Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

Приета с ПМС № 126 от 28.03.1997 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 1997г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства от приватизационен фонд и контролът по тяхното спазване.

Чл. 2. Приватизационният фонд е длъжен да поддържа ликвидни средства в размер, структура и съотношения, които му дават възможност да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно текущите си задължения на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни активи.

Глава втора.
ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД


Чл. 3. (1) Приватизационният фонд постоянно трябва да разполага с минимални ликвидни средства, както следва:
1. парични средства, движими ценности и краткосрочни вземания от инвестиции в размер не по-малко от 100 процента от претеглените текущи задължения на фонда и
2. парични наличности в каса, по разплащателни сметки, депозити и държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 3 месеца в размер не по-малко от 50 процента от претеглените текущи задължения на фонда.
(2) Приватизационният фонд изчислява претеглените си текущи задължения като сбор от сумите на текущите си задължения, отнесени съобразно остатъчния им срок в три групи, умножени с коригиращи тегла, които намаляват с увеличаване на остатъчния срок на задълженията, както следва:
1. със срок до 1 месец - тегло 1,00;
2. със срок от 1 до 3 месеца - тегло 0,60;
3. със срок от 3 месеца до 1 година - тегло 0,30.
(3) Максималните остатъчни срокове на текущите задължения на приватизационен фонд при отнасянето им по групите по ал. 2, освен ако не следва друго от закона или от тяхното естество, са, както следва:
1. задължения към бюджета, социалното осигуряване и персонала - по ал. 2, т. 2;
2. задължения, свързани с участия, както и други задължения - по ал. 2, т. 3;
3. получени заеми - съобразно условията на договора за заем.
(4) В случай на залог на активи по ал. 1 или ако съществува друго ограничение при тяхното използване в текущите операции на приватизационния фонд, те не се включват в ликвидните средства по ал. 1, т. 2, а в средствата по т. 1 - ако е налице достатъчна вероятност ограничението да не изтече в рамките на 1 година.
(5) При определяне на минималните ликвидни средства на приватизационен фонд активите му се оценяват към датата на отчитането на ликвидността, както следва:
1. средствата във валута - по левова равностойност по централния курс, котиран от Българската народна банка;
2. държавните ценни книжа - по цена "купува" на първичен дилър по смисъла на Наредба № 5 от 1996 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (ДВ, бр. 28 от 1996 г.) или по борсова цена;
3. други ценни книжа - по борсова цена.
(6) Ако ценните книжа по ал. 5, т. 3 нямат борсова цена, те не се вземат под внимание при определяне на минималните ликвидни средства на приватизационния фонд.


Чл. 4. (1) Приватизационният фонд в съответствие с устава си приема правила за поддържане и управление на ликвидните си средства, в които се съдържат методите и принципите на управление, както и правата и задълженията на лицата, отговорни за управлението, отчетността и вътрешния контрол върху ликвидността.
(2) Актуален вариант на правилата по ал. 1 се представя в Комисията по ценните книжа и фондовите борси (наричана по-нататък "комисията") в 7-дневен срок от приемането им, съответно от тяхната промяна.
(3) Ако представените правила не гарантират поддържането на минимални ликвидни средства, комисията и приватизационният фонд провеждат консултации относно спорните моменти, след които комисията може да даде задължителни указания за промяна на правилата.
(4) За автоматизираното отчитане на минималните ликвидни средства може да се ползват единствено програмни продукти, одобрени за целта от комисията.
(5) Информацията за параметрите и методите за оценяване на активите и други данни, въз основа на които се отчита ликвидността, както и данните за спазване на изискванията на чл. 3 от наредбата се съхраняват при условията и по реда на глава шеста от Закона за счетоводството.


Чл. 5. Приватизационен фонд, който установи, че не отговаря на изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства, е длъжен незабавно да уведоми комисията и да предложи мерки за привеждането му в съответствие с тях.


Чл. 6. (1) Приватизационният фонд представя в комисията до 7-о число на месеца, от който започва ново тримесечие, отчет за ликвидността съгласно приложението, съставен въз основа на данните от счетоводния баланс към последната дата на всяко тримесечие и изискванията на чл. 3 от наредбата.
(2) Отчетът за ликвидността към 31 декември се представя в комисията до 1 март на следващата календарна година.
(3) Комисията може да изисква от приватизационния фонд допълнителни сведения и разяснения по отчета за ликвидността, включително аналитични справки по всяка позиция, както и да поиска представяне на отчет и допълнителни данни за по-кратки периоди.


Чл. 7. (1) Служители на административната служба към комисията извършват проверки, включително на място, за спазване на изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства от приватизационните фондове. Проверяващите лица могат да изискват всякакви счетоводни и други документи, както и да изземват копия от тях и разпечатки при автоматизираното им съставяне - с подпис и печат на приватизационния фонд.
(2) Резултатите от проверките, обясненията и възраженията на приватизационния фонд се отразяват в констативен протокол по образец, изготвен от комисията.

Глава трета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 8. Ако приватизационният фонд не спазва изискванията за поддържане на минимални ликвидни средства, комисията прилага мерките по чл. 39 от Закона за приватизационните фондове.


Чл. 9. При неизпълнение на задължения, произтичащи от тази наредба, на лицата, които са ангажирани да управляват дейността на приватизационния фонд, и на лицата, които са непосредствено отговорни за поддържането на минимални ликвидни средства, се налага глоба по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Текущи задължения" са сумата на група II - Задължения от раздел Б-Привлечен капитал на пасива на счетоводния баланс на инвестиционните дружества, плюс сумата на заемите със срок до една година, плюс платимата сума по издължаване на други заеми и дългове в рамките на една година от датата на приключване на баланса.
2. "Парични средства" са паричните наличности в левове и чуждестранна валута в каса и по сметки в банка депозитар (разплащателни, депозитни и други подобни), както и други краткосрочни финансови активи, лесно обратими в парични наличности (чекове и други).
3. "Движими ценности" са държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа една година, както и други ценни книжа, които се търгуват активно на фондова борса и с които се цели реализиране на доходи чрез продажбата или погасяването им в едногодишен срок от датата на приключване на баланса.
4. "Краткосрочни вземания от инвестиции" са вземания със срок на получаване до една година от датата на приключване на баланса, за стойността на финансови активи (ценни книжа, съучастия) от тяхната продажба, погасяване или прекратяване, както и за доходи от финансови активи (дивиденти, лихви и други подобни).
5. "Борсова цена" на ценни книжа е средната цена на сключените с тях сделки на фондова борса за последния ден, в който тези ценни книжа са се търгували активно на борсата, в рамките на едномесечния период, предхождащ датата на отчитането на ликвидните средства на приватизационния фонд.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 28 във връзка с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове.


§ 3. Комисията по ценните книжа и фондовите борси дава задължителни указания по прилагането на наредбата.


Приложение към чл. 6, ал. 1


Отчет за ликвидността
 
към...................................................................................................................................................................................................................................................
(дата на счетоводния баланс)
 
на...................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на приватизационния фонд)
 

Този отчет е съставен съобразно изискванията на Наредбата за

минималните ликвидни средства на приватизационен фонд и указа-
нията за съставяне на отчета. Известни са ни и носим лична отго-
ворност за верността на данните и съответствието на отчета с
правилата за отчитане на ликвидните средства.
 
Дата ........................................................................................................................................................................
............................................................................
  (печат)
   
Изпълнителен  
директор: .......................................................................................................................................................................
..........................................................................
(име) (подпис)
   
Главен  
счетоводител: ...................................................................................................................................................................
..........................................................................
(име) (подпис)
   

(име)

(длъжност) (подпис)
 
А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи, хил. лв.
 
I. Позиция активи Балансови Преоценени
    стойности стойности
    на акти- на акти-
    вите към вите към
   
.............................................................
.............................................................
     
1. Касова наличност в левове
......................................................................................
2. Касова наличност във валута
......................................................................................
3. Банкови сметки в левове
......................................................................................
3.1. в т.ч. депозити до 3 месеца
......................................................................................
4. Банкови сметки във валута
......................................................................................
4.1. в т.ч. депозити до 3 месеца
......................................................................................
5. Акции
......................................................................................
5.1. в т.ч. акции на привати-  
  зирани редприятия
......................................................................................
6. Облигации
......................................................................................
7. Държавни ценни нижа
......................................................................................
7.1. в т.ч. с падеж до 3 месеца
......................................................................................
8. Краткосрочни вземания от  
  инвестиции
......................................................................................
8.1. от продажби, прекратяване и  
  погасяване
......................................................................................
8.2. от дивиденти, лихви и др.  
  подобни
......................................................................................
9. Други активи по чл. 3, ал. 1, т. 1
......................................................................................
     
II. Общо съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1  
  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
......................................................................................
     
III. Общо съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2  
  (1 + 2 + 3.1 + 4.1 + 7.1)
......................................................................................
     
Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, хил. лв.
 
I. Позиция текущи Балансова      
  задължения стойност 8 до 1 до 3 до
    на задъл- 30 дни 3 мес. 12 мес.
    женията      
   
към ...............................................................
     
     
1. Получени заеми  
1.1. краткосрочни
.................................................................................................................................................
1.2. текуща част от  
  дългосрочни
.................................................................................................................................................
2. Задължения  
2.1. задължения,  
  свързани с  
  участия
.................................................................................................................................................
2.2. задължения  
  към бюджета
.................................................................................................................................................
2.3. задължения  
  към социалното  
  осигуряване
.................................................................................................................................................
2.4. задължения  
  към персонала
.................................................................................................................................................
2.5. други задъл-  
  жения
.................................................................................................................................................
  в т.ч. лихви по  
  кредити
.................................................................................................................................................
     
II. Обща сума
..................................................................................................................................................
     
III. Общи суми по групи
.................................................................................................................................................
           
IV. Коригиращи        
  тегла - 1,00 0,60 0,30
     
V. Претеглени  
  суми по групи  
  (III X IV)
.................................................................................................................................................
     
VI. Претеглена  
  обща сума  
  (сбор от сумите по V)
.................................................................................................................................................
 
В. Сравнителна справка за ликвидните средства
 
Съотношение съгласно чл. 3, ал. 1
     
1. по т. 1  
1.1. действителна  
  стойност  
  (А.II / Б.VI)
........................................................................................................................................................
1.2. нормативно  
  определен  
  минимум 1,00
1.3. разлика  
  (1.1 - 1.2)  
а) положителна
........................................................................................................................................................
б) отрицателна
........................................................................................................................................................
2. по т. 2  
2.1. действителна  
  стойност  
  (А.III / Б.VI)
........................................................................................................................................................
2.2. нормативно  
  определен  
  минимум 0,50
2.3. разлика  
  (2.1 - 2.2)  
а) положителна
........................................................................................................................................................
б) отрицателна
........................................................................................................................................................
 
Г. Информация за начина на оценяване на активите и пасивите по
чл. 3


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти