Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА МИНИМАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА АКЦИОНЕР В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВО, ЧИЙТО АКЦИИ СА БИЛИ ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Приета с ПМС № 470 от 17.12.1997 г.

Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г.


Чл. 1. С наредбата се урежда минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер или акционери в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане по реда на Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

Чл. 2. Пълномощното е писмено и трябва да има минимално съдържание, посочено в чл. 3, и в образец - приложение към наредбата.


Чл. 3. (1) Пълномощното включва:
1. трите имена, единния граждански номер, местожителството и адреса или фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър на упълномощителя и пълномощника;
2. броя и номерата на представляваните акции или временни удостоверения, съответно броя на безналичните акции и номерата на поименните удостоверения;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите;
6. дата и подпис.
(2) Когато дневният ред включва избиране или освобождаване на членове на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите, в пълномощното изрично се посочват трите имена или фирмата на предложените лица, както и начинът на гласуване за всеки от тях поотделно.
(3) В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.


Чл. 4. В пълномощното се посочва изрично дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. Ако упълномощаването се отнася и до включените допълнително въпроси в дневния ред, изрично се посочва, че в тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества във връзка с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон.


§ 2. Комисията по ценните книжа и фондовите борси дава указания по прилагането на наредбата.


Приложение към чл. 2

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният (те).....................................
(трите имена и единен граждански номер, съответно
фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване
в търговския регистър и в БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ
.....................броя акции (поименно удостоверение
№ .............. депозитен сертификат №.......,
номера на акциите от .............до ...............
съответно временни удостоверения или акции с номера
от ...................до .....................), на
основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с
чл. 96 от Закона за ценните книжа, фондовите борси и
инвестиционните дружества
(ЗЦКФБИД)
УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)................................
(трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ)
да ме (ни) представлява(т) заедно и поотделно на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на................. (дата, час и място), и да гласува(т) с всички притежавани от мен (нас) акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................
5. Избор на нов(и) член(ове) на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите - посочват се трите имена и ЕГН, местожителството и адресът, съответно фирмата, БУЛСТАТ и данъчният номер на лицето(ата).
Предлагани решения:
По т. 1. ...............................................
По т. 2. ...............................................
По т. 3. ...............................................
По т. 4. ...............................................
По т. 5. ...............................................
Начин на гласуване - (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от Предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин).
Упълномощаването обхваща (не обхваща) въдпоси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).
Съгласно чл. 96, ал. 3 ЗЦКФБИД преупълномощаването с изброените по-горе права е НИЩОЖНО.

Дата: Упълномощител (и):
   
..........199 .....г. (.....)
гр.......................................................................................................
 


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти