Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 29 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1996 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНАТА ПОМОЩ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.109 от 27 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.34 от 14 Април 1999г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Август 1999г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за оказване на организационно-методичната помощ в държавните здравни заведения и хигиенно-епидемиологичните инспекции.

Чл. 2. Организационно-методичната помощ се организира, координира и контролира от министъра на здравеопазването.


Чл. 3. Организационно-методичната помощ е комплекс от научно-практически дейности за подобряване качеството и ефективността на:
1. организацията и управлението на процесите и ресурсите в здравните заведения;
2. разработването на програми за изпълнението на Националната здравна стратегия;
3. диагностиката, лечението и рехабилитацията;
4. трудово-лекарската експертиза;
5. следдипломната квалификация на медицинските специалисти;
6. промоцията на здравето с широко участие на неправителствени организации;
7. профилактиката санитарно-хигиенното и противоепидемичното осигуряване на населението и провеждането на държавния санитарен контрол.


Чл. 4. Организационно-методичната помощ се осъществява чрез:
1. консултации на висококвалифицирани специалисти в здравните заведения по определени проблеми в съответствие с потребностите на съответното здравно заведение или изискванията на Националната здравна стратегия;
2. организиране на семинари, курсове и работни срещи по определени проблеми;
3. публикации по въпросите, посочени в чл. 3;
4. експертни становища.

Раздел II.
Система на организационно-методичната помощ


Чл. 5. Организационно-методичната помощ се оказва от:
1. национални методисти - хабилитирани лица и други водещи специалисти от национални центрове, институти и висши медицински училища;
2. районни методисти - завеждащи отделения и други водещи специалисти в обединени районни болници, диспансери, районни стоматологични поликлиники, хигиенно-епидемиологични инспекции и центрове по трансфузионна хематология;
3. общински методисти - завеждащи отделения и други водещи специалисти в общински болници и стоматологични поликлиники.


Чл. 6. (1) Организационно-методичната помощ се оказва на:
1. районните центрове по здравеопазване, хигиенно-епидемиологичните инспекции и здравните заведения с районни функции - от националните методисти;
2. здравните заведения с общински функции и самостоятелни поликлиники - от районните методисти;
3. поликлиники от IV и V функционален тип здравните служби в селата и работнически здравни пунктове - от районните и общинските методисти.
(2) Здравните заведения и специалностите, по които методистите по чл. 5 оказват организационно-методична помощ, са посочени в приложението.


Чл. 7. (1) Ежегодно до 28 февруари министърът на здравеопазването утвърждава списък на здравните заведения, на които се оказва организационно-методична помощ, както и на националните методисти по предложение на ректорите на висшите медицински училища, директорите на националните центрове и институти.
(2) Ежегодно до 28 февруари директорите на районните центрове по здравеопазване утвърждават списък на районните и общинските методисти и на здравните заведения, в които да оказват организационно-методична помощ по предложение на ръководителите на здравните заведения в района.


Чл. 8. (1) Директорите на районните центрове по здравеопазване могат да искат оказване на организационно-методична помощ на здравните заведения в района от висококвалифицирани специалисти извън включените в списъците по чл. 7.
(2) За решаване на комплексни проблеми със заповед на министъра на здравеопазването или на директора на съответния районен център по здравеопазване се формират работни групи от методисти.
(3) За оказване на комплексна неотложно-методична помощ се формират работни групи от министъра на здравеопазването или директора на съответния районен център по здравеопазване.

Раздел III.
Права и задължения на националните районните и общинските методисти


Чл. 9. Националните, районните и общинските методисти оказват организационно-методична помощ на здравните заведения два пъти в годината, а методистите от хигиенно-епидемиологичните инспекции - един път.


Чл. 10. Организационно-методичната помощ включва:
1. анализ на организацията и управлението на дейностите и ресурсите в съответното отделение и здравно заведение;
2. оценка на качеството и ефективността на профилактичната, диагностично-лечебната и рехабилитационната дейност по съответната специалност;
3. оценка на организацията и провеждането на следдипломната квалификация и обучение на медицинските специалисти по съответните специалности;
4. препоръки за повишаване обема и качеството на профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение на деца, бременни и хронично болни;
5. оценка на санитарно-хигиенното и противоепидемичното осигуряване на населението и ефективността на държавния санитарен контрол;
6. предлагане на мерки за подобряване здравно-демографските процеси в района и на дейността в съответното отделение и здравно заведение.


Чл. 11. Националните, районните и общинските методисти имат право при оказване на организационно-методична помощ да получават необходимата им информация и документация от директора на Националния център по здравна информация, от директорите на районните центрове по здравеопазване, от ръководителите на хигиенно-епидемиологичните инспекции и съответните здравни заведения.


Чл. 12. (1) След оказването на организационно-методична помощ ръководителят на здравното заведение организира медицински колегиум, на който в присъствието на съответния методист се обсъждат състоянието, оценките и препоръките за подобряване на дейността, вкл. и изпълнението на препоръките, дадени при предишни посещения.
(2) В двуседмичен срок от оказване на организационно-методичната помощ съответният методист изготвя писмен доклад, който се представя:
1. от националните методисти - на Министерството на здравеопазването, съответните РЦЗ, ХЕИ и здравните заведения;
2. от районните и общинските методисти - на съответните районни центрове по здравеопазване и здравни заведения.

Раздел IV.
Контрол върху оказваната организационно-методична помощ


Чл. 13. Директорите на районните центрове по здравеопазване ежегодно до 30 януари представят в Министерството на здравеопазването обобщен анализ на обема и качеството на организационно-методична помощ заедно с конкретни предложения за подобряването й.


Чл. 14. Ежегодно до 28 март Висшият медицински съвет изготвя експертно становище за състоянието на организационно-методичната помощ в страната с препоръки за нейното подобряване.


Чл. 15. Контролът по организационно-методичната помощ се възлага на началниците на Главно управление "Лечебно-профилактична помощ", на управления "Профилактика и контрол на заразните и незаразните болести", "Държавен санитарен контрол и организация на хигиенно-епидемиологичната служба", "Икономика на здравеопазването" и директора на "Санаторно-курортно управление" при Министерството на здравеопазването, директорите на районните центрове по здравеопазване и хигиенно-епидемиологичните инспекции и ръководителите на здравните заведения, които оказват организационно-методична помощ.

Раздел V.
Финансиране на организационно-методичната помощ


Чл. 16. (1) Методистите, когато оказват организационно-методичната помощ, се командироват от работодателите им съгласно Наредбата за командировките в страната за сметка на здравните заведения, в които оказват организационно-методична помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 1999 г.) За оказваната организационно-методична помощ методистите получават възнаграждение, което не може да бъде по-високо от 30 лв. Възнаграждението се изплаща от здравното заведение, на което се оказва помощта.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание § 3 от Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 88 от 1973 г.; попр., бр. 92 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1976 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 66 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 89 от 1988 г., бр. 87 и 99 от 1989 г., бр. 15 от 1991 г.; попр., бр. 24 от 1991 г.; изм., бр. 64 от 1993 г., бр. 31 от 1994 г., бр. 36 от 1995 г.) във връзка с чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народното здраве (обн., ДВ, бр. 31 от 1974 г.; изм., бр. 99 от 1980 г., бр. 101 от 1989 г., бр. 76 и 101 от 1990 г., бр. 81 от 1991 г., бр. 4 и 93 от 1993 г., бр. 65 от 1994 г., бр., 66 и 100 от 1995 г., бр. 54 от 1996 г.) и отменя Наредбата за организационно-методичната помощ в здравеопазването № 0-115 от 5.IХ.1974 г. (необнародвана).


Приложение към чл. 6, ал. 2


Списък на методистите и специалностите, по които се оказва организационно-методична помощ в здравните заведения и хигиенно-епидемиологичните инспекции
 
Методисти Специалности, по които се оказва организационно- методична помощ Здравни заведения и хигиенно-епидемиологични инспекции, на които се оказва организационно-методична помощ
Национални методисти 1. Детски болести обединени районни болници, специализирани детски болници, домове "Майка и дете"
  2. Неонатология обединени районни болници, специализирани акушеро-гинекологични болници
  3. Вътрешни болести обединени районни болници с разкрити общопрофилни вътрешни отделения
  4. Кардиология обединени районни болници с разкрити отделения по кардиология
  5. Гастроентерология обединени районни болници с разкрити отделения по гастроентерология
  6. Ендокринология обединени районни болници с разкрити отделения по ендокринология
  7. Нефрология обединени районни болници с разкрити отделения по нефрология и центрове по хемодиализа
  8. Алергология обединени районни болници с разкрити отделения по алергология
  9. Пневмология и фтизиатрия обединени районни болници с разкрити отделения по белодробни болести, специализирани белодробни болници, диспансери за белодробни болести
  10. Ревматология обединени районни болници с разкрити отделения по ревматология
  11. Професионални заболявания обединени районни болници с разкрити отделения по професионални заболявания и pаботнически болници
  12. Акушерство и гинекология обединени районни болници, специализирани акушеро-гинекологични болници
  13. Нервни болести обединени районни болници
  14. Неврохирургия обединени районни болници с разкрити отделения по неврохирургия
  15. Анестезиология и интензивно лечение обединени районни болници
  16. Хирургия обединени районни болници
  17. Коремна хирургия обединени районни болници с разкрити отделения по коремна хирургия
  18. Гръдна хирургия обединени районни болници с разкрити отделения по гръдна хирургия
  19. Съдова хирургия обединени районни болници с разкрити отделения по съдова хирургия
  20. Урология обединени районни болници
  21. Ушно-носно-гърлени болести обединени районни болници
  22. Очни болести обединени районни болници
  23. Онкологияонкологични диспансери  
  24. Ортопедия и травматология обединени районни болници
  25. Трансфузионна хематология районни центрове по трансфузионна хематология, обединени районни болници
  26. Клинична хематология обединени районни болници с разкрити отделения по клинична хематология
  27. Клинична лаборатория обединени районни болници
  28. Психиатрия обединени районни болници с разкрити отделения по психиатрия, специализирани психиатрични болници и диспансери
  29. Инфекциозни болести обединени районни болници
  30. Физикална терапия и рехабилитация обединени районни болници и санаторно-курортни заведения
  31. Кожни и венерически болести обединени районни болници с разкрити отделения по кожни и венерически болести, кожно-венерологични диспансери
  32. Спешна медицина Центрове за спешна помощ
  33. Рентгенология обединени районни болници
  34. Патологична анатомия обединени районни болници
  35. Социална медицина обединени районни болници
  36. Медицинска информатика и здравен мениджмънт обединени районни болници
  37. Детска стоматология районни стоматологични поликлиники
  38. Терапевтична стоматология районни стоматологични поликлиники
  39. Протетична стоматология районни стоматологични поликлиники
  40. Хирургична стоматология районни стоматологични поликлиники
  41. Ортодонтия районни стоматологични поликлиники
  42. Организация и управление на стоматологичната помощ районни стоматологични поликлиники
  43. Комунална хигиена хигиенно-епидемиологични инспекции
  44. Трудова медицина хигиенно-епидемиологични инспекции
  45. Хигиена на детската и юношеската възраст хигиенно-епидемиологични инспекции
  46. Хигиена на храненето хигиенно-епидемиологични инспекции
  47. Радиационна хигиена хигиенно-епидемиологични инспекции
  48. Епидемиология на инфекциозните болести хигиенно-епидемиологични инспекции, обединени районни болници, общински болници, специализирани болници и диспансери
  49. Медицинска паразитология хигиенно-епидемиологични инспекции, обединени районни болници, в които има разкрити кабинети по паразитология
  50. Микробиология хигиенно-епидемиологични инспекции, обединени районни болници
  51. Вирусология хигиенно-епидемиологични инспекции
  52. Токсикология обединени районни болници с разкрити отделения по токсикология
  53. Медицинска генетика обединени районни болници
  54. Съдебна медицина обединени районни болници с разкрити отделения по съдебна медицина
     
Районни методисти 1. Детски болести общински болници, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  2. Неонатология общински болници
  3. Акушерство и гинекология общински болници, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  4. Вътрешни болести общински болници, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  5. Нервни болести общински болници, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  6. Хирургия общински болници, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  7. Инфекциозни болести общински болници с разкрити инфекциозни отделения
  8. Нефрология общински болници с разкрити отделения по хемодиализа
  9. Трансфузионна хематология отделения по трансфузионна хематология в обединените районни болници, кабинети по кръвопреливане към обединените районни и общински болници
  10. Детска стоматология общински стоматологични поликлиники, общински болници с разкрити стоматологични отделения, селски лечебно-профилактични заведения
  11. Терапевтична стоматология общински стоматологични поликлиники, общински болници с разкрити стоматологични отделения, селски лечебно- профилактични заведения
  12. Протетична стоматология общински стоматологични поликлиники, общински болници с разкрити стоматологични отделения, селски лечебно-профилактични заведения
  13. Хирургична стоматология общински стоматологични поликлиники, общински болници с разкрити стоматологични отделения, селски лечебно-профилактични заведения
  14. Ортодонтия общински стоматологични поликлиники, общински болници с разкрити стоматологични отделения, селски лечебно-профилактични заведения
  15. Комунална хигиена хигиенно-епидемиологични клонове, хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  16. Хигиена на храненето обединени районни и общински болници, специализирани болници и диспансери, хигиенно-епидемиологични клонове, хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  17. Трудова медицина Работнически болници, профилакториуми, работнически здравни пунктове, хигиенно-епидемиологични клонове и хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  18. Хигиена на детската и юношеската възраст учебно-възпитателни и специализирани детски здравни заведения, хигиенно-епидемиологични клонове, хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип и селски лечебно-профилактични заведения
  19. Епидемиология на инфекциозните болести обединени районни и общински болници, специализирани болници и диспансери, хигиенно-епидемиологични клонове и хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  20. Медицинска паразитология обединени районни и общински болници, специализирани болници и диспансери, хигиенно-епидемиологични клонове и хигиенно-епидемиологични групи към хигиенно-епидемиологичните инспекции, поликлиники от IV и V функционален тип и селски лечебно-профилактични заведения
  21. Микробиология обединени районни и общински болници, специализирани болници и диспансери
  22. Вирусология обединени районни и общински болници
     
Общински методисти 1. Детски болести поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  2. Вътрешни болести поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  3. Акушерство и гинекология поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  4. Хирургия поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  5. Детска стоматология поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  6. Терапевтична стоматология поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  7. Протетична стоматология поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
  8. Хирургична стоматология поликлиники от IV и V функционален тип, селски лечебно-профилактични заведения
     


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти