Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУГ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД, ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Приета с ПМС № 283 от 28.11.1996 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 10 Декември 1996г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за издаване на разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък "комисията", за придобиване на акции, издадени от друг приватизационен фонд, преобразуване и за прекратяване на приватизационните фондове, както и за преуреждане на дейността им като инвестиционно дружество.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА АКЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУГ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Чл. 2. (1) Приватизационен фонд може да придобива акции, издадени от друг приватизационен фонд, само ако е получил разрешение от комисията.
(2) За издаване на разрешение за придобиване на акции на приватизационен фонд до комисията се подава заявление по одобрен от нея образец, към което се прилагат:
1. решение на компетентния съгласно устройствените актове орган за придобиване на акциите;
2. декларация дали заявителят е свързано лице с акционер в приватизационния фонд, чиито акции ще се придобиват, както и за размера на притежавания пряко или чрез свързани лица капитал от приватизационния фонд и за участието в неговите управителни и контролни органи;
3. декларация дали са налице пречките по чл. 30, ал. 2 от Закона за приватизационните фондове;
4. копие от годишния счетоводен отчет за последната финансова година и от 6-месечния счетоводен отчет за последното финансово полугодие, ако има такива и те не са представени в комисията по реда на чл. 36, ал. 1 от Закона за приватизационните фондове;
5. данъчно удостоверение, от което е видно дали заявителят има неизплатени данъчни задължения;
6. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и издавани документи.


Чл. 3. (1) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията в 7-дневен срок изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Когато не е посочен адрес за кореспонденция или посоченият адрес е неточен, съобщението се поставя на специално определено за целта място в сградата на комисията.
(2) Комисията се произнася по искането в 7.дневен срок от подаване на всички необходими документи и незабавно уведомява заявителя, като в 3-дневен срок от вземане на решението изпраща и писмено уведомление.
(3) В 3-дневния срок по ал. 2 комисията писмено уведомява и Комисията за защита на конкуренцията за издаденото разрешение.

Глава трета.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ


Чл. 4. Всеки приватизационен фонд може да се влее в друг, да се раздели, да отдели от себе си друг приватизационен фонд или да участва в образуването на нов приватизационен фонд чрез сливане.


Чл. 5. Приватизационен фонд може да се преобразува само ако е получил разрешение от комисията.


Чл. 6. Едновременно с разрешението по чл. 5 комисията издава и разрешение за дейност на новообразувания приватизационен фонд.


Чл. 7. (1) За издаване на разрешение за преобразуване до комисията се подава заявление по образец, одобрен от комисията, към което се прилагат:
1. устав на новообразувания приватизационен фонд, съответно измененият устав на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, подписан от лицата, които са избрани да го управляват и представляват;
2. решение на общото събрание на приватизационния фонд за преобразуването му;
3. договори между преобразуващите се приватизационни фондове или техни акционери, ако има такива;
4. годишните счетоводни отчети за последните 2 години на преобразуващия се приватизационен фонд, ако има такива, баланс и отчет за приходи и разходи към момента на подаването на заявлението, заверени от експерт-счетоводител;
5. икономическа обосновка на решението за преобразуване, включваща данни за дейността на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, относно:
а) основните цели и описание на инвестиционната дейност, очакваната доходност на инвестициите и основните параметри, заложени при изготвяне на прогнозата за получаването, и инвестиционния портфейл - относителния дял на инвестициите в акции на предприятия, включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса, в държавни ценни книжа, в движими вещи и в недвижими имоти;
б) рисковете, свързани с дейността на приватизационния фонд, очакван риск, свързан с инвестиционния портфейл, и параметри на прогнозата му, очакван риск, свързан с икономическото състояние на предприятията от Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, в чиито акции фондът ще инвестира;
в) очаквания най-ранен срок за изплащане на дивиденти;
г) методите и честотата на оценка на активите;
д) периодичността на съставяне на задължителна отчетна информация и начините за предоставянето й на инвеститорите;
6. трите имена, местожителството, единният граждански номер (ЕГН), професията или занятието на членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на новообразуваните приватизационни фондове, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне;
7. наименованието, седалището, предметът на дейност, номерът и партидата на вписване в търговския регистър, номерът на вписването в БУЛСТАТ, данъчният номер на юридическото лице - член на управителния или надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на новообразуваните приватизационни фондове, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, както и данните по т. 6 за физическото лице, което ще го представлява при изпълнение на задълженията му в съответния съвет;
8. трите имена, местожителството, ЕГН, професията или занятието на физическите лица, които след преобразуването ще притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от гласовете в общото събрание на новообразувания фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, или ще могат да упражняват решаващо влияние върху дейността му;
9. наименованието, седалището, предметът на дейност, номерът и партидата на вписването в съдебния регистър, номерът на вписването в БУЛСТАТ и данъчният номер на юридическите лица, които след преобразуването ще притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от гласовете в общото събрание на новообразувания фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, или ще могат да упражняват решаващо влияние върху дейността му;
10. наименованието, седалището, номерът на разрешението на Българската народна банка, номерът и партидата на вписването в търговския регистър, номерът на вписването в БУЛСТАТ и данъчният номер на банката депозитар на новообразувания фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне;
11. наименованието, седалището, номерът на вписването в регистъра на комисията за издаваните разрешения, номерът на разрешението на Българската народна банка, номерът и партидата на вписването в търговския регистър, номерът на вписването в БУЛСТАТ и данъчният номер на инвестиционния посредник, който ще управлява новообразувания приватизационен фонд, съответно поемащия приватизационен фонд при вливане и преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, ако се предвижда такъв;
12. данъчно удостоверение, от което е видно дали преобразуващите се приватизационни фондове имат неизплатени данъчни задължения;
13. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и издавани документи.
(2) Решението на общото събрание по ал. 1, т. 2 трябва да съдържа данни за фирмата, седалището, размера и структурата на капитала, за броя и номиналната стойност на акциите на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, за трансформирането на акционерното участие при преобразуването, както и следните данни:
1. при сливане на приватизационни фондове: фирмата, седалището, капитала, броя и номиналната стойност на акциите на сливащите се приватизационни фондове, правоприемството между сливащите се и новообразувания приватизационен фонд;
2. при вливане на приватизационни фондове:
а) в решението на общото събрание на вливащия се фонд - прекратяване на вливащия се фонд и приемане устава на поемащия приватизационен фонд;
б) в решението на общото събрание на поемащия фонд - фирмата, седалището, капитала, броя и номиналната стойност на акциите на вливащия се фонд;
3. при разделяне на приватизационни фондове: фирмата, седалището, капитала, броя и номиналната стойност на акциите на разделящия се приватизационен фонд, правоприемството между разделящия се и новообразуваните приватизационни фондове, акционерите и броя на акциите, с които те преминават в новообразуваните фондове;
4. при отделяне на приватизационен фонд: правоприемството между приватизационния фонд, от който се отделя друг фонд, и отделящия се фонд, акционерите и броя на акциите, с които те преминават в отделящия се фонд.


Чл. 8. Публичното предлагане на акциите на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, се извършва в съответствие с изискванията на закона.


Чл. 9. Към заявлението се прилагат документите по чл. 3, т. 1 - 5 от Наредбата за реда за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд (НРИРИДПФ) (ДВ, бр. 23 от 1996 г.) за лицата, които ще притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от гласовете в общото събрание на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, или ще могат да упражняват решаващо влияние върху дейността му.


Чл. 10. Към заявлението се прилагат документите по чл. 5, ал. 1 и 2 НРИРИДПФ относно инвестиционния посредник, който ще управлява дейността на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне, ако има такъв.


Чл. 11. Към заявлението се прилагат съответно документите и данните по чл. 6, ал. 1 и 2 НРИРИДПФ относно физическите и юридическите лица, които са избрани за членове на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне.


Чл. 12. Към заявлението се прилагат документите по чл. 7 НРИРИДПФ, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация относно банката депозитар на новообразувания приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане и на преобразуващия се приватизационен фонд при отделяне.


Чл. 13. (1) Ако представените данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията в 7-дневен срок изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи. Когато не е посочен адрес за кореспонденция или посоченият адрес е неточен, съобщението се поставя на специално определено за целта място в сградата на комисията.
(2) Комисията се произнася по искането в едномесечен срок от подаването на необходимите документи, за което писмено уведомява заявителя или заявителите в 7-дневен срок от вземане на решението.
(3) Комисията отказва да издаде разрешение, ако:
1. уставът или решенията на преобразуващите се приватизационни фондове не отговарят на изискванията на закона;
2. новообразуващият се приватизационен фонд, съответно поемащият приватизационен фонд при вливане, не отговаря на изискванията за извършване на дейност като приватизационен фонд съгласно Закона за приватизационните фондове или наредбите за прилагането му;
3. някои от лицата, които ще притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от гласовете в общото събрание или ще могат да упражняват решаващо влияние върху дейността на новообразуващия се приватизационен фонд, съответно на поемащия приватизационен фонд при вливане, с дейността или с влиянието си върху вземането на решения могат да навредят на сигурността на инвестициите;
4. е налице някоя от пречките по чл. 18 от Закона за приватизационните фондове;
5. договорът с инвестиционния посредник не отговаря на изискванията на закона;
6. информацията по чл. 7, т. 5 от наредбата или условията на преобразуването, или условията в договорите по чл. 7, ал. 1, т. 3 не осигуряват интересите на акционерите.
(4) Отказът се мотивира писмено.


Чл. 14. Комисията в 7-дневен срок писмено уведомява Комисията за защита на конкуренцията за издадените от нея разрешения за сливане и вливане.

Глава четвърта.
ПРЕУРЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД КАТО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ХОЛДИНГ


Чл. 15. В 6-месечен срок след приключване на последния централизиран търг всеки приватизационен фонд може по решение на общото събрание да преуреди дейността си като инвестиционно дружество или като холдинг, ако е упражнил правата си по инвестиционните бонове.


Чл. 16. (1) За преуреждане на дейността на приватизационния фонд като инвестиционно дружество се изисква разрешение от комисията.
(2) За издаване на разрешение за преуреждане на дейността на приватизационен фонд като инвестиционно дружество до комисията се подава писмено заявление по образец, одобрен от комисията, към което се прилагат:
1. решението на общото събрание за преуреждане на дейността като инвестиционно дружество и за изменяне на устава;
2. уставът на инвестиционното дружество;
3. счетоводен отчет към момента на преуреждане на дейността, заверен от дипломиран експерт-счетоводител;
4. документи за нововъзникнали факти и обстоятелства или изменения и допълнения в документите, послужили като основание за издаване на разрешението за дейност като приватизационен фонд;
5. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и издавани документи.


Чл. 17. Към заявлението се прилагат документите по чл. 15, т. 1 - 5 от Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, инвестиционен посредник и инвестиционно дружество (НРИДФБИПИД) (ДВ, бр. 23 от 1996 г.) за лицата, които притежават, пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от акциите или по друг начин могат да упражняват решаващо влияние върху инвестиционното дружество, ако тези документи не са били представени в комисията или ако са налице изменения и допълнения в тях.


Чл. 18. Към заявлението се прилагат документите по чл. 16, ал. 1 и 2 НРИДФБИПИД за новоизбрания инвестиционен посредник, който ще управлява дейността на инвестиционното дружество, ако е налице такъв.


Чл. 19. Към заявлението физическите и юридическите лица, които са новоизбрани членове на управителния или надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на инвестиционното дружество, прилагат съответно документите по чл. 17, ал. 1 и 2 НРИДФБИПИД.


Чл. 20. Към заявлението се прилагат документите по чл. 18 НРИДФБИПИД, ако бъде избрана нова банка депозитар.


Чл. 21. Комисията в едномесечен срок издава разрешение за преуреждането на дейността на приватизационния фонд като инвестиционно дружество, ако са изпълнени условията на Закона за приватизационните фондове, Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества и на нормативните актове по прилагането им.


Чл. 22. При преуреждане на дейността на приватизационния фонд като холдинг по Търговския закон дружеството представя в комисията копие от влязло в сила съдебно решение за вписване на промяната в търговския регистър.

Глава пета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД


Чл. 23. За прекратяване на приватизационен фонд се изисква разрешение от комисията.


Чл. 24. За издаване на разрешение за прекратяване на приватизационен фонд се подава писмено заявление по образец, одобрен от комисията, към което се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за прекратяване съгласно чл. 252, т. 1, 2 и 6 от Търговския закон;
2. счетоводен отчет към момента на прекратяването;
3. трите имена, местожителството, ЕГН, професията или занятието на назначените ликвидатори;
4. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и издавани документи.


Чл. 25. (1) Комисията се произнася по искането в двуседмичен срок от подаване на заявлението по реда на чл. 13, ал. 1 и 2 от наредбата и писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от вземане на решението.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение, ако не са спазени изискванията на закона.
(3) Отказът се мотивира писмено. Ако комисията не се произнесе в срока по ал. 1, смята се, че е налице отказ.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание § 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 30 и 35 от Закона за приватизационните фондове.


§ 2. Комисията дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти