Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТЪРА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Приета с ПМС № 103 от 02.06.1996 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 14 Май 1996г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за воденето и съхраняването на регистъра по Закона за приватизационните фондове (ЗПФ) от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.

Чл. 2. (1) Комисията води регистър за издадените потвърждения и за отказите за издаване на потвърждения на проспекти за публично предлагане на акции на приватизационен фонд, за разрешенията и за отказите за издаване на разрешения за извършване на дейност като приватизационен фонд (наричан по-нататък "регистъра").
(2) Регистърът се основава на единна компютърна база данни и картотека на регистрираните лица. В регистъра се съдържат информацията и документите, събирани от комисията във връзка с осъществяваните от нея функции по ЗПФ, както и актовете, издавани от нея.


Чл. 3. Относно воденето и съхраняването на регистъра по тази наредба се прилагат правилата на чл. 3 - 13 от Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства.

Глава втора.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА


Чл. 4. След решението на комисията за потвърждаване на проспекта за набиране на капитала на учредяващ се приватизационен фонд в регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. датата на заявлението за издаване на потвърждение на проспекта;
2. решението на комисията за потвърждаване на проспекта;
3. наименованието, седалището, адресът на управление и срокът на фонда;
4. размерът на заявения за набиране капитал и допустимите отклонения от заявения за набиране капитал, при които е възможно осъществяването на инвестиционната стратегия на фонда;
5. броят и номиналната стойност на акциите на фонда, видовете вноски и съотношението между тях;
6. предлаганата система на управление на фонда;
7. трите имена, ЕГН и местожителството на физическите лица, предлагани за членове на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, на фонда, и справка за образованието, квалификацията, професията професионалната им дейност за последните 3 години преди избирането или назначаването им в органите на приватизационния фонд; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, данъчният номер, съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;
8. трите имена, ЕГН и местожителството на физическите лица, които представляват юридическите лица, предлагани за членове на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, на фонда, и справка за образованието, квалификацията, професията и професионалната им дейност за последните 3 години;
9. адресът, мястото и времето, в което може да се получи допълнителна информация за фонда;
10. основните цели и описание на инвестиционната дейност в рамките на заявения за набиране капитал, очакваната доходност на инвестициите и основните параметри, заложени при съставянето на прогнозата за получаването й;
11. относителният дял на инвестициите в акции на предприятия, включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса, в държавни ценни книжа, в движими вещи и в недвижими имоти, както и отрасловата структура на инвестициите;
12. рисковете, свързани с дейността на приватизационния фонд: очакван риск, свързан с инвестиционния портфейл, и параметри на прогнозата му, очакван риск, свързан с икономическото състояние на предприятията от Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в чиито акции фондът ще инвестира;
13. очакваният от учредителите най-ранен срок за изплащане на дивиденти;
14. методите и честотата на оценка на активите;
15. периодичността за съставяне на задължителна отчетна информация и начините за предоставянето й на инвеститорите;
16. трите имена и ЕГН на физическите лица учредители; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, данъчният номер, съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;
17. за чуждестранните лица учредители съответно се вписват наименованието, седалището и адресът на управление съобразно техния национален закон;
18. броят на записаните от учредителите акции;
19. декларация дали са свързани лица;
20. размерът на емисията;
21. броят и номиналната стойност на акциите;
22. минималният и максималният брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице;
23. мястото и адресът, началният и крайният срок за записване на акциите;
24. условията и редът за записване на акции срещу инвестиционни бонове;
25. редът, който се прилага, ако всички акции бъдат записани преди крайния срок за записване на акциите;
26. редът, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акциите не бъдат записани всички акции;
27. редът, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акциите бъдат записани повече акции от предложените;
28. редът и сроковете за обратно изтегляне на вноски в пари, в случай че е необходимо с оглед на спазване на изискванията по чл. 5, ал. 2 ЗПФ;
29. редът за свикване и провеждане на учредителното събрание на фонда;
30. редът за представляване на учредителното събрание;
31. наименованието, седалището, адресът на управление, записаният и внесеният капитал, броят на записаните акции на приватизационния фонд от инвестиционния посредник, с който се предлага сключване на договор за управление на фонда, както и номерът на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
32. наименованието, седалището, адресът на управление, записаният и внесеният капитал на банката депозитар, с която се предлага сключване на договор, както и номерът и датата на издаденото й разрешение от Българската народна банка;
33. очакваният максимален размер на годишното възнаграждение на предлагания инвестиционен посредник;
34. очакваният максимален размер на годишното възнаграждение на предлаганата банка депозитар;
35. очакваният общ размер на предлаганото годишно възнаграждение на членовете на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, на фонда;
36. очакваните разходи по учредяването на фонда;
37. данни за съобщението за изготвянето на проспекта по чл. 9, ал. 1 ЗПФ.


Чл. 5. На вписване в регистъра подлежат следните обстоятелства относно приватизационния фонд:
1. датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение;
2. решението на комисията за издаване на разрешение;
3. решението на комисията, с което се отказва да бъде издадено разрешение;
4. наименованието, седалището и адресът на управление;
5. съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където е вписан;
6. номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ);
7. данъчният номер;
8. срокът, за който е учредено дружеството, ако има такъв;
9. размерът на капитала;
10. броят, видът и номиналната стойност на акциите;
11. седалищата на клоновете, ако има такива;
12. системата на управление;
13. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;
14. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, при изпълнение на задълженията им в съвета;
15. начинът на представляване;
16. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на лицата, разполагащи с представителната власт, и образци от подписите им, заверени нотариално;
17. наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, записаният и внесеният капитал, броят на притежаваните акции на приватизационния фонд от инвестиционния посредник, който ще управлява фонда, както и номерът на вписването в регистъра за инвестиционните посредници;
18. трите имена и професионалната квалификация на физическите лица, които ще управляват и ще представляват инвестиционния посредник при управлението на дейността на приватизационния фонд;
19. наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, записаният и внесеният капитал на банката депозитар, с която е сключен договор, номерът и датата на издаденото й разрешение от Българската народна банка;
20. трите имена, ЕГН, местожителството и адресът на физическите лица, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на приватизационния фонд; за юридически лица съответно се вписват наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, данъчният номер, съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;
21. наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, данъчният номер, предметът на дейност, размерът на капитала, видът, класът, броят и номиналната стойност на акциите на дружествата, в които приватизационният фонд пряко или чрез свързани лица притежава над 10 на сто от гласовете в общото събрание или по друг начин може да упражнява контрол върху тях;
22. редът и ограниченията за прехвърляне на акциите на фонда, произтичащи от закона, устава или от решение на общото събрание;
23. броят на притежаваните от всеки от членовете на съвета на директорите, съответно членовете на управителния и надзорния съвет, акции на приватизационния фонд;
24. отговорността на инвестиционния посредник за неизпълнение на задълженията му и предоставените от него обезпечения;
25. договореният максимален размер на годишното възнаграждение на инвестиционния посредник;
26. договореният максимален размер на годишното възнаграждение на банката депозитар;
27. общият размер на договореното годишно възнаграждение на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно съвета на директорите, на фонда;
28. решението на комисията, с което се издава разрешение за ползване на заем от приватизационния фонд съгласно чл. 31, ал. 2 ЗПФ;
29. решението на комисията, с което се издава разрешение за преобразуване на приватизационния фонд съгласно чл. 35, ал. 1 ЗПФ;
30. приложените принудителни административни мерки по реда на чл. 39 и 40 ЗПФ, както и отменянето им;
31. наложените с влезли в сила наказателни постановления глоби и имуществени санкции по реда на чл. 41 ЗПФ;
32. решението на комисията, с което се издава разрешение за прекратяване на приватизационния фонд съгласно чл. 35, ал. 1 ЗПФ;
33. годишните и шестмесечните отчети, представени на комисията съгласно чл. 36 ЗПФ;
34. трите имена на ликвидаторите, съответно синдиците; ако ликвидатор или синдик е юридическо лице, съответно се вписват наименованието, номерът на вписването в БУЛСТАТ (ЕКПОУ), седалището, адресът на управление, съдът, номерът на фирменото дело, партидата, регистърът, томът и страницата, където лицето е вписано;
35. трите имена на физическите лица, представляващи юридическите лица ликвидатори, съответно синдици;
36. заличаването на юридическото лице.


Чл. 6. При публично предлагане на акции на приватизационен фонд в регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. датата на заявлението за потвърждаване на проспекта;
2. решението на комисията за потвърждаване на проспекта;
3. решението на комисията, с което се отказва да бъде издадено потвърждение на проспекта;
4. начинът на увеличаване на капитала, ако е имало такова; записаният и внесеният капитал към момента на публичното предлагане;
5. редът и ограниченията за прехвърляне на акциите на фонда, произтичащи от закона, устава или от решение на общото събрание;
6. редът, периодичността и мястото за изплащане на дивиденти;
7. борсите, на които ще се търгуват акциите;
8. обща информация и перспективи за текущата финансова година;
9. декларация, от която е видно дали имат неизплатени данъчни задължения, и сведения за вземанията и задълженията на фонда;
10. изплатените дивиденти и тяхната форма;
11. сравнителни данни за очакваната и отчетената доходност на инвестициите от предходните емисии;
12. датата на решението на общото събрание на акционерите или на надзорния съвет, съответно съвета на директорите, за увеличаване на капитала;
13. размерът на емисията или общата стойност на предлаганите акции;
14. броят и номиналната стойност на акциите;
15. минималният и максималният брой на акциите, които могат да бъдат записани от едно лице;
16. мястото и адресът, началният и крайният срок за записване на акции;
17. редът, който се прилага, ако всички акции бъдат записани преди крайния срок за записване на акции;
18. редът, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акции не бъдат записани всички акции;
19. редът, който се прилага, ако до крайния срок за записване на акции бъдат записани повече акции от предложените;
20. мястото, началният и крайният срок за продажбата на акции;
21. видовете вноски и съотношението между тях;
22. условията и редът за извършване на вноските срещу записаните акции в пари, ценни книжа и инвестиционни бонове;
23. редът и сроковете за обратно изтегляне на вноските, в случай че капиталът не бъде увеличен;
24. размерът на възнаграждението на инвестиционния посредник за последната финансова година;
25. размерът на възнаграждението на банката депозитар за последната финансова година;
26. общият размер на възнаграждението на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно съвета на директорите, на фонда, за последната финансова година;
27. разходите по увеличаването на капитала;
28. данни за съобщението за публикуването на проспекта съгласно чл. 22, ал. 1 ЗПФ.


Чл. 7. На вписване в регистъра подлежат и всички обстоятелства, за които в комисията са постъпили уведомления за актуализация при условията и по реда на чл. 11, ал. 2 и 3 от Наредбата за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд (ДВ, бр. 23 от 1996 г.).

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 24, ал. 6 от Закона за приватизационните фондове.


§ 2. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти