Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 21 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

В сила от 01.04.1998 г.
Издадена от Българската народна банка

Обн. ДВ. бр.28 от 11 Март 1998г., изм. ДВ. бр.118 от 13 Октомври 1998г., попр. ДВ. бр.124 от 27 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.110 от 19 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.48 от 4 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.37 от 29 Април 2005г., изм. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.93 от 22 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 21 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2010г., отм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 21 от 26 ноември 2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка - ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., в сила от 04.01.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят сроковете, размерите и активите, в които се поддържат задължителни минимални резерви от банките при Българската народна банка (БНБ), и начинът за тяхното определяне и регулиране.
(2) Всички банки и клоновете на чуждестранни банки със седалище в страната са задължени да поддържат минимални резерви при БНБ съгласно разпоредбите на тази наредба.


Депозитна база
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г.) Депозитната база, върху която се определя размерът на задължителните минимални резерви, са привлечените средства на банките в левове и чуждестранна валута, с изключение на средствата, привлечени:
1. от други местни банки;
2. чрез клонове на местна банка в чужбина;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) чрез дългово/капиталови (хибридни) инструменти, при условие че тези инструменти отговарят на изискванията по чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредба № 8 от 2004 г. за капиталовата адекватност на банките;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г.) като подчинен срочен дълг, при условие че този дълг отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба № 8 от 2004 г. за капиталовата адекватност на банките.


Процент на задължителните минимални резерви

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2000 г., в сила от 1.07.2000 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 06.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 01.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., в сила от 01.12.2008 г.) Банките поддържат задължителни минимални резерви в размер 10 на сто от депозитната база.
(2) (В сила от 01.01.2009 г.) В изключение от изискванията по ал. 1, банките поддържат задължителни минимални резерви, както следва:
1. за привлечените средства от чужбина - в размер 5 на сто;
2. за привлечените средства от държавния и местните бюджети - 0 %.


Резервни активи

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2010 г., в сила от 01.02.2010 г.) (1) Банките поддържат задължителни минимални резерви по сетълмент-сметките си в RINGS и по други сметки със специално предназначение в левове и в евро в БНБ.
(2) За резервни активи се признават и:
1. 50 % от касовите наличности, включително в АТМ устройствата на банките;
2. средствата по сетълмент-сметките на банките в националния системен компонент на TARGET2 в размер, равен на 10 % от изчислената за периода по чл. 7 среднодневна стойност на наредените от тях плащания, с успешно завършен сетълмент.


Лихва по задължителните минимални резерви

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 118 от 1998 г.) Българската народна банка може да вземе решение за плащане на лихва върху левовия компонент на изискуемите задължителни минимални резерви, които банките поддържат по своите разплащателни сметки при нея. Лихвата се заплаща в левове, а нейният размер не може да надвишава дохода, който БНБ получава по вложенията си в евро.

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ


Базисен период

Чл. 6. Периодът, през който се наблюдава депозитната база на банките с оглед определяне размера на задължителните минимални резерви, се нарича базисен период и за такъв се приема всеки календарен месец.


Период на поддържане

Чл. 7. Периодът, в който банките трябва да поддържат задължителните минимални резерви, започва от четвъртия ден на отчетния базисен период и завършва на третия ден от следващия и се нарича период на поддържане.


Установяване на общия размер на резервите, които банките поддържат в БНБ (Загл. изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 06.12.2004 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Размерът на задължителните минимални резерви, които всяка банка трябва да достигне в края на периода на поддържане, се установява като произведение между депозитната база на банките по чл. 2 през всички дни от базисния период и процента на задължителните минимални резерви по чл. 3, като резултатът се закръглява до цяло число.

(Чл. 9. Резерви, които банките поддържат при БНБ - изм. - ДВ, бр. 68 от 2002 г., в сила от 1.07.2002 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 06.12.2004 г.)

Глава трета.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ (НОВА - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2007 Г.)


Изискване за поддържане на допълнителни задължителни минимални резерви

Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.)


Процент на допълнителните задължителни минимални резерви

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.)


База и базисен период за допълнителни задължителни минимални резерви

Чл. 9б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.)


Период на поддържане на допълнителни задължителни минимални резерви

Чл. 9в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.)

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ (ПРЕДИШНА ГЛАВА 3 - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г.)


Промяна на процента на резервите

Чл. 10. (Зал. - ДВ, бр. 37 от 2005 г.)


Поддържане и ползване на резервите

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) Банките сами изчисляват размера на задължителните минимални резерви, които трябва да поддържат, и управляват резервните си активи през периода на поддържане, така че да изпълнят изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 06.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 04.05.2007 г.) Приема се, че една банка е изпълнила изискванията на тази наредба, ако сумата от резервните активи, които тя е поддържала по сметките си при БНБ през всички дни от периода на поддържане по чл. 7, е равна на или надвишава установения по реда на чл. 8 размер на задължителните минимални резерви.
(3) Банките могат да ползват без ограничение наличностите по своите сметки при БНБ, по които се отчитат задължителните минимални резерви, през време на периода на поддържане, при условие че изпълняват изискването на ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.10.2008 г.) В случай че банка ползва над 50 % от левовата равностойност на изискуемите задължителни минимални резерви по сметките си в БНБ, тя заплаща на БНБ лихва в левове върху горницата над 50 % за всеки ден на ползване в размер, определен съгласно приета от Управителния съвет на БНБ методика.


Отчетност

Чл. 12. (1) Банките представят всяка седмица в управление "Банково" на БНБ отчет за депозитната си база, касовите си наличности и наличностите в АТМ-терминалите в левове и чуждестранна валута. Отчетите се представят в началото на всяка седмица, но не по-късно от вторник, като информацията е за предходната седмица и е за всеки ден от нея поотделно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 118 от 1998 г., попр. - ДВ, бр. 124 от 1998 г.) Освен текущите отчети по ал. 1 банките представят в БНБ и отчет най-късно до два дена след края на всеки базисен период, като той обхваща дните между последния седмичен отчет и края на базисния период.
(3) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2005 г., отм., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.) Формата и съдържанието на отчетите на банките по тази наредба се определят с решение на управителния съвет на БНБ.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 05.02.2007 г.)


Санкции

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.10.2008 г.) Банка, която в края на периода на поддържане отчете недостиг на определените по реда на тази наредба задължителни минимални резерви, заплаща на БНБ лихва в левове върху сумата на недостига в размер, определен съгласно приета от Управителния съвет на БНБ методика. Лихвата се начислява на годишна база за броя на дните на периода на поддържане, в който е отчетен недостиг, и се събира служебно от БНБ от сметките на банката при БНБ.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.10.2008 г.) (1) Ако в края на периода на поддържане банка или клон на чуждестранна банка отчете недостиг, по-голям от 1/12 от задължителните минимални резерви, управление "Банково" уведомява управление "Банков надзор" с оглед извършване на съответна проверка, а Управителният съвет на БНБ със свое решение може да ограничи текущото ползване на средства от сметките на банката при БНБ до пълното възстановяване на задължителните минимални резерви.
(2) Към мерките по ал. 1 се пристъпва и когато банка отчита недостиг по задължителните минимални резерви през три последователни периода на поддържане независимо от размера на недостига.


Чл. 15. (1) При забава на предоставянето на отчетната информация по чл. 12, както и при неизпълнение на други задължения по тази наредба спрямо банките и виновните длъжностни лица се налагат предвидените в Закона за банките имуществени санкции и административни наказания.
(2) Актовете за констатираните нарушения по ал. 1 се съставят от служители на управление "Банково", а наказателните постановления се издават от ръководителя на управление "Банков надзор" или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2006 г., в сила от 04.05.2007 г.)


Освобождаване от задължението за поддържане на резерви

Чл. 16. (1) Банките, обявени в несъстоятелност или ликвидация, не поддържат задължителни минимални резерви при БНБ, считано от датата на влизане в сила на решението за обявяване в несъстоятелност, респективно от датата на образуването на производство за принудителна или доброволна ликвидация и назначаване на ликвидатор.
(2) Разпореждане с авоарите по разплащателните сметки на банките по ал. 1 може да се извършва от синдиците или ликвидаторите след писмено искане от тяхна страна до управление "Банково" на БНБ и представяне на необходимите документи, удостоверяващи тяхното овластяване.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Банките, обявени в несъстоятелност или ликвидация преди влизане в сила на тази наредба, се освобождават от задължението да поддържат задължителни минимални резерви от датата на получаване на писменото искане на синдика, респективно ликвидатора, по реда на чл. 16, ал. 2.


§ 2. (1) Банките, които имат открити влогове и сметки в левове и чуждестранна валута по силата на чл. 3 от Закона за държавна защита на влогове и сметки в търговски банки, за които БНБ е поискала откриване на производство по несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 46 от 1996 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.), се освобождават от задължението да поддържат задължителни минимални резерви върху тези сметки, когато те са покрити с гаранционни държавни ценни книжа, деноминирани в левове или чуждестранна валута, до датата на техния падеж или до датата на прехвърляне на собствеността върху тези ценни книжа. Когато тези влогове и сметки се покриват от държавата с чуждестранна валута или левове, освобождаването е до датата на покриването.
(2) Освобождаването се извършва след писмено уведомление от банката до управление "Банково" за размера и валутата на прехвърлените влогове и сметки. Банките са задължени да уведомят БНБ в срок три дни, когато държавата покрие тези влогове и сметки, както и когато прехвърлят собствеността върху получените гаранционни държавни ценни книжа. За случаите, при които държавата е покрила тези влогове и сметки, преди да бъде обнародвана тази наредба, уведомлението се извършва до датата на нейното влизане в сила.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за Българската народна банка (ДВ, бр. 46 от 1997 г.) и е приета с Решение № 30 на Управителния съвет на Българската народна банка от 19 февруари 1998 г.


§ 4. Тази наредба влиза в сила от 1 април 1998 г., с изключение на чл. 16 и § 1 и § 2, които влизат в сила от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник", и отменя всички досегашни решения на Управителния съвет на Българската народна банка по регулирането на задължителните минимални резерви - общи и конкретни за отделни банки.


§ 5. Подуправителят, ръководещ управление "Банково", дава указания по прилагането на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 118 ОТ 1998 Г.)

§ 4. Параграф 2 от тази наредба влиза в сила от 1.I.1999 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.12.2004 Г.)

§ 5. Тази наредба е приета с решение № 135 от 18.ХI.2004 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 6 декември 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г.)

§ 8. Първият отчет по чл. 12, ал. 3 следва да се подаде до 15 юли 2005 г., като се отнася за периода 1 април 2005 г. - 30 юни 2005 г.


§ 9. Поддържането на допълнителни задължителни минимални резерви по чл. 9 започва от 4 август 2005 г.


§ 10. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, приета е с решение № 19 от 22 февруари 2005 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 1 април 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2005 Г.)

§ 5. Седмичните отчети по чл. 12, ал. 4 за периода от 1 април 2005 г. до влизане на тази наредба в сила се представят в 15-дневен срок от влизането на тази наредба в сила.


§ 6. (1) При условия, определени от БНБ, за първия базисен период банките могат да изчисляват процента на нарастване по чл. 9, ал. 1, т. 1, буква "а" спрямо общия размер на всички кредити към 30 юни 2005 г., вместо чрез използване на средноаритметична величина от стойностите на предоставените кредити към края на всеки ден от базисния период за допълнителни задължителни минимални резерви. В този случай процентът на нарастване по чл. 9, ал. 1, т. 1, буква "а" е 10 на сто. Банките, които ще отчитат процента на нарастване по този начин, уведомяват БНБ за това в седмичен срок от влизане в сила на тази наредба.
(2) В седмичен срок от влизане в сила на тази наредба банките, които ще отчитат рисково-претеглените приравнени на балансови активи задбалансови позиции само към края на всяка седмица по реда на чл. 9, ал. 5, уведомяват БНБ за това.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2005 Г.)

§ 3. Тази наредба е приета с Решение № 87 на Управителния съвет на БНБ от 15 юли 2005 г. и влиза в сила от 1 юли 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2005 Г.)

§ 2. (1) Първият базисен период за допълнителни задължителни минимални резерви, спрямо който § 1 се прилага, започва на 1 януари 2006 г.
(2) През периода на поддържане на допълнителни задължителни минимални резерви, който започва на 4 февруари 2006 г. и завършва на 3 май 2006 г., банките поддържат допълнителни задължителни минимални резерви в двойния размер на стойността, с която общият размер предоставени кредити през периода 1 април 2005 г. - 31 декември 2005 г. надхвърля съотношението, посочено в чл. 9, ал. 1, т. 1, буква "в".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2006 Г.)

§ 2. До 20 март 2006 г. банките представят актуализирани отчети по чл. 12, ал. 3, отнасящи се за периода от 1 януари 2006 г. до деня на влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2006 Г.)

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 80 от 1 юни 2006 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 4 август 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2007 Г.)

§ 5. Последният период, в който банките трябва да поддържат допълнителни задължителни минимални резерви по реда на отменените чл. 9 -, започва на 4 февруари 2007 г. и завършва на 3 май 2007 г., като последният базисен период за допълнителни задължителни минимални резерви обхваща тримесечието от 1 октомври 2006 г. до 31 декември 2006 г.


§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, приета е с решение № 144 от 9.ХI.2006 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 5 февруари 2007 г., с изключение на § 2 и 4, които влизат в сила от 4 май 2007 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2007 Г.)

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 85 от 19 юли 2007 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 1 септември 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2008 Г.)

§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 98 от 21.Х.2008 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 1 октомври 2008 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Изменението на чл. 3, ал. 1 влиза в сила считано от 1.ХII.2008 г.


§ 3. Изменението на чл. 3, ал. 2 влиза в сила считано от 1.I.2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 1998 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИНИМАЛНИ РЕЗЕРВИ, КОИТО БАНКИТЕ ПОДДЪРЖАТ ПРИ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА


(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2010 Г.)

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, приета е с Решение № 7 от 21.I.2010 г. на УС на БНБ и влиза в сила от 1 февруари 2010 г.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти