Logo Вторник, 19 Ноември
Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 35 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА БАНКА

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка.
(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат за всички видове залози, учредени в полза на банка, когато заложената вещ е предадена на банката или за нейна сметка на друго лице, избрано от банката.

Чл. 2. (1) На търг по реда на тази наредба се продават само движими вещи, върху които е учреден залог в полза на банката като обезпечение по кредит, по който вземането е станало изискуемо и са налице следните условия:
1. договорът за кредит съдържа клауза, даваща право на банката да се удовлетвори от залога, като сама продаде заложените вещи без съдебна намеса по реда на тази наредба;
2. заложената вещ да е предадена на банката или на друго лице, избрано от банката;
3. договорът за залог е сключен писмено с достоверна дата;
4. заложената вещ или ценна книга да имат пазарна или борсова цена;
5. длъжникът е в забава и след изтичането на 7-дневен срок от поканата за доброволно изпълнение не е изпълнил задължението си.
(2) Когато залогодателят е трето лице, заложената вещ може да се продаде на търг по реда на тази наредба само ако това е изрично предвидено и в договора за залог. В този случай копие от поканата до длъжника се връчва на залогодателя по реда на ал. 3.
(3) Поканата по ал. 1, т. 5 се предава срещу подпис на длъжника или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Когато длъжникът по банковия кредит е променил адреса си, който е посочил при сключване на договора за кредит, без да уведоми за новия адрес банката, изпратената покана на стария адрес се приема за връчена.


Чл. 3. По смисъла на тази наредба продажба на търг е и продажбата, извършена на стокова или на фондова борса.


Чл. 4. Подготовката и провеждането на търга се осъществяват от банката.


Чл. 5. Търговете се провеждат с явно или с тайно наддаване.


Чл. 6. Разноските, свързани с подготовката и провеждането на търга, са за сметка на длъжника, а разноските по чл. 23, ал. 2 и други подобни разходи във връзка с прехвърлянето на вещта са за сметка на купувача.

Глава втора.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА


Чл. 7. (1) Продажбата на търг се извършва от комисия, определена от лицата, които управляват и представляват банката, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е в състав от 3 до 5 членове, единият от които е юрист, и 2 резервни членове.
(3) От състава на комисията се определят председател, който ръководи нейната работа, и секретар, който води документацията.


Чл. 8. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват всички нейни членове. При отсъствие председателят привлича по своя преценка резервен член.
(2) Комисията взема решенията си с мнозинство от повече от половината от членовете си. При равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя.

Глава трета.
ОЦЕНКА НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ


Чл. 9. (1) Движимите вещи, подлежащи на продажба на търг, се оценяват от оценители, определени от лицата, които управляват и представляват банката.
(2) Към оценка на вещите се пристъпва след изтичането на срока по чл. 2, ал. 1, т. 5.
(3) Вещите се оценяват по тяхната пазарна стойност.


Чл. 10. (1) Когато вещите са оставени за пазене на трето лице, избрано от банката, то е длъжно да осигури достъп до вещите.
(2) Ако лицето по ал. 1 не изпълни задължението си, банката, чрез лицата, които я управляват и представляват, изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, оказано по реда на чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната полиция.

Глава четвърта.
УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА


Чл. 11. (1) В търга може да участват всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, за които не съществува ограничение в тази наредба или забрана по закон или друг нормативен акт.
(2) В търга не може да участват длъжникът, членовете на комисията по чл. 7, ал. 1 и оценителите по чл. 9, ал. 1.

Глава пета.
ОБЯВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА


Чл. 12. (1) Търгът се обявява от банката не по-рано от 7 дни от датата на оценката.
(2) Обявлението за търга се поставя на видно място в сградата, където е управлението на банката, или в клоновете й в зависимост от местонахождението на движимите вещи и се публикува поне в един централен ежедневник.
(3) От датата на обявяването, включително датата на последната публикация, до датата на търга трябва да има не по-малко от 15 дни.


Чл. 13. (1) Обявлението по чл. 12, ал. 2 съдържа:
1. наименованието на банката;
2. адреса, телефонния и телефаксния номер на банката;
3. описание на заложените вещи;
4. изискванията към лицата, които могат да ги закупят, когато такива изисквания са предвидени в нормативен акт;
5. вида на търга;
6. началната цена;
7. размера на задатъка, банката и номера на сметката, по която трябва да се внесе;
8. мястото, времето и начина на огледа;
9. крайния срок за заявяване на участие в търга;
10. мястото, деня и часа на търга;
11. времето, мястото и начина на предаване на вещите и на плащане на цената.
(2) Обявлението може да съдържа и данни за:
1. мястото и срока на получаване на тръжните документи;
2. размера на таксата за получаване на тръжните документи и начина на плащането им;
3. други данни.


Чл. 14. (1) Началната цена на търга е цената, определена съгласно чл. 9.
(2) Задатъкът за участие в търга е 10 на сто от началната цена на вещите.


Чл. 15. (1) Тръжните документи се осигуряват от банката и се представят на участниците в търга срещу заплащане или безплатно, когато това е предвидено в тръжните условия.
(2) Тръжните документи се изготвят на български език.
(3) Тръжните документи съдържат:
1. условията за провеждане на търга;
2. образец на предложение - за търговете с тайно наддаване;
3. документ за оценка на вещите;
4. образец на декларация за произхода на средствата съгласно приложението;
5. други данни.


Чл. 16. Лицата, които желаят да участват в търга, заявяват това писмено в банката и внасят задатъка в срока по чл. 13, ал. 1, т. 9.


Чл. 17. (1) Търгът се провежда, ако са се явили най-малко двама кандидати.
(2) Когато на обявения търг не са се явили поне двама кандидати или не са били направени действителни предложения, тръжната комисия организира в 15-дневен срок повторен търг.
(3) Повторният търг се извършва по правилата за първоначалния. Ако и на повторния търг вещите не бъдат продадени, по искане на банката комисията може да й възложи вещите вместо плащане по цена не по-ниска от 80 на сто от началната цена.
(4) Ако цената, по която банката е придобила вещите, е по-висока от нейното вземане плюс направените разноски по подготовката и провеждането на търга, банката изплаща разликата на залогодателя не по-късно от 7 дни от датата на възлагането на вещите.
(5) Ако на повторния търг вещите не бъдат продадени и не са възложени на банката по реда на ал. 3, нов търг може да се проведе не по-рано от 30 дни от приключването на втория, като се прави нова оценка на вещите.
(6) За всички случаи, при които търг не се провежда, се съставя протокол.


Чл. 18. (1) Търгът се провежда в определения в чл. 13, ал. 1, т. 10 ден и час.
(2) Лицата, които управляват и представляват банката, издават заповед за назначаване на тръжна комисия 2 часа преди началото на търга.
(3) В деня и часа по ал. 1 председателят на тръжната комисия:
1. проверява присъствието на членовете на комисията, на залогодателя или на неговия представител;
2. обявява откриването на търга и неговия предмет;
3. проверява самоличността и документите на участниците, констатира изпълнението на условията за провеждането на търга.


Чл. 19. (1) Явният търг е публичен.
(2) Наддаването започва от началната цена, обявена от председателя на тръжната комисия. Той може да определи и стъпка на наддаване, която е задължителна за всяко наддаване над началната цена.
(3) Наддаването се извършва чрез обявяване от председателя на последователни суми над началната цена, разграничени чрез звуков сигнал.
(4) Преди третото обявяване на последното предложение председателят прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.
(5) Търгът се печели от участника, предложил най-висока цена. Председателят го обявява и ако няма други заложени вещи за продажба на този търг, го закрива.


Чл. 20. (1) При търг с тайно наддаване участниците представят на тръжната комисия при откриване на търга предложенията си в запечатан плик.
(2) Върху плика се отбелязват името на участника и вещта, обект на търга.
(3) В предложението се описва вещта, посочват се предлаганата цена (цифром и словом), която не може да бъде по-ниска от началната, името на участника и други данни, определени от банката.


Чл. 21. (1) След като участниците представят предложенията си, председателят на тръжната комисия обявява приключването на наддаването със звуков сигнал и в присъствието на членовете на комисията отваря всеки плик и проверява дали са спазени условията за участие в търга, след което обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.
(2) Предложение, което не отговаря на изискванията по чл. 20, не се разглежда от комисията.
(3) Предложенията се заверяват от всички членове на комисията и се подреждат в наддавателен лист според размера на посочените суми.
(4) Търгът се печели от участника, предложил най-висока цена. Председателят обявява публично спечелилия търга и ако няма други заложени вещи за продажба на този търг, го закрива.
(5) Когато двама или повече участници са предложили една и съща най-висока цена, търгът продължава с явно наддаване между тях, което започва от тази цена.


Чл. 22. (1) Тръжната комисия изготвя протокол в 3 екземпляра - по един за банката, залогодателя и спечелилия търга, подписани от членовете на комисията и от спечелилия търга, още в самото заседание. Членовете на комисията, които са на особено мнение, отразяват писмено съображенията си в протокола и го подписват. Ако залогодателят не е присъствал на търга, протоколът му се изпраща по реда на чл. 2, ал. 2.
(2) Протоколът съдържа данни за:
1. състава на тръжната комисия;
2. деня, часа и мястото на започване на търга;
3. крайния срок за заявяване на участие;
4. имената на допуснатите до търга участници;
5. имената на лицата, които не са били допуснати за участие в търга, и причините за това;
6. предложените от участниците цени;
7. името на спечелилия търга участник.
(3) Когато съгласно чл. 17, ал. 3 вещите са възложени на банката вместо плащане, протоколът отразява това решение на комисията.


Чл. 23. (1) Правото на собственост върху заложената вещ преминава върху спечелилия търга по силата на решението на тръжната комисия, отразено в протокола, след заплащане на цената.
(2) За движими вещи, предмет на търга, за които нормативен акт от по-висока степен изисква прехвърлянето на собствеността да се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите или при спазване на друг ред, комисията извършва прехвърлянето при спазването на този ред. Договорите и другите необходими актове се подписват от председателя на комисията.
(3) Цената се заплаща по посочения в обявлението по чл. 13, ал. 1, т. 11 начин и срок по сметка на банката.


Чл. 24. (1) Ако спечелилият търга не плати цената в определения срок, тръжната комисия съставя протокол, с който определя за спечелил търга участника, предложил следващата по размер цена, като му изпраща съобщение за това и определя 7-дневен срок от получаване на съобщението за внасяне на цената. Ако и този участник не плати цената, за спечелил търга се обявява следващият по реда на предложените цени участник, който я плати.
(2) Задатъкът на спечелилите търга участници, които не платят цената, се задържа от банката за погасяване на дълга. Ако дългът е по-малък от задържаните суми, разликата се връща.
(3) Задатъкът на останалите участници се връща.


Чл. 25. От получената продажна цена на заложените вещи банката удовлетворява вземанията си по предоставения кредит, включително и направените от нея разноски по търга.

Глава шеста.
ОСОБЕНИ ПРОДАЖБИ


Чл. 26. (1) Заложените вещи, включително селскостопанска продукция, могат да се предлагат за продажба от банката на стокова борса.
(2) Заложените акции, облигации и съкровищни бонове могат да се продават на фондова борса.
(3) За продажбите по реда на ал. 1 и 2 тази наредба не намира приложение.
(4) Ако акциите не са продадени по реда на ал. 2, банката може да ги придобие при условията и по реда на глава 5.

Глава седма.
ЗАЩИТА ПРЕД СЪДА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ


Чл. 27. (1) Залогодателят и участниците в търга могат да обжалват пред районния съд незаконосъобразните действия на банката или на тръжната комисия и отказите на същите да извършат дължимите действия по тази наредба.
(2) Жалбата се подава до районния съд по мястото на действията на тръжната комисия в 7-дневен срок от деня на извършване на действието или от деня, в който то е трябвало да бъде извършено.
(3) Препис от жалбата се връчва на банката или тръжната комисия, които в 7-дневен срок от получаването й могат да направят писмено възражение.
(4) Жалбата се разглежда по реда на чл. 214 - 217 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) Подаването на жалбата не спира действието по изпълнението, но съдът може да постанови спиране на обжалваното действие.
(6) Решението на районния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.


Чл. 28. Продажбата на търг с явно наддаване, сключена в резултат на действия, които противоречат на закона или на добрите нрави, може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки заинтересуван в десетдневен срок от възлагането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Банки по смисъла на тази наредба са търговските банки и Държавната спестовна каса.


§ 2. За нарушения на тази наредба виновните лица се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба не се прилага, когато:
1. длъжникът е обявен в несъстоятелност;
2. върху заложената вещ се провежда принудително изпълнение по съдебен ред от друг кредитор, както и от назначен депозитар от друг кредитор по реда на Закона за особените залози.


§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за банките.


Приложение към чл. 15, ал. 3, т. 4


ДЕКЛАРАЦИЯ
за произхода на средствата, с които лицата ще
участват в търга
 
Долуподписаният...........................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
притежаващ личен паспорт серия ...... № .............................
издаден на ...................... от ........... РУ на МВР -
гр ................., ЕГН: ................................,
с адрес за кореспонденция: гр. (с) .......................................................................................................................................................................................................
пощенски код..................... ул. (ж.к.)...........................................................................................................................................................................................
№ .......... бл. ........ вх. ....... ет. ....... ап. ......фирма
..................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се от ЕТ)
данъчна служба ................. данъчен номер .......................
БУЛСТАТ ............, тел. ............. факс.............................................................................................................................................................................................
в качеството си на:

А. Физическо лице

Б. Физическо лице - едноличен търговец (ЕТ)

В. Представител на юридическото лице .....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице)
със седалище гр. (с.) ............................. с адрес за
кореспонденция: гр. (с.) ........................ код....................................................................................................................................................................................
ул. (ж.к.) ................ №..., бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...,
данъчна служба ................ данъчен номер ...........................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ ............. тел. .............. факс...........................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 

1. Средствата, с които ще участват в закупуването на

движимите вещи, обявени за продажба на търг, са от ....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
(описват се източниците)

2. За периода, през който съм придобил средствата по

т. 1, съм платил данъци върху доходите в размер на ......................................................................................................................................................................................
........................................................ лв.
(словом)
(кв. № ...... или банково бордеро ......).

3. Юридическото лице, което представлявам, е реализирало

печалба за предходната година в размер на...............................................................................................................................................................................................
............................................................. лв.
(словом)
и е платило данък върху печалбата....................... лв.

(словом)

(кв. № ...... или банково бордеро ......).

4. Юридическото лице, което представлявам, притежава

имущество и финансови активи в размер на...................................................................................................................................................................................................
........................................................ лв.
(словом)

5. Аз (юридическото лице, което представлявам) нямам (ня-

ма) задължения към държавата.

6. Съгласен съм да давам информация на съответните орга-

ни относно сведенията в тази декларация и за средствата, с
които ще изплащам кредитите, използвани за участие в търга.
 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от

Наказателния кодекс.
 
 
Дата Декларатор:


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти