Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 31 ОКТОМВРИ 1996 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ПО РЕДА НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА НА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

В сила от 18.10.1996 г.
Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.97 от 12 Ноември 1996г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за набиране, разходване и отчитане на средствата за финансиране на спомагателни дейности на Националната следствена служба (НСлС) по реда на извънбюджетна сметка.

Чл. 2. Постъпленията по извънбюджетната сметка са от дейности, изпълнявани извън нормативно установените функции и задачи, възложени на НСлС.


Чл. 3. Дейностите по чл. 2 се извършват на основание сключени договори с фирми, предприятия, организации и граждани.

Глава втора.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 4. Средствата по извънбюджетната сметка на Националната следствена служба се набират след приспадане на извършените разходи за материали, труд, режийни и др. от:
1. приходи от извършени услуги на външни организации и граждани от специалистите по ремонт на техника и оръжие, гаражно стопанство в системата на отдел "МТОСО" - НСлС;
2. приходи от разработки на програмни продукти и други услуги, извършвани от специализираните отдели в Националната следствена служба;
3. приходи от отдадени за определен срок под наем и аренда сгради, помещения, терени и други обекти, които имат пряко производствено или стопанско предназначение;
4. приходи от наеми за престой на катастрофирали, изоставени и оставени на отговорно пазене моторни превозни средства в поделенията на НСлС;
5. лихви в случаите, установени в закона.


Чл. 5. От общата сума на постъпленията в окръжните следствени служби 20% се превеждат за централизирано използване по решение на директора на НСлС.

Глава трета.
НАПРАВЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ


Чл. 6. Средствата по извънбюджетната сметка се разходват за:
1. финансиране на спомагателните дейности по чл. 4, т. 1, 2 и 3;
2. допълнително материално-техническо обезпечаване на дейността на НСлС, окръжните следствени служби и районните следствени служби;
3. изграждане, ремонт и поддържане на материална, производствена и на информационна база;
4. закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства в нормативно установените случаи;
5. допълнително материално стимулиране на личния състав по ред, определен с инструкция на директора на НСлС, съгласувана с министъра на финансите и министъра на труда и социалните грижи.

Глава четвърта.
ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ


Чл. 7. (1) За набираните и разходваните средства по извънбюджетната сметка окръжните следствени служби представят годишни приходно-разходни план-сметки в срокове, определени със заповед на директора на НСлС.
(2) Обобщена план-сметка за НСлС се докладва от началника на отдел "Финансово-счетоводен" за утвърждаване от директора на НСлС.


Чл. 8. Окръжните следствени служби представят отчети за изпълнение на приходите и разходите по извънбюджетната сметка на 6 месеца.


Чл. 9. Средствата по извънбюджетната сметка се набират, разходват и отчитат по сметка "520/3" - "Парични средства на бюджетни предприятия за извънбюджетни средства".


Чл. 10. Средствата се набират, разходват и отчитат в отделни партиди по извънбюджетните сметки на окръжните следствени служби в съответствие с утвърдената план-сметка.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 4 от ПМС № 258 от 14.Х.1996 г. за финансиране и отчитане по реда на извънбюджетните средства на спомагателни дейности на Националната следствена служба (ДВ, бр. 88 от 1996 г.).


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на ръководителите на окръжни следствени служби и началника на отдел "Финансово-счетоводен" при НСлС.


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на началника на направление "Финансов контрол" при НСлС.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 18.Х.1996 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти