Logo Събота, 28 Ноември


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ НОРМИ ЗА ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ НЕПОДВИЖНИ ДЕЙСТВАЩИ ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНИЯ ГОРИВНО-ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА СТРАНАТА

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.51 от 6 Май 1998г.


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на временни норми за емисии (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната.

Чл. 2. По силата на тази наредба действащи обекти, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната, са всички топлоелектрически централи с топлинна мощност над 50 МВт, подаващи електроенергия в националната единна електроенергийна система и въведени в експлоатация или получили решение по ОВОС към 1 юли 1998 г.


Чл. 3. За утвърждаване на временни норми собственикът на обекта или упълномощено от него лице подава в МОСВ следните документи:
1. молба съгласно приложение № 1;
2. информация относно технологичната и екологичната характеристика на обекта, която съдържа:
а) данни за производствената дейност на обекта (топлоцентралата, енергийния/те парогенератор/и): описание на процесите (технология на изгаряне); вид, количество и състав на използваните горива съгласно БДС; максимална (проектна) и реална топлинна мощност в МВт и средно годишно електропроизводство в кВт/ч; средномесечна използваемост на парогенераторите в часове;
б) технологична блок-схема на енергоблока/блоковете с данни за газовите потоци (обеми на изходящите димни газове, температури и др.), както и схеми на включване на димоходите в комините;
в) схеми с местата на пробоотборните точки или на автоматичните измервателни прибори за емисиите на вредните вещества;
г) вид на пречиствателните съоръжения и степен на пречистване;
д) данни за качеството на атмосферния въздух в района на обекта от оторизирана лаборатория, в случаите когато в съответната РИОСВ липсва необходимата информация;
е) протоколи от измерените емисии на вредни вещества за последните три години от контролните органи и/или собствен мониторинг;
3. становище от РИОСВ, на чиято територия е разположен обектът;
4. решение по ОВОС за действащ обект, в случаите когато такова е налице.


Чл. 4. (1) Комисия, определена със заповед на министъра на околната среда и водите, разглежда подадените документи, като в случай на непълноти уведомява собственика на обекта или упълномощеното лице в срок до 10 работни дни.
(2) Документацията се допълва в срок 20 работни дни от датата на уведомяването.


Чл. 5. Министърът на околната среда и водите издава заповед за провеждане на преговори между комисията по чл. 4, ал. 1 и представител/и на обекта с указание на мястото и времето за провеждането им в срок 20 работни дни след окомплектоване на документацията.


Чл. 6. (1) Преговорите могат да продължат до 60 работни дни от датата на издаване на заповедта за провеждането им.
(2) Разходите по провеждането на преговорите са за сметка на собственика на обекта.


Чл. 7. (1) До 20 работни дни след приключване на преговорите се съставя протокол, който съдържа:
1. мотивирано предложение или отказ за утвърждаване на временни норми за емисии (концентрации) на вредни вещества и график за достигане на нормите за допустими емисии по години съгласно приложение № 2;
2. план за мониторинга, който ще провежда собственикът на обекта, по комини и вредни вещества;
3. периодичност на измерванията, методите и стандартите, по които те ще бъдат извършвани;
4. организиране на собствен мониторинг за качеството на атмосферния въздух в случаите по чл. 20, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от всички участници в преговорите.


Чл. 8. (1) При положително становище, изразено в протокола, комисията по чл. 4, ал. 1 изготвя предложение до Министерския съвет за утвърждаване на съответните временни норми съгласно приложение № 2.
(2) Предложението се утвърждава от министъра на околната среда и водите и се внася в Министерския съвет заедно с протокола по чл. 7.


Чл. 9. Компетентните органи провеждат контрол относно спазването на временните норми.


Чл. 10. Разходите по мониторинга, извършван от компетентните органи, се заплащат от собственика на обекта.


Чл. 11. При системно превишаване на временните норми, установено с измервания от компетентните органи съгласно чл. 19 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, министърът на околната среда и водите внася предложение до Министерския съвет за отменянето им.


Чл. 12. При неспазване на временните норми собственикът на действащия обект заплаща имуществени санкции съгласно Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми.

Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1997 г.).


§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на околната среда и водите.


Приложение № 1 към чл. 3, т. 1


  До
  Министерството
  на околната среда
  и водите
МОЛБА
за въвеждане на временни норми емисии
на вредни вещества, изпускани в атмосферния
въздух...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните вредни вещества)
на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
На обект/предприятие:...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Вносител на молбата
Име ...........................................................................................................................................................................
Адрес ...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Телефонен номер ....................................................................................................................................................................
Номер на факс .......................................................................................................................................................................
Собственост на .......................................................................................................................................................................
Мотиви: ...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(кратко описание на мотивите)

Данните за използваните горива и отделните замърсители се

описват съответно в табл. 1 и 2, като се спазва последователността
на подобектите (блоковете, енергийните парогенератори) и комините,
в които са вкарани димоходите, въз основа на данните от технико-
екологическата характеристика на обекта:

Таблица 1

Данни за използваните горива в обекта (централата, енергийния парогенератор)

Гориво, вид Марка Количество, Калоричност, Пепел, Влага, Сяра, Въглерод,
произход   тона kJ/kg % % % %
А. Местни              

горива

             
Твърди:              
1....................................................
             
2....................................................
             
Течни:              
1....................................................
             
2....................................................
             
Газообразни:              
1....................................................
             
2....................................................
             
Б. Вносни              

горива

             
Твърди:              
1....................................................
             
2....................................................
             
Течни:              
1....................................................
             
2....................................................
             
Газообразни:              
1....................................................
             
2....................................................
             
 
(Данните трябва да се отнасят за състава на работното гориво.)
 

Таблица 2

Данни за емисиите на замърсители от обекта (централата, енергийния парогенератор)

Обект/ Комин/ Вид на Норма за Измерена Емисионна Предлагана Краен срок за
(централа комини замърсителя доп. емисия, емисия, норма на ЕС, временна достигане на
енергиен   mg/N куб. м mg/N куб. м mg/N куб. м емисионна нормата за
парогенератор)       -   норма, допустима
            mg/N куб. м емисия-
              година
1 2 3 4 5 6 7 8
   

1........................................

         
   

2........................................

         

Забележка. За всеки обект (централа, енергиен парогенератор) се описват всички комини, преди да се премине към следващия.

Таблица 3
График на дейностите за достигане на нормите за допустими емисии (НДЕ)

Обект/ Комин Вид на Какво ще се Стойностна Срокове за
(централа замърсителя върши за оценка на необхо- завършване
енергиен     достигане на НДЕ димите разходи за  
парогенератор)       достигане на НДЕ  
1 2 3 4 5 6
           

Таблица 4

График за достигане на нормите за допустими емисии

Обект (централа, енер- Комин № Вид на Година/
гиен парогенератор)   замърсителя норма (mg/N куб. м)
      I II III IV V
1 2 3 4 5 6 7 8
               
 

Прилагам следните документи:

Вносител на молбата: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1

Временни норми за допустими емисии (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух


Наименование Комин № Емисии (концентрации) на вредни вещества в mg/куб.м
  на обекта (височина в прах SO2 NOx CO други (органични вещества,
  (централата метри)/график нетоксичен       прахообразни неорганични в-ва,
  енергийния по години         неорганични пари и газове)
  парогенератор            
1 2 3 4 5 6 7 8


  |   ↑ нагоре   |   ← назад   |   пълна версия

© Lex.bg     Контакти