Logo Вторник, 21 Май
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 6 ЗА РЕДА, УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННО И МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Издадена от министъра на труда и социалните грижи

Обн. ДВ. бр.75 от 25 Август 1995г., изм. ДВ. бр.98 от 15 Ноември 1996г., изм. ДВ. бр.41 от 23 Май 1997г.


Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение на граждани от фирми и организации, извършващи квалификационна дейност, финансирана изцяло или частично от фонд "Професионална квалификация и безработица"("ПКБ").

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) (1) Фирмите и организациите могат да извършват обучение по чл. 1 след включване в регистъра на Националната служба по заетостта (НСЗ).
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Фирми и организации, които самостоятелно извършват обучение с цел задоволяване на свои непосредствени нужди от работна сила, както и училища и други организации със специфичен статут и характер за извършване на квалификационна дейност, които обучават индивидуално насочени лица от бюрата по труда, могат да извършват обучение по чл. 1 без регистрация в НСЗ.


Чл. 3. Подборът на подходящи учебни организации за провеждане на квалификационно и мотивационно обучение в бюрата по труда (БТ) се извършва чрез конкурс.


Чл. 4. Квалификационното и мотивационното обучение на граждани се провежда на договорна основа, като в договора се определят страните по договора, условията на обучението и отговорностите по него.


Чл. 5. (1) Обучаващите организации могат да провеждат обучение, финансирано от фонд "ПКБ", чрез курсове за:
а) начална квалификация;
б) преквалификация;
в) допълнителна квалификация;
г) мотивационно обучение.
(2) Обучаващите организации могат да провеждат обучение на индивидуално насочени от БТ лица при условията на чл. 1 и 2 след сключване на съответни договори между лицата, БТ и обучаващите организации.


Чл. 6. Регистрацията по чл. 2 се извършва след представяне на следните документи:
1. заявление за регистриране с данни за наименованието, седалището и адреса на управление на фирмата или организацията;
2. (нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) документи за юридическия статут:
а) (предишна т. 2 - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) копие от съдебното решение или равностоен документ за регистрация по българското законодателство с изрично посочено в предмета на дейност на съответната фирма или организация право за извършване на обучение за професионална квалификация с цел реализиране на доходи, нотариално заверено към датата на подаване на заявлението по т. 1;
б) (нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) правителствен или ведомствен акт за разкриване на учебни центрове, институти, школи и други организации с учебна и квалификационна дейност, заверен от съответното ведомство, издало акта, или от техен правоприемник към датата на подаването на заявлението по т. 1;
3. списък на професиите (специалностите), по които се извършва обучението, и видовете професионална квалификация (начална, допълнителна, преквалификация) или мотивация;
4. документи за организацията на учебния процес:
а) учебни планове и учебни програми;
б) образец на издаваните документи при завършване на обучението - свидетелство за придобита професионална квалификация, свидетелство за придобита правоспособност, удостоверение за допълнителна квалификация, свидетелство за завършен курс;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) сключени договори с учебни заведения за издаване на валидни документи (съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за народната просвета, Закона за висшето образование, Наредба № 7 от 1994 г. на Министерството на науката и образованието за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите и полувисшите училища (ДВ, бр. 80 от 1994 г.) и Наредба № 9 от 1994 г. на Министерството на науката и образованието за частни училища и детски градини, за български училища и детски градини с чуждестранно участие, за чуждестранни училища и детски градини (ДВ, бр. 3 от 1995 г.) и други нормативни актове);
г) описание на материално-техническата база (собствена или наета), която се използва при обучението, както и прилаганите учебно-технически и дидактически средства;
д) списък на преподавателския състав, провеждащ обучението (постоянен и хоноруван) с указана притежавана квалификация и трудов стаж по специалността;
е) (нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) документ (разрешение) от съответния компетентен орган, когато се извършва обучение по професии с правоспособност;
5. документи за данъчна регистрация.


Чл. 7. (1) Регистрирането в НСЗ се извършва не по-късно от три месеца от датата на кандидатстването на фирмата или организацията след оценка на комисия към НСЗ, назначена от нейния ръководител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) За извършената регистрация НСЗ издава удостоверение (приложение № 1).
(3) Срокът на валидност на удостоверенията по ал. 2 е 2 години.
(4) Фирмите и организациите, получили удостоверения по ал. 2, се включват в каталог на НСЗ, който се предоставя на регионалните служби по заетостта (РСЗ) и БТ за ползване при провеждането на конкурсите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Фирмите и организациите, получили удостоверение по ал. 2, могат да кандидатстват за изменение на списъка на професиите (специалностите), по които ще извършват обучение, но не по-рано от 6 месеца след издаването на удостоверението. В този случай обучаващите организации представят само документите по чл. 6, т. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Фирмите и организациите с издадено удостоверение за регистрация могат да го продължат за нови 2 години, ако подадат документите по чл. 6, т. 1, 2 и 3 най-късно 3 месеца преди изтичането на срока. В този случай продължаването на срока се извършва по реда на ал. 1, 2, 3 и 4. Ако едновременно с това се предлагат промени в списъка на професиите (специалностите), по които ще се извършва обучението, фирмите и организациите представят и документи по чл. 6, т. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) За разрешеното продължение на срока на регистрация и/или промяна в списъка на професиите (специалностите), по които ще се извършва обучението, НСЗ издава удостоверение (приложение № 2).


Чл. 8. (1) Регистрацията може да бъде отказана, ако комисията към НСЗ прецени, че кандидатстващите фирми и организации не отговарят на изискванията, предвидени в тази наредба.
(2) Отказът може да се обжалва пред министъра на труда и социалните грижи в 10-дневен срок от получаването му и неговото решение е окончателно.


Чл. 9. (1) Регистрацията може да бъде прекратена преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 3 при установяване на нарушения по чл. 6 и 10.
(2) Прекратяването на регистрацията може да се обжалва в едномесечен срок пред министъра на труда и социалните грижи и неговото решение е окончателно.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) При всяка промяна, свързана с наименованието, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, съдебното решение, сключените договори и материално-техническата база за обучение, обучаващата фирма или организация уведомява НСЗ в 10-дневен срок с оглед актуализиране данните в регистъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Във вестник "Трудова борса" се публикуват не по-късно от 15 дни от утвърждаването им:
1) списъкът на регистрираните обучаващи фирми (организации);
2) списъкът на обучаващите фирми (организации) с изтекъл срок на регистрация;
3) списъкът на обучаващите фирми (организации) с прекратена регистрация;
4) промените по ал. 1.


Чл. 11. (1) Бюрата по труда организират и провеждат конкурси за избор на подходящи учебни звена за всеки конкретен курс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) В конкурсите участват учебни звена, регистрирани в НСЗ, представили в бюрата по труда предложения за продължителността и съдържанието на обучение, цената на курса, доказана с план-сметка на разходите, свързани с провеждане на обучението.
(3) Разрешението за провеждане на конкретен курс от спечелилата конкурса учебна организация се дава от съответната РСЗ.
(4) Учебната организация, спечелила конкурса, сключва договори с БТ в 15-дневен срок след получаване на разрешението по ал. 3.
(5) При отказ на фирмата или организацията, спечелила конкурса по ал. 4, БТ предлага сключване на договор със следващата фирма или организация по реда на класацията от конкурса или провеждане на нов конкурс.


Чл. 12. (1) Обучаващи фирми и организации, които поемат ангажименти за осигуряване на работни места на успешно завършилите курсисти, се ползват с предимство при провеждане на конкурсите и при равни други условия по смисъла на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Фирми и организации, които осигуряват работни места на всички успешно завършили курсисти, могат да организират и провеждат обучението без конкурс след доказване пред БТ на необходимите условия за това.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 1997 г.) Фирми и организации, които поемат ангажимент да осигурят заетост на всички курсисти, успешно завършили обучение по тяхна заявка, могат да посочат предпочитана обучаваща фирма или организация, включена в регистъра на Националната служба по заетостта или отговаряща на изискванията на чл. 2, ал. 2, която провежда обучението без конкурс.


Чл. 13. Обучаващите фирми и организации провеждат учебния процес в съответствие със съдържанието на договора, съгласуваната оферта и учебната документация, включена в конкурсните документи.


Чл. 14. (1) Валидни документи за придобита професионална квалификация се издават съгласно нормативната уредба.
(2) Обучението и издаването на документи за професиите, за които се изисква правоспособност, се извършва в съответствие с нормативните актове от съответните компетентни органи.


Чл. 15. Обучаващите организации са длъжни да осигуряват групова рискова застраховка на обучаваните по професии (специалности) с висока степен на риск по списък, утвърден от НСЗ.


Чл. 16. Обучаващите организации са длъжни да уведомяват своевременно бюрата по труда за самоволно прекратили участието си в курса или неуспешно приключили обучението си курсисти.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Обучаващите организации в 15-дневен срок след приключване на обучението фактурират извършената услуга на БТ.


Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 1997 г.) (1) Дейността на фирмите и организациите, извършващи квалификационно и мотивационно обучение на граждани по тази наредба, се контролира от специализирания контролен орган на НСЗ.
(2) Специализираният контролен орган на Националната служба по заетостта има правата и задълженията на специализираните териториални органи на Главната инспекция по труда по чл. 5, т. 1 и 2 и по чл. 8, т. 1 и 2 от Постановление № 193 на Министерския съвет за създаване на Главна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи и определяне на нейните права и задължения (обн., ДВ, бр. 83 от 1991 г.; изм., бр. 42 от 1992 г.).


Чл. 19. (1) За нарушаване разпоредбите по тази наредба виновните лица носят отговорност по Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Нарушенията се установяват с актове на специализирания контролен орган на НСЗ, а наказателните постановления се издават от министъра на труда и социалните грижи или упълномощени от него длъжностни лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Нова - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) По смисъла на тази наредба училища са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната просвета и Закона за висшето образование.


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Наредбата се издава на основание чл. 3, т. 3 от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от ПМС № 248 от 1991 г. за определяне основните функции и задачи на Министерството на труда и социалните грижи (ДВ, бр. 4 от 1992 г.) и чл. 6, ал. 4 от ПМС № 57 от 1989 г. за пренасочване и ефективно използване на освобождаваната работна сила (ДВ, бр. 96 от 1989 г.).


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) След влизането в сила на наредбата регистрираните по досегашния ред фирми и организации се регистрират в тримесечен срок по реда и при условията на тази наредба.


§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 98 от 1996 г.) Министърът на труда и социалните грижи или упълномощен от него заместник дава инструктивни указания за прилагането на наредбата.


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 98 от 1996 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ....
София, ......... 199.. г.
На основание чл. 2 от Наредба № ..... за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение /ДВ, бр. ..../........

РЕГИСТРИРАМ:
.......................................................... със седалище в гр. /с./ .................................. адрес на управлението: ул. /ж.к./ ................. № .... бл. ......, вх. ....., ап. ...... за извършване на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица със средства от фонд "ПКБ" по следните професии: .......................................................... .......................................................... ..........................................................
Удостоверението важи за цялата страна и е валидно до ..............................................

Зам.-министър и ръководител на НСЗ:


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 7
(Ново - ДВ, бр. 98 от 1996 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ...
София,....... 199... г.

На основание чл. 7 от Наредба № 6 за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение (ДВ, бр. 75 от 1995 г.):
I. Продължавам срока на регистрация на фирма ..............., със седалище в гр.(с.) ..............., адрес на управление: ул. (ж.к.)......... №... бл. ..., включена в регистъра на НСЗ под № ..../199... г. за извършване на квалификационно и мотивационно обучение на безработни лица със средства от фонд "ПКБ". Удостоверението важи за цялата страна и е валидно до .... 199... г.
II. Променям списъка на професиите (специалностите) по предишната регистрация на фирма .............., със седалище в гр.(с.) ..........., адрес на управление: ул. (ж.к.) .............. № .... бл. ...., (данните за адреса на фирмата се попълват в случаите, когато се предлага само промяна в списъка на професиите), както следва:
1. Нови професии (специалности): ................................................................
2. Отпаднали професии (специалности): ................................................................
Зам.-министър и ръководител на НСЗ:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти