Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № КО-02-56 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.50 от 5 Май 1998г., изм. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за лицензиране на изпълнители във връзка с прилагане на нормативната уредба при възстановяване на собствеността върху земеделските земи, при поддържане и осъвременяване на плановете за земеразделяне и на другите материали и данни, получени при прилагане на ЗСПЗЗ и при прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).

Чл. 2. Наредбата има за цел да осигури защита на обществените интереси и инвеститорите чрез определяне на специалисти и фирми, които технически компетентно да изпълняват проектантските и геодезически дейности при възстановяване на собствеността върху земеделските земи и горите и земите в горския фонд.


Чл. 3. Лицензирането на изпълнителите, подновяването и отнемането на лицензите се извършва от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или упълномощено от него длъжностно лице.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Лицензите се издават по образец с валидност 5 години.
(2) Лицензът не може да се преотстъпва или прехвърля на други лица.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Лиценз за изпълнител-физическо лице може да се получи от специалист с висше образование по специалностите: геодезия, фотограметрия и картография, земеустройство или маркшайдер или специалист с научно звание в областта на геодезията, земеустройството и маркшайдер (приложение № 1).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Лиценз за фирма изпълнител, регистрирана по Търговския закон, може да се получи, ако в нея по основен трудов договор работи лицензиран специалист (приложение № 2).
(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Служебен лиценз може да се получи от длъжностни лица, ако отговарят на изискванията по ал. 1 и работят по основен трудов договор в управление "Координация и контрол на поземлената реформа" при МЗГАР, в ГУ "Поземлена собственост" при МЗГАР, в общинска служба по земеделие и гори, както и в МРРБ, ако изпълняват функции на председател на приемателна комисия по технически дейности по ЗСПЗЗ (приложение № 3). Служебният лиценз служи само за изпълнение на служебни задължения при контрола и приемането на технически дейности по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Лиценз може да се получи от фирма-изпълнител, регистрирана по Търговския закон, за окончателно завършване на техническите дейности по договорирани обекти.

Раздел II.
Условия и ред за издаване на лиценз


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За получаване на лиценз физическото или юридическото лице подава заявление в МЗГАР по образец съгласно приложение № 4.
(2) Към заявлението по ал. 1 за лиценз на физическо лице се прилагат:
1. копие от диплом за завършено висше образование по специалност съгласно чл. 5, ал. 1 или документ, удостоверяващ получаването на съответно научно звание или научна степен;
2. копие от документ, доказващ минимален трудов стаж по специалността 3 години;
3. трудова автобиография, в която се посочва и участие в изпълнение на техническите дейности при прилагане на ЗСПЗЗ;
4. свидетелство за съдимост;
5. документ за внесена такса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Към заявлението по ал. 1 за лиценз на фирма, регистрирана по Търговския закон се прилагат:
1. копие на съдебното решение за регистрация;
2. заверено от ръководителя извлечение от щатното разписание за специалистите;
3. копие от лицензи на специалистите от щатното разписание;
4. списък на изработени обекти при прилагане на ЗСПЗЗ;
5. документ за внесена такса.
(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Към заявлението по ал. 1 за получаване на служебен лиценз се прилагат документите по ал. 2, т. 1 - 4, както и документ за заеманата длъжност.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Заявленията се завеждат в деловодството на МЗГАР и служебно се предават на техническия секретар на специализираната комисия за регистриране.
(2) Заявленията се разглеждат от 5-членната специализирана комисия по ал. 1, назначена от министъра на ЗГАР.


Чл. 8. (1) Комисията по чл. 7, ал. 2 разглежда приетите и заведени заявления и се произнася с протоколно решение в срок до 30 дни от датата на регистрирането им.
(2) На одобрените изпълнители в едномесечен срок се издава лиценз.
(3) Неодобрените заявители писмено се уведомяват в срока по ал. 2. Отказът подлежи на обжалване по административен ред пред министъра на земеделието горите и аграрната реформа.


Чл. 9. (1) Заседанията на комисията по чл. 7, ал. 2 са редовни, когато в тях участват повече от 2/3 от членовете и.
(2) Комисията приема решения с мнозинство от половината, плюс един от участващите в заседанието членове.


Чл. 10. Лиценз не се издава при направен мотивиран отказ от комисията при:
1. непълна документация към заявлението;
2. отнемане на лиценз през последните 2 години;
3. липса на изискуемата квалификация;
4. доказани нарушения на нормативната база и договорните задължения и системни санкции за некачествена работа.

Раздел III.
Вписване, подновяване, контрол и отнемане на лицензите


Чл. 11. (1) Всеки издаден или подновен лиценз се вписва в публичен регистър на ГУ "Поземлена собственост" под номер, съответстващ на реда на вписването.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. трите имена (наименование на фирма), ЕГН (Булстат) и адрес;
4. срок на лиценза;
5. отнемане на лиценза.
(3) Главно управление "Поземлена собственост" периодично публикува актуализирания регистър по ал. 1 и извадки от него обявява за сведение на видно място в населените места.


Чл. 12. (1) За подновяване на лиценз след изтичане на срока по чл. 4, ал. 1 се подава заявление по реда на чл. 6 и копие от издадения лиценз.
(2) За подновяване на лиценза се взема предвид дейността на изпълнителя през предходния период, в т. ч. извършените нарушения и техния характер.
(3) При получаване на нов лиценз (подновен лиценз) валидното до момента удостоверение или лиценз (оригинал) се предават в специализираната комисия.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 50 от 1998 г.)


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа чрез ГУ "Поземлена собственост", областните земеделски служби и общинските служби по земеделие и гори упражнява контрол по извършваните от изпълнителите технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
(2) Констатираните нарушения на нормативната база и техническите инструкции и указания и случаите на некачествена работа писмено се докладват в специализираната комисия. Органите по ал. 1 докладват и случаите на нарушения, санкционирани по чл. 39, ал. 2 ЗСПЗЗ.
(3) Специализираната комисия определя кои от нарушенията са основание за отнемане на лицензи и за тях подготвя протоколно решение. Сведенията за всички нарушения се прилагат към досието на изпълнителя.


Чл. 14. (1) Лицензът може да бъде отнет преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, когато се установи, че лицензираният изпълнител:
1. е извършил нарушения по чл. 13, ал. 3;
2. се е лишил от необходимите лицензирани специалисти;
3. извършва доказани умишлени нарушения на нормативната база с цел лично облагодетелстване или в полза на други лица;
4. е санкциониран по чл. 39, ал. 2 ЗСПЗЗ;
5. използва лиценза за авторизиране на дейности, изпълнявани от нелицензирани изпълнители;
6. е направил опит за фалшифициране на лиценза или на документи, необходими за получаването му.
(2) Отнемането на издаден лиценз с неизтекъл срок се извършва от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или упълномощено от него длъжностно лице въз основа на писмено предложение-протокол на специализирана комисия по чл. 13, ал. 3.
(3) Главното управление "Поземлена собственост" публикува списъците на изпълнителите, чиито лицензи са отнети, поставя ги на видно място в населените места и уведомява заинтересованите страни.
(4) Прекратява се договорът с фирма, която в двумесечен срок от влизането в сила на тази наредба, не е лицензирана или лицензът и е отнет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Общинските служби по земеделие и гори и приемателните комисии на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ отказват приемането им, когато те са извършени и докладвани от нелицензиран изпълнител или от изпълнители с отнет лиценз.


Чл. 15. (1) При сключване на договори, допълнителни споразумения към договори или при предоговориране на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ към документите се прилагат копие от лиценза на специалиста и на фирмата. В договора се вписват номерата и датите на издаването на лиценза.
(2) При промяна в щатното разписание на изпълнителя в едномесечен срок се уведомява възложителят по договора за данните за лицензиране на нов специалист.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава в изпълнение на чл. 14, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ.


§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Размерът на таксите по чл. 6, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 5 се определя съответно съгласно чл. 7, т. 1 и 3 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 20 от 1998 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Събраните средства по ал. 1 се внасят в бюджета на МЗГАР.
(3) Отказът за издаване на лиценз не е основание за възстановяване на внесената такса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Необходимите средства за финансиране на разходите за лицензионен документ, създаването, воденето и публикуването на регистъра на лицензираните изпълнители, както и разходите за правни експерти и други услуги, разходите за материали и командировки и разходите за осъществяване на контролна дейност се осигуряват от бюджета на МЗГАР.


§ 3. Тази наредба отменя съществуващите правила за издаване на удостоверения и изготвяне на списък на лицата, които имат право да осъществяват проекто-проучвателни дейности по техническите дейности при прилагане на ЗСПЗЗ съгласно отменените текстове на чл. 59, ал. 1, т. 9 и 11 ППЗСПЗЗ.


§ 4. Изпълнението на тази наредба се възлага на упълномощено лице от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.


§ 5. С тази наредба се отменя Наредба № 2 от 1997 г. за лицензиране на специалисти за изпълнение на технически дейности по ЗСПЗЗ на основание чл. 59 ППЗСПЗЗ.


§ 6. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) (1) Лицата, притежаващи удостоверение, което им дава право за извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, за да запазят правата си, са длъжни да направят искане за получаване на лиценз при условията и по реда на тази наредба в 3-месечен срок от обнародване на изменението в "Държавен вестник".
(2) Издадените удостоверения стават невалидни след изтичане на срока по ал. 1, съответно при отказ да се издаде лиценз.


§ 7. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1998 г.) Приложенията се изменят, както следва:

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 26 МАРТ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)

§ 47. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Навсякъде в правилника и в другите подзаконови нормативни актове, приети от Министерския съвет, думите "поземлена комисия", "поземлената комисия", "общинските поземлени комисии", "поземлени комисии" и "поземлените комисии" се заменят съответно с "общинска служба по земеделие и гори", "общинската служба по земеделие и гори", "общински служби по земеделие гори" и "общинските служби по земеделие и гори".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 50 от 1998 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА
 
ЛИЦЕНЗ
 
№ ................................................................................................................................................................................................................
 
София,............................................................................................................................................................................................................

Министерството на земеделието, горите и аграрна-

та реформа на основание чл. 3 от Наредбата за лицензи-
ране на изпълнителите при прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и на
Закона за възстановяване собствеността върху горите и
земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 123 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 1998 г.)
 
ЛИЦЕНЗИРА
 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(име: собствено, бащино и фамилно; ЕГН; домашен адрес)
да извършва технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Срокът за валидност на лиценза е 5години.

Таксата е платена съгласно чл. 7, т. 3 от

Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена
собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 20 от 1998 г.).
Министър:
 


Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 50 от 1998 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА
 
ЛИЦЕНЗ
 
№ ................................................................................................................................................................................................................
 
София,............................................................................................................................................................................................................

Министерството на земеделието, горите и аграрна-

та реформа на основание чл. 3 от Наредбата за лицензи-
ране на изпълнителите при прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и на
Закона за възстановяване собствеността върху горите и
земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 123 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 1998 г.)
 
ЛИЦЕНЗИРА
 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(пълно наименование, седалище и адрес на управление
на фирмата,съдебна регистрация, БУЛСТАТ)
да извършва технически дейности при прилагане на
ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Срокът за валидност на лиценза е 5 години.
Таксата е платена съгласно чл. 7, т. 3 от Тарифата
за таксите, събирани от органите по поземлена
собственост (обн., ДВ, 'бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 20 от 1998 г.).
Министър:
Служебен
 


Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 50 от 1998 г.)


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА
 
ЛИЦЕНЗ
 
№ ................................................................................................................................................................................................................
 
София,............................................................................................................................................................................................................

Министерството на земеделието, горите и аграрна-

та реформа на основание чл. 3 от Наредбата за лицензи-
ране на изпълнителите при прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и на
Закона за възстановяване собствеността върху горите и
земите от горския фонд (обн., ДВ, бр. 123 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 50 от 1998 г.)
 
ЛИЦЕНЗИРА
 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
(име: собствено, бащино и фамилно; ЕГН;
домашен адрес) да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното
прилагане.
Срокът за валидност на лиценза е до изтичане срока на
трудовия договор с............................................................................................................................................................................................
Министър:
 


Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1

(Предишно приложение № 2 - ДВ, бр. 50 от 1998 г.)


ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ

И АГРАРНАТА РЕФОРМА

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за лицензиране на изпълнител на техническите
дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

Заявител................................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на фирмата)

 
.......................................................................................................................................................................
(или трите имена, ЕГН и домашния адрес на специалиста)

Телефон:.........................Факс:.................................................................................................................................

Моля да ми бъде издаден (подновен) лиценз

за извършване на техническите дейности по
прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи и Закона за възста-
новяване собствеността върху горите и земите
от горския фонд.
 

Приложение:

Опис на документите съгласно чл. 6 от На-

редбата за лицензиране на изпълнителите по
прилагане на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи и Закона за възста-
новяване на собствеността върху горите и зе-
мите от горския фонд.

Дата:

Заявител:

(подпис и печат)

 


Приложение № 5 към чл. 5, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 33 от 1999 г.)


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРИТЕ И
АГРАРНАТА РЕФОРМА
 
ЛИЦЕНЗ
№...............................................................................................................................................................................................................................
София,........................................................................................................................................................................................................................
 

Министерството на земеделието, горите и аграрна-

та реформа на основание чл. 3 от Наредбата за лицен-
зиране на изпълнителите при прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и на
Закона за възстановяване собствеността върху горите и
земите от горския фонд
 
ЛИЦЕНЗИРА
 
....................................................................................................................................................................................................................

да извършва технически дейности при прилагане на

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.

Лицензът е валиден до окончателно приключване на

договорираните обекти.

Министър:

 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти