постъпване на документите, с които се отстраняват недостатъците на заявката или се предоставя информацията.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица могат да откажат да одобрят заявката за отпечатване на ценни книжа, когато:
1. издателите не са представили всички необходими документи в едномесечен срок от тяхното писмено поискване;
2. представените документи не съдържат необходимата информация по отношение на изискванията на наредбата и такава не бъде представена след нейното поискване по реда на чл. 12.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Министърът на финансите или оправомощени от него длъжностни лица не се произнасят по заявката, когато представените документи са оспорени като издадени в нарушение на закона, до установяването на това обстоятелство по съответния ред.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Отказите за одобрение на заявката могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел IV.
Заявяване на ценни книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 1995 г.)


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Лицата, чиито заявки са одобрени и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред избраната от тях печатница по чл. 3, ал. 1 писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Копие от писмото по ал. 1 и макет (проект) на ценните книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя, се представят на Министерството на финансите.


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Цената на готовата продукция се определя по калкулация, изготвена от печатницата производител. По така определената цена се дължи и таксата за финансов контрол по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 7, 16, 49 и 100 от 2007 г.).

Раздел V.
Задължителни условия при отпечатване


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.) На специализирана хартия или друг материал, с допълнителни защити се отпечатват: държавни съкровищни бонове, облигации по държавни заеми, сертификати за собственост на държавни ценни книжа, бандероли за тютюневи изделия и алкохолни напитки, талони за участие в числова лотарийна игра "Бинго" и други ценни книжа.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Печатниците по чл. 3, ал. 1 организират дейността си по отпечатването на ценни книжа по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигуряват:
1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните ценни книжа;
2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на специализиран текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на ценни книжа;
3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на ценните книжа от фалшификация и подправяне;
4. контрол при съхраняването на отпечатаните ценни книжа и материалите, използвани за отпечатването им;
5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на ценни книжа.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За осигуряване на контрола при отпечатването и за опазване на ценните книжа от пожар, посегателства и унищожение печатниците са длъжни да приведат помещенията си за изработка и съхранение на ценни книжа в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., нов - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) (1) Контролните органи по чл. 30, ал. 2 извършват проверки на място в печатниците за установяване и проследяване на съответствието с изискванията по чл. 23 и 24.
(2) Министърът на финансите писмено уведомява печатницата за наличието/липсата на съответствие с изискванията на чл. 23 и 24.
(3) При установено от контролните органи по чл. 30, ал. 2 несъответствие с изискванията по чл. 23 и 24 печатницата прекратява дейностите по отпечатване на ценни книжа незабавно след получаването на уведомлението по ал. 2.

Раздел VI.
Отпечатване на ценни книжа в чужбина


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) При техническа невъзможност за отпечатване на някои книжа в страната или по искане на техните издатели те могат да бъдат отпечатани в друга държава при спазване изискванията на раздел III.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) В 14-дневен срок от въвеждането на територията на страната на ценни книжа, отпечатани в друга държава, издателите уведомяват писмено Министерството на финансите за извършване на финансов контрол върху тях и представят доказателства, както и документ за платена такса за финансов контрол.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) До извършване на контрола по ал. 1 ценните книжа не подлежат на разпространение.

Раздел VII.
Разпространение на ценните книжа


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Ценните книжа, издадени от Министерството на финансите се разпространяват от банките, финансовите институции, органите на приходната и митническата администрация и други лица, определени от министъра на финансите, ако не е установено друго със закон или акт на Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Всички ценни книжа извън посочените в ал. 1 се получават за разпространение от упълномощени от техния издател лица.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Министерството на финансите уведомява писмено и по електронен път при използване на квалифициран електронен подпис компетентните териториални дирекции на приходната администрация и Държавната комисия по хазарта за получените от издателите ценни книжа, по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа подробна информация относно вида, общия брой, емисията или серията, поредността на номерацията, номиналната стойност, както и други характерни белези на ценните книжа. Към писмото се прилага образец от отпечатаните ценни книжа.

Раздел VIII.
Контрол върху ценните книжа


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г.) Министърът на финансите упражнява финансов контрол за спазване изискванията на наредбата при отпечатването на ценните книжа и контрол върху употребата на отпечатаните ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Контролът по ал. 1 се осъществява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на финансите, наричани по-нататък "контролни органи".
(3) При извършване на проверките контролните органи се легитимират чрез представяне на служебна карта.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Издателите на ценни книжа са длъжни при поискване да представят на съответните контролни органи документите, свързани с издаваните от тях ценни книжа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Процесът по отпечатване започва след получаване на писмено потвърждение от Министерството на финансите. Предаването на отпечатаните ценни книжа на издателите им се извършва в присъствието на контролните органи.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Контролните органи могат по всяко време да извършват проверки на място в печатниците по чл. 3, ал. 1 и в обектите, където се употребяват ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, и имат право:
1. на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на ценни книжа;
2. да изискват допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката.
(4) Ръководителите и служителите на проверяваните лица са длъжни да съдействат на контролните органи при осъществяване на тяхната дейност.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Номиналната стойност на ценни книжа, отпечатани по реда на наредбата, не се променя. Неизползваните ценни книжа се унищожават по реда на чл. 34.


Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2011 г., в сила от 18.03.2011 г., предишен текст на чл. 34, изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Ценни книжа по чл. 2, ал. 1, т. 1, 3 и 4, издадени чрез Министерството на финансите и отпечатани по реда на наредбата, се унищожават в присъствието на контролните органи, ако с нормативен акт не е установено друго. Ценните книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2, отпечатани по реда на наредбата, с изключение на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, се унищожават от издателите в присъствието на лица от компетентната териториална дирекция на приходната администрация, за което се съставя протокол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Ценни книжа, предоставени за разпространение на Националната агенция за приходите, за които е отпаднало нормативното основание за използването им, се унищожават в териториалната структура на приходната администрация, в която са налични. За унищожаването се съставя протокол.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Ценни книжа, които не са отпечатани по реда на тази наредба, се описват, изземват и унищожават от съответните контролни органи, за което се съставя протокол.


Чл. 36. (1) (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2018 г., в сила от 10.08.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Документите за одобряване на заявките за отпечатване по чл. 10 се съхраняват в отделен архив и не подлежат на унищожаване в срок 20 години.


Чл. 37. Длъжностните лица са длъжни да не огласяват сведения и факти, съставляващи търговска или служебна тайна, които са им станали известни при отпечатването, съхранението и движението на ценни книжа.

Раздел IX.
Административнонаказателни разпоредби


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Който не изпълни или наруши разпоредбите на чл. 33 и 34, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, на него му се налага имуществена санкция съгласно чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания в размер от 500 до 1000 лв. В маловажни случаи се налага имуществена санкция в размер от 50 до 100 лв.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.)

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 38 се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 60 от 2015 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "издател" е лицето, което взема валидно решение за издаване на ценни книжа и от чието име те се издават;
2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) "финансов контрол" е контролът, упражняван от държавата при отпечатването, съхранението и движението на ценни книжа до получаването им от издателя или от упълномощените от него длъжностни лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2001 г.)

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Изпълнението на тази наредба се възлага на министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 11 МАРТ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2011 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2015 Г.)

§ 23. Навсякъде в наредбата думите "печатниците по чл. 3" се заменят с "печатниците по чл. 3, ал. 1".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 31 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2015 Г.)

§ 24. Лицата, които считано от 21 юли 2015 г. разполагат с билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.) извън тези по чл. 2 и отпечатани по реда на наредбата, могат да ги използват за удостоверителни знаци, като отчитат извършените продажби при спазване изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 на Върховния административен съд от 2013 г. - бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г. и бр. 14, 44, 49 и 54 от 2015 г.), или да ги унищожат по реда на чл. 34 от наредбата.

§ 25. Параграф 1, т. 1 влиза в сила от 21 юли 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 6 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 10.08.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти