Logo Петък, 27 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г., изм. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Тази наредба урежда условията и редът за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в лечебните и здравните заведения.
(2) Тази наредба не се прилага при оказване на медицинска помощ по реда на Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (приета с ПМС № 206 от 1999 г., ДВ, бр. 101 от 1999 г.) и при условията на чл. 3а от Закона за народното здраве (ЗНЗ), както и от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на здравеопазването.

Раздел II.
Медицинска помощ по избор на гражданите

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от здравни заведения, се заплаща по тарифи съгласно приложението.
(2) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ извън случаите по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.
(3) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за болнична помощ, диспансери или от лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.
(4) В случаите по ал. 3 гражданите имат право на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи.
(5) Не се заплаща медицинската помощ в случаите, когато е настъпило усложнение на състоянието в хода на лечението по избор, както и в резултат на възникнала вътреболнична инфекция.
(6) По реда на ал. 1, 2 и 3 се заплащат и профилактичните прегледи, изследвания и имунизации извън задължителните по чл. 22, т. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за народното здраве.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Стойността на лекарствата, необходими за лечението на пациента, закупени от бюджета на Министерството на здравеопазването по централни доставки, не се включва в цената по чл. 2, ал. 1, 2 и 3 и не се заплаща от пациента.

Раздел III.
Платени здравни услуги


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Периодичните прегледи на професионални спортисти, провеждани съгласно чл. 53, ал. 1 ЗНЗ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Допълнително поисканите услуги, извън оказваната медицинска помощ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) За издаване на медицински документ от здравно заведение, удостоверяващ здравословното състояние на лицето, се заплаща такса съгласно приложението.

Раздел IV.
Ред за плащане


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5 се заплащат предварително в касата на здравното заведение. На името на лицето се издава фактура за заплатената такса.
(2) Начинът на заплащане на медицинската помощ в лечебните заведения за извънболнична или болнична помощ и в лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието се определя от съответното лечебно заведение.
(3) Лечебното заведение е длъжно да постави на общодостъпни места в сградата на лечебното заведение информация относно:
1. цената на медицинските услуги;
2. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;
3. начина на заплащане на медицинската помощ.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Лекарят, приел пациент по реда на чл. 2, ал. 2 и 3, е длъжен да го уведоми и да му разясни информацията по чл. 6, ал. 3, както и да го уведоми за медицинската помощ, която ще му бъде оказана.
(2) При постъпване в лечебното заведение за болнична помощ се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението.
(3) Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението. В този случай се издава фактура за цялата стойност на лечението в четири екземпляра - за болния, за касата, за счетоводството на лечебното заведение за болнична помощ и за история на заболяването.
(4) Надвишените авансово платени суми се възстановяват от лечебното заведение при изписване на болния.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Извънболничните медицински услуги се извършват след предварителното им заплащане в касата на лечебното заведение, за което се издава фактура в три екземпляра - за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение.
(2) Номерът на фактурата по ал. 1 се записва в съответните журнали.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Здравни заведения" са хигиенно-епидемиологичните инспекции и националните центрове за опазване на общественото здраве.
2. "Усложнение на състоянието в хода на лечението" е влошаване на общото здравословно състояние, възникнало по обективни причини и за което пациентът не е допринесъл с поведението си.
3. "Допълнително поискани услуги" са подобрени битови условия и обслужване, свързани с престоя на пациента в лечебното заведение, извън оказваната медицинска помощ, като самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор и др.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Застрахователните организации, сключили договори за медицински застраховки с български граждани, заплащат лечението на застрахованите съгласно тази наредба.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от здравните заведения и Министерството на здравеопазването като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(2) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от съответните министерства, в системата на които има лечебни заведения.
(3) Получените приходи по реда на тази наредба от лечебните заведения по чл. 101, 102 и 103 от Закона за лечебните заведения постъпват в съответните лечебни заведения.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Лицата, които работят в лечебни заведения, имат право да получават медицинска помощ освен по реда на чл. 26, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗНЗ и в лечебното заведение, в което работят, срещу представяне на съответен документ.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Министерство на здравеопазването, районните центрове по здравеопазване и ръководителите на здравните заведения.


§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 29 от 1998 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 26, ал. 5, чл. 53, ал. 2 и във връзка с § 11 от Закона за народното здраве.


§ 7. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Когато е започнало стационарно лечение преди влизане в сила на тази наредба и е необходимо продължаването му, пациентите заплащат медицинската помощ по досега действащите тарифи.


Приложение към чл. 2, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)


Код на Изследване Цена
изслед-   (лв.)
ването    
1 2 3
1 Преглед в амбулатория 4,50
2 Вторичен преглед в амбулатория 2,00
3 Медицински документ-дубликат 3,00
4 Медицински документ, изискващ  
  преглед 7,50
5 Медицински документ, неизискващ  
  преглед 3,00
6 Международен сертификат за  
  имунизации 5,00
7 Извършване на имунизация 1,50
8 Медицинска консултация по хранене  
  и диетика (първичен преглед) 10,00
9 Медицинска консултация по хранене  
  и диетика (вторичен преглед) 5,00
10 Разработване на индивидуални  
  хранителни режими 10,00
11 Вземане на венозна кръв  
  (само с нова венепункция) 1,80
12 Мускулна инжекция 1,17
13 Венозна инжекция 1,80
14 Вземане на намазки за микро-  
  биологично изследване 1,17
15 Епикутанен тест-за всяка проба 1,17
16 Тестове с натриване, скарифициране,  
  надраскване 1,17
17 Интракутанен тест, до 20 броя за  
  всеки тест 2,34
18 Оцветяване на препарат по Грам  
  за гонококция 3,00
19 Диференциално броене на левко-  
  цити и морфология на еритроцити  
  в периферна кръв (визуално-  
  микроскопско изследване) 3,00
20 Имунофенотипизиране на кръвни  
  клетки с проточна цитометрия (ми- 100,50-
  нимален панел-разширен панел) 300,00
21 Електрофореза или неапаратна  
  хроматография 5,25
22 Седимент-ориентировъчно  
  изследване 1,20
23 Индивидуални белтъци (Иг Г, Иг А,  
  Иг М) трансферин, церулоплазмин,  
  С-реактивен протеин, хаптоглобин,  
  тропонин, миоглобин, феритин,  
  гликиран хемоглобин, С-терминален  
  пропептид на проколаген I и др.)-  
  за всеки показател по 5,25
24 Молекулярно-биологична диагностика  
  (ДНК анализ)-за всеки показател по 22,50
25 Количествено определяне на про-  
  теинови антигени и на антитела в  
  серум или плазма (напр. IgG, IgA,  
  IgM, C3, C4) за един тест по-чрез  
  имунодифузия в гел чрез тубиди-  
  метрия чрез лазерна нефелометрия-  
  за всяко по 3,00
26 Доказване на алерген-специфични  
  имуноглобулини най-малко за  
  4 алергена 7,50
27 До 10 алергена-за всеки след 4-тия по 9,00
28 До 15 алергена-за всеки след 10-ия по 4,50
29 Имуноензимен метод (ELISA) 13,50
30 Радиоимунологичен метод 15,00
31 Количествено определяне на про-  
  теинови антигени и на антитела в  
  други телесни течности (ликвор,  
  ексудат, трансудат, урина, слюнка)-  
  албумин, алфа-2 макроглобулин,  
  CRP, ревматоиден фактор,  
  церулоплазмин, комплементни  
  фракции, имуноглобулини и др.  
  за един тест по 6,00
32 Определяне на лимфоцитните  
  популации и субпопулации с  
  флоуцитометричен метод-  
  основен панел 37,50
33 Определяне на лимфоцитни  
  популации и субпопулации с  
  флоуцитометричен метод-  
  разширен панел 75,00
34 Имунофенотипизиране на левкози  
  и лимфоми 82,50
35 Изследване спонтанната индуцирана  
  трансформационна активност на  
  лимфоцитите чрез реакция бластна  
  трансформация 6,00
36 Биологичен тест за определяне  
  цитотоксичната активност на  
  естествените клетки-убийци (NK)  
  срещу еритробластоидна клетъчна  
  линия К562 12,00
37 Количествено определяне серум-  
  ните нива на цитокини и рецептори  
  за цитокини (IL-2, TNF-алфа,  
  SIL-2R) чрез ELISA на всеки по 30,00
38 Определяне на фагоцитарна актив-  
  ност с флоуцитометричен метод 22,50
39 ДНК плоидност и клетъчен цикъл 28,50
40 Активация на левкоцити  
  (флоуцитометрично) 27,00
41 Количествен тест на КУМБС 4,50
42 Количествен микрофлокулационен  
  кордиолипин-тест (VDRL) 4,00
43 Доказване на трепонема-  
  антитела с TPHA 5,80
44 Доказване на трепонема-  
  антитела FTA-Abs тест 9,90
45 Доказване на HIV антитела по ELISA 10,00
46 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антигени (HBs-Ag),  
  антитела (IgM-anti-HBc, Anti-HBc,  
  Anti-HBs) пo ELISA 9,90
47 Качествено доказване на хепатит  
  С-вирусни антитела по ELISA 11,70
48 Качествено доказване на хепатит  
  В-вирусни антигени (HBe-Ag) или  
  антитела (Anti-HBe) пo ELISA 11,70
49 Количествено определяне на  
  антитела (напр. реакция на Видал,  
  реакция за лизиране, хемаглутина-  
  ционен тест, реакция на свързване  
  на комплемента, реакция за  
  задръжка на хемаглутинацията и  
  други подобни), за всяко 8,775
50 Количествено определяне на  
  антитела с имунна преципитация 8,775
51 Количествено определяне на  
  антитела с имунологичен метод 11,70
52 Качествено определяне на антитела  
  пo ELISA 22,50
53 Качествено определяне на антитела  
  с индиректна имунофлуоресценция  
  за всеки клас антитела по 13,80
54 Количествено определяне на анти-  
  тела с индиректна имунофлуо-  
  ресценция за всеки клас антитела по 19,50
55 Доказване на антитела в серум и от  
  болни чрез ВНР, РСК, РЗХА,  
  за всяка по 11,70
56 Трихомонасна култура 4,10
57 Вземане и приготвяне на намазка  
  за паразитологично изследване 1,20
58 Изследване на нативен препарат  
  за паразити 3,15
59 Насочено паразитологично изслед-  
  ване на оригинален материал от  
  болен след обогатяване и обработка 6,00
60 Културелно изследване за паразити,  
  за всеки вид паразит по 6,00
61 Диференцирано оцветяване за  
  доказване на паразити 7,50
62 Инокулиране на оригинален  
  материал от болен на клетъчни  
  култури или опитни животни 10,50
63 Доказване на паразити с  
  имунофлуоресценция 12,30
64 Доказване на паразитни антигени  
  с имунологичен метод 12,30
65 Определяне на антипаразитни  
  антитела с индиректна имунофлуо-  
  ресценция, за всеки отделен изотип  
  антитела по 12,30
66 Определяне на антипаразитни  
  антитела с аглутинационен тест  
  (пасивна хемаглутинация, директна  
  аглутинация, латекс-аглутинация и др.) 8,70
67 Определяне на антипаразитни  
  антитела с имуноензимен метод, за  
  всеки отделен изотип антитела по 9,75
68 Сейбин-Фелдман тест за  
  токсоплазмоза 10,50
69 Определяне на антипаразитни  
  антитела и паразитни антигени  
  с полиакрил-амидил  
  електрофореза и Westernblotting 37,50
70 Доказване на дрожди или гъбички  
  с флуоресцентен микроскоп 11,70
71 Гъбична култура след подготовка  
  с микроскопска проверка 6,45
72 Микологично диференциране чрез  
  биохимични методи, всеки  
  биохимичен тест по 2,40
73 Микологично диференциране чрез  
  субкултури 4,80
74 Микологично диференциране с  
  поливалентни или моновалентни  
  серуми, за серум по 1,80
75 Проверка за чувствителност на  
  чиста гъбична култура, на всеки  
  химиотерапевтик по 1,80
76 Тест на Ouchterloni-бактерио-  
  логична или преминаваща  
  електрофореза 5,85
77 Бактериологично доказване на  
  антигени с имунопреципитация 5,85
78 Бактериологично доказване на  
  антигени с имунологичен метод 9,90
79 Доказване на бактерии с  
  флуоресцентен микроскоп 9,90
80 Определяне брой микроорганизми  
  в клинични материали 4,65
81 Качествено доказване на анти-  
  микробни биологично активни  
  вещества в телесни течности 2,25
82 Изследване с култура след  
  подготовка в най-малко три  
  хранителни среди 5,85
83 Изследване с култура след  
  подготовка в най-малко пет  
  хранителни среди 7,50
84 Изследване с култура на трудни за  
  култивиране микроорганизми  
  (анаероби, актиномицети,  
  кампилобактер, йерсинии,  
  микоплазми), на щам по 9,90
85 Микробиологично диференциране  
  чрез биохимичен анализ, на тест по 1,80
86 Бактериологично диференциране  
  чрез моно- или поливалентни серуми,  
  на серум по 1,80
87 Бактериологично диференциране  
  чрез субкултури и др. биохимични  
  методи с най-малко четири  
  реакции, на щам по 2,40
88 Бактериологично диференциране  
  чрез субкултури и др. биохимични  
  или културни методи (напр. цветна  
  редица с най-малко осем реакции),  
  на щам по 4,05
89 Бактериологично диференциране на  
  микобактерии и анаероби чрез  
  субкултури и други биохимични и  
  културни методи 9,90
90 Проверка за чувствителност на чиста  
  култура със стандартизиран  
  агардифузионен тест или друг метод  
  към най-малко четирима химиотера-  
  певтици, на причинител по 7,50
91 Проверка за чувствителност на чиста  
  култура със стандартизиран  
  агардифузионен тест или друг метод  
  към най-малко осем хемотера-  
  певтици, на причинител по 11,70
92 Определяне на минимална потис-  
  каща концентрация (МПК) на  
  бактерии, на проба общо 23,40
93 Добавка на МБК при използване на  
  субкултури, на проба по 4,65
94 Проверка за чувствителност на  
  трудни за култивиране бактерии в  
  чиста култура, на щам и на  
  химиотерапевтик по 7,50
95 Бактериологично или серологично  
  изследване ин виво с последващи  
  култури, на изследван материал по 15,75
96 Сложно бактериологично изследване  
  ин виво (напр. на микобактерии),  
  вкл. последващи култури и др. 39,00
97 Хемокултура-аеробна и анаеробна 2,00
98 Вирусологично изследване на  
  материали от болни за изолация 9,00
99 Вирусологично изследване на  
  материали от болни за изолация и  
  идентификация на вируса причи-  
  нител с имунологични методи 15,00
100 Изработка на един парафинов блок  
  от инструментален или хирургичен  
  материал за целите на биопсичното  
  изследване 7,50
101 Само за изготвяне на хистологичен  
  препарат за готов парафинов блок 3,00
102 Изработка на хирургичен материал  
  за целите на биопсичното изслед-  
  ване със серийни срезове 9,90
103 Хистохимично изследване 11,70
104 Имунохистологично изследване 37,50
105 Електронно-микроскопско  
  диагностично изследване 33,00
106 Консултация на готови  
  хистологични препарати 6,45
107 Цитологична оценка на намазка  
  от порцио и цервикс за ракова  
  диагностика 6,90
108 Цитологично изследване на  
  материал, получен чрез аспирация  
  или пункция 6,90
109 Имуноцитохимично изследване 37,50
110 Определяне на общ холестерол 2,70
111 Определяне на HDL-холестерол  
  (директен) 3,20
112 Определяне на LDL-холестерол  
  (директен) 3,20
113 Определяне на триглицериди 2,70
114 Определяне на Ano A 1 3,20
115 Определяне на Ano B 3,20
116 Определяне на пикочна киселина 2,50
117 Определяне на фибриноген 3,00
118 GOT 2,70
119 GPT 2,70
120 GGT 2,70
121 CPK (креатин-фосфатаза) 2,70
122 Креатинин 2,70
123 Протромбиново време 2,80
124 СУЕ 1,80
125 Хематокрит 1,00
126 Определяне на глюкоза  
  (мокра химия) 2,70
127 Определяне на глюкоза  
  (експресен метод) 6,00
128 ЕКГ с 12 отвеждания 5,00
129 Работна ЕКГ проба  
  (велоергометрия) 20,00
130 24-часов ЕКГ запис (холтер) 22,00
131 FT4 14,00
132 TSH 10,00
133 Кортизол 12,00
134 Инсулин 11,00
135 Адреналин (урина) 9,00
136 Норадреналин (урина) 9,00
137 Общ холестерол 1,40
138 ЛВП-холестерол 2,20
139 Триглицериди 1,90
140 Глюкоза 1,20
141 Креатинин 1,40
142 Пикочна киселина 1,50
143 Калий 1,90
144 Калций 1,30
145 Преглед, изследване и експертно-  
  диагностично заключение за лъчево  
  увреждане 40,00
146 Консултация за прекъсване на  
  бременност при неблагоприятни  
  екологични въздействия 15,00
147 Хромозомен анализ на периферна  
  кръв 25,00
148 Скринингов анализ чрез микроядрен  
  тест 15,00
149 Хромозомен анализ чрез сесрински  
  хроматиден обмен 25,00
150 Целотелесни измервания на  
  инкорпорирани гама-излъчващи  
  радионуклиди. Оценка на дозовото  
  натоварване 200,00
151 Гама-излъчващи радионуклиди  
  в урина 160,00
152 Естествен уран в урина 120,00


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, чл. 3, чл. 5, ал. 1 и § 1

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и § 1

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)


Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, чл. 4 и § 1

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)


Приложение № 4 към чл. 4 и § 1

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти