Logo Събота, 19 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Приета с ПМС № 484 от 20.12.1997 г.

Обн. ДВ. бр.125 от 29 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се урежда редът за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към Министерския съвет, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Орган за управление на фонда е управителният съвет, който има устройство, функции и задачи, определени в глава трета, раздел II от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.


Чл. 3. (1) Средствата на фонда се набират и разходват по реда на извънбюджетните средства в левове и във валута.
(2) Сметките на фонда се откриват в Българската народна банка.


Чл. 4. (1) За средствата на фонда се съставя годишна план-сметка.
(2) Приходната и разходната част на план-сметката се съставят в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Раздел II.
Набиране на средствата на фонда


Чл. 5. (1) Средствата на фонда се набират от:
1. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1998 г.) целева ежегодна субсидия от държавния бюджет в размер до 0,1 на сто от брутния вътрешен продукт;
2. вноски от юридически лица, извършващи застрахователна дейност, в размер 1 на сто от внесените суми от собственици на моторни превозни средства по застраховка "Гражданска отговорност";
3. събирани суми по чл. 59 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;
4. приходи от мероприятия, организирани с цел подпомагане, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, както следва:
а) специализирана лотария "Инвалиди";
б) извънредни тиражи на лотарии и на спортния тотализатор;
в) благотворителни представления и спортни прояви;
г) базари и други социални дейности;
5. доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и юридически лица;
6. лихви по сметката на фонда;
7. други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се превеждат по сметката на фонда от министъра на финансите авансово за всяко тримесечие на текущата година в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Те се определят на база отчета на брутния вътрешен продукт за съответния период на предходната година, но не повече от одобреното тримесечно разпределение на субсидията със Закона за държавния бюджет на Република България за текущата година.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 се превеждат по сметката на фонда от юридическите лица, извършващи застрахователна дейност, в едномесечен срок от получаването на сумите от собствениците на моторни превозни средства по застраховка "Гражданска отговорност".
(4) Средствата по ал. 1, т. 3 се внасят по сметката на фонда в сроковете, определени в наказателните постановления.
(5) Средствата по ал. 1, т. 4, букви "б", "в" и "г" се превеждат по сметката на фонда в двуседмичен срок след приключване на съответното мероприятие.
(6) Целево получените суми по ал. 1, т. 5 при неизразходването им за определените цели се възстановяват съгласно предварително определените срокове заедно със законната лихва. Ако няма определени срокове, средствата се връщат не по-късно от 31 декември на годината, през която са получени.

Раздел III.
Разходване на средствата на фонда


Чл. 6. (1) Средствата на фонда се разходват за:
1. профилактика и медицинска рехабилитация;
2. образование и професионална рехабилитация;
3. стимули за заетост на инвалидите;
4. субсидии за специализираните предприятия, кооперации и производствени единици за инвалиди;
5. осигуряване на достъпна битова и околна среда;
6. култура, спорт и туризъм;
7. социално подпомагане на инвалиди.
(2) От средствата на фонда се осигуряват и средствата за трудови възнаграждения и социални и други осигуровки, както и за административно-стопански, капиталови и други разходи, свързани с дейността на щатния персонал на фонда и административното обслужване на управителния съвет.


Чл. 7. (1) Със средствата на фонда се финансират проекти и програми, спечелили конкурси по реда на наредба, приета от Министерския съвет, и се изплащат социални помощи на инвалиди по реда на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите и правилника за неговото прилагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 1998 г.) Средствата, отпуснати от фонда, които не са използвани за определените цели, се възстановяват в пълен размер заедно с лихвата, определена в чл. 57, ал. 1 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.


Чл. 8. Разходи по фонда се извършват до размера на постъпилите средства в банката.


Чл. 9. Наличните средства по фонда на 31 декември на текущата година преминават като наличност за следващата бюджетна година и се използват за разходите, предвидени в него.

Раздел IV.
Управление и контрол


Чл. 10. Председателят на управителния съвет, който е и председател на фонда, представлява фонда и се разпорежда със средствата в него в съответствие с утвърдената план-сметка.


Чл. 11. (1) Проектът на годишната план-сметка се подготвя от председателя на фонда, който я внася в управителния съвет за разглеждане и одобряване.
(2) След съгласуване на годишната план-сметка с министъра на финансите министърът на труда и социалната политика я внася за утвърждаване от Министерския съвет.


Чл. 12. (1) Министерският съвет ежегодно, в срок до 1 месец от приемането на Закона за държавния бюджет на Република България, утвърждава план-сметката за приходите и разходите на фонда по източници на набиране и направления на разходите.
(2) В случаите, когато план-сметката на фонда не бъде утвърдена в сроковете по ал. 1, приходите на фонда се набират по установения нормативен ред, а разходите се извършват в размери, позволяващи осъществяването на дейността на фонда, но не повече от наличните средства по него.


Чл. 13. Управителният съвет при доказана необходимост, свързана с изпълнението на целите на фонда, може да пренасочва средства от един разход в друг и от едно тримесечие в друго в рамките на утвърдените средства в годишната план-сметка след съгласуване с министъра на финансите.


Чл. 14. (1) Набирането и разходването на средствата по фонда се отчитат тримесечно и годишно по видове приходи и разходи в съответствие с утвърдената план-сметка.
(2) Председателят на фонда внася за приемане от управителния съвет отчетите по ал. 1.
(3) В рамките на сроковете, определени за съставяне на счетоводните отчети и баланси на организациите на бюджетна издръжка, председателят на фонда представя в Сметната палата и в Министерството на финансите отчетите за дейността на фонда.


Чл. 15. Наблюдението и контролът върху дейността на фонда се осъществяват от министъра на труда и социалната политика.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2001 г.) Контролът по набирането и разходването на средствата по фонда и тяхното отчитане се осъществяват от Сметната палата и от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол при Министерството на финансите.


§ 2. Наредбата е приета на основание чл. 58 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти