Logo Неделя, 20 Юни


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 1 ОТ 6 МАРТ 1998 Г. ЗА НАБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОНД "ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА И РАСТИТЕЛНИТЕ РЕСУРСИ"

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и начинът за набиране, разходване, управление, отчитане и контролиране на средствата по фонд "Защита на растенията и растителните ресурси" (ЗРРР) към Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия (НСРЗКА).

Чл. 2. Основен разпоредител със средствата от фонда е НСРЗКА към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.


Чл. 3. (1) Средствата по фонд "ЗРРР" се набират и разходват от открити сметки в левове и валута.
(2) Приходите и разходите се групират по единната бюджетна класификация.

Глава втора.
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 4. Средствата по фонд "ЗРРР" към НСРЗКА се набират като постъпления от:
1. такси от фитосанитарен контрол при внос, износ и движение на растения и растителни продукти;
2. такси за издаване на лицензи за производство, разфасовка и продажба на фитофармацевтични препарати;
3. такси за биологично изпитване, регистрация и пререгистрация на препарати за растителна защита, растежни регулатори и микроторове;
4. такси за издаване на фитосанитарни сертификати, паспорти и здравни свидетелства;
5. други такси за извършване на лабораторни услуги;
6. други такси по осъществяване дейността по контрола и услугите от НСРЗКА съгласно тарифа за такси, определена от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа съгласувано с министъра на финансите, или подзаконов нормативен акт;
7. имуществени санкции и глоби, налагани по ЗЗР;
8. продажба на конфискувани стоки по ЗЗР;
9. спонсорство и дарения;
10. приходи, получени от управлението на фонда, вкл. и лихви;
11. постъпления от наеми от имоти и движими и недвижими вещи-частна или държавна собственост, стопанисвани и управлявани от НСРЗКА;
12. средства от български или чуждестранни правителствени институции и неправителствени организации и лица;
13. присъдени суми по дела от гражданскоправен характер, по които НСРЗКА е страна;
14. приходи от продажбата на излишъци от стоково-материални ценности, закупени и произведени със средствата от фонда;
15. неустойки и задължения по договори за изпълнение на дейности, финансирани от фонд "ЗРРР";
16. приходи от продажбата на печатни материали и други носители на информация, свързани с дейността на НСРЗКА.


Чл. 5. Всички набрани във фонд "ЗРРР" суми в сметки в левове и валута ежегодно се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа съгласувано с министъра на финансите.


Чл. 6. (1) За средствата, събирани по чл. 4, т. 1 ЗЗР, се разработва тарифа.
(2) Промените в тарифата за таксите се правят по реда на тяхното утвърждаване.

Глава трета.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА


Чл. 7. Средствата по фонд "ЗРРР" към НСРЗКА се разходват за:
1. осъществяване дейността на НСРЗКА;
2. ограничаване и ликвидиране на възникнали огнища от карантинни и икономически опасни вредители;
3. обезщетяване на собственици, претърпели загуби от принудителни растителнозащитни мероприятия;
4. финансиране строителството на специализирани обекти и съоръжения, научни и практически разработки в областта на защитата на растенията и растителните ресурси;
5. осъществяване дейността по управление на фонд "ЗРРР" от общ характер;
6. разходи, свързани с членство на НСРЗКА в международни организации в областта на растителната защита, карантината и агрохимията, както и за участие в организирани от тях мероприятия, представляващи интерес и полза за НСРЗКА;
7. други разходи, свързани с осъществяване дейността на фонд "ЗРРР".

Глава четвърта.
УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА


Чл. 8. Оперативното управление на фонд "ЗРРР" се осъществява от НСРЗКА по утвърдена годишна план-сметка.


Чл. 9. Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Чл. 10. Разпоредител със средствата по фонд "ЗРРР" е експертният съвет, който се назначава и ръководи от генералния директор на НСРЗКА.

Глава пета.
ОТЧИТАНЕ И КОНТРОЛ


Чл. 11. Отчитането на приходите и разходите по фонд "ЗРРР" се извършва на база утвърдената план-сметка.


Чл. 12. Начинът, редът и сроковете за събиране на средствата по извършени мероприятия от поделенията на НСРЗКА се уреждат с вътрешни правила.


Чл. 13. Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия съставя финансов годишен отчет за изпълнение на приходно-разходната сметка на фонд "ЗРРР".


Чл. 14. Годишният финансов отчет по чл. 13 подлежи на заверка от Сметната палата и Министерството на финансите.


Чл. 15. Контролът за разходването на средствата по фонда се осъществява от Сметната палата, министъра на финансите и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 4 от Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 91 от 1997 г.).


§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НСРЗКА.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 4. Неуредените в наредбата въпроси се решават от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа по предложение на НСРЗКА.


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти