Logo Четвъртък, 6 Май


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА ЗА СНАБДЯВАНЕ С ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА

В сила от 13.02.1998 г.
Приета с ПМС № 31 от 09.02.1998 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 13 Февруари 1998г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за подготовката и снабдяването с основни хранителни и нехранителни стоки при положение на война и при военно положение.

Чл. 2. За осигуряване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки при положение на война и при военно положение могат да бъдат въведени:
1. режимно снабдяване и разпределение;
2. ограничително снабдяване и разпределение.


Чл. 3. Подготовката и организацията на дейностите за въвеждане на режимно или ограничително снабдяване и разпределение се извършват в мирно време от държавните органи и от органите на местното самоуправление и местната администрация.


Чл. 4. На режимно или ограничително снабдяване и разпределение с основни хранителни и нехранителни стоки подлежи населението на страната, включително военизираните формирования извън състава на Въоръжените сили и служителите от дипломатическия корпус.

Глава втора.
РЕЖИМНО СНАБДЯВАНЕ


Чл. 5. Режимното снабдяване се въвежда с решение на Министерския съвет след обявяване на режим "Положение на война".


Чл. 6. На режимно разпределение подлежат:
1. селскостопанска продукция в суров и преработен вид;
2. основни хранителни и нехранителни стоки, чисто производство във военно време е ограничено поради липса на ресурси;
3. получени хуманитарни помощи.


Чл. 7. Списъкът на стоките, за които се въвежда режимно снабдяване, се одобрява от Министерския съвет в общия държавен военновременен план и включва:
1. стоки с предварително утвърдени норми за снабдяване съгласно приложението;
2. стоки, нормите за снабдяване на които се определят съобразно наличностите в момента.


Чл. 8. По предложение на министъра на здравеопазването съгласувано със заинтересуваните министри и ръководители на ведомства за отделни категории от населението при наличие на достатъчни количества могат да се отпускат допълнителни количества стоки.


Чл. 9. (1) Разпределението на стоките, определени за режимно снабдяване, се извършва по категории на населението.
(2) Населението се разпределя по категории, както следва:
1. първа категория - служители на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи извън военизираните формирования, служители от дипломатическия корпус, работници, включително пенсионери, в държавните предприятия, търговските дружества, кооперативните организации и предприятия и в селското стопанство, изпълняващи военновременни задачи;
2. втора категория - служители в държавни предприятия, общински и търговски дружества, кооперативни организации и предприятия, в т.ч. служители пенсионери и учащи се над 12-годишна възраст;
3. трета категория - всички останали.
(3) За офицерския и сержантския състав от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и от други ведомства, които не се числят на котлова храна, основните видове стоки се изчисляват както за населението от първа категория.


Чл. 10. За стоките, определени за режимно снабдяване, се въвеждат лимитни карти (купони) по образец.

Глава трета.
ОГРАНИЧИТЕЛНО СНАБДЯВАНЕ


Чл. 11. Ограничителното снабдяване се въвежда във военно положение по решение на:
1. Министерския съвет - за цялата територия на страната;
2. областния управител с разрешение на Министерския съвет - за съответната област.


Чл. 12. (1) На ограничително разпределение подлежат хранителни и нехранителни стоки, снабдяването с които е временно затруднено.
(2) Нормите за разпределение на стоките по ал. 1 се определят от органа на изпълнителната власт, по решение на който се въвежда ограничително снабдяване, в зависимост от наличните количества.
(3) Нормите за разпределение при ограничително снабдяване не могат да бъдат по-ниски от нормите при режимното снабдяване.


Чл. 13. Стоките, за които е въведено ограничително снабдяване, се продават по фиксирани цени.


Чл. 14. За извършване на ограничителното снабдяване се използват организационните структури и редът, създаден за режимно снабдяване.

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНАБДЯВАНЕТО

Раздел I.
Органи за снабдяване


Чл. 15. (1) За организиране и извършване на режимното и ограничителното снабдяване се създават:
1. Национална комисия към Министерския съвет;
2. областни комисии при областните управители;
3. общински (районни) комисии.
(2) Съставът на създадените комисии по ал. 1, т. 2 и 3 се определя в мирно време съобразно броя на жителите, пребиваващи постоянно или временно на съответната територия при режим "военно положение", и се включва във военновременния щат и в поименния длъжностен списък.
(3) Решенията на комисиите са задължителни за всички органи на държавната и местната администрация, за търговските дружества и организации на територията на страната.


Чл. 16. (1) Националната комисия за режимно и ограничително снабдяване се ръководи от заместник министър-председател, определен със заповед на министър-председателя, и включва: заместник-министър на отбраната, заместник-министър на земеделието, горите и аграрната реформа, заместник-министър на промишлеността, заместник-министър на търговията и туризма, заместник-министър на транспорта, заместник-министър на финансите, заместник-министър на външните работи, секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Централния кооперативен съюз и началника на Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси".
(2) Националната комисия ръководи дейността на държавната и местната администрация по осигуряване с хранителни и нехранителни стоки, определени за режимно или ограничително снабдяване, като за целта:
1. осигурява по области заявените от Въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи за нуждите на дипломатическия корпус количества стоки в определените от нея бази, складове и стокови борси;
2. организира отпечатването, разпределянето и съхраняването на личните снабдителни книжки или митни карти (купони);
3. координира подготовката за отпечатване на списъците на населението по местоживеене;
4. организира, координира и контролира:
а) дейностите по подготовката за въвеждане на режимно или ограничително снабдяване на населението;
б) евакуацията на стоките от базите, складовете и общинските стокови борси в застрашените райони и преразпределението им на територията на страната;
в) доставката от внос на стоки, определени за режимно или ограничително снабдяване;
5. балансира разпределението на наличните, произведените и доставените от внос и дарените стоки съобразно потребностите на областите.
(3) Снабдяването на служителите на дипломатическия корпус се организира по ред, определен от министъра на външните работи в съответствие с наредбата.


Чл. 17. (1) За осигуряване работата на Националната комисия за режимно и ограничително снабдяване във военновременния щат на министерствата и ведомствата по чл. 16, ал. 1 се създават комисии за режимно и ограничително снабдяване.
(2) Комисиите по ал. 1 се ръководят от съответните представители - членове на Националната комисия за режимно и ограничително снабдяване.
(3) Функциите, задачите и съставът на комисиите се определят от съответния министър или ръководител на ведомство.


Чл. 18. (1)Областната комисия за режимно и ограничително снабдяване се ръководи от определен от областния управител заместник областен управител и включва специалисти от областната администрация по търговията, снабдяването, социалните и транспортните дейности и представители на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, Централния кооперативен съюз, Въоръжените сили и Министерството на вътрешните работи.
(2) Областната комисия ръководи и координира дейността по осигуряване на населението със стоки, като за целта:
1. организира подготовката за въвеждане на режимно или ограничително снабдяване в общините на територията на областта;
2. контролира отпечатването и раздаването на списъците на населението по общини и райони;
3. обобщава наличностите и потребностите от стоките, определени за режимно или ограничително снабдяване за областта;
4. осигурява наличието на необходимите стоки за Въоръжените сили, за Министерството на вътрешните работи и за другите военизирани формирования в определените бази, складове и търговски борси;
5. заявява в Националната комисия за режимно и ограничително снабдяване потребностите на областта от стоки за следващите 7 дни и прогноза за следващия 30-дневен период;
6. контролира работата и наличностите в общинските стокови борси и балансира складовите им наличности;
7. координира снабдяването със стоки на общинските стокови борси;
8. балансира преразпределението на излишната за общините изкупена продукция от частни и други производители.


Чл. 19. Решенията на областната комисия за режимно и ограничително снабдяване се утвърждават от областния управител.


Чл. 20. (1) За осигуряване работата на областната комисия за режимно и ограничително снабдяване във военновременния щат на областната администрация се създава направление "Контингенти и карти".
(2) функциите, задачите и съставът на направление "Контингенти и карти" се утвърждават от областния управител.


Чл. 21. (1) Общинската (районната) комисия за режимно и ограничително снабдяване се ръководи от заместник-кмет (секретар) на общината (района) и включва специалисти в областта на търговията, снабдяването, социалните и транспортните дейности.
(2) Общинската (районната) комисия:
1. организира подготовката и извършва снабдяването на населението на територията на общината (района);
2. организира изготвянето на списъците по местоживеене и категоризиране на населението;
3. обобщава наличностите и потребностите от стоки, определени за снабдяване на кметствата на територията на общината (района);
4. балансира наличните стоки между кметствата в общината (района);
5. организира и контролира работата на общинската (районната) стокова борса;
6. заявява в областната комисия потребностите на общината (района) от стоки за следващите 3 дни и прогноза за следващия 7-дневен период;
7. организира доставката на стоките от производителите, централните бази и складове до общинската (районната) стокова борса и до складовите бази на територията на общината (района);
8. организира с участието на районната потребителна кооперация (РПК) изкупуването, съхраняването и преразпределянето на продукция, произведена на територията на общината от частни и други производители.


Чл. 22. Решенията на общинската (районната) комисия за режимно и ограничително снабдяване се утвърждават от кмета на общината (района).


Чл. 23. (1) За осигуряване работата на общинската (районната) комисия за режимно и ограничително снабдяване във военновременния щат на общината (района) се създава отдел "Контингенти и карти".
(2) Функциите, задачите и съставът на отдел "Контингенти и карти" се утвърждават от кмета на общината (района).


Чл. 24. Кметовете на кметства организират режимното или ограничителното снабдяване на постоянно и временно пребиваващите жители на териториите на кметствата при положение на война и при военно положение.


Чл. 25. (1) За непосредствена работа по организирането и осъществяването на режимно или ограничително снабдяване във военновременния щат на кметството се създава служба "Контингенти и карти".
(2) Съставът на служба "Контингенти и карти" се определя от кмета съобразно броя на жителите на кметството и създадената организация за снабдяване и разпределение.


Чл. 26. (1) Отдел (служба) "Контингенти и карти" организира:
1. съхраняването, раздаването и отчета на личните снабдителни книжки и лимитни карти (купони) по местоживеене;
2. получаването на списъците на населението за режимно или ограничително снабдяване и разпределянето им по места (пунктове) за раздаване;
3. извършването на пълна инвентаризация на наличностите от стоки, предвидени за режимно или ограничително снабдяване в складовете, магазините и заведенията за обществено хранене на територията на кметството;
4. доставката на стоките от складовете (производителите) до търговските обекти и тяхната охрана;
5. изкупуването с участието на потребителната кооперация на продукция, произведена от частни и други производители.
(2) Отдел (служба) "Контингенти и карти" определя:
1. потребностите от стоки, предвидени за режимно или ограничително снабдяване;
2. обектите от търговската мрежа, в които ще се продават определените за режимно или ограничително снабдяване стоки, и при необходимост открива нови в районите на съсредоточаване на население след евакуация.
(3) За организиране и извършване на режимното или ограничителното снабдяване отдел (служба) "Контингенти и карти":
1. определя и оповестява местата (пунктовете) за раздаване на личните снабдителни книжки и лимитни карти съобразно териториалното разпределение и гъстотата на населението;
2. получава и разпределя списъците на населението по места (пунктове) за раздаване;
3. раздава личните снабдителни книжки и лимитни карти срещу представяне на личен паспорт;
4. изпълнява указанията на органите на изпълнителната власт по организирането на режимно или ограничително снабдяване.
(4) Служба "Контингенти и карти" заявява в общинската (районната) комисия за режимно и ограничително снабдяване потребностите на населеното място от стоки за следващия ден и прогноза за следващия 3-дневен период.
(5) Времето за инвентаризация на наличността от стоки, получаването на списъците на населението и доставките на стоките от складовете до търговските обекти се определят със заповед на кмета.


Чл. 27. За осигуряване на необходимия ред, отчетност и контрол на наличните стокови количества жителите, пребиваващи постоянно или временно на съответните територии, при въвеждане на режимно снабдяване:
1. потвърждават (извършват) адресната си регистрация в населеното място;
2. привеждат в съответствие с положението към момента данните в личните си документи, отнасящи се до трудовата им дейност (местоработата), социалното им положение и деца под 16 г.;
3. получават срещу подпис и съхраняват полагащите им се лични снабдителни книжки и лимитни карти (купони);
4. изискват от длъжностните лица своевременно и точно попълване на данните в личните им документи при промяна на адресната регистрация;
5. предоставят при поискване от длъжностните лица информация за членовете на семейството(домакинството), необходима за организиране и извършване на режимно снабдяване.

Раздел II.
Ред за снабдяване и отчетност


Чл. 28. (1) За получаване на лична снабдителна книжка и лимитни карти (купони) жителите:
1. попълват (ако са производители или търговци) декларация за наличните хранителни и нехранителни стоки;
2. представят в отдел (служба) "Контингенти и карти" необходимите данни за актуализиране списъка на населението по места (пунктове) за раздаване.
(2) Стоките, подлежащи на режимно снабдяване, над определените нормативи в домакинствата се изземват срещу заплащане по фиксирани цени или се оставят в полза на домакинствата срещу съответните им купони.


Чл. 29. Декларациите и данните за актуализиране на списъка на населението по местоживеене и по места (пунктове) за раздаване се представят в отдел (служба) "Контингенти и карти" лично или от главите на домакинствата или на семействата.


Чл. 30. (1) Личните снабдителни книжки и лимитни карти се получават лично или от главите на домакинствата или на семействата при представяне на личен паспорт.
(2) Серията и номерът на личната снабдителна книжка се записват в личния паспорт.
(3) Раздадените лични снабдителни книжки и лимитни карти се описват в партидна книга, съхранявана в общината (района, кметството).


Чл. 31. Лимитните карти се получават и се раздават по утвърден график в края на месеца за следващия месец срещу подпис по актуализирания списък.


Чл. 32. (1) Стоките, определени за режимно или ограничително снабдяване, се получават срещу представяне на определения купон от лимитната карта в магазина, който е определен за снабдяване на жителите.
(2) Хранещите се в обществени столове служители и деца в детски заведения само на обяд или само вечер предават в съответното заведение половинката от купоните за деня.
(3) Зачислените на котлова храна в болнични заведения, санаториуми и столове предават
всички отрязъци (купони) от лимитните карти за времето, за което са зачислени.


Чл. 33. След приключване на работния ден управителите на магазини (столове) предават събраните купони по видове стоки в стоковата борса или в складовите бази, от които се снабдяват,и срещу тях получават стоки за следващия ден.


Чл. 34. Събраните в стоковата борса купони по видове стоки се предават в съответния отдел (служба) "Контингенти и карти".


Чл. 35. На базата на предадените купони отдел (служба) "Контингенти и карти" изготвя и изпраща в общинската комисия за режимно или ограничително снабдяване заявка за потребностите от стоки.


Чл. 36. При промяна на местоживеенето гражданите получават лимитни карти (купони) по общия ред след адресна регистрация в новото местожителство.


Чл. 37. (1) Неизразходваните купони за съответния месец подлежат на връщане.
(2) Връщането на неизразходваните купони и получаването на нови се отразява в личната снабдителна книжка.
(3) За получените, раздадените и унищожените лимитни карти за месеца се изготвя отчет.

Глава пета.
КОНТРОЛ НА РЕЖИМНОТО ИЛИ ОГРАНИЧИТЕЛНОТО СНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО


Чл. 38. Контролът по организацията на снабдяването на населението се извършва от:
1. националната комисия - за всички органи на държавната и местната администрация, държавни предприятия, търговски дружества и организации на територията на страната;
2. комисиите по чл. 17 - за съответните министерства и ведомства;
3. областните комисии - за общините, търговските дружества и държавните предприятия на територията на областта;
4. общинските (районните) комисии - за кметствата, търговските дружества и държавните предприятия на територията на общината (района).


Чл. 39. За извършената проверка се съставя протокол, екземпляр от който се изпраща във висшестоящата комисия.


Чл. 40. В състава на отделите (службите) "Контингенти и карти" се включват служители от областната или общинската (районната) администрация по военновременния щат,а при необходимост - и други служители.


Чл. 41. Разходите по подготовката, организирането и извършването на режимно или ограничително снабдяване са за сметка на държавния (общинския) бюджет и се планират:
а) в мирно време - като отделен ред към средствата за отбранително-мобилизационна подготовка;
б) за военно време - чрез военновременния бюджет на административно-териториалната единица.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 42. Длъжностно лице, което наруши изискванията на наредбата, ако деянието не представлява престъпление, се наказва по Закона за административните нарушения и наказания и по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Чл. 43. (1) Административните нарушения се установяват с актове, съставени от упълномощените длъжностни лица.
(2) Административните наказания се налагат от ръководителите на органите по чл. 38 при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Режимно снабдяване и разпределение" е гарантирано осигуряване на минимално количество основни хранителни и нехранителни стоки за населението в положение на война.
2. "Ограничително снабдяване и разпределение" е режим на снабдяване с отделни хранителни и нехранителни стоки във военно положение.
3. "Личната снабдителна книжка" е основен документ, който се получава от всяко лице, навършило 16 години, и съдържа данни за самоличността, социалното положение и получените лимитни карти(купони).
4. "Лимитната карта (купон)" удостоверява правото на притежателя й да получи срещу заплащане определеното за периода количество хранителни и нехранителни стоки.
5. "Домакинство" е група лица (семейство, роднини и други лица), които живеят в едно жилище и се хранят заедно.
6. "Глава на домакинството (семейството)" е лицето, което се грижи за издръжката на останалите членове на домакинството (семейството).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Личните снабдителни книжки и лимитни карти в мирно време се водят на отчет под номера и се съхраняват като материали на отговорно пазене в общината (района).


§ 3. Образците на списъците за категоризиране на населението, лимитните карти (купони), личните снабдителни книжки, декларациите по чл. 28, партидните книги и отчетите се утвърждават от Националната комисия за режимно и ограничително снабдяване.


§ 4. В мирно време функциите на службата по чл. 25, ал. 1 се изпълняват от кметовете на кметствата.


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 32, т. 19 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 7. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на отбраната.


Приложение към чл. 7, т. 1


Норми за снабдяване на населението с основни хранителни
и нехранителни стоки при положение на война
 
Наименование на Мярка Време, Кате гория   Забележка
стоките   за което 1 2 3  
    важат        
Хранителни стоки            
1. Хляб г ден 800 600 500 брашно рандеман 140 г
2. Мазнини г месец 800 600 500 за деца от 1 до 12 г.
3. Месо г седмица 600 450 350  
4. Сирене и кашкавал г месец 750 550 500 за деца от 6м. до 12 г.
5. Захар г месец 800 600 550  
6. Ориз г месец 450 300 250 за деца от 3 до 12 г.
7. Тестени изделия г месец 200 150 120  
8. Варива (фасул, леща) г месец 650 450 400  
9. Яйца бр. месец 5 4 4  
             
Нехранителни стоки            
1. Памучни и тип памучни м година 16 12 10  
2. Вълнени и тип вълнени м година 1,8 1,5 1,3  
- за мъже м година 2,0 1,6 1,4 за деца от 2 до 12 г.
- за жени м година 1,6 1,4 1,2 за деца от 2 до 12 г.
3. Долно трикотажно облекло бр. година 4 4 3 за деца от 6 до 12 г.
4. Горно трикотажно облекло бр. година 1 1 1 за деца от б.до 12 г.
5. Чорапи (чорапогащи) чифт година 4 4 4 за деца от 6 до 12 г.
6. Обувки чифт година 1 1 1 за деца от 2 до 12 г.
7. Сапун бр. месец 250 200 150 за деца до 1 г.- 500 г
            за деца от 1 до 12 г. - 300 г

Забележка. По предложение на Министерството на здравеопазването съгласувано с Министерството на търговията може да се дават допълнителни количества от режимните стоки за някои професии с тежък умствен и физически труд, работещи при вредни за здравето условия, за бременни, родилки и кръводарители.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти