Logo Събота, 5 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА АРТИСТИЧНИТЕ ГРУПИ

В сила от 22.04.1997 г.
Приета с ПМС № 158 от 16.04.1997 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 22 Април 1997г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за регистриране на наименованията на артистичните групи.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Наименованията на артистичните групи се регистрират в регистър за наименованията на артистичните групи в Министерството на културата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.05.2013 г.) Регистърът е публичен. Информацията от него се публикува на страницата на Министерството на културата в интернет.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Министърът на културата може да възлага правомощията си по наредбата на оправомощен от него заместник-министър.

Глава втора.
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) За регистриране наименованието на артистичната група се подава писмено или по електронен път заявление до министъра на културата от участниците в групата или от упълномощено от тях лице. В случаите, когато заявлението и приложените към него документи се подават по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис чрез използване на квалифициран електронен подпис.
(2) Заявлението трябва да съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) наименованието на групата, изписано на кирилица, а по желание на заявителя - и на друга азбука;
2. артистично-изпълнителската дейност на групата;
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) имената, единния граждански номер или личен номер на чужденец и адреса на лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) да представлява групата;
4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) имената, единните граждански номера или лични номера на чужденец и адресите на всички участници в групата към момента на подаване на заявлението.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) пълномощното по ал. 1 и ал. 2, т. 3;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) декларация от упълномощеното лице, че в едномесечен срок от прекратяване дейността на артистичната група се задължава да уведоми писмено министъра на културата;
3. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) декларация, че наименованието, чиято регистрация се иска, не е предмет на спор между заявителите и трети лица;
4. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) документ за платена такса.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато заявлението не отговаря на изискванията по чл. 3, министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър уведомява заявителите за отстраняване на нередовностите, като посочва срок за това и указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(2) Ако заявителите не отстранят нередовностите в срока, посочен по реда на ал. 1, заявлението за регистрация не се разглежда.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър разглежда заявленията по реда на тяхното постъпване и издава заповед за вписване наименованието на артистичната група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Заповедта се издава в 14-дневен срок от получаване на заявлението, съответно от отстраняване на недостатъците по реда на чл. 4, ал. 1.


Чл. 6. (1) След влизането в сила на заповедта по чл. 5 се извършва регистрация на наименованието на артистичната група чрез вписване в регистъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В регистъра се вписват наименованието на групата, изписано на кирилица, а по желание на заявителя - и на друга азбука, артистично-изпълнителската дейност на групата, имената и адресът на лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да представлява групата.


Чл. 7. След регистрацията на наименованието на артистичната група се издава удостоверение, което съдържа наименованието, артистично-изпълнителската дейност, името и адреса на лицето, което представлява групата.


Чл. 8. С регистрирането на наименованието се признава правото за изключителното му използване по смисъла на чл. 83 ЗАПСП.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Министърът на културата или оправомощен от него заместник-министър отказва регистрация на наименованието на артистична група с мотивирано решение, когато наименованието повтаря:
1. наименование, което вече е регистрирано за същата артистично-изпълнителска дейност;
2. наименование на световноизвестна група със същата артистично-изпълнителска дейност.
3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Мотивираното решение за отказ се съобщава на заявителя.


Чл. 10. Регистрираното наименование се заличава:
1. по искане на участниците в артистичната група или на упълномощено от тях лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) когато с влязло в сила съдебно решение е уважено искането по чл. 83, ал. 4 ЗАПСП;
3. след изтичане на 10 години от прекратяването на дейността на артистичната група.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Заповедите на министъра на културата или на оправомощен от него заместник-министър по наредбата, мотивираното решение за отказ за регистрация, както и непроизнасянето в срока по чл. 5, ал. 2 подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) (1) Лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да представлява групата, ежегодно до 31 януари подава декларация до министъра на културата или до оправомощен от него заместник-министър за липса на промени в състава на участниците в групата. В случай че декларация не е подадена, се счита, че промени не са настъпили.
(2) Лицето по ал. 1 в тримесечен срок от настъпване на промяна в състава на участниците уведомява за това министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър. Уведомлението съдържа имената, единните граждански номера или лични номера на чужденец, както и адресите на всички участници към момента на подаването му. Към него се прилагат пълномощни от новопостъпилите участници по чл. 3, ал. 1 и/или чл. 3, ал. 2, т. 3.
(3) Членове 3 - 7 и ал. 2 се прилагат съответно и при промяна на лицето, упълномощено съгласно чл. 79 от Закона за авторското право и сродните му права да представлява групата. В тези случаи заявлението по чл. 3, ал. 1 може да не бъде подписано от вписаното в регистъра лице по чл. 3, ал. 2, т. 3.

Допълнителни разпоредби


§ 1. "Наименование на световноизвестна група" по смисъла на тази наредба е наименование на изпълнителска формация, което се свързва с характерни и присъщи само на нея изразни средства и което въвежда в аудиторията определено познавателно отношение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата подадените заявления за регистрация следва да се приведат в съответствие с изискванията й.
(2) При извършване на регистрацията се взема предвид поредността на депозираното заявление.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21.06.2005 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., в сила от 14.02.2006 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на културата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 21.06.2005 Г.)

§ 5. Навсякъде в Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 33 от 1997 г.), думите "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата" се заменят съответно с "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2006 Г.)

§ 5. Навсякъде в Наредбата за регистриране на наименованията на артистичните групи, приета с Постановление № 158 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 1997 г.; изм., бр. 51 от 2005 г.), думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 7 ЮЛИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА АРТИСТИЧНИТЕ ГРУПИ


(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2011 Г.)

§ 7. Образуваните преди влизането в сила на постановлението административни производства се довършват по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 22 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА АРТИСТИЧНИТЕ ГРУПИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

§ 9. Образуваните преди влизането в сила на постановлението административни производства се довършват по досегашния ред.


§ 10. (1) За артистичните групи, чиито наименования са регистрирани до влизането в сила на постановлението, декларациите и уведомленията по чл. 12 се подават в тримесечен срок от влизането му в сила. В случай че такива не бъдат подадени, се счита, че промени не са настъпили.
(2) Вписванията в регистъра, направени до влизането в сила на постановлението, запазват своето действие. За тях на страницата на Министерството на културата в интернет се публикуват данните по чл. 6, ал. 2.


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1 относно чл. 2, ал. 2, която влиза в сила от 1 май 2013 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти