Logo Четвъртък, 3 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Приета с ПМС № 48 от 14.03.1996 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 16 Март 1996г.


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък "комисията".

Чл. 2. (1) За издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд до комисията се подава заявление, което съдържа наименованието, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адреса за кореспонденция.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от проспекта и от съобщението за публикуването му;
2. копие от устава и другите учредителни актове, а при двустепенна система на управление - и от решението на надзорния съвет за избор на управителен съвет;
3. удостоверение от Центъра за масова приватизация за размера на набрания капитал в инвестиционни бонове;
4. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал в пари или в държавни ценни книжа;
5. трите имена, местожителството, единния граждански номер (ЕГН), професията или занятието на физическите лица, които са записали повече от 5 на сто от капитала или които могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд;
6. наименованието, седалището, предмета на дейност, номера и партидата на вписването в съдебния регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ) и данъчния номер на юридическите лица, които са записали повече от 5 на сто от капитала или които могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд;
7. наименованието, седалището, номера на вписването в регистъра на комисията за издаваните разрешения или на разрешението от Българската народна банка, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ) и данъчния номер на инвестиционния посредник;
8. наименованието, седалището, номера на разрешението на Българската народна банка, номера и партидата на вписването в търговския регистър, удостоверение за актуална съдебна регистрация, номера на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), данъчния номер на банката депозитар;
9. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от комисията.


Чл. 3. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за лицата, които са записали повече от 5 на сто от акциите или които по друг начин могат да упражняват контрол върху приватизационния фонд:
1. заверено копие от решението за вписване в съдебния регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако са юридически лица;
2. декларация, от която да е видно дали имат неизплатени данъчни задължения;
3. декларация дали са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг акционер (акционери), в която да се посочат размерът на притежавания капитал и участието им в управлението;
5. годишните счетоводни отчети за период не по-дълъг от последните 2 години, ако са юридически лица;
6. декларация за източника на средствата, от които са направени вноските за записаните акции.


Чл. 4. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за чуждестранните лица, които са записали акции на приватизационния фонд:
1. копие от акта за регистрация на чуждестранната финансова институция съгласно закона на страната по месторегистрацията й;
2. копие от разрешението за извършване на дейност, издадено от съответния надзорен орган в страната по седалището на чуждестранното лице - финансова институция;
3. банкови референции от първокласна чуждестранна банка, потвърдени от Българската народна банка.


Чл. 5. (1) Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат следните документи за инвестиционния посредник, който ще управлява приватизационния фонд:
1. заверено копие от решението за вписване в търговския регистър, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. копие от договора;
3. трите имена на лицата, които ще управляват и ще представляват инвестиционния посредник при управлението на дейността на приватизационния фонд, както и копие от решението на компетентния орган за техния избор.
(2) Лицата по ал. 1, т. 3 прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. копие от диплом за завършено висше образование, както и други документи, които удостоверяват тяхната професионална квалификация и опит.


Чл. 6. (1) Към заявлението по чл. 2, ал. 1 физическите лица, които са избрани за членове на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на приватизационния фонд, прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. копие от адресната регистрация, а за чуждестранните граждани - копие от разрешението за постоянно пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи;
3. копие от диплом за завършено висше образование, както и други документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и опит;
4. справка за професионалната им дейност през последните 3 години;
5. декларация, че не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
6. декларация, че не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително, както и по сватовство до трета степен помежду си;
7. декларация, че не са съдружници, съответно акционери, членове на управителен или контролен орган на инвестиционния посредник, който ще управлява фонда, на банката депозитар, както и на свързани с тях лица.
(2) Юридическото лице, което е избрано за член на управителния или надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на приватизационния фонд, прилага към заявлението по чл. 2, ал. 1 следните документи:
1. заверено копие от решението за вписване в съдебния регистър и удостоверение за актуална съдебна регистрация;
2. трите имена на лицето, което ще го представлява при изпълнението на задълженията му в съответния съвет на приватизационния фонд, както и копие от решението на компетентния орган за неговия избор;
3. за лицето по т. 2:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) декларация, че не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително, както и по сватовство до трета степен на друг член на управителния или контролния орган на приватизационния фонд.


Чл. 7. Към заявлението по чл. 2, ал. 1 се прилагат и:
1. копие от договора с банката депозитар;
2. последният годишен счетоводен отчет на депозитаря.


Чл. 8. (1) Комисията въз основа на представените документи установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение.
(2) Ако представените данни и документи са непълни или е нужна допълнителна информация, комисията изпраща съобщение за установените непълноти или за исканата допълнителна информация и документи. Ако не е посочен адрес за кореспонденция или посоченият адрес е неточен, съобщението се поставя на специално определено за това място в сградата на комисията.


Чл. 9. Комисията издава или отказва да издаде разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд при условията и по реда на чл. 13 и 14 от Закона за приватизационните фондове.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глава втора от Закона за приватизационните фондове.


§ 2. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти