Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЗАЕМ

Приета с ПМС № 209 от 13.05.1997 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 20 Май 1997г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване от Комисията по ценните книжа и фондовите борси, наричана по-нататък "комисията", на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем.

Чл. 2. (1) Комисията може да разреши на един приватизационен фонд да вземе заем на стойност до 10 на сто от чистата стойност на капитала му, ако заемът е:
1. за срок не по-дълъг от 3 месеца;
2. за придобиване на дълготрайни материални активи, които са пряко необходими за дейността на фонда.
(2) Общата сума на заемите по ал. 1, т 1 и 2 не може да надвишава 15 на сто от капитала на фонда.

Глава втора.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ


Чл. 3. (1) За издаване на разрешение на приватизационен фонд за вземане на заем до комисията се подава заявление по одобрен от нея образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. решение на компетентния съгласно устройствените актове орган на фонда за вземане на заем;
2. удостоверение за актуална съдебна регистрация;
3. годишен счетоводен отчет за последната финансова година съгласно изискванията на чл. 40, ал. 1 и чл. 41 от Закона за счетоводството, ако такъв не е представен на комисията;
4. счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за изминалия период от текущата година;
5. план за делова дейност, който съдържа най-малко следните данни:
а) организационно-управленска структура на фонда;
б) пазарни позиции;
в) структура на инвестиционния портфейл на фонда по видове активи;
г) обосновка на кредита;
д) възможни обезпечения и гаранции; когато обезпечението е залог и/или ипотека на дълготрайни материални активи, се представя и опис на тези активи, в който се посочват годината на придобиването им, балансовата им стойност и коя по ред е ипотеката;
е) прогнозни финансови резултати;
6. проект на договора за кредит и погасителен план, съгласувани с потенциалния кредитодател;
7. банков документ, удостоверяващ внасянето на съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията по ценните книжа и фондовите борси за извършвани действия и за издавани документи, приета с Постановление № 58 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм., бр. 39 и 49 от 1996 г.).


Чл. 4. (1) Комисията въз основа на представените документи установява дали са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение.
(2) Ако представените данни и документи са непълни или е нужна допълнителна информация, комисията изпраща съобщение за установените непълноти или за исканата допълнителна информация и документи. Ако не е посочен адрес за кореспонденция или посоченият адрес е неточен, съобщението се поставя на специално определено за това място в сградата на комисията.


Чл. 5. Комисията се произнася по заявлението в едноседмичен срок от получаването на всички необходими документи. Заявителят се уведомява писмено за взетото решение в 3-дневен срок.


Чл. 6. Приватизационните фондове изпращат до комисията уведомления за взети заеми по одобрен от комисията образец в 7-дневен срок от сключването на съответния договор за заем. Към уведомлението се прилага и копие от сключения договор за заем.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Чиста стойност на капитала" е разликата между балансовата стойност на реалните активи на дружеството по смисъла на Закона за приватизационните фондове и неговите пасиви.
2. "Инвестиционен портфейл" е съвкупността от ценни книжа, притежавани от фонда, чието основно предназначение е получаването на икономическа изгода чрез продажба и разпределение.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с глава четвърта от Закона за приватизационните фондове.


§ 3. Комисията по ценните книжа и фондовите борси дава указания по прилагането на наредбата.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти