Logo Вторник, 1 Декември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ИНЖЕНЕРЕН ДИЗАЙН" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО"

Приета с ПМС № 2 от 13.01.1998 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 21 Януари 1998г.


Чл. 1. (1) Висше образование по специалността "Инженерен дизайн" от професионално направление "Общо инженерство" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификация "инженер-дизайнер" и "магистър инженер" се придобива във висши училища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и на наредбата.
(2) Формите на обучение са редовна и задочна.

Чл. 2. (1) Сроковете за обучение са:
1. за образователно-квалификационна степен "бакалавър" - 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра, с общ минимален хорариум 2820 академични часа;
2. за образователно-квалификационна степен "магистър" - 1 учебна година, съответстваща на 2 семестъра, след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност, през която се изучават минимум 6 учебни дисциплини с общ минимален хорариум 720 академични часа.
(2) Приемането на студентите се извършва, както следва:
1. за образователно-квалификационна степен "бакалавър" - чрез конкурсен изпит по рисуване и моделиране или два изпита по рисуване, включващи графика и композиция, като резултатите се оценяват по шестобалната система;
2. за образователно-квалификационна степен "магистър" - чрез конкурс, при условия и по ред, определени в правилниците на висшите училища.


Чл. 3. (1) Висшите училища могат да провеждат обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалността "Инженерен дизайн" и за лица, притежаващи образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от други професионални направления.
(2) Обучението се извършва по учебни планове, съобразени с образователната подготовка на студентите и с изискванията на:
1. член 4, ал. 2 и 3 - за образователно-квалификационна степен "бакалавър";
2. член 2, ал. 1, т. 2 относно броя на дисциплините и техния хорариум и чл. 4, ал. 2 и
3 - за образователно-квалификационна степен "магистър".
(3) Условията и редът за приемане на студенти се определят в правилниците на висшите училища.


Чл. 4. (1) Обучението по специалността "Инженерен дизайн" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.
(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум са, както следва:


№ по Учебни Общ хорариум
ред дисциплини (в часове)
1. Математика 90
2. Физика 60
3. Механика 60
4. Машинознание 60
5. Информационни технологии 60
6. Инженерна графика 90
7. Материалознание 120
8. Производствени технологии 120
9. История на изкуството и дизайна 60
10. Естетика 45
11. Рисуване 120
12. Цветознание 60
13. Теория на композицията 60
14. Графичен дизайн 105
15. Формообразуване 105
16. Моделиране 105
17. Ергономия и ергономично проектиране 105
18. Промишлено и дизайнерско проектиране 210
  Общо: 1635

(3) В учебния план могат да бъдат включени и други задължителни дисциплини.
(4) Хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост по учебен план.


Чл. 5. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини по чл. 4, ал. 2 и 3, както и семестриалните изпити по тях се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели. По решение на академичния съвет до 20 на сто от лекционните курсове по тези дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор".
(2) Не по-малко от 65 на сто от преподавателите по ал. 1 са на основна работа във висшето училище.
(3) По решение на академичния съвет до 50 на сто от лекционните курсове и семестриалните изпити по избираемите учебни дисциплини могат да бъдат възлагани на нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен "доктор" в съответното научно направление.
(4) Лекционните курсове за образователно-квалификационна степен "магистър" се провеждат от хабилитирани в съответната научна област преподаватели, като 80 на сто от тях са на основна работа във висшето училище.


Чл. 6. Висшето училище организира практическа подготовка на студентите за образователно-квалификационна степен "бакалавър", която се осъществява чрез учебна практика от 120 часа.


Чл. 7. (1) Обучението за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа.
(2) Обучението за образователно-квалификационна степен "магистър" завършва със защита на дипломна работа.


Чл. 8. (1) Провеждането на държавен изпит и защита на дипломна работа се извършва пред държавна изпитна комисия, в състава на която са включени не по-малко от трима хабилитирани преподаватели в съответното научно направление. В комисията участват и външни специалисти.
(2) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора.


Чл. 9. Студентите, изпълнили задълженията си по учебни планове, в които са отразени изискванията на наредбата, получават дипломи за висше образование за съответната образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" с професионална квалификация "инженер-дизайнер" и "магистър инженер".

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително.
2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.
3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.
(2) В минималния хорариум по чл. 2, ал. 1 се включват задължителните, избираемите и факултативните учебни дисциплини.
(3) Избираемите и факултативните учебни дисциплини се утвърждават от академичния съвет на висшето училище.


§ 2. Висши училища, които не изпълняват изискванията на наредбата, не могат да приемат студенти и да издават дипломи за висше образование.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Студентите, приети преди учебната 1997 - 1998 г., могат да продължат обучението си по утвърдените до влизането в сила на наредбата учебни планове и да получат образователно-квалификационни степени в зависимост от сроковете на обучение и от учебния план, по който се обучават.


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти