Logo Неделя, 29 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 14 ОТ 22 АПРИЛ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГЕНОФОНД ОТ РИБИ И ДРУГИ ВОДНИ ЖИВОТНИ

Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.50 от 5 Май 1998г.


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне от държавния бюджет и от други целеви източници на средства за издръжка на генофонд от риби и други водни животни в специализирани племенно-развъдни обекти (ферми).
(2) Издръжката на генофонда включва създаването, съхраняването, опазването, отглеждането, обновяването и възпроизводството на маточни и ремонтни стада и друг генофондов материал от стопански ценни видове, породи, линии и хибриди от различни възрастови групи риби и други водни животни, включително полови продукти и оплоден хайвер, предназначени за осигуряване производството и снабдяването на рибовъдните обекти/ферми от страната със здрав и елитен разплоден материал, съответстващ на изискванията на БДС или на други утвърдени нормативи.





Чл. 2. (1) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа определя със заповед Централна комисия към МЗГАР, която извършва разпределението на наличните за текущата година средства, упражнява общия контрол по изпълнението на тази наредба и целесъобразното използване на средствата. Тя прави оценка и взема решения относно прилагането на наредбата, цялостната дейност, отделните мероприятия и другите общи въпроси по нея и прави предложения за усъвършенстване работата по издръжката на генофонда.
(2) Председателят на комисията представя на министъра текущи доклади, а в края на годината и обобщен доклад за проблемите и резултатите от прилагането на наредбата, за евентуалните нарушения и злоупотреби по целевото използване на средствата и внася предложенията по режима за осъществяването на дейността и нейното усъвършенстване.


Чл. 3. (1) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа или упълномощено от него лице определя със заповед Работна експертна комисия (РЕК) към Държавната инспекция по рибарство (ДИР), която приема, обработва и обобщава исканията на кандидатите, оформени по образец съгласно приложението.
(2) Работната експертна комисия преценява доколко внесените искания и обосновки (бизнеспроекти) отговарят на поставените в тази наредба и в приложението към нея условия за предоставяне на средства и прави предложения до Централната комисия за всеки отделен случай, за което съставя протокол по утвърден от председателя на Централната комисия образец.


Чл. 4. (1) Кандидатстващите лица и обекти трябва да отговарят на следните основни критерии, които се отразяват в искането по приложението: наличие на необходима и достатъчна материална база (производствени мощности) за технологично осигуряване на съответните дейности (по видове басейни, друго технологично оборудване) и кадри по смисъла на § 1, т. 2 и 3; осигурено водоползване/водоснабдяване с необходимите параметри на водата; общ здравен и санитарно-хигиенен статус на обекта и липса на карантинни ограничения, свързани с епизоотии; липса на неизплатени задължения към банки и други кредитори, които могат да ипотекират обекта; липса на неизпълнени задължения по субсидиран генофонд от предходни години и др.
(2) Комисиите по чл. 2 и 3 могат да поставят на кандидатите допълнителни технологични условия за гарантиране опазването на генофонда, закупен или предоставен със средствата по тази наредба, или да поискат от тях допълнителни данни и сведения, както и чрез своите експерти да извършат проверки на място и да проучат кандидатстващите лица и предложените от тях обекти по отношение на верността на предоставената информация и на наличните условия за осъществяване на субсидираната дейност и опазване на генофонда.
(3) Работната експертна комисия сравнява данните и параметрите на кандидатстващите лица и обекти по основните критерии и другите условия и на тази база взема решения за онези от тях, които най-пълно отговарят на изискванията. При равни общи условия комисията взема решение на базата на общото икономическо състояние на обекта/кандидата, на важността на съответното генофондово мероприятие, икономическата, технологичната и екологична обосновка на проекта.
(4) Средства по реда на тази наредба могат да се предоставят за:
1. преки доставки на генофондов материал (от внос или от вътрешни източници) за отглеждане, опазване, съхраняване и възпроизводство;
2. работната експертна комисия може да приема и разглежда искания и да предлага финансиране и за осигуряване на необходимите фуражи за изхранване, на лекарствени средства за профилактика и лечение на болести и за други преки и непреки материални разходи за издръжка на производството, когато това е свързано с оцеляването, запазването и възпроизводството на генофонда.
(5) Средствата по тази наредба се предоставят, както следва:
1. средствата от държавния бюджет се предоставят безвъзмездно под формата на субсидия и при спазване на другите условия по тази наредба;
2. по решение на Централната комисия средствата по т. 1 и тези от другите целеви източници могат да се предоставят по реда на наредбата и възмездно. В този случай средствата се възстановяват чрез доставка на генофонд, специални фуражи, лекарства, премикси и други материали по определен от комисията ред, начин и срокове и за определени от нея обекти, на обща стойност, равна на предоставените средства. По този ред могат да се предоставят и средства от фонд "Земеделие", когато в него са предвидени такива за издръжка, поддържане и/или обогатяване на генофонда от риби и други аквакултури и по определените от фонда условия и процедури.


Чл. 5. (1) Държавната инспекция по рибарство към МЗГАР (ДИР) води картотека на рибовъдните обекти, на които са предоставени средства за генофонд по тази наредба, с цел осъществяване на контрол върху състоянието на генофонда и за целесъобразното използване на вложените средства.
(2) В картотеката се отразяват технологичните, хидрологичните и другите специфични данни и характеристики на обекта и пълни данни за наличния в него и предоставения чрез средствата по наредбата генофонд. В картотеката се следи и отразява състоянието и движението на генофонда, предоставен през предходните 3 години, както и състоянието му през следващите години, докато в обекта има наличности от него независимо под каква форма.
(3) До края на 1998 г. органът по ал. 1:
1. извършва необходимата подготовка за картотекиране на всички обекти в страната, в които се създава или се съхранява, опазва, отглежда и възпроизвежда генофонд от риби и други водни животни под всякаква форма с оглед създаване на национална банка с данни за състоянието и движението на генофонда от риби и други водни животни;
2. подготвя и представя за утвърждаване от министъра проект на наредба за лицензиране на рибопроизводителите, в която се определят условията и редът за лицензиране на племенно-развъдни, племенно-селекционни и други типове генофондови обекти, в които се създават, съхраняват, опазват, отглеждат и възпроизвеждат маточни и ремонтни стада и друг генофондов материал.


Чл. 6. (1) Разпределението на средствата, отпуснати от държавния бюджет, става от МЗГАР чрез Централната комисия по чл. 2 от тази наредба, която избира начина и формата за предоставянето на средствата и отчетността по тях.
(2) На база на предложенията на работната комисия по чл. 3 Централната комисия извършва разпределението на средствата между одобрените кандидати, като за целта съставя протокол по утвърден от нейния председател образец. Отказ за субсидиране на някой от кандидатите/обектите се мотивира.
(3) Комисията утвърждава и разпределя средствата по кандидати (обекти) в срок до 30 септември на съответната година.
(4) Неусвоените средства се разпределят по допълнително постъпили предложения на комисията по чл. 3 до 15 ноември на съответната година.
(5) Министърът на земеделието, горите и аграрната реформа може да разпорежда предоставяне на средства от държавния бюджет на отделни кандидати/обекти, представили до него мотивирани предложения. В тези случаи комисията по чл. 2 разглежда мотивите и съставя протокол с решение за условията и размера за предоставяне и отчитане на средствата. Общата сума, предоставяна по този ред, не може да надвишава 30% от предвидената субсидия от държавния бюджет.


Чл. 7. (1) Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР) превежда общата предвидена за субсидии сума от държавния бюджет на ДИР - София, в сроковете, предвидени от Министерството на финансите. Инспекцията превежда разпределените средства на утвърдените кандидати след представяне на протоколите и решенията от комисиите по чл. 2 и 3.
(2) Държавната инспекция по рибарство изплаща в срок от една седмица след получаването на средствата съответните суми на утвърдените производители/обекти.
(3) В случаите на специална доставка на генофонд, включително от внос, по предложение на РЕК и решение на Централната комисия доставката може да се организира и извърши от ДИР с оглед гарантиране на генетичните и другите качества на същата. В тези случаи на производителя не се превеждат средства и той получава направо необходимото и утвърдено количество генофонд.


Чл. 8. (1) Комисиите по чл. 3 и 4 осъществяват периодичен контрол на субсидираните производства и съобщават на МЗГАР за констатирани нарушения.
(2) Производителите, които използват средствата, получени по тази наредба, не по предназначението, за което са предоставени, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, която е с 10 пункта над основния лихвен процент, определен от БНБ към момента на предоставянето на средствата. Редът за възстановяване на средствата се определя от Централната комисия. Срокът за възстановяване се постановява с решение на комисията, но не може да бъде по-дълъг от 3 месеца от установяването на нарушението. След този срок председателят на комисията завежда срещу нарушителя съдебен иск.
(3) Централната комисия представя в МЗГАР до 30 юни на текущата година отчет за ползваните средства, отпуснати от държавния бюджет през предходната година, включително и за наложените санкции по предходната алинея, ако има констатирани нарушения. В този срок тя предлага и изменения в наредбата или в режима за извършване на дейността по нея.


Чл. 9. (1) Кандидатите за получаване на субсидии по тази наредба трябва да са стопански субекти с регистриран предмет на дейност в областта на рибовъдството (аквакултурите) или да са лицензирани по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2. При други равни условия предимство ползват кандидатите, които са членове на браншовите организации на производителите от отрасъла при наличието на писмено становище от съответния съюз.
(2) Комисията по чл. 3 може да предложи, а комисията по чл. 2 да вземе решение за допълнителни условия към производителите, ползващи субсидиите по отношение на:
1. забрана или ограничение за износ на създадения чрез получените субсидии генофонд независимо от неговия вид и форма;
2. предоставяне на част от произведения генофонд за разпределение от комисията по чл. 2 по предложение на комисията по чл. 3 за съхраняване и/или доотглеждане в други генофондови обекти в страната или предоставяне на част от произведения зарибителен материал за зарибяване на определени от комисията водоеми. В тези случаи предоставеното количество може да бъде до 40% от общия обем на субсидираното производство.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Генофонд" е съвкупност от видове, породи, линии и хибриди от различни възрастови групи риби и други водни животни, вкл. полови продукти и оплоден хайвер.
2. "Обект", "рибовъден обект" или "генофондов обект" е рибовъдна племенно-развъдна ферма (стопанство), разполагаща със специални или
специализирани производствени мощности за прилагане на технологиите за създаване, съхраняване, опазване, отглеждане и възпроизводство на генофонд от риби и водни животни, които са предмет на стопанска дейност. Те могат да включват карантинни, маточни, люпилни, отрасни, складови, зимовни и други басейни (бетонни, земно-насипни, мрежени клетки или комбинирани) и/или риболюпилни.
3. Условие за субсидиране на обектите по предходната точка е и наличието в състава на същия на кадри със съответната квалификация (специално образование, стаж по специалността и др.). Този въпрос се отразява в искането на кандидата и по него се произнася комисията по чл. 3.


§ 2. (1) Централната комисия може да утвърди размера на необходимите за годината средства за закупуване на химикали, препарати и други материали за дейността на Лабораторията по генетика на Института по рибни ресурси във Варна, свързана с генетичните изследвания за извършваните по тази наредба дейности. Решението се взема по предложение на РЕК и представена от института обосновка. Утвърдените средства се превеждат на института или с тях се доставят утвърдените лабораторни материали.
(2) Председателят на Централната комисия определя начина за отчитане на разходите за средствата по предходната алинея.


§ 3. Други целеви източници по тази наредба са средства, които са предоставени за финансиране на издръжката на генофонд чрез закон, с решение на Министерския съвет или упълномощен от него орган, извън тези, предвидени в държавния бюджет. Такъв източник са средства от целеви фондове, както и постъпленията в Държавната инспекция по рибарство към МЗГАР (ДИР) от издаваните разрешителни за промишлен риболов в частта им, предвидена за мероприятия по стабилизирането и устойчивото развитие на генофонда от риби и други водни животни в страната, утвърдена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, ако със закон или с акт на Министерския съвет не е постановено друго.


§ 4. Разходите, свързани с изпълнението на наредбата, по отношение на командировки и други действия и дейности на комисиите и техните експерти се поемат от съответното кандидатстващо лице или от ДИР по решение на председателя на Централната комисия.

Заключителни разпоредби


§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 6, 9, 16, 25 и 30 от Закона за рибното стопанство, Закона за устройството на държавния бюджет на Република България, Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г. и ПМС № 280 от 1997 г. за определяне на основните функции на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (ДВ, бр. 55 от 1997 г.).


§ 6. Тази наредба се изменя, допълва и актуализира при настъпването на съответни промени в действащото законодателство и друга нормативна уредба по отношение на дейностите, регламентирани от нея, както и по разпореждане на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа.


§ 7. Изпълнението на тази наредба се възлага на Държавната инспекция по рибарство към МЗГАР.


Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1


  До
  Работната експертна
  комисия на МЗГАР по
  Наредба № 14 от 1998 г.
  за субсидиране издръжката
  на генофонд от риби и
  други водни животни
   
ИСКАНЕ
 
от.........................................................................................................................................................................................
(трите имена по паспорт, ЕГН, наименование на
фирмата/дружеството)
За субсидиране по изискванията на Наредба № 14 от
1998 г. на МЗГАР за условията и реда за предоставя-
не на средства от държавния бюджет и от други целеви
източници за издръжка на дейностите по създаване,
съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и
възпроизводство на генофонд от риби и други водни
животни.
.....................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция - личен/служебен адрес
на фирмата)
.....................................................................................................................................................................................
(съдебна регистрация за юридическите лица и
едноличните търговци; паспортни данни - за физически
лица)
.....................................................................................................................................................................................
(телефони, факс, телекс, електронна поща,
мобифон и други комуникации за връзка)
Уважаеми господа,
1. Притежавам/ползвам обект по смисъла на наредбата:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта; местоположение; населено мяс-
то; номер на имота по план за земеделски земи или
градоустройствен план, когато имотът е в регулация;
кратко описание на основните производствени мощности,
в които ще се извършва дейността; подробно описание
се дава в обосновката/проекта)
Видове басейни/мрежени клетки и др. (бройки, размери,
площи и други данни): ......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Вид риба/водни животни, предмет на дейността: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Проектирам да създам:......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(кратко описание на проектираната дейност)
2.1. Вид производствени мощности (по видове и площи):
.......................................................................................................................................................................................
(подробно описание се дава в обосновката/проекта)
2.2. Климатични и други условия, вкл. водоснабдяване:
3. Кандидатствам за субсидиране на дейността по
създаване, съхраняване, опазване, отглеждане и
възпроизводство на генофонд от...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
в размер на .............................................................. хил. лв.
(цифром и словом)
съгласно приложената обосновка (бизнеспроект).
Приложение към искането:
1. Обосновка (бизнеспроект) за създаване, съхраняване,
опазване, отглеждане и възпроизводство (ненужното се
зачертава) на генофонд от (вид риба) .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(описва се видът риби и/или водни животни,
които са предмет на дейността и искането)
Проектът следва да съдържа кратко описание на тех-
нологичния режим в съответствие с ползваните
производствени мощности, технико-икономическа
обосновка, очаквани производствени и финансови
резултати, очакван технологичен и икономически
ефект. При поискване от комисиите по чл. 2 и 3 от
наредбата следва да се представи и друга специфична
информация.
Обосновката (проектът) включва следните приложения
(които са необходими за случая):
1.1. Документ за собственост/ползване на обекта
(копие от нотариален акт или договор, гарантиращ
право на ползване, документ за държавно ЕООД, АД
и др.).
1.2. Подробно описание на обекта и производствените
мощности, които ще се ползват за субсидираната
дейност (придружава се със съответни скици, описания,
чертежи).
1.3. Технологична карта (разчет) за създаване,
съхраняване, опазване, отглеждане и възпроизводство на
съответния генофонд с отделени трудови и материални
разходи и заложени параметри за производство и
реализация.
1.4. Разрешително/лиценз, издадени от компетентните
органи за извършване на дейността (за съответната
дейност по създаване, съхраняване, опазване,
отглеждане и възпроизводство на генофонд, производство
и реализация на зарибителен материал, разплодници и
др., когато такова се изисква).
1.5. Проект за създаване на маточна база и генофонд
(когато се планира начало на такава дейност) с
подробно описание на условията на обекта и на района.
1.6. Отчет за ползваните от държавния бюджет средства
през предходната година за генофонд и маточна база
(когато такива са ползвани).
1.7. Ползвани и неизплатени кредити и други задължения
към банки и/или други лица.
1.8. Данни за наличието на договорености или договори
за доставка на генофонд или суровини и материали за
неговото поддържане (прилагат се копия от договори,
проформа-фактури, оферти и други подобни, в които се
съдържа информация за предлаганото по видове,
количества и цени и други условия за доставките,
данни за вида, линията, породата и др.).
1.9. Данни за наличния квалифициран персонал (щатен
или нает), който ще се занимава и ще отговаря за
дейността по поддържането на генофонда (списък на
лицата с данни за образование и квалификация).
1.10. Екологичен анализ и обосновка на обекта/
дейността.
 
ПОДПИС: .............................................................................................
  (печат за юридическите ли-
  ца и едноличните търговци)
Гр. (с.) ..............................................................................
 
Дата: ................. 199 ... г.  


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти