Logo Събота, 14 Декември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Приета с ПМС № 48 от 14.03.1996 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 1996г.


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд до комисията се подава заявление, което съдържа наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адреса за кореспонденция.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от проспекта и от съобщението за публикуването му;
2. копие от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
3. удостоверение от Центъра за масова приватизация за размера на набрания капитал в инвестиционни бонове;
4. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал в пари или в държавни ценни книжа;
5. трите имена, местожителството, единния граждански номер (ЕГН), професията или занятието на физическите лица, които са записали повече от 5 на сто от капитала или които могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд;
6. наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в съдебния регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ) и данъчния номер на юридическите лица, които са записали повече от 5 на сто от капитала или които могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд;
7. наименованието, седалището, номера на вписването в регистъра на комисията за издаваните разрешения или на разрешението от Българската народна банка, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ) и данъчния номер на инвестиционния посредник;
8. наименованието, седалището, номера на разрешението на Българската народна банка, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), данъчния номер на банката депозитар;
9. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от комисията.


Чл. 3. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за лицата, които са записали повече от 5 на сто от акциите или които по друг начин могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд:
1. заверено копие от решението за вписване в съдебния регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако са юридически лица;
2. декларация, от която да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;
3. декларация дали са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която да се посочат размерът на притежавания капитал и участието им в управлението;
5. годишните счетоводни отчети за период не по-дълъг от последните 2 години, ако са юридически лица;
6. декларация за източника на средствата, от които са направени вноските за записаните акции.


Чл. 4. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за чуждестранните лица, които са записали акции на приватизационния фонд:
1. копие от акта за регистрация на чуждестранната финансова институция съгласно закона на страната по месторегистрацията й;
2. копие от разрешението за извършване на дейност, издадено от съответния надзорен орган в страната по седалището на чуждестранното лице - финансова институция;
3. банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка.


Чл. 5. (1) Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за инвестиционния посредник, който ще управлява приватизационния фонд:
1. заверено копие от решението за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. копие от договора;
3. трите имена на лицата, които ще управляват и ще представляват инвестиционния посредник при управлението на дейността на приватизационния фонд, както и копие от решението на компетентния орган за техния избор.
(2) Лицата по ал. 1, т. 3 прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. копие от диплом за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват тяхната професионална квалификация и опит.


Чл. 6. (1) Към заявлението по чл. 2, ал. 1 физическите лица, които са избрани за членове на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на приватизационния фонд, прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. копие от адресната регистрация, а за чуждестранните граждани - копие от разрешението за постоянно пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи;
3. копие от диплом за завършено висше образование, както и други документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и опит;
4. справка за професионалната им дейност през последните 3 години;
5. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. декларация, че не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително, както и по сватовство до трета степен помежду си;
7. декларация, че не са съдружници, съответно акционери, членове на управителен или контролен орган на инвестиционния посредник, който ще управлява фонда, на банката депозитар, както и на свързани с тях лица.
(2) Юридическото лице, което е избрано за член на управителния или надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на приватизационния фонд, прилага към заявлението по чл. 2, ал. 1 следните документи:
1. заверено копие от решението за вписване в съдебния регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. трите имена на лицето, което ще го представлява при изпълнението на задълженията му в съответния съвет на приватизационния фонд, както и копие от решението на компетентния орган за неговия избор;
3. за лицето по т. 2:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително, както и по сватовство до трета степен на друг член на управителния или контролния орган на приватизационния фонд.


Чл. 7. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат и:
1. копие от договора с банката депозитар;
2. последният годишен счетоводен отчет на депозитаря.


Чл. 8. (1) Комисията въз основа на представените документи установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение.
(2) Ако представените данни и документи са непълни или е нужна допълнителна информация, комисията изпраща съобщение за установените непълноти или за исканата допълнителна информация и документи. Ако не е посочен адрес за кореспонденция или посоченият адрес е неточен, съобщението се поставя на специално определено за това място в сградата на комисията.


Чл. 9. Комисията издава или отказва да издаде разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд при условията и по реда на чл. 13 и 14 от Закона за приватизационните фондове.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глава втора от Закона за приватизационните фондове.


§ 2. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти