Logo Сряда, 12 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2002 Г.)

В сила от 25.08.1995 г.
Приета с ПМС № 168 от 17.08.1995 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.75 от 25 Август 1995г., изм. ДВ. бр.72 от 23 Август 1996г., изм. ДВ. бр.106 от 13 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Май 1997г., изм. ДВ. бр.54 от 8 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 1999г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.61 от 10 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) С наредбата се определя редът за набиране, разходване и контрол на средствата по Националния фонд за опазване на околната среда (НФООС).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Средствата от НФООС се използват за финансиране на дейности за опазване на околната среда и се разпределят съгласно чл. 3, ал. 2 и 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 74 от Закона за защитените територии, чл. 196 от Закона за водите, чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните растения и чл. 35, ал. 3 от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

Глава втора.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) Националният фонд за опазване на околната среда се създава към Министерството на околната среда и водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Средствата на НФООС са част от консолидирания бюджет на Министерството на околната среда и водите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Счетоводното и касовото обслужване на фонда се осъществява от отдел "Планиране и управление на бюджета, финансови ресурси и счетоводна дейност" на Министерството на околната среда и водите.


Чл. 4. Средствата по фонда се набират от следните източници:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) шестдесет на сто от събираните такси за замърсяване на околната среда до пределно допустимите норми по реда на чл. 3, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) седемдесет на сто от санкциите, налагани от Министерството на околната среда и водите или от неговите специализирани звена за увреждане и замърсяване на околната среда над пределно допустимите норми по реда на чл. 3, ал. 3 и 4 и чл. 32, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда;
3. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) таксите, събирани от Министерството на околната среда и водите за извършени услуги съгласно § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда;
4. (отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) постъпления съгласно чл. 74, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 ЗЗТ;
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2001 г.) постъпления от такси за водоползване и/или ползване на водните обекти за издаване на разрешителни, за услуги и др. по Закона за водите;
6. целево предоставени средства от държавния бюджет за екологични програми, когато за това има решение на компетентните органи;
7. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
8. обезщетения, получени от чуждестранни физически и юридически лица по силата на съдебни и арбитражни решения за нанесени от тях щети и пропуснати ползи на държавна собственост от замърсяване на водите, въздуха и почвата над пределно допустимите норми;
9. погашения и лихви по предоставени от фонда заеми;
10. постъпления от лихви по депозити и доход от държавни ценни книжа;
11. (нова - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) такси, начислени от производителите и вносителите на автомобилни бензини, дизелово гориво, промишлен газьол, котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра;
12. (нова - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) глоби и имуществени санкции по реда на чл. 6, ал. 2 и чл. 8 ЗТТГ;
13. (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) глоби и санкции съгласно чл. 74, ал. 1, т. 7 ЗЗТ;
14. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 72 от 1996 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) други приходи на основание на нормативен акт.


Чл. 5. (1) Средствата на фонда се разходват под формата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) съвместно финансиране на екологични програми, проекти и други дейности с участието на централизирани парични фондове към държавни институции и международни финансови институции, както и на национални и чуждестранни органи на правителствено равнище при условията, предвидени в споразуменията между Министерството на околната среда и водите и съответните институции за всеки отделен случай;
2. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) безвъзмездно предоставяне на средства за:
а) изграждане и поддържане на Националната система за екологичен мониторинг и контрол;
б) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) научни разработки, проекти и дейности;
в) отстраняване на трайни и значителни увреждания на околната среда вследствие на аварии, стихийни бедствия и в случаи по реда на § 9, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
г) (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) финансиране на дейности в защитени територии.
3. заеми с преференциален лихвен процент в размер 50 на сто от основния лихвен процент на Българската народна банка за съответния период, отпускани на фирми за строителство на екологични обекти, за закупуване на оборудване с екологично предназначение и за провеждане на екологични мероприятия;
4. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) безвъзмездни помощи, отпускани за реализиране на екологични проекти и дейности, осъществявани от общини в райони, обявени за "горещи точки"; общини в критично икономическо състояние и общини в планински и полупланински райони, определени с акт на Министерския съвет. Размерът на безвъзмездните помощи не може да надвишава 70 на сто от общата стойност на обекта;
5. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) безлихвени заеми, отпускани на общини и на фирми за екологични проекти и дейности със срок на реализация и/или въвеждане в експлоатация до 1 година, осигуряващи намаляване на замърсяванията от: обекти на енергетиката и промишлеността; райони, обявени за "горещи точки"; общини в критично икономическо състояние и общини в планински и полупланински райони, определени с акт на Министерския съвет;
6. заеми с преференциален лихвен процент в размер 30 на сто от основния лихвен процент на Българската народна банка за съответния период, отпускани на общини за строителство на екологични обекти, за закупуване на оборудване с екологично предназначение и за провеждане на екологични мероприятия;
7. покриване в размер до 50 на сто от лихвите по кредити, предоставяни от търговски банки за строителство на екологични обекти или за закупуване на оборудване с екологична насоченост;
8. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) участие при финансирането на проекти, изпълнявани от неправителствени природозащитни организации;
9. (нова - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) заеми с лихва в размер 10 на сто от основния лихвен процент на Българската народна банка за съответния период, отпускани на фирми и общини за екологични проекти и дейности със срок на реализация и/или въвеждане в експлоатация над 1 година, осигуряващи намаляване на замърсяванията от: обекти на енергетиката и промишлеността; райони, обявени за "горещи точки"; общини в критично икономическо състояние и общини в планински и полупланински райони, определени с акт на Министерския съвет;
10. (нова - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) безлихвени заеми или заеми с лихва в размер 10 на сто от основния лихвен процент на Българската народна банка за съответния период за фирми, кооперации и частни производители, осъществяващи проекти за устойчиво земеделие и животновъдство в общини от планинските и полупланинските райони със срок на реализация и/или въвеждане в експлоатация над 1 година. Общата сума на средствата, предоставяни по този ред, не може да надвишава 30 на сто от постъпленията във фонда по реда на чл. 1, ал. 3 ЗТТГ.
(2) Със средствата от фонда се допускат разходи, предназначени за:
1. (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2001 г.) придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за опазване на околната среда, в т.ч.: съоръжения за пречистване на отпадъчни води; довеждащи и канализационни колектори, целесъобразни от екологична гледна точка; съоръжения за подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на населението, проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, изграждане на малки водоснабдителни обекти с местно значение; съоръжения за улавяне или обезвреждане на вредни компоненти, замърсяващи атмосферния въздух; газификация и други алтернативни източници на енергия, намаляващи замърсяванията; съоръжения, предназначени за намаляване на замърсяванията от транспорта и енергетиката, за ограничаване на загубите от преноса на енергия на големи разстояния и на въздействието на високочестотни магнитни полета върху околната среда; геозащитни съоръжения; съоръжения за опазване на земята, за борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени; съоръжения за депониране, обезвреждане и преработка на отпадъци; съоръжения за опазване на биологичното разнообразие и защитените територии, изграждане и поддържане на посетителски центрове; съоръжения, предназначени за защита от шум и лъчения; контролно-измервателна апаратура за изследване и контрол на качеството на околната среда; лицензии, ноу-хау и патенти и други, предназначени за опазване и възстановяване на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) мероприятия, несвързани с използването на дълготрайни материални активи: рекултивация, химическа мелиорация, биологическа и интегрирана растителна защита; отводнителни мероприятия; опазване на ландшафта, включително защитени територии; опазване на биологичното разнообразие; други, предназначени за опазване и възстановяване на околната среда;
3. научни разработки с фундаментален и приложен характер;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) заплащане на услуги от научен и технически характер, експертизи и екологични оценки, възложени от Министерството на околната среда и водите;
5. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2001 г.) изграждане и поддържане на Националната система за мониторинг и контрол по опазване на околната среда и водите; застраховане на стационарна и подвижна техника;
6. (доп. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) провеждане и участие в конференции, симпозиуми, работни семинари, изложби, конкурси и други форуми с екологична насоченост;
7. просветна и пропагандна дейност;
8. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) издръжка на дирекциите на националните паркове;
10. (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) изготвяне на планове за управление на защитени територии и на устройствени проекти за защитени територии - изключителна държавна собственост;
11. (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в защитени територии.
(3) (изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) За екологични обекти и мероприятия в планинските и полупланинските райони се изразходват 30 на сто от постъпленията по чл. 4, т. 11 на тази наредба.
(4) (нова - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) За допълнително материално стимулиране на служителите по охраната на националните паркове се изразходват до 30 на сто от постъпленията по чл. 4, т. 13.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) Управлението и стопанисването на средствата по фонда се осъществяват от Управителен съвет с председател министъра на околната среда и водите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Работата на Управителния съвет се подпомага от дирекция "Национален фонд за опазване на околната среда" на Министерството на околната среда и водите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г.)


Чл. 7. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
2. насрочва и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. подписва договорите и заповедите за предоставяне на средства от фонда;
4. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
5. представлява фонда пред правителството и пред държавни организации и институции;
6. внася за разглеждане от Управителния съвет предложенията за отпускане на средства от фонда, придружени с обосновка в съответствие с определените изисквания и критерии за финансиране;
7. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) внася за одобряване от управителния съвет годишния план и годишния отчет за дейността на фонда;
8. (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет в размер не повече от 30 лв. за всяко заседание при лично участие.
9. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)
(2) При необходимост председателят възлага своите правомощия на заместник-председателя на Управителния съвет на фонда.


Чл. 8. Управителният съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 01.10.2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 07.07.2017 г.) се състои най-малко от 11 души, като в него по право се включват: заместник-министър на околната среда и водите, който е и заместник-председател на Управителния съвет; по един представител на Министерството на финансите; Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Министерството на икономиката и енергетиката; Министерството на транспорта; Министерството на земеделието, храните и горите; Министерството на здравеопазването; Българската академия на науките и на неправителствена екологична организация, която не е регистрирана като политическа партия и предметът на дейността и обхваща комплексно проблемите на околната среда;
2. определя политиката в дейността на фонда в съответствие с Националната екологична стратегия;
3. определя критериите за избор на екологичните проекти, финансирани от фонда;
4. утвърждава образците на документите за кандидатстване за финансиране от фонда;
5. утвърждава условията и процедурите за отпускане на средства от фонда, както и образците на документите за оформяне предоставянето на средствата;
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) одобрява годишния план и приема годишния отчет за дейността на НФООС;
7. взема решения за разходването на средствата по размер, обекти, задачи и др.;
8. взема решения за най-ефективното стопанисване на свободните парични средства по фонда;
9. осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата по общинските фондове за опазване на околната среда.


Чл. 9. Управителният съвет взема решенията си за разходване на средствата въз основа на:
1. държавната политика в областта на опазването на околната среда;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) годишните програми за работа на Министерството на околната среда и водите;
3. решенията на правителството по екологични проблеми;
4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) решенията на Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите;
5. (нова - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) решенията по екологични проблеми на Съвета по регионална политика, трансгранични инфраструктурни системи и местни власти и на други съвети към Министерския съвет.


Чл. 10. Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца и взема решения с мнозинство от 2/3 от поименния си състав.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)

Глава трета.
ФОНД "ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ В ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ" (ОТМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 1996 Г.)


Чл. 12.16. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.)

Глава четвърта.
ОБЩИНСКИ ФОНДОВЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ОТМ. - ДВ, БР. 64 ОТ 2002 Г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., отм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) За средствата, отпуснати от Националния фонд за опазване на околната среда се сключват договори.
(2) Договорите по ал. 1 задължително съдържат:
1. вида и обема на дейността - предмет на договора, и конкретните резултати, които следва да бъдат постигнати;
2. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) размера на средствата, отпускани от НФООС, и реда за възстановяването им;
3. сроковете за изпълнение;
4. конкретните права и задължения на страните;
5. последиците от неизпълнение на задълженията;
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) банкова гаранция от изпълнителя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) По изключение се допуска средствата от НФООС да се отпускат със заповед на министъра на околната среда и водите, като максималният размер на средствата, отпускани по този ред, се определя от управителния съвет на съответния фонд.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) При неспазване клаузите на сключените договори за финансиране на мероприятия и дейности от НФООС отпуснатите средства се възстановяват изцяло, като за тях се начислява лихва в размер съгласно Постановление № 72 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ, бр. 33 от 1994 г.).


§ 3. Неусвоените средства по сметките в края на годината стават наличност в началото на следващата година и се ползват по предназначението на сметките.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2001 г.) Всеки месец производителите на течни горива в страната представят в управителния съвет на Националния фонд за опазване на околната среда информация за реализираните количества течни горива по видове и за начислените такси върху тях.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2002 г.) Юридически или физически лица, получили средства от НФООС, са задължени при поискване от съответния управителен съвет да предоставят информация за разходването на отпуснатите средства и за постигнатите резултати.

Заключителни разпоредби


§ 6. Отменя Наредбата за набиране, изразходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда, приета с Постановление № 278 на Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 5 от 1993 г.).


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 1997 г.) Указанията, тълкуванията и контролът по прилагането на наредбата се възлагат на министъра на околната среда и водите.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 9. (Нов - ДВ, бр. 81 от 1999 г.) Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 1 ЮЛИ 1997 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 1997 Г.)

§ 7. Навсякъде думите "Министерство на околната среда", "Министерството на околната среда", "министър на околната среда", "министъра на околната среда" и "министърът на околната среда" се заменят съответно с "Министерство на околната среда и водите", "Министерството на околната среда и водите", "министър на околната среда и водите", "министъра на околната среда и водите" и "министърът на околната среда и водите" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Постановление № 168 от 1995 г. за приемане на Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г.; изм., бр. 72 и 106 от 1996 г. и бр. 42 от 1997 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 8 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2001 Г.)

§ 2. Навсякъде думите "Управление "Митници", "Главно управление "Митници", ГУ "Митници", "Главното управление "Митници", "Главно управление "Митници" при Министерството на финансите", "Главно управление "Митници" при Министерството на финансите (ГУ "Митници")", "Главно управление "Митници" на Министерството на финансите", "Главно управление на митниците", "Главното управление на митниците", "Главното управление на митниците при Министерството на финансите" и "Главното управление на митниците към Министерството на финансите" се заменят с "Агенция "Митници", а думите "началника на Главно управление "Митници", "началникът на Главно управление "Митници", "началникът на Главното управление "Митници" при Министерство на финансите", "началника на Главното управление на митниците" и "началникът на Главното управление на митниците" се заменят съответно с "директора на Агенция "Митници" и "директорът на Агенция "Митници" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1995 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2005 Г.)

§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 26. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 23 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г.)

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".
2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".
3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".
4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:
1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 29 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 07.07.2017 Г.)

§ 70. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти