Logo Петък, 7 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Приета с ПМС № 143 от 14.07.1995 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 11 Август 1995г.


Чл. 1. С тази наредба се уреждат начинът и редът за управление на държавните здравни заведения към Министерството на здравеопазването и към общините с изключение на националните центрове и институти към Министерството на здравеопазването, хигиенно-епидемиологичните инспекции и санаторно-курортните комплекси.

Чл. 2. (1) Здравните заведения се ръководят и представляват от директор. Той се подпомага от заместник-директор по икономическите дейности, заместник-директор по медицинските дейности и от главната медицинска сестра (акушерка).
(2) Длъжността "заместник-директор по икономическите дейности" се създава в здравни заведения с над 200 легла и в стоматологични поликлиники с над 30 стоматолози.
(3) Длъжността "заместник-директор по медицинските дейности" се създава в здравни заведения с над 500 легла.
(4) В зависимост от вида и структурата на здравното заведение директорът след съгласуване с медицинския съвет определя броя на длъжностите заместник-директор по медицинските дейности.
(5) Поликлиниките от IV и V тип се ръководят от директор, който пряко участва и в ежедневната диагностично-лечебна работа.


Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването по предложение на ръководителя на районния център по здравеопазване сключва трудовите договори с ръководителите на държавните здравни заведения към Министерството на здравеопазването.
(2) Министърът на здравеопазването по предложение на ръководителя на районния център по здравеопазване съгласувано със съответните кметове на общини сключва трудовите договори с директорите на държавните здравни заведения към общините.
(3) Кметовете на общините съгласувано с министъра на здравеопазването сключват трудовите договори с ръководителите на поликлиниките от IV и V тип, на селски здравни служби, селски здравни участъци и фелдшерски здравни пунктове.
(4) Директорът е лекар (стоматолог) с призната медицинска (стоматологична) специалност, а директорът на зъботехническа лаборатория - зъботехник с най-малко 8 години трудов стаж. Изискванията за специалност не се отнасят за заемането на длъжност директор на поликлиника IV и V тип.


Чл. 4. (1) Директорът на здравното заведение сключва трудовите договори със заместник-директорите и с останалия медицински и друг персонал.
(2) Заместник-директорът по икономическите дейности е с висше икономическо образование.
(3) Заместник-директорът по медицинските дейности е лекар с призната медицинска специалност.
(4) Главната медицинска сестра (акушерка) е лице с полувисше медицинско образование. Тя координира и отговаря за дейността на полувисшите и средните медицински кадри и другия обслужващ персонал.


Чл. 5. (1) В здравните заведения се създава медицински (стоматологичен) съвет като експертен орган, който подпомага директора в профилактичната и диагностично-лечебната дейност.
(2) Медицинският (стоматологичният) съвет се състои от директора, заместник-директора по медицинските дейности, завеждащите отделения, управителя на аптеката към здравното заведение, главната медицинска сестра (акушерка) и по един делегиран представител на професионално-съсловните организации на висшите медицински специалисти в здравното заведение.
(3) Когато в структурата на здравното заведение има повече от едно отделение по определен профил, висшите медицински кадри от тези отделения избират с тайно гласуване един от завеждащите отделения за свой представител в медицинския съвет.
(4) Директорът е по право председател на медицинския (стоматологичния) съвет. Той организира и ръководи неговата работа.
(5) Медицинският (стоматологичният) съвет заседава най-малко веднъж на 2 месеца. Той се свиква на заседание от неговия председател или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете му. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от членовете на съвета.
(6) Заседанията на медицинския (стоматологичния) съвет се протоколират. Протоколите се подписват от директора.
(7) Медицинският (стоматологичният) съвет като експертен орган изразява становище по:
1. проектопрограмата за развитието на медицинските дейности, предложена от директора, в рамките на предоставените на заведението финансови средства;
2. проектите на инвестиционните програми при участието на заместник-директора по икономическите дейности;
3. функционирането на различните структури на заведението, когато те засягат качеството на диагностично-лечебния процес, грижите за болните и профилактичната дейност;
4. плановете за следдипломно обучение на медицинския персонал;
5. въпросите, свързани с работата на полувисшите и средните медицински кадри;
6. приходите и разходите на финансовите средства, както и по създаването, трансформирането или закриването на медицински структури и на работни места за висши, полувисши и средни медицински кадри с участието на заместник-директора по икономическите дейности.
(8) Медицинският съвет участва със свои представители в комисиите при провеждане на конкурси за заемане на длъжности в здравното заведение.


Чл. 6. (1) В здравното заведение се създава дирекционен съвет като експертен орган, който подпомага директора при осъществяване на неговите финансово-икономически, административни и други немедицински дейности.
(2) Дирекционният съвет се състои от директора, заместник-директора по икономическите дейности, заместник-директора по медицинските дейности, главния счетоводител, юрисконсулта, главната медицинска сестра (акушерка) и завеждащия ТРЗ.
(3) Директорът на здравното заведение е председател на дирекционния съвет и организира и ръководи неговата работа.
(4) Дирекционният съвет заседава най-малко веднъж в месеца. Той се свиква на заседание от неговия председател. Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко половината плюс един от членовете на съвета.
(5) Дирекционният съвет обсъжда икономическите и финансовите въпроси в дейността на здравното заведение и предлага мерки за тяхното решаване.
(6) При обсъждане на въпроси, свързани с работното време,отпуските, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудовоправните отношения, дирекционният съвет заседава с участието на представители на синдикатите в здравното заведение.
(7) За заседанията на дирекционния съвет задължително се води протокол, който се подписва от всички участвали в заседанието.


Чл. 7. (1) В здравните заведения се създава консултативно-лечебна комисия в състав: заместник-директорът по медицинските дейности, а ако няма такъв - директорът, и лекари от различни медицински специалности на същото здравно заведение. Съставът на комисията се определя от директора съгласувано с медицинския съвет.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е заместник-директорът по медицинските дейности, съответно директорът.
(3) Консултативно-лечебната комисия подпомага лекарите в практическата им диагностично-лечебна дейност и осъществява контрол върху диагностично-лечебния процес в здравното заведение.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти