Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЪЛГОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЕОБСЛУЖВАНИТЕ КРЕДИТИ, ДОГОВОРЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ДЪРЖАВАТА, ВЪЗНИКНАЛИ ПО РЕДА НА СЪЩИЯ ЗАКОН

Приета с ПМС № 22 от 23.01.1995 г.

Обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 1995г.


Чл. 1. Задълженията на държавните предприятия, фирми и търговски дружества към държавата, преоформени по реда на чл. 10 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (ДВ, бр. 110 от 1993 г.), могат да се погасяват с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на същия закон.

Чл. 2. При погасяване на задължения към държавата по чл. 1 държавните дългосрочни облигации се приемат по:
1. номиналната стойност - за облигациите, деноминирани в щатски долари;
2. осемдесет на сто от номиналната стойност - за облигациите, деноминирани в левове.


Чл. 3. (1) Държавните предприятия, фирми и търговски дружества, погасяващи задължения към държавата по чл. 1, представят в Министерството на финансите оригинален сертификат за притежание на държавни дългосрочни облигации и писмено удостоверение от търговските банки за тяхната покупка, като върху сертификата се отбелязва покупната цена на облигациите.
(2) Министерството на финансите издава удостоверение на приносителя за получените държавни дългосрочни облигации и ги анулира по Регистъра на държавни ценни книжа в Българската народна банка.
(3) Редът по ал. 1 и 2 се прилага и спрямо физическите и юридическите лица - купувачи по приватизационни сделки на държавни предприятия, фирми и търговски дружества с преоформени задължения по чл. 1.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 12 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти