Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 1997 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Комитета по стандартизация и метрология

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 1997г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. Европейските и международните стандарти се въвеждат чрез български държавни стандарти (БДС) с приоритети съобразно интересите на страната.

Чл. 2. (1) Комитетът по стандартизация и метрология (КСМ) съгласувано с министерствата и ведомствата създава Национална програма по стандартизация съобразно с Кодекса за добра практика по стандартизация на Международната организация по стандартизация (ISO) и Европейските директиви 83/189, 88/182, 94/10 и 96/139.
(2) Националната програма по стандартизация включва:
1. Българските държавни стандарти, въвеждащи европейски стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви;
2. Българските държавни стандарти, въвеждащи международни стандарти и други европейски стандарти извън посочените в т. 1;
3. други БДС.
(3) Комитетът по стандартизация и метрология нотифицира:
1. Националната програма по стандартизация-пред Комисията на Европейския съюз и пред ISO;
2. Българските държавни стандарти, въвеждащи европейски стандарти-пред Обединената европейска организация по стандартизация (СЕN/CENELEC);
3. Българските държавни стандарти, въвеждащи международни стандарти-пред ISO.
(4) Нотификацията се извършва съгласно изискванията на организациите по ал. 3.


Чл. 3. (1) Европейските и международните стандарти след превода им на български език се оформят като проекти за БДС и се съгласуват, приемат и утвърждават като БДС според Правилника за прилагане на Закона за стандартизацията и по ред, определен от председателя на КСМ.
(2) Проекти за БДС, които са превод на европейски и международни стандарти или на техни проекти, след обсъждане и приемане от съвет на Технически комитет по стандартизация или от Национален експертен съвет по стандартизация могат да се публикуват.


Чл. 4. (1) Проектите за БДС се публикуват с цел да се удължи периода за съгласуване на тяхното въвеждане до срок, определен от председателя на КСМ. За този срок те могат да се използват само при изрично договаряне между заинтересуваните лица, когато изискванията в тях са не по-ниски от тези в действащите БДС. След изтичане на срока публикуваните проекти преминават процедура по утвърждаване като БДС или се отменят.
(2) Чрез проекти за БДС се публикуват европейски и международни стандарти, когато:
1. изискванията в тях не могат за момента да се изпълнят в Република България;
2. позованите в тях нормативни и стандартизационни документи не са въведени в страната или не съществуват български документи с аналогични технически норми.
(3) В публикувания проект за БДС се допуска позоваване на други публикувани проекти за БДС, на европейски и международни стандарти, както и на техните проекти.
(4) Публикуваният проект се утвърждава като БДС, когато:
1. изискванията по ал. 3, т. 1 са удовлетворени;
2. всички позовани в него публикувани проекти и стандарти са утвърдени или влизат в сила като БДС едновременно с него.


Чл. 5. Последствията от отмяната или от евентуалните разлики между публикувания проект за БДС и утвърдения впоследствие БДС са за сметка на лицата, които използват публикувания проект по чл. 4, ал. 1.


Чл. 6. Всички публикувани изменения на европейския и международния стандарт се включват във въвеждащия го БДС (или в публикувания проект за БДС).


Чл. 7. Конкретните правила за оформяне на БДС и на техни проекти, въвеждащи европейски и международни стандарти, се определят в БДС 1.04 "Правила за изразяване на съдържанието и за оформяне на българските държавни стандарти".

Раздел II.
Начин на въвеждане


Чл. 8. Европейските и международните стандарти се въвеждат чрез превод като БДС.


Чл. 9. (1) Степените на съответствие на БДС спрямо международните стандарти са:
1. идентичен;
2. еквивалентен;
3. нееквивалентен.
(2) За информационни цели и нотификация степените на съответствие се означават:
1. идентичен - idt или графичен символ
2. еквивалентен - eqv или графичен символ "=";
3. нееквивалентен - neq или графичен символ


Чл. 10. (1) Европейските стандарти (EN) се въвеждат чрез идентични на тях БДС.
(2) Другите европейски стандартизационни документи се публикуват у нас при необходимост по следния начин:
1. предварителните европейски стандарти (ENV) - чрез публикуван проект за идентичен БДС или чрез утвърден БДС;
2. документите за хармонизиране (HD) - чрез публикувани проекти за идентични БДС или чрез утвърдени еквивалентни БДС.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Българският държавен стандарт:
а) е идентичен, когато е напълно еднакъв по техническо съдържание и напълно отговаря по форма, т.е. всичко, което е установено в международния стандарт, е установено и в БДС, и обратно; при идентично въвеждане се допускат само редакционни промени;
б) е еквивалентен, когато техническото му съдържание е равностойно, но формата (начинът на представяне) не отговаря напълно; при еквивалентното въвеждане се допускат несъществени технически отклонения;
в) е нееквивалентен, когато са допуснати съществени технически отклонения, т.е. когато БДС съдържа "по-малко" (включва идентична част, но не съдържа всички изисквания или някои от тях са занижени), БДС съдържа "повече" (включва изцяло съдържанието на международния стандарт, но също и допълнителни изисквания или изискванията са завишени) или БДС и международният стандарт "се застъпват" (част от съдържанието на БДС е идентично или еквивалентно на международния, но всеки от тях съдържа изисквания, които не са включени в другия);
г) не въвежда международния стандарт, когато съдържа много и съществени технически отклонения и различията са такива, че не може да се установи степента на съответствие (т.е. не съдържа идентична част).
2. Редакционна промяна е всяка промяна, която не променя техническото съдържание на стандарта (например поправка на печатни грешки, промяна на чертежите от първа в трета проекция, заменяне на точката със запетая като десетичен знак, добавяне на пояснения, непроменящи техническото съдържание, в случай че оригиналният текст може да предизвика недоразумение).
3. Техническо отклонение е разлика между техническото съдържание на БДС и международния стандарт.
4. Несъществено техническо отклонение е техническо отклонение, въпреки което БДС определя същите (еднакви по техническа същност) правила и изисквания, които определя и международният стандарт (например се различава по структура).
5. Съществено техническо отклонение е техническо отклонение, вследствие на което с БДС се определят правила и изисквания, които международният стандарт не определя, и обратно.
6. Документ за хармонизиране (НD) е стандарт на CEN/CENELEC за прилагане на национално равнище, когато не е необходимо или е практически невъзможно въвеждане на идентични помежду си национални стандарти и по-специално, когато се налага отчитане на национални условия (отклонения).
7. Предварителен европейски стандарт (ENV) е стандарт на CEN/CENELEC с определен срок за действие, който се създава в области, където темповете на обновление са високи или където има неотложна необходимост от включване на аспекти за безопасност на хора и стоки.

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 6 от Правилника за прилагане на Закона за стандартизацията (обн. ДВ, бр. 47 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 20 и 74 от 1975 г., бр. 15 от 1989 г. и бр. 72 от 1993 г.) и отменя Наредба № 1 от 14 януари 1994 г. за въвеждане на международни и регионални стандарти в Република България (ДВ, бр. 7 от 1994 г.).


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти