Logo Неделя, 11 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 2 ОТ 4 АПРИЛ 1996 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО

Издадена от министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество

Обн. ДВ. бр.31 от 12 Април 1996г., изм. ДВ. бр.39 от 7 Май 1996г., изм. ДВ. бр.106 от 13 Декември 1996г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни предприятия - еднолични търговски дружества с държавно имущество, в които правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество, в случаите, когато той вземе решение възлагането на управлението да се извърши след провеждане на конкурс.

Чл. 2. (1) С конкурс може да се възлага управлението на държавни предприятия - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, както и да се избират членове на съвета на директорите на държавните предприятия - еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление.
(2) Конкурсите, обявявани по реда на тази наредба, се провеждат на два етапа:
1. извършване на предварителен подбор;
2. събеседване с кандидатите.


Чл. 3. (1) Министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество издава заповед за провеждането на конкурс за възлагане на управлението на държавните предприятия по чл. 1, с която определя условията за участие в конкурса, необходимите документи и срока, в който да бъдат подадени. Със заповедта се определят датата, часът и мястото на провеждане на конкурса.
(2) За участие в конкурса по чл. 2, ал. 1 се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са завършили висше образование;
2. да имат най-малко пет години трудов стаж;
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани.
(3) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат предвидени и допълнителни условия за участие в конкурса, свързани с професионалната и езиковата квалификация на кандидатите.
(4) Заповедта по ал. 1 се публикува в два централни ежедневника.
(5) Молбата за участие се подава в 20-дневен срок от датата на публикуване на втората по ред обява по ал. 4.


Чл. 4. (1) Едновременно с издаването на заповедта по чл. 3, ал. 1 министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество по предложение на заместник-министъра, отговарящ за управлението на държавното участие, назначава комисия за провеждането на конкурса.
(2) Със заповедта за назначаването на комисията се определят броят на членовете, председателят и секретарят на комисията.
(3) Комисията за провеждане на конкурс е в състав от 3 до 5 души, единият от които е правоспособен юрист.
(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на членовете й.
(5) Заседанията на комисията са редовни, ако присъства председателят и две трети от състава.
(6) За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.


Чл. 5. Комисията:
1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;
2. разглежда постъпилите заявления и извършва предварителния подбор на кандидатите при условията на тази наредба;
3. предоставя информация за обекта, за управлението на който се кандидатства;
4. организира и провежда събеседването с кандидатите;
5. изготвя проект на договор за възлагане на управлението с лицето, спечелило конкурса;
6. предлага за одобрение на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество проект на заповед за назначаване на кандидата, спечелил конкурса, и проект на договор за възлагане на управлението. Комисията може да предложи провеждането на нов конкурс, ако явилите се кандидати не отговарят на условията на конкурса.


Чл. 6. Членовете на комисията нямат право да разгласяват информация относно броя на постъпилите кандидатури и съдържанието на представените бизнеспрограми.

Раздел II.
Подготовка на конкурса


Чл. 7. Подготовката на конкурса за възлагане на управлението на държавните предприятия - еднолични търговски дружества с държавно имущество, включва:
1. анализиране на финансово-икономическото, технологическото и управленското състояние на предприятието и определяне на основните управленски проблеми;
2. изясняване и определяне на основните цели и очакваните резултати от управлението на предприятието;
3. определяне на основните изисквания към управителя по договора за управление.


Чл. 8. (1) Дейностите по чл. 7 се извършват от управление "Държавно участие в търговските дружества", началникът на което изготвя мотивирано предложение до министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество за обявяване на конкурс за възлагане на управлението.
(2) В предложението задължително се посочват сроковете за извършване на предварителния подбор по чл. 11, ал. 2 и за изготвяне на бизнеспрограмата по чл. 13, както и определените дни и часове по чл. 12, ал. 2 и датата за провеждането на конкурса.
(3) Предложението по ал. 1 се придружава от:
1. финансово-икономически анализ на дружеството, изготвен въз основа на данните за финансовото състояние на дружеството по последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчетите за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година;
2. проект на договор за възлагане на управлението, съобразен с финансово-икономическите и управленските изисквания към кандидата за сключване на договора за управление.
(4) Проектът на договор по ал. 3, т. 2 се изготвя съвместно с управление "Правно".

Раздел III.
Организация на конкурса


Чл. 9. Документите за участие в конкурса се подават в Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество в срок 20 дни. Срокът започва да тече от деня на публикуването на обявата в последния от двата ежедневника по чл. 3, ал. 4.


Чл. 10. (1) Молбите за участие в конкурса се приемат и завеждат в специален регистър на търговските дружества.
(2) За всяка получена молба се издава удостоверение, в което се посочват лицето, внесло документите, датата и часът на тяхното приемане.
(3) Получените молби се отварят на редовно заседание на комисията.


Чл. 11. (1) Комисията извършва предварителен подбор на кандидатите чрез съпоставяне на техните данни по документи с обявените изисквания.
(2) Предварителният подбор се извършва в срок до 3 работни дни от датата, на която изтича срокът за подаване на документите.
(3) До събеседване се допускат кандидатите, преминали през предварителния подбор, като техният брой не може да бъде по-малък от двама.
(4) В случаите, когато броят на кандидатите е по-малък от двама, комисията предлага на министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество да публикува повторно заповедта по чл. 3, ал. 4. Заповедта се публикува в 3-дневен срок от изтичане на срока по чл. 11, ал. 2. В този случай се допуска намаляване на сроковете по чл. 9, като конкурсът може да бъде проведен и при допускане на един кандидат.


Чл. 12. (1) На лицата, подали молба за участие в конкурса и преминали предварителния подбор, се предоставя информация за дружеството, включваща последния годишен баланс, отчета за приходите и разходите и доклада на експерт-счетоводителя, както и отчетът за приходите и разходите за изтеклите тримесечия на текущата счетоводна година. На кандидата се предоставя и проектодоговор за възлагане на управлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1996 г.) В 3-дневен срок от изтичане на срока по чл. 11, ал. 2 комисията съобщава на лицата по ал. 1 определените дати и часовете за запознаване със съдържанието на документите по ал. 1. Тези дати и часове се определят в зависимост от броя на кандидатите и не могат да бъдат по-малко от един ден, съответно от осем часа. Кандидатите получават документите по ал. 1 в дружеството, за управлението на което кандидатстват.
(3) Председателят на комисията съгласува предварително с кандидатите и с определен за целта служител на дружеството условията и реда за получаване на достъп до документите по ал. 1.
(4) Кандидатите подписват декларация за неразгласяване на информацията по ал. 1.


Чл. 13. В срок до 15 дни от датата на извършване на предварителния подбор, но не по-късно от 5 дни преди датата на конкурса, кандидатите представят своите бизнеспрограми и становищата си по проектодоговора.


Чл. 14. След изтичане на срока по чл. 13 комисията обсъжда представените бизнеспрограми.


Чл. 15. (1) В деня, определен по чл. 3, ал. 1 за провеждане на конкурса, комисията провежда събеседването с кандидатите по реда на постъпването на заявленията.
(2) При събеседването комисията изисква становището на всеки кандидат по условията на проектодоговора за възлагане на управлението.
(3) След приключване на събеседването с явилите се кандидати комисията приема с явно гласуване предложение за определяне на кандидата, спечелил конкурса. За решението се изготвя протокол, който се подписва от всички присъствали членове на комисията.


Чл. 16. (1) В 2-дневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя доклад до министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество за резултатите от конкурса и внася предложение за избор на кандидата заедно с протокола по чл. 15, ал. 3.
(2) Министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество издава заповед за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и одобрява предложения проект на договор за възлагане на управлението. Участниците в конкурса се уведомяват писмено за резултатите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) Министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество може да не приеме предложението на комисията за определяне на кандидата.


Чл. 17. (1) При нарушение на процедурата по чл. 11 - 16 заинтересуваните лица могат да оспорят решенията на комисията в 3-дневен срок пред министъра на търговията и външноикономическото сътрудничество.
(2) Министърът на търговията и външноикономическото сътрудничество се произнася в 5-дневен срок след изтичане на срока по ал. 1.
(3) При констатирани нарушения на процедурата се провежда нов конкурс.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 1996 г.) В 10-дневен срок от издаване на заповедта по чл. 16, ал. 2 с лицето, спечелило конкурса, се сключва договор за възлагане на управлението.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) При сключването на договорите за възлагане на управлението с лица, които работят по трудов договор в държавната администрация извън Министерството на търговията и външноикономическото сътрудничество, се изисква писменото съгласие на работодателя по основния трудов договор.


§ 2. (Нов - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) Предвиденият в тази наредба ред не се прилага по отношение сключването на договори за възлагане на управлението с лица, които работят по основен трудов договор в държавната администрация.


§ 3. (Предишен Параграф единствен, изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 26 и чл. 25, ал. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, приет с ПМС № 7 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 1994 г.; изм., бр. 77 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1995 г.; изм., бр. 31 и 33 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 36 и 59 от 1995 г., бр. 9, 77 и 88 от 1996 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти