Logo Неделя, 9 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приета с ПМС № 502 от 30.12.1997 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 16 Януари 1998г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг.

Чл. 2. Държавни облигации по външния дълг, които могат да се използват за участие в приватизацията, са следните видове облигации, емитирани по реда на ратифицираните от Народното събрание на Република България споразумения с търговските банки-кредитори по преструктурирането на външния дълг на страната:
1. облигации с отстъпка;
2. облигации с начално намалени лихви.


Чл. 3. Облигациите по чл. 2 могат да се използват от всички физически и юридически лица - техни притежатели. Органите по чл. 3 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППДОбП) осъществяват приватизационните сделки след представяне на изискващите се разрешения съгласно валутното законодателство на страната.


Чл. 4. (1) При сключване на приватизационни сделки органът по чл. 3 ЗППДОбП може да договаря не повече от 50 на сто от стойността на придобиваните дялове, акции или имущество по приватизационната сделка да се заплащат с облигации с отстъпка и не повече от 75 на сто - с облигации с начално намалени лихви.
(2) Вземането на купувача за начислените и неизплатени лихви по лихвените купони към датата на придобиване на облигациите по чл. 2 се прихваща срещу тази част от цената на придобиваните дялове, акции или имущество по приватизационната сделка, която не се заплаща с облигации по чл. 2.


Чл. 5. При използване на облигации по чл. 2 за плащане по сделки за приватизация стойността им се определя, както следва:
1. стойността в щатски долари на облигациите с отстъпка се определя по номиналната стойност на облигациите, а на облигациите с начално намалени лихви - с отстъпка 50 на сто от номиналната стойност;
2. стойността в левове се определя, като стойността по т. 1 се умножи по обявения от Българската народна банка курс на лева към щатския долар за датата, съответстваща на датата на прехвърляне на облигациите по сметка на Министерството на финансите.


Чл. 6. Органите по чл. 3 ЗППДОбП приемат плащане с облигации по чл. 2, след като притежателят на облигациите удостовери:
1. че е собственик на облигациите в пълен вид - лицева стойност и лихвени купони;
2. че облигациите са свободни от залози, обезпечения и други задължения;
3. че има правомощия да извърши прехвърлянето при съответните условия на размяната.


Чл. 7. Органите по чл. 3 ЗППДОбП, осъществяващи приватизационни сделки, изискват от купувачите да прехвърлят облигациите в пълен вид - лицева стойност и лихвени купони - в полза на Министерството на финансите по сметка на БНБ. Комисионните разноски са за сметка на купувача.


Чл. 8. Органите по чл. 3 ЗППДОбП уведомяват Министерството на финансите и Българската народна банка за обекта на сделката, по която ще се извърши плащане с облигации по чл. 2, за сумата и вида на облигациите, с които ще се извърши плащането, за името на купувача и срока за извършване на плащането.


Чл. 9. Българската народна банка в тридневен срок от датата на прехвърлянето уведомява Министерството на финансите за:
1. вида на постъпилите по нейна сметка облигации по чл. 2;
2. серията и номера на облигациите и транша съгласно споразуменията за преструктуриране на външния дълг на България;
3. начислените и неплатени лихви към датата на постъпване на облигациите по нейна сметка;
4. датата на прехвърлянето;
5. името на прехвърлителя;
6. обекта на сделката.


Чл. 10. Органите по чл. 3 ЗППДОбП приключват приватизационната сделка след писмено потвърждение от Министерството на финансите за извършения в негова полза трансфер на облигации по чл. 2. Потвърждението съдържа и информацията по чл. 9, т. 1, 3, 4, 5 и 6.


Чл. 11. Министърът на финансите анулира постъпилите по реда на чл. 7 облигации и редуцира държавния дълг.


Чл. 12. (1) Не се допуска уреждане с облигации по външния дълг на задължения за инвестиции и на неустойки по договорите за приватизация.
(2) Не се допуска използване на облигации по външния дълг за участие в общинска приватизация.
(3) Не се допуска използване на облигации по външния дълг при приватизация чрез публично предлагане на акции.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 5 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти