Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА НАБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "УКРЕПВАНЕ НА ЗДРАВЕТО" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Приета с ПМС № 319 от 06.08.1997 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 18 Август 1997г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят източниците за набиране и редът за управление и разходване на средствата по фонд "Укрепване на здравето" към Министерството на здравеопазването.

Чл. 2. Средствата на фонда се използват за дейности по опазване и укрепване на общественото здраве и за развитие и усъвършенстване на държавния санитарен контрол.


Чл. 3. Министерският съвет утвърждава ежегодно приходите и разходите по фонда, по пълна бюджетна класификация, по предложение на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.

Раздел II.
Набиране и разходване на средствата по фонда


Чл. 4. Средствата по фонд "Укрепване на здравето" се набират от:
1. постъпленията от глоби и имуществени санкции, наложени по Закона за народното здраве, след приспадане на извършените по събирането разходи;
2. събраните такси от управление "Здравна профилактика и държавен санитарен контрол" по реда на Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 6 на Министерския съвет от 1975 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1983 г., бр. 27 от 1991 г., бр. 90 от 1992 г., бр. 44 от 1994 г., бр. 8, 75 и 104 от 1995 г. и бр. 12 от 1996 г.);
3. пет на сто от реализираните от хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ) собствени приходи от платени дейности и услуги, поискани от физически и юридически лица, които се превеждат във фонда ежемесечно до 15-о число на следващия месец;
4. пет на сто от реализираните от националните центрове с предмет на дейност първична профилактика за опазване на общественото здраве собствени приходи от платени дейности и услуги, поискани от физически и юридически лица, които се превеждат във фонда ежемесечно до 15-о число на следващия месец;
5. десет на сто от средствата, представляващи положителната разлика между приходите и разходите от лабораторно-производствената дейност на Националния център по заразни и паразитни болести, които се превеждат във фонда ежегодно след приключване на финансовата година;
6. финансови средства от Световната здравна организация и от други международни организации;
7. дарения от местни и чуждестранни фондове, фондации, юридически и физически лица;
8. възстановени средства при възмездно финансиране;
9. приходи от лихви;
10. други приходи.


Чл. 5. Средствата на фонд "Укрепване на здравето" се използват за:
1. противоепидемична и профилактична дейност при масови епидемии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
2. доставка за национални нужди на ваксини и други биопрепарати;
3. национални и регионални здравно-профилактични програми и мероприятия;
4. експертна и научно-приложна дейност, свързана с опазване и укрепване на общественото здраве;
5. допълнително осигуряване на ХЕИ с диагностикуми, хранителни среди, химикали, реактиви и други;
6. квалификация на кадрите на ХЕИ;
7. дейности, свързани със здравното възпитание;
8. проектиране и внедряване на автоматизирани информационни технологии и необходимите за реализирането им технически средства;
9. закупуване на апаратура и техника за нуждите на ХЕИ и националните центрове с предмет на дейност първична профилактика за опазване на общественото здраве;
10. спешни и неотложни ремонти на сградовите бази, които се използват от XEИ, извън предвидените в плановете за капитално строителство на Министерството на здравеопазването;
11. разходи за участие във финансирането на реконструкции и разширения на сградови бази на ХЕИ, включени в списъка за капитално строителство, предлаган ежегодно от Министерството на здравеопазването и съгласуван с Министерството на финансите, като размерът на средствата от фонда за всеки отделен обект не може да надвишава размера на капиталните вложения, осигурени за него.


Чл. 6. Фонд "Укрепване на здравето" финансира безвъзмездно, възмездно или смесено.


Чл. 7. Превишението на приходите над разходите по фонд "Укрепване на здравето" в края на годината се явява като преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.

Раздел III.
Управление на фонда и ред за финансиране


Чл. 8. (1) Управлението на средствата на фонд "Укрепване на здравето" се осъществява от управителен съвет с председател главния държавен санитарен инспектор на Република България и заместник-председател.
(2) Управителният съвет се назначава от министъра на здравеопазването по предложение на председателя на управителния съвет.
(3) Управителният съвет се състои най-малко от 9 души, като включва представители на Министерството на здравеопазването, на ХЕИ и на националните центрове с предмет на дейност първична профилактика за опазване на общественото здраве.


Чл. 9. (1) Председателят на управителния съвет:
1. насрочва и ръководи заседанията на управителния съвет;
2. внася за разглеждане от управителния съвет предложенията за отпускане на средства от фонда;
3.организира изпълнението на решенията на управителния съвет за предоставяне на средства от фонда;
4. внася за одобряване от управителния съвет ежегодните приходи и разходи на фонда, както и годишния отчет за дейността на фонда по пълна бюджетна класификация.
(2) При отсъствие на председателя функциите му по ал. 1 се изпълняват от заместник-председателя.


Чл. 10. Управителният съвет: 1. определя политиката и приоритетите в дейността на фонда в съответствие със здравните потребности и задачите, поставени от Министерството на здравеопазването пред ХЕИ и националните центрове с предмет на дейност първична профилактика за опазване на общественото здраве;
2. одобрява годишната приходно-разходна план-сметка и годишния отчет за дейността на фонда;
3. определя изискванията към предложенията за отпускане на средства от фонда и критериите за тяхното оценяване и удовлетворяване;
4. взема решения за разходването на средствата по размер, обекти, задачи и други и за начина на финансиране - безвъзмездно, възмездно или смесено;
5. взема решения за сроковете и условията за възстановяване на средствата при възмездното и смесеното финансиране;
6. взема решения за най-ефективно стопанисване на свободните парични средства на фонда;
7. осъществява контрол върху набирането на средства по фонда и върху начина на използване от организациите на предоставените от фонда средства.


Чл. 11. (1) Председателят на управителния съвет свиква заседания най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Управителният съвет може да бъде свикан на заседание и по искане на не по-малко от една трета от неговите членове.


Чл. 12. Заседанията на управителния съвет са редовни, ако присъстват най-малко две трети от неговите членове.


Чл. 13. Управителният съвет взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове.


Чл. 14. При неотложни нужди - масови епидемии, природни бедствия и други извънредни ситуации, председателят на управителния съвет може да разпорежда разходване на средства от фонд "Укрепване на здравето", като за действията си информира управителния съвет на първото следващо заседание.


Чл. 15. (1) Секретар на управителния съвет е експерт от Министерството на здравеопазването.
(2) Секретарят участва в подготовката на заседанията, води протоколите им и изготвя необходимите документи за изпълнение на взетите решения.
(3) Секретарят ежемесечно информира председателя на управителния съвет за движението на средствата по фонда.


Чл. 16. Разходите, свързани с участието на членовете на управителния съвет в неговите заседания, са за сметка на фонд "Укрепване на здравето".


Чл. 17. Контролът по законосъобразното набиране и разходване на средствата по фонд "Укрепване на здравето" се осъществява от министъра на здравеопазването.


Чл. 18. Председателят на управителния съвет след приключване на всяка финансова година представя на министъра на здравеопазването и на министъра на финансите отчет за дейността и финансовото състояние на фонд "Укрепване на здравето".

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 105б от Закона за народното здраве.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти