Logo Събота, 17 Април


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 11 ОТ 7 АПРИЛ 1998 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.50 от 5 Май 1998г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за лицензиране, подновяване и отнемане лицензи на оценители на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

Чл. 2. Не се допуска извършване на оценителска дейност на земеделски земи от лица, които не са лицензирани по тази наредба.


Чл. 3. (1) Лицензирането, подновяването и отнемането на лицензи се извършва от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или упълномощено от него длъжностно лице по образец съгласно приложение № 1.
(2) Лицензът се издава за срок пет години и не може да се преотстъпва или прехвърля на други лица.


Чл. 4. (1) Подготовката на лица за извършване на оценки на земеделски земи се осъществява във:
1. висши училища, в чиито програми за обучение е включена подготовката на оценители на земеделски земи, и завършилите обучението придобиват такава квалификация;
2. други висши училища, научни институти и национални съюзи, при които се организират съгласувано с Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР) специализирани курсове за подготовка на оценители на земеделски земи по програма за обучение и лекторски състав, утвърдени от началника на ГУ "Поземлена собственост" при МЗГАР.
(2) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа утвърждава критерии и ред за изготвяне на учебните програми (приложение № 2).

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ


Чл. 5. (1) Лиценз могат да получат кандидати със:
1. висше инженерно-техническо, икономическо или агрономическо образование, както и лицата с научно звание в посочените специалности;
2. трудов стаж по специалността над 3 години;
3. успешно завършен курс по чл. 4, ал. 1, т. 2.
(2) Изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 не се прилагат за лица, завършили висше училище по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(3) Лица с висше образование по други специалности се допускат да кандидатстват за лиценз след разрешение от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа или определено от него длъжностно лице.


Чл. 6. (1) Лицата, които желаят да им бъде издаден лиценз, подават заявление до МЗГАР - ГУ "Поземлена собственост", по образец съгласно приложение № 3.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение (сертификат) за завършен курс на обучение по чл. 4, ал. 1, т. 2;
2. копие от дипломата за завършено висше образование;
3. документ за трудов стаж;
4. свидетелство за съдимост;
5. документ за внесена такса съгласно Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 20 от 1998 г.).
(3) Лицата по чл. 5, ал. 2 не прилагат документите по ал. 2, т. 1 и 3.


Чл. 7. Постъпилите в ГУ "Поземлена собственост" заявления се разглеждат в 30-дневен срок от тричленна комисия, назначена от органа по чл. 3, ал. 1. В същия срок комисията се произнася с решение.


Чл. 8. Всеки лиценз се вписва в регистър на ГУ "Поземлена собственост", който съдържа:
1. регистрационен номер;
2. дата на вписване;
3. име - собствено, бащино и фамилно; ЕГН; адрес на оценителя;
4. дата на подновяване на лиценза и основанието за това.


Чл. 9. Главно управление "Поземлена собственост" изготвя списък на лицензираните специалисти, както и настъпилите промени в него. Списъците се предоставят на регионалните служби "Поземлена собственост.

Глава трета.
ПОДНОВЯВАНЕ, ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗИТЕ И КОНТРОЛ


Чл. 10. (1) За подновяване на лиценз след изтичане на срока за валидността му се подава заявление по реда на чл. 6. Към заявлението се прилага и доклад за извършената дейност с копие на лиценза с изтекъл срок.
(2) За издаване на лиценза комисията по чл. 7 взема предвид и осъществената оценителска дейност.


Чл. 11. Лиценз може да бъде отнет преди изтичане на срока за валидността му, ако се установи, че оценителят:
1. е извършил нарушение на тази наредба или на нормативните документи, засягащи оценителската дейност;
2. е извършвал оценки при непълно проучване на факторите, влияещи върху тяхното определяне;
3. е извършил престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
4. е използвал лиценза си за авторизиране на дейности, изпълнявани от други лица.


Чл. 12. Главно управление "Поземлена собственост" изготвя и предоставя на регионалните служби "Поземлена собственост" списък на лицензираните специалисти и настъпилите промени в него.


Чл. 13. (1) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ГУ "Поземлена собственост", областните земеделски служби и поземлените комисии установяват нарушенията в работата на оценителите.
(2) Констатираните нарушения се докладват писмено в комисията по чл. 7. Тя определя дали са налице основания за отнемане на лиценз и изготвя съответно предложение до органа по чл. 3, ал. 1.
(3) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа чрез ГУ "Поземлена собственост" осъществява контрол на курсовете по чл. 4 по отношение на учебния план и изпитните тестове.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Издадените лицензи за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях запазват действието си до изтичането на срока за валидността им.


§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на ГУ "Поземлена собственост", а контролът се осъществява от управление "Координация и контрол на поземлената реформа" на МЗГАР.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 59, ал. 1, т. 9 ППЗСПЗЗ.


§ 4. С тази наредба се отменя Наредба № 32 от 1996 г. за условията и реда за лицензиране на оценители на земеделски земи и подобренията върху тях.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА
 
ЛИЦЕНЗ
 
№..................................................................................................................................................................................
София, ..............................................................................................................................................................................
 

Министерството на земеделието, горите и аграрна-

та реформа на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
лицензиране на оценители на земеделски земи (ДВ,
бр. 50 от 1998 г.)
 
ЛИЦЕНЗИРА
 

(име: собствено, бащино и фамилно; ЕГН; домашен

адрес)

да извършва оценки на земеделски земи, подобрения-
та и насажденията върху тях.

Срок за валидност на лиценза 5 години.

Таксата е платена съгласно чл. 7, т. 2 от

Тарифата за таксите, събирани от органите по
поземлена собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1997
г.; изм., бр. 20 от 1998 г.).

Министър:Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

Критерии и ред за утвърждаване на учебни програми за оценители на земеделски земи

1. Допустимият брой на участниците в специализираните курсове за обучение е 25 души.
2. Обучението във висшите училища и в специализираните курсове е най-малко 80 учебни часа, като извън тях се насрочва денят за провеждане на изпита.
3. Всеки курс на обучение завършва с изпитен тест. Общият брой на точките в теста е 100. Лицензират се само лицата, получили най-малко 75 точки. Получилите под 75 точки могат да се явят повторно на изпит в срок до 2 месеца.
4. Организаторите на специализираните курсове изпращат в МЗГАР - ГУ "Поземлена собственост", най-малко 30 дни преди започване на курса на обучение програма по утвърдения от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа учебен план. В програмата се посочват лекторският състав, тематичният изпитен тест със съответен брой точки, датата на започване на курса и мястото на провеждането му.
5. Учебната програма по тематика и времетраене се съобразява със следния учебен план
Раздел I
Правно-нормативна уредба на собствеността на земята и нейното ползване и стопанисване
Закон за собствеността - собственост, вещни права, подобрения, документи за собственост.
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му.
Закон за териториално и селищно устройство и правилника за прилагането му.
Закон за арендата.
Закон за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане.
Други нормативни актове, свързани със собствеността и оценката на земеделските земи.
Общо за раздела - 8 учебни часа.
Раздел II
Поземлени ресурси
Земя и почва.
Бонитировъчна оценка, категоризация и групиране на почвите.
Оценка на земеделските земи по отношение на тяхната пригодност за отглеждане на отделните култури. Агропроизводствено групиране.
Характерни особености на оценките на поливни, рекултивирани, замърсени и ерозирани земи и земи с ограничителен режим на ползване.
План за земеразделяне и почвена карта, кадастър и регистрация на земеделските земи.
Общо за раздела - 16 учебни часа.
Раздел III
Подходи и методи за оценка на земеделски земи
Принципи и стандарти, информационна база, видове оценки на земите.
Базисни цени на земеделските земи - цели, видове, начини на определяне и приложение. Данъчна оценка.
Икономически основи на оценката на земеделските земи - оценка според структурата на културите, продукция, разходи, чист доход.
Методи за определяне стойността на направените подобрения върху земеделските земи - амортизация, икономическа оценка на подобренията, срок на откупуване, норма на възвръщаемост.
Оценка и цена на земеделските земи с трайни насаждения - специфични особености.
Общо за раздела - 24 учебни часа.


Раздел IV
Пазар на земи
Основни категории на пазара - стока, цена, конкуренция, търсене, предлагане. Стойност на оценката.
Особености на пазара на земи. Връзката с други фактори на производството.
Пазарни методи на оценка, анализ и пазарни корекции. Метод на пазарния аналог. Тежест на корекциите.
Поземлена рента и пазар на земята. Равновесие на пазара на земи. Наеми и аренда.
Стойност на парите във времето. Инвестиции и земи. Сложна лихва, парични потоци. Дисконтиране и капитализиране, инвестиции и рискове, норма на възвръщаемост и капитализация.
Общо за раздела - 16 учебни часа.
Раздел V
Оценителски доклад
Същност и съдържание на оценителския доклад. Оценителски стандарти. Дискусии, упражнения, подготовка за изпит.
Общо за раздела - 16 учебни часа.
6. Главно управление "Поземлена собственост" уведомява в 10-дневен срок организаторите на курса за приемане на програмата, съответно за бележките, които трябва да се отразят в програмата за нейното утвърждаване.
7. На МЗГАР се определя квота до четирима служители за безплатно обучение в курсовете с утвърдена програма срещу заплащане на съответните консумативни разходи.
8. На лицата, завършили курса, организаторът издава удостоверение (сертификат). Когато в документа не е посочен резултатът от изпита, в ГУ "ПС" се представя протокол на изпитната комисия.


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1


ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ГОРИТЕ И АГРАРНАТА РЕФОРМА

ГУ "ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ"

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за лицензиране на оценител на земеделски земи
 
Заявител..............................ЕГН .....................................................................................................................................
(име: собствено, бащино, фамилно)
Гражданство............................................................................................................................................................
Местожителство...........................................................................................................................................................
Местопребиваване............................................................................................................................................................
(гр. (с.), адрес)
Телефон...................................................................................................................................................................
Специалност................................................................................................................................................................
Трудов стаж по специалността....................................................................................................................................................
Моля да ми бъде издаден лиценз по чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за лицензиране на оценители на земедел-
ски земи.
 
Приложение:
1. Удостоверение (сертификат) за завършен курс
по чл. 4, ал. 1 от наредбата.
2. Копие от дипломата за завършено висше
образование.
3. Документ за трудов стаж.
4. Свидетелство за съдимост.
5. Документ за платена такса.
Дата...................................................................................
 
Гр. (с.)..................................................................................
Заявител:...............................................................................


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти