Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА

В сила от 19.08.1997 г.
Приета с ПМС № 324 от 13.08.1997 г.

Обн. ДВ. бр.68 от 19 Август 1997г., изм. ДВ. бр.35 от 27 Април 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства в съответните регистри.

Чл. 2. (1) Комисията води регистри:
1. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) за стоковите борси, за членовете на стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса;
2. за стоковите тържища;
3. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за извършените регистрации за брокерска дейност;
4. (нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за пазарите на производителите;
5. (нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) за самостоятелните обекти.
(2) Регистрите се водят, като се създават компютърна база данни и картотека за лицата и обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по ал. 1.
(3) На вписване подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и последвалите промени в тях.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Лицата, които управляват съответните стокови борси, стокови тържища и пазари на производители, и самостоятелни обекти, както и членовете на стоковите борси са длъжни да заявяват промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване, в 14-дневен срок от възникването им.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Членовете на стоковите борси са длъжни да уведомяват комисията за промените в обстоятелствата по чл. 42 от Закона за стоковите борси и тържищата в 7-дневен срок от възникването им.


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Водените от комисията регистри са публични. Всеки има право да ги преглежда и срещу заплащане на такса, определена в Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, да получава преписи или извлечения от тях.
(2) Исканията за издаване на извлечения от регистрите, за издаване на преписи от актове, документи и други се отправят до комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Вписванията в регистрите относно лицата, вписани като стокови борси, членове на стокови борси, стокови тържища, пазари на производители и брокери, имат правопораждащо действие.

Глава втора.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 4. (1) Вписванията в регистрите, водени от комисията, се извършват въз основа на нейните решения.
(2) Вписването на обстоятелствата по партидата на съответното лице се извършва въз основа на данните, съдържащи се в документите, представени пред комисията или служебно събрани от нея.
(3) Вписванията се извършват от длъжностни лица, определени от председателя на комисията да водят и съхраняват съответните регистри.
(4) Невписани обстоятелства се считат за ненастъпили по отношение на трети добросъвестни лица.


Чл. 5. (1) За всяко подлежащо на регистрация лице в компютърната база данни се открива партида с уникален индекс, в която се извършват предвидените в наредбата вписвания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Всяка партида се състои от полета, съответстващи на подлежащите на вписване обстоятелства.
(3) Всяко поле съдържа графи за вписване на следните обстоятелства:
1. номера и датата на решението на комисията, с което е постановено вписването;
2. датата на вписването;
3. съответното подлежащо на вписване обстоятелство;
4. вида на вписването;
5. името на длъжностното лице, извършило вписването;
6. забележки.
(4) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходни вписвания.
(5) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено. Заличаването не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно вписването, което се заличава.
(6) Грешките, допуснати при вписването, се поправят въз основа на решение на комисията, като в съответното поле се отбелязва поправката. Поправката не може да води до унищожаване или повреждане на информацията относно обстоятелството, което се поправя.


Чл. 6. (1) За всяко подлежащо на вписване в съответния регистър лице в картотеката се открива дело, в което по реда на постъпването се подреждат всички отнасящи се до него документи, както и актовете на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Към делото на стокова борса се прилагат заверено от представляващия борсата копие от борсовия правилник на съответната борса и копие от правилника на борсовия арбитраж, както и настъпилите промени в тях.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Към делото на стоково тържище и на пазар на производители се прилагат заверени от лицето, представляващо съответния търговец, копия от правилника за организацията, дейността и охраната, от общите условия на договора за наем и от описанието, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и настъпилите промени в тези документи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Всяко дело има уникален индекс, съвпадащ с индекса на партидата на регистрираното лице в компютърната база данни.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Подредените в делото документи се придружават от опис, на който се поставя датата на постъпване на описаните документи. Описът се заверява от длъжностното лице, което води регистъра.

Глава трета.
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Раздел I.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за стоковите борси и за брокерите, осъществяващи дейност на съответната стокова борса


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) (1) На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за стоковите борси, се открива основна партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. наименованието на акционерното дружество, седалището, адресът на управление и предметът на дейността му;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.)
4. седалищата на клоновете, ако има такива;
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК на търговеца, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) размерът на капитала, броят, видът и номиналната стойност на акциите;
7. сведения за акционерите и броят на притежаваните от тях акции в дружеството заявител;
8. датата на постъпване в комисията на заявлението за издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса;
9. списък на лицата - членове на борсата;
10. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) трите имена, местожителството и адресът на брокерите, регистрирани от комисията, индексът на партидата им в Регистъра за извършените от комисията регистрации за брокерска дейност, както и членовете, с които имат сключени договори за представителство;
11. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) трите имена на председателя на арбитража към борсата;
12. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се издава лицензия;
13. датата и номерът на решението, с което комисията отнема издадената лицензия за извършване на дейност като стокова борса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) Към основната партида на всяка борса се създават партиди за всяко от лицата - членове на борсата, съдържащи данни за наименованието, седалището, адреса на управление, ЕИК на търговеца, органите на управление, трите имена на лицата, които ги управляват или представляват, начина на представляване, както и данни за брокерите, които имат сключени договори за представителство с тях.
(3) Първоначалното вписване на данните по ал. 2 при възникване на борсовото членство, както и прекратяването му се извършва след заявление от съответната стокова борса, а последващите промени по партидата на всяко от лицата - членове на борсата, се извършват след негово писмено заявление.

Раздел II.
Подлежащи на вписване обстоятелства в регистъра за стоковите тържища


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за стоковите тържища, се открива партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;
2. Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
3. органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
4. седалищата на клоновете, ако има такива;
5. адрес на извършване на тържищната дейност;
6. номер на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на тържището;
8. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на тържището по Закона за храните;
9. номер на скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището и общата му площ, посочена в скицата, удостоверяващи, че стоковото тържище се организира върху урегулиран поземлен имот с влязъл в сила подробен устройствен план;
10. номер на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база на тържището;
11. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като стоково тържище;
12. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;
13. датата и номерът на решението, с което комисията прекратява действието на регистрацията.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) На търговеца, подлежащ на вписване в регистъра за пазарите на производителите, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответния търговец;
2. Единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;
3. органите на управление, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно тяхното наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
4. седалищата на клоновете, ако има такива;
5. адрес на извършване на дейността на пазара;
6. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ противопожарната пригодност на площите на пазара;
7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на пазара по Закона за храните;
8. номер на скица-копие от застроителния и регулационен план за територията на пазара и общата му площ, посочена в скицата;
9. номер на документа, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база на пазара;
10. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистриране като пазар на производителите;
11. датата и номерът на решението, с което комисията издава удостоверение за регистрация;
12. датата и номерът на решението, с което комисията прекратява действието на регистрацията.


Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) На лицето, подлежащо на вписване в регистъра за самостоятелните обекти, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. наименованието, видът, седалището и адресът на управление на съответното лице;
2. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер;
3. трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване;
4. адрес на извършване дейността на самостоятелния обект, както и адрес, телефон, факс и електронна поща за кореспонденция;
5. номер на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
6. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията на обекта по Закона за храните, когато от него се извършва търговия с храни;
7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ пригодността на обекта, в случаите, когато от него се извършва търговия с цветя;
8. номер на документа, удостоверяващ вещните или други права върху обекта;
9. дата на постъпване в комисията на уведомлението за вписване като самостоятелен обект;
10. дата и номер на решението, с което комисията вписва самостоятелния обект;
11. дата и номер на решението, с което комисията заличава вписването на самостоятелния обект.

Раздел III.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност (Загл. изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) На лицето, подлежащо на вписване в Регистъра за извършените регистрации за брокерска дейност, се откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2011 г.) трите имена и адресът на лицето, регистрирано като брокер на стокова борса;
2. датата на постъпване в комисията на заявлението за регистрация като брокер;
3. наименованието, седалището и адресът на управление на стоковата борса, на която брокерът осъществява дейността си, адресът на осъществяване на дейността, както и индексът на партидата в Регистъра на стоковите борси, под който е заведена съответната стокова борса;
4. сключените и прекратените договори за борсово представителство с членове на съответната стокова борса;
5. датата и номерът на решението на комисията, въз основа на което се извършва регистрацията;
6. датата и номерът на решението, с което комисията заличава извършената регистрация.

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ


Чл. 10. (1) Действията по съхраняване на регистрите се извършват пряко от лицата, които водят регистрите, или под тяхно ръководство и контрол при спазване на задължителните указания по § 2 от заключителните разпоредби, като се гарантират целостта на информацията, контролираният достъп до нейните носители, както и тяхната физическа цялост и годност.
(2) Преглеждането на регистрите, получаването на преписи или извлечения от тях, копирането на информация от базата данни на магнитен носител и изнасянето на дела от картотеката от помещенията, в които се съхраняват, с цел предоставяне за преглеждане, се извършва по ред, определен в задължителните указания по § 2 от заключителните разпоредби.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за извършване на дейност като брокер на стокова борса и вписани в съответните регистри, водени от комисията, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението.


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Комисията дава задължителни указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти