Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В РЕЗУЛТАТ НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА

Приета с ПМС № 413 от 04.11.1997 г.

Обн. ДВ. бр.106 от 14 Ноември 1997г.


Чл. 1. Придобиването, изплащането и сделките на вторичния пазар с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на: Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на държавни фирми и на еднолични търговски дружества с държавно имущество към 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 1992 г.; изм., бр. 7 от 1996 г.), Постановление № 186 на Министерския съвет от 1993 г. за реда и условията за преоформяне в държавен дълг на несъбираемите задължения към банките на еднолични търговски дружества с държавно имущество и държавни фирми към 31 декември 1990 г. (ДВ, бр. 85 от 1993 г.) и на Постановление № 3 на Министерския съвет от 1994 г. за поемане като държавен дълг на крайните задължения, които са просрочени кредити до 31 декември 1992 г., от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 9 от 1994 г.), се осъществяват по реда на Наредба № 5 от 1996 г. за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 28 от 1996 г.; изм., бр. 19 от 1997 г.).

Чл. 2. Сделките с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на посочените в чл. 1 нормативни актове, могат да се извършват и чрез търгове, провеждани от Българската народна банка по ред, съгласуван с министъра на финансите.


Чл. 3. Разплащанията по сделките с държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на чл. 5 от Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., деноминирани в щатски долари, се извършват в левове по обявения от Българската народна банка курс за щатския долар в деня на вальора.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и отменя Наредбата за реда и условията за придобиване, обслужване и изплащане на държавни дългосрочни облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., приета с Постановление № 33 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ, бр. 17 от 1994 г.).


§ 2. Наредбата е приета с Решение № 465 на Управителния съвет на Българската народна банка от 2 октомври 1997 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти